8
Aꞌmwe ata lɨmwagakevɨnesɨ.
Kunnya angengɨna wɨna kyeꞌ Mugunya Wolivna Jizaazai yɨlaawɨna. Yɨlaawɨna yaka yuna mwanyavɨ yɨrɨkeꞌ purakegaaꞌ Gotɨyare Angevɨna ayɨna wɨna. Ayɨna wɨna kyaꞌ gamɨnyawɨnna aꞌmwe yuyara yɨꞌbwaꞌna yɨna kyeꞌ Jizaazai walamwaaina yɨna yaka wɨjɨwaakɨna. Wɨjɨwaakɨna yadaaꞌnyɨ Juyaraavɨre Kɨwɨjarari Perɨzɨyarari sara aꞌmwevɨ makulaabɨna. Aꞌmwe saꞌ pwarɨ ata lɨmwadaaꞌnyɨ galalɨmwanna yesasɨ. Aꞌmwevɨ makulaabɨna yeva aꞌmwe yuyaraayaba tɨnnyaba wɨmwaaihɨna. Miꞌna wɨmwaaihɨna yeva Jizaazarɨ wɨdɨna “Wɨjɨwaakyaigɨ, aꞌmwe daꞌ ata lɨmwagyawaalɨkevɨ pwara galalɨmwagyawaaihaꞌ. Nemɨre Kɨwɨnyavɨ Ne Mozɨzai dakɨnɨkeꞌ ‘Aꞌmweꞌ ata lɨmwagazaꞌ tamakyaꞌna sɨlyajɨ dɨlɨwakyidesɨ.’ Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨ gara dadɨnyaigɨnaka?” Kumɨ yawɨꞌna “Jizaazarɨ yaamɨjɨ yɨjɨwalaana! ‘Sai kayaaꞌna wɨdɨna kyojɨ kotɨyaꞌ jɨna yaana!’ dara wɨdaana!” yawɨꞌna yeva wɨdɨna. Wɨdɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ Jizaazai walarutaꞌnyɨna yaka kwaakevɨ gannya asɨlyɨ pɨkarya yɨdaꞌna. Pɨkarya yɨdaꞌna yadaaꞌnyɨ kumɨ kwara daavɨna yeva kuna yɨwaaraꞌna kyeꞌ sai daavɨna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨjɨyai pwai dɨna ‘Kayaaꞌnanyasɨ,’ dɨna yojɨ yuyagaaꞌna kayaaꞌnanya myade sai sahwaidaaꞌnyɨ sɨlyaꞌ lɨwakadelyɨ.” Wɨdɨna yaka ayɨna walarutaꞌnyɨna yaka kwaakevɨ pɨkarya yɨdaꞌna. Pɨkarya yɨdaꞌna yadaaꞌnyɨ wɨdakevɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva kunnya kayaaꞌnanya yawɨreva yuyara yaꞌmaꞌna. Pwai wɨna, pwai wɨna, sara yaꞌmaꞌna. Sɨnnawɨ aꞌmwe naangera wɨna, dɨvi aꞌmwera wɨna, dɨvi mɨgɨnyara wɨna. Yuyara yaꞌmaꞌna kyeꞌ Jizaazai gavei mwaalɨna. Aꞌmweꞌ tɨnnyaba daavɨna yadɨꞌnyɨyasɨ Jizaazai gavei mwaalɨna. 10 Gavei mwaalɨna yaka daavɨna yaka aꞌmwevɨ wɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ, gawɨ mwaaihaꞌ! Yuyara ‘Aꞌmwe kayaaꞌnanyasɨra,’ gɨzɨdaveva sɨla magɨlɨwakiwaatara daa!” 11 Aꞌmweꞌ wɨdɨna “Naangeigɨ, aawa, aane pwai kwai mɨka!”
Jizaazai wɨdɨna “Nabaai, sara yɨwaasaꞌ nɨmɨjɨ sara magɨzɨdaꞌmuna! Wawaꞌgɨzɨ kɨrɨꞌ dahaaꞌdaasɨ kayaaꞌnanyabwi ayɨna minna!”
Kwaakevakɨna Jizaazai dɨꞌbaakerɨnesɨ.
12 Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyare Angevɨ kwala bwaꞌnaanyaꞌ mwaaidapiyaraavɨ Jizaazai ayɨna wɨdɨna “Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨre Baakeinyɨ. Pwai nyɨmɨdɨnaabozɨ jɨhɨnyavɨ kaanya myamari yadelyɨ. Arɨkewɨ. Aawa. Sahwai Gaalyaꞌne Baakei kɨnɨnnakei mwaaladelyɨ.”
13 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe Perɨzɨyara wɨdɨna “Gɨmɨ sahwaigɨnyɨna nejalɨkurakɨwaanyaꞌ yaasɨwaꞌna nedɨwaa. Sabwi gaveigɨ dadɨnyaigɨre jalɨkurakyaꞌ nebulaꞌ mɨꞌ.”
14 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Aawa, nɨmɨnyɨna yɨhɨzalɨkurakɨwɨjaꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨre yɨhɨthadɨnyaꞌ nebulyasɨ. Kaanya bahevɨdaaꞌnyaꞌ yawɨꞌmweꞌ kaanya wɨdewɨnnyaꞌ yawɨꞌmweꞌna nebulyasɨ nɨmɨre yagaalyaꞌ. Kaanya bevɨdaaꞌnyaꞌ sarɨmɨ myawɨriwaasaꞌ kaanya wɨdewɨnnyaꞌ myawɨriwaasaꞌnanyɨ. 15 Sarɨmɨ aꞌmweraavɨrebwi kɨlaakejɨsɨyabwi yawɨꞌdɨvɨꞌ yawɨbwaꞌdɨvɨsaihɨlyɨ. Dahaaꞌ aane pwarɨ kwarɨ kotɨyaꞌ myawɨbwarivanɨge. 16 Kɨrɨꞌ yawɨbwaꞌmujaꞌ nɨmɨre yawɨbwata saꞌ nebulyasɨ. Gaveinyɨ mɨka. Aawa. Nɨmɨjɨ nyɨdasaabakelyɨ sainaai wɨdakadeꞌna nebulyaꞌ wɨdadɨnyainyɨ nɨmɨ. 17 Nabaai sarɨmɨre Kɨwɨnyaꞌ dara dɨnɨkesɨ. Aꞌmweraare jalɨkurakyaꞌ nebulyasɨ. 18 Sara dɨnɨkeꞌna nɨmɨnyɨna yɨhɨzalɨkurakɨvanɨgeꞌ, nabaai, nyɨdasaabakei Nɨmwai nɨmɨnyɨna nayaa yɨhɨzalɨkurakɨvanɨkelyɨ.”
19 Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ yɨwaaraꞌna “Gɨmaamaangei gawɨ mwaalɨka?” Wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Sarɨmɨ nɨmɨnyɨ myawɨriwaaꞌ. Nɨmaamaangerɨ myawɨriwaaꞌ. Nɨmɨnyɨna yawɨpɨjaꞌ Nɨmwarɨna kyawɨpɨdɨka!” 20 Gotɨyare Angevɨ kuꞌdɨka Gotɨyarɨna nɨgwɨbukusa waꞌdɨꞌnyɨyaba Jizaazai wɨjɨwaakada yagaala yuya sa wɨdɨna. Sara wɨdakerɨ aane pwai kwai kalavuzaꞌna magalalɨmwagi. Gamɨregaaꞌ balyaꞌnegaaꞌ mimaꞌnyɨ yakeꞌna magalalɨmwagi yeꞌ.
“Nɨmɨ wɨwɨjawɨnna dɨwideihi mɨꞌ,” wɨdakeꞌnesɨ.
21 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai ayɨna wɨdɨna “Kaanna kwawaꞌmuri sarɨmɨ yaasɨwaꞌna bɨrɨna nyapɨjɨ kɨrɨꞌ sarɨmɨre kayaaꞌnanyaburɨ dɨvalyideihɨlyɨ. Nɨmɨ wɨwɨjawɨnna sarɨmɨ mabyɨ yɨpɨneihɨlyɨ.”
22 Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara naangera dɨnyɨna “Nemɨnyɨ ‘Nɨmɨ wɨwɨjawɨnna sarɨmɨ mabyɨ yɨpɨneihɨlyɨ,’ wɨdɨna neyɨwakeꞌna gamɨnyɨ tamakɨnadei daaka? Gara nedɨwaka?” 23 Sara dɨnyɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Sarɨmɨ dava kwaakewɨnyangɨdaaꞌnyaihɨlyɨ. Nɨmɨ Munyabadaaꞌnyainyɨ. Kwaaka davakɨdaaꞌnyaihɨlyɨ. Kwaaka davakɨdaaꞌnyainyɨ mɨꞌ. 24 Sarevɨdaaꞌnyɨ dara yɨhɨthɨwe. Sarɨmɨre kayaaꞌnanyangɨ dɨvalyideihɨlyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. ‘Mwaaiheinyɨ nɨmɨnyɨra,’ yɨhɨthɨvanɨgeꞌ malɨmwagyɨ yɨpɨjaihi sarɨmɨre kayaaꞌnanyangɨ dɨvalyideihɨlyɨ.”
25 Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ wɨdɨna “Bewaigɨnaka?” Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Aayawɨdaaꞌnyɨ yɨhɨthadɨnyainyɨ. 26 Yagaala kwalaalya yɨhɨthɨwɨjaihɨlyɨ. Yadɨvɨta kwalaalyangɨna yɨhɨthɨwɨjainyɨ. Sarengɨna yɨhyawɨbwaꞌmujainyɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ nyɨdasaabakei nebulyalyɨ. Nyɨdɨwake yagaala sa kadɨka wɨꞌnadɨ kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ wɨdadɨnyainyɨ.”
27 Ganɨmaangerɨna wɨdakeꞌ sɨdusa myawɨrina. 28 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai wɨdɨna “Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayarɨ makilarɨmwapɨjɨ dara jawɨryideꞌ ‘O, Jizaazai nedaꞌ “Mwaaiheinyɨ nɨmɨnyɨra,” nedakeꞌ nebulyaꞌ daaka!’ Nabaai ‘O, gamɨnyɨ sɨmunyavɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mijɨvanɨka!’ Aawa. Nɨmwai sara nyɨjɨwaakɨwakabaaibɨꞌ nayaa sare yɨhɨthɨvanɨge. 29 Nyɨdasaabakei nɨmɨjɨ mwaaidelyɨ. Nyɨdasaabakei yɨlaaya yade yuyagaaꞌ sara yadɨnyaꞌna nɨmɨ gaveinyɨ manyaꞌmayɨwakelyɨ.”
30 Yagaala sa Jizaazai wɨdake aꞌmwe kwalaalyara kadɨka wɨꞌnyɨna yeva gamɨnyɨ lɨmwanna yesalyɨ.
Yaasɨwaꞌwawɨnyaraavɨnajɨ aꞌmwe dɨragɨnyaraavɨnajɨyaꞌnesɨ.
31 Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara Jizaazarɨ lɨmwanna yesaraavɨ Jizaazai wɨdɨna “Nɨmɨre yagaalyavɨ sara mwaaibɨzaihi nɨmɨreihi nebulyaihi dɨmwaalyideihɨlyɨ. Sara yapɨjɨ nayaa dɨnyɨmɨdɨnyideihɨlyɨ. 32 Nɨmɨre nebulyabwi yɨpɨjaihi nebulyabwina sarɨmɨre yaasɨwaꞌwawɨnya yɨhɨmarasɨꞌnadengɨra.”
33 Kumɨ wɨdɨna “Ne Evɨraamɨmɨre yɨsɨlyaina. Gamɨre kaimɨraayainera. Yuyagaaꞌ yaasɨwaꞌwawɨnya myadaa mwaaihoinera. ‘Sarɨmɨre yaasɨwaꞌwawɨnyaꞌ yɨhɨmarasɨꞌnadengɨra,’ nedɨwaanya be yagaalavaka?”
34 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Gazaizai kayaaꞌnanyabwi yada kayaaꞌnanyabwineꞌna yaasɨwaꞌwawɨnyalyɨ. 35 Yaasɨwaꞌwawɨnya kwai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ angevɨ mamwaalyadelyɨ. Gawaalɨꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ angevɨ mwaaidelyɨ. 36 Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨ Gawaalɨꞌ sarɨnnya yaasɨwaꞌwawɨnya kyɨhipalasɨꞌnojɨ dɨragɨnyaihi nebwina dɨmwaalyideihɨlyɨ. 37 Sarɨnnya kɨlaakejɨkana ‘Evɨraamɨmɨre yɨsɨlyaihɨlyɨ,’ yawɨꞌmwa. Saꞌna kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna dɨna ‘Nemɨre sɨdusangɨ gamɨre yagaalyaꞌ mulannera!’ dɨna yadɨvɨsaꞌna ‘Sarɨ tamakaana!’ dɨnyɨna yɨvanɨgasaihɨlyɨ. 38 Nɨmwaryaba yawɨrangane sara yɨhɨthɨvanɨge. Sarevɨdaaꞌnyɨ sɨrɨnɨmaangerɨ wɨꞌneva sara yɨvanɨgasaihɨlyɨra.”
39 Kumɨ jaꞌnawɨdɨna “Aawa, Ne Evɨraamɨ nenɨmaangelyɨ. Sahwalyɨ.” Wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Evɨraamɨmɨreihi mwaaibɨzɨ kwajɨ Evɨraamɨ yaake avaalyabwi kyɨpɨdɨka! 40 Yuyagaaꞌ Gotɨyarɨ kadɨka wɨꞌnena nebulyaꞌ sara yɨhɨthadɨnyainyɨ. Sara yadɨ kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨna dɨnyɨna ‘Sarɨ tamakaana!’ Sabwi Evɨraamɨ myɨna. 41 Sɨrɨnɨmaangei yadevwi yɨvanɨgasaihɨlyɨ.” Sara wɨdɨna kyaꞌ kumɨ yarai wɨdɨna “Aꞌmwe yaasɨwaꞌ maryawakɨdɨvɨꞌ nemwaaihɨnɨkeina mɨꞌ. Nenɨmaanga gavei kɨnɨnnakeine Gotɨyai.”
42 Jizaazai wɨdɨna “Gotɨyai sɨrɨnɨmaangei nebwina mwaalajɨ kwajɨ nɨmɨnyɨna kyɨhɨvuꞌnadɨka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gotɨyarɨdaaꞌnyainyɨ walaabɨna yena dava mwaaihe. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨmunya nɨmɨrevɨdaaꞌnyɨ bɨna yeinyɨna mɨꞌ. Aawa. Gotɨyai sahwai nɨdasaabakeinyɨ. 43 Yagaalyaꞌ yɨhɨthɨvanɨgeꞌ myawɨramaari baaꞌna yɨvanɨgaꞌ? Nɨmɨre yagaalyaꞌna sarɨmɨ muꞌnyɨ yɨpɨneihɨlyɨ. Sarɨmɨ dɨnyɨna ‘Kadɨka muꞌnaannera!’ 44 Sɨrɨnɨmaangei Kotɨyaꞌ Jadereihɨlyɨ. Sɨrɨnɨmaangere yawɨsajɨ gamɨrebulyɨ sangɨna dɨnyɨna ‘Sabwi yaana! Nevuꞌnɨvanɨkebulyɨ.’ Sahwai sɨnnawɨdaaꞌnyɨ aꞌmweraavɨ tamakadelyɨ. Gamɨre sɨdusavɨ nebulyaꞌ maaya kunesɨ. Sareꞌna yuyagaaꞌ nebulyaburɨ madaayadelyɨ. Sareꞌna yuyagaaꞌ nebulyaꞌna sɨnna tɨka wɨdaꞌdelyɨ. Kwaasɨ yagaalyaꞌ dadei gamɨ sahwarebwi yadelyɨ. Kwaasɨ yagaalyaburɨ gyakwalaangelyɨ. Sareꞌna kwaasɨ yagaalyaꞌ dada gannyangɨ dadelyɨ. 45 Nebulyaꞌ yɨhɨthadɨnyaꞌna manyɨlɨmwagyadɨvɨta gamɨreihɨlyɨ. 46 Nɨmɨnyɨna nebwina aai wɨdɨwaka ‘Kayaaꞌnanyabulyɨyalyɨ!’ Aawa. Nebulyaꞌ yɨhɨthadɨ malɨmwagyɨ baaꞌna nyadɨvɨtaihɨlaka? 47 Gotɨyarɨdaaꞌnyai Gotɨyare yagaalya kadɨka wɨꞌnadelyɨ. Sarevɨ sarɨmɨ Gotɨyarɨdaaꞌnyaihi Gotɨyareihi mamwaalyɨgasaꞌna yagaala sa muꞌnyɨvanɨgasaihɨlyɨra.”
Jizaazalyɨ Ne Evɨraamɨjɨ saraarɨnesɨ.
48 Juyara Jizaazarɨ jaꞌnawɨdɨna “Gɨmɨnyɨna ‘Sai kayaaꞌnanyai Kwaaka Samerɨya mwaalyalyɨ. Yɨmakei kɨnɨnnakelyɨ,’ nebwina sara dɨnoina daaka!”
49 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Yɨmakei maayainyɨ. Aawa. Nɨmaamaangerɨne yayaꞌ munyaba makidɨnyainyɨ. Sara makidɨnya kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨne yayaꞌ marulawakadɨvɨsaihɨlyɨ. 50 ‘Nɨmɨ aꞌmwe naangeinyɨ, byaannakeinyɨ,’ majadɨ mabɨrivanɨge aꞌmweraavɨna. Aawa. Pwai nɨmɨnyɨna ‘Aꞌmwe naangei byaannakelyɨ,’ dada nɨmɨnyɨna ‘Nebwina dadelyɨ,’ jawɨbwaꞌdelyɨ. 51 Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Pwai kwai nɨmɨre yagaalyaꞌ mɨdɨnajai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ balyabwi mwanganyɨ yadelyɨ. Arɨkawɨ.”
52 Juyara wɨdɨna “Sareꞌna gɨmɨnyɨna ‘Sarei yɨmakei kɨnɨnnakelyɨ,’ dɨragɨnna yawɨꞌmwo. Ne Evɨraamɨ balɨna yaaꞌ. Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakyara pɨropetɨyara balɨna yaaꞌ. Sareꞌ kɨrɨꞌ nedɨwaa ‘Pwai kwai nɨmɨre yagaalyaꞌ mɨdɨnajai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ balyabwi myagaanganyɨ yadelyɨ. Arɨkawɨ.’ 53 Neyakwalaanga Evɨraamɨ balyaakerɨna, ‘Evɨraamɨ maalɨkelyɨ. Nɨmɨ naangeinyɨ,’ sara danedɨwaa! Nabaai, pɨropetɨyara balɨna yaasaꞌ gɨmɨ sahwaigɨnyɨna yawɨꞌdɨnyaigɨ bewaigɨnaka!”
54 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨ gaveinyɨ wɨdɨna ‘Aꞌmwe naangeinyɨ, byaannakeinyɨ,’ sara wɨdɨna yɨwɨjaꞌ nɨnnya byaannyaꞌ yaasɨwaꞌna yɨmaꞌnadesɨ. Saꞌ kunesɨ. Nɨmɨnyɨna ‘Sai byaannakelyɨ,’ wɨdɨna yade Nɨmaamaangelyɨ. Nɨmwai sahwarɨna sarɨmɨ dɨnyɨna ‘Nemɨre Gotɨyalyɨ,’ dɨnyɨna yadɨvɨta sahwalyɨ. Sareꞌna nɨmɨnyɨna avaaina kadɨpɨdɨkeihɨlyɨ. 55 Yuyagaaꞌ gamɨnyɨ myawɨramaarivanɨgasaꞌ kɨrɨꞌ gamɨnyɨ yawɨramaaꞌmanɨge. ‘Sarɨ myawɨrivanɨge,’ yɨhɨthɨwɨjɨ kwajɨ kwaasɨ dadɨnyainyɨ sarɨmɨbɨsainyɨ kyɨmaꞌnɨwɨdɨka! Sareꞌna gamɨnyɨna yawɨꞌmanɨgeꞌ gamɨre yagaalyaꞌ sara mɨdɨdɨnyainyɨ. 56 Sɨrɨnɨmaanga Evɨraamɨ nɨmɨnyɨna dɨna ‘ “Gotɨyai dahɨlakakeregaaꞌ wanganɨma!” daꞌmujɨ yɨlaaya yɨwɨjainyɨ.’ Dɨna yaka sareꞌ tɨnna wanganaka yɨlaaya yɨna yaaꞌ.”
57 Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara wɨdɨna “Neigɨ daaka! Kwarame pwaraare sɨvɨlatɨraai pware atɨraalya gwavɨlavakeigɨ daaka! Ne sɨnnawɨnya Evɨraamɨmɨ tɨnna danganye!” 58 Jizaazai wɨdɨna “Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sɨnnawɨ Ne Evɨraamɨ mimaꞌnyagaaꞌdaaꞌnyɨ sahwainyɨ nɨmɨnyɨra.” 59 Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ “Sɨla lɨwakaana!” deva lɨvɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ Jizaazai yulyaꞌna yaka Gotɨyare Angevɨna yaꞌmaꞌna yɨna yaꞌ.