9
Jizaazai tɨbɨnyarɨ tewaanya tɨnnakerɨ yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.
Jizaazai kaanya yamaryada aꞌmwe pwarɨ tɨnna wangamabɨna. Aꞌmwe sarɨ mudangegaaꞌdaaꞌnyɨ tɨbɨnyai mwaalaꞌ. Tɨnna wangamabɨna kyaꞌ gamɨrera yɨwaaraꞌna “Nejɨwaakadɨnyaigɨ, tɨbɨnyarɨna kayaaꞌnanyabwi aai yakeꞌna yɨmaꞌnakalaka mudangegaaꞌ? Sahwai kayaaꞌnanyabwi yakei dɨngaka? Gamɨnyɨ ganɨmaangeyoi kayaaꞌnanyabwi yagɨlyayoi dɨngaka?”
Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Tɨbɨnyai mwaalɨkeꞌna gamɨre kayaaꞌnanyajɨ ganɨmaangeyore kayaaꞌnanyajɨ sangɨna mɨka. Aawa. Tɨbɨnyai mwaalɨkeꞌna Gotɨyai ‘Gamɨnyɨna nɨmɨre wawɨnyanna wɨjɨwaainɨma!’ daka sara yaꞌnesɨ. Yɨrɨkeꞌ puꞌdaaꞌnyɨ nyɨmaryasaabakere wawɨnya kuna yaanneinera. Dɨvi aane pwai kwai wawɨnya mi yannegaaꞌ jɨnnadesɨ. Kwaakevakɨ mwaaidɨ kwaakevakɨ mwaalyaraavɨne Baakeinyɨ.”
Jizaazai mena wɨdɨna yakegaaꞌ kwaakeꞌ maaraka kwaakevɨ maagwala wɨraaꞌmavaka maagwalyasɨ kwaakesɨ yamwaaihaka aꞌmwere tɨnnyaraarɨ araka marayepuraka wɨdɨna “Aalɨbunya Silowamɨyawɨnna wawaꞌgɨri gɨnnya sɨnnyaꞌ aalya jɨnana!” wɨdɨna. Yayaꞌ Silowamɨ “Maryasaawɨnɨkevɨ,” dɨnɨkesɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwei wawaka gannya sɨnnyaꞌ aalya yɨnaka tɨnna nayaa wangada ayɨna bɨna yaꞌ.
Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨre angeꞌ avaalyaba mwaalyarajɨ sɨnnawɨ sai “Nɨgwia nyɨjaama!” wɨdadaaꞌnyɨyarɨ tɨnna wanganesarajɨ yɨwaaraꞌnyɨna “Walamwaaina yada aꞌmweraavɨ ‘Nɨgwia nyɨjaama!’ wɨdadei midaaka?” Pwara wɨdɨna “Sahwalyɨ,” wɨdɨna yesaꞌ kɨrɨꞌ pwara wɨdɨna “Aawa, sai mɨka! Saibɨsalyɨ.” Sara dɨnyɨna yadaapi aꞌmwe sai wɨdɨna “Sahwainyɨra.” 10 Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ yɨwaaraꞌna “Gɨnnya tɨnnyaraai tewaanyaraai waꞌdɨꞌnyɨ gara yɨmaꞌnɨwaka?” 11 Gamɨ jaꞌnawɨdɨna “Aꞌmwe Jizaazai woꞌnɨkei araka yamwaaihaka nɨnnya tɨnnyaraarɨ maranyɨraka nyɨdɨwaꞌ ‘Silowamɨyawɨnna wawaꞌgɨzɨ gɨnnya sɨnnyaꞌ aalya jɨnana!’ Sarevɨdaaꞌnyɨ kaanya wɨna yena yɨnɨwegaaꞌ sagaaꞌ tɨnna yarai wangamweinyɨ.” 12 Sara wɨdɨna kyaꞌ kumɨ yɨwaaraꞌna “Gawɨ mwaalɨka?” Gamɨ wɨdɨna “Aawa, sarɨna myawɨriwa. Gawɨ dahamwaalɨka?”
Perɨzɨyara tɨbɨnyarɨ kave yɨwaaravesaꞌnesɨ.
13 Aꞌmwe Perɨzɨyaraayawɨnna aꞌmwera kɨgaaꞌ tɨbɨnyai mwaalakerɨ yɨbwaramakuna. 14 Jizaazai araka yamwaaihaka gamɨre tɨnnyaraai “Yenana!” dakegaaꞌ Juyaraavɨre Kwazaakegaakɨ. 15 Sarevɨdaaꞌnyɨ Kwazaakegaaꞌna Perɨzɨyara yɨwaaraꞌna “Tɨnna tewaanna wangamanɨgɨnyaꞌ gara yagɨneka?” Yɨwaaraꞌna kyeꞌ sai wɨdɨna “Nɨmɨre tɨnnyaraarɨ araka pɨrɨꞌ kamaranyɨꞌmwaꞌ nɨnnya sɨnnyaꞌ aalya yɨnena, yɨthaa, tɨnna tewaanna wangamanɨge.”
16 Sarevɨdaaꞌnyɨ Perɨzɨya pwara wɨdɨna “Kɨwɨnya Kwazaakegaaꞌ myadeꞌna aꞌmwe sarɨ Gotɨyai maryasaabakei mɨka. Tewaanyai mɨka!” Wɨdɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ pwara wɨdɨna “Sabwi yɨjɨwaainya yakebwi aꞌmwe kayaaꞌnanyai gara yannelaka! Tewaanyai dɨngaka?” Sara dɨnyɨna yeva kumɨnyɨ jaapainyɨna yadɨvɨꞌ maanga dɨnyɨna yeꞌ.
17 Sarevɨdaaꞌnyɨ pɨgaaꞌ Perɨzɨyara aꞌmwerɨ ayɨna yɨwaaraꞌna “Nedɨwaa ‘Nɨmɨre tɨnnyaraai tewaanyaraai wakɨwaꞌ.’ Nabaai, nedɨwaanyaꞌ sarɨna berɨva nedɨvanɨgɨ?” Aꞌmwei wɨdɨna “Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakyai pɨropetɨyalyɨ.”
18 Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara naangera sɨduta geꞌ geꞌ yawɨꞌna yeva dara muꞌnyɨ yesaꞌ “Ai, sɨnnawɨ tɨbɨnyai mwaalaka dahaaꞌ tɨnna nayaa wangamanɨkei daaka!” Mujevegaaꞌna pwaraavɨ wɨdɨna “Aꞌmwe darɨ ganɨmaangeyorɨna dɨmaraawila!” 19 Sawɨnna bɨna kyagi aꞌmwe naangera yɨwaaraꞌna “Aꞌmwe dai kɨrɨbwaalɨvaangei daaka? Mudangegaaꞌ ‘Tɨbɨnyai daaka!’ dathahi? Sarevɨdaaꞌnyɨ dahaaꞌ tɨnnyaꞌ gara yaka wangamanɨka?”
20 Sarevɨdaaꞌnyɨ neyoi jaꞌnawɨdɨna “ ‘Sahwai nehɨrɨbwaalɨvaangelyɨ. Mudangegaaꞌ tɨbɨnyai maarolyai daaka!’ yawɨꞌmanɨgoi. 21 Sareꞌna dahaaꞌ tɨnna wangamanɨkeꞌna myawɨrivanɨgoi. ‘Tɨnna jena!’ wɨdɨwakerɨ mwanganyaꞌnaalyɨra. Gamɨnyɨ jɨwaarayɨla! Nehɨrɨbwaalɨvaangei aꞌmwelyɨ. Sahwai gamɨnyɨna yɨhɨthathelyɨ.” 22 Juya naangeraavɨna lɨka yadisaꞌna neyoi sara wɨdɨna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Juya naangera mena dɨnyɨna “Yo, pwai kwai wɨdɨna ‘Sahwai Kɨraazɨtɨyalyɨ. Gotɨyai dahɨlakyaakelyɨ,’ wɨdɨna neyajai nemɨ wɨdɨna yaanneinera ‘Nemɨre lotuangengɨ muidɨnna! Maaveigɨnyɨ.’ ” 23 Mena dɨnyɨna yesavɨdaaꞌnyɨ lɨka yagɨla sara wɨdɨna. Neyoi wɨdɨna “Aꞌmwelyɨ. Gamɨnyɨ jɨwaarayɨla!”
24 Sarevɨdaaꞌnyɨ pɨgasaai aꞌmwei mudangegaaꞌ tɨbɨnyai yɨmaꞌnakerɨna ayɨna jaka wɨdɨna yeva gamɨnyɨ wɨdɨna “Gotɨyai gwangamanɨkerɨna ‘Byaannakelyɨ,’ duthana! Sareꞌna nedana! Aꞌmwe sarɨ nedɨwaanyai ‘Aꞌmwe kayaaꞌnanyalyɨ,’ nayaa sara yawɨꞌmanɨgo.” 25 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe sai jaꞌnawɨdɨna “ ‘Aꞌmwei nawɨꞌnyai dɨngaka? Kayaaꞌnanyai dɨngaka?’ Sareꞌ myawɨrivanɨge. Gave pɨrɨꞌna yawɨꞌmwa ‘Kɨgaaꞌ tɨbɨnyainyɨ mwaale. Dahaaꞌ tɨnnakeinyɨ tɨnna wangamanɨgeinyɨ.’ Sara yawɨꞌmwa.” 26 Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ yɨwaaraꞌna “Gɨmɨnyɨ gara gyaka? Gara yaka ‘Tɨnna jena!’ gɨthɨwakeꞌ?” 27 Aꞌmwei jaꞌnawɨdɨna “Mena yɨhɨthɨwa. Sara yɨhɨthɨweꞌ kadɨka muꞌnyɨwaataihi daa! ‘Savɨ kadɨka wɨꞌnaana!’ ayɨna baaꞌna nyɨdɨwaaꞌ. Sarɨmɨre sɨmunyavɨ ‘Gamɨreina yɨmaꞌnaana!’ dɨmanɨgasaihi daaka!” wɨdaꞌ. 28 Sara wɨdɨna kyaꞌ kumɨ sarɨ bɨrala wɨdɨna yeva wɨdɨna “Aꞌmwe sahwareigɨnyɨ. Nemɨ Ne Mozɨzareinera. Sarɨ mɨdɨdaanyaina. 29 Gotɨyai Mozɨzarɨ wɨjaakeꞌna yawɨꞌmwo. ‘Aꞌmwe pwai gawɨdaaꞌnyai dɨngaka!’ nemɨ myawɨriwo.”
30 Aꞌmwei jaꞌnawɨdɨna “Sara nyɨdɨwaasaꞌna atɨka maruꞌnaꞌmanɨge. Sawɨdaaꞌnyai bakeꞌna myawɨrivanɨgasai ‘Tɨnna jena!’ nyɨdɨwakelyɨ. 31 Aꞌmwera kayaaꞌnanyabwi yadɨvɨsaraavɨ Gotɨyai kadɨka muꞌnyɨ yɨvanɨkeꞌ yawɨꞌmwo. Aawa. Pwai kwai Gotɨyarɨna dɨna ‘Naangelyɨ. Lɨka yadɨnyalyɨ. Sara nyɨdatheꞌ gamɨre sɨmunyavɨ sara yɨdeinyɨ,’ daderɨ Gotɨyai kadɨka nayaa wɨꞌnyɨna yɨvanɨkelyɨ. 32 Sɨnnawɨ Kwaakevakɨ wakyaakegaaꞌdaasɨ yuyagaaꞌ kadɨka dara muꞌnyadaanyaꞌ ‘O, pwai mudangegaaꞌ tɨbɨnyai yɨmaꞌnakerɨ “Tɨnna jena!” dathaka!’ Sara muꞌnyadaanyainera. 33 Gotɨyaryawɨdaaꞌnyɨ mabi yajai Gotɨyare dɨragɨnya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ kyadɨkaꞌ mɨka.”
34 Kumɨ wɨdɨna “Mudangegaaꞌ yuna kayaaꞌnanyaigɨnyɨ. Dɨvi kuna kayaaꞌnanyabwi yadɨnyaigɨnyɨ. Sareigɨ danejɨwakɨwaana!” Sara wɨdɨna yeva lotuangevɨ gamɨnyɨ marasɨꞌnyɨna yeꞌ.
Sɨmunya kayaaꞌna yɨnɨkeꞌnesɨ.
35 Jizaazai kadɨka dara wɨꞌnakeꞌ “Lotuangevɨ aꞌmwerɨna dasɨꞌnɨwaaꞌ!” Mena daka aꞌmwerɨ bɨramaaꞌna yaka wɨdɨna “Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayarɨ dalɨmwagaꞌmanɨgɨna?” 36 Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwei wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, aꞌmwela dɨvanɨgɨnyarɨna ‘Sahwarɨ mɨdɨnɨma!’ dena dɨnyɨbwarɨdaakwia!” 37 Jizaazai wɨdɨna “Gamɨ sahwarɨ tɨnna mena wangamwaa. Sai dahaaꞌ gɨthɨvanɨkei sahwalyɨ.” 38 Aꞌmwei wɨdɨna “Naangeigɨ, gɨlɨmwagaꞌmanɨgena.” Wɨdɨna yaka Jizaazaryaba kwadaai gɨlɨna yaka lotuya yɨna yaꞌ.
39 Jizaazai yuyaraavɨ wɨdɨna “Kwaaka davakɨ nɨmɨ aꞌmweraavɨ yawɨbwataꞌna bɨna ye. ‘Tɨbɨnyara bɨꞌmanɨgasara, nabaai sara wangabɨka!’ dena bɨna. ‘Tɨnnakera “Nemɨ tewaanyainera,” dadɨvɨtara, nabaai, tɨbɨnyara yɨmaꞌnɨpɨka!’ dena bɨna ye.”
40 Perɨzɨya pwara gamɨnyɨ mwaalesara Jizaazai wɨdakeꞌ kadɨka wɨꞌneva yɨwaaraꞌna “Nemɨnyɨna dathɨwaana? ‘Tɨbɨnyaihi Gotɨyarɨna sɨdusaꞌ myawɨrivanɨgaꞌ,’ sara dathɨwaana?” 41 Jizaazai wɨdɨna “Tɨbɨnyaihi bɨꞌmanɨgasaihi mwaaibɨzɨ kwajɨ kayaaꞌnanyaihi kuna mamwaalyɨ kyɨpɨdɨka! Saꞌna ‘Tɨnna nayaa wangamanɨgo tewaanyaina,’ dadɨvɨꞌ kayaaꞌnanya kɨnɨnnakeihi mwaaihaꞌ.”