10
Sipɨzipɨyaraavɨne kurɨsaꞌnesɨ.
Jizaazai wɨdaꞌ “Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sipɨzipɨkurɨsavɨ tɨkuryavɨ mulyɨ yajaꞌ kɨrɨꞌ kukidaaꞌnyɨ dɨkwosɨꞌna yajai yɨ sai kukelyɨ. Nabaai, kuka yɨpalamaaꞌdelyɨ. Tɨkuryavɨna aꞌmwe pwai wɨlaabɨna yajai sai sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaidelyɨ. Sahwarɨna kaanyavɨ maremwaaidei kaanya basadaawori sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaide sai gannya sipɨzipɨyaraavɨ ‘Yɨnagaawai! Yɨnagaavaihaꞌ!’ jaka wɨdɨna yadaaꞌnyɨ sipɨzipɨyara gamɨnyɨ maanguraayaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yadaapi mwasɨlaanna yɨbwaramakwalyuna yadelyɨ. Mwasɨlaa gannya yuyaraavɨ mena yɨbwaramakwalyuna yada sɨnnawɨ waanyɨna yadaaꞌnyɨ gamɨnyɨ mɨdɨnna yadɨvɨꞌ gamɨre maanguraayaꞌ wɨꞌnamaaꞌna yadɨvɨsaꞌna mɨdɨdɨvɨkɨ. Aꞌmwe mudɨkerɨ mɨdɨdɨvɨꞌ mɨꞌ. Arɨkawɨ. Aawa. Mudɨkerɨna lɨkaanya wɨna. Mudɨkeraavɨre maanguraayaꞌ yadɨvɨsaꞌna lɨkaanya wɨna yadɨvɨsarera.”
Jizaazai yagaala keꞌbaꞌnanya saꞌ kudaꞌ kɨrɨꞌ kumɨ dɨnyɨna “Nedɨwaka saꞌ be yagaalavaka? Myawɨriwona.”
Jizaazai sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaide tewaanyarɨnesɨ.
Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai ayɨna wɨdɨna “Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Nɨmɨ sainyɨ sipɨzipɨyaraavɨne kaadihɨsainyɨ. Yuya pwara sɨnnawɨ kukera kuka yɨpalamaaꞌdɨvɨsarera. Nɨmɨ mabyahaaꞌ kwaasɨyara yɨhɨthesaꞌ kɨrɨꞌ sipɨzipɨyara nɨmɨrera kadɨka muꞌnyɨ yeꞌ. Kaadihɨsainyɨ nɨmɨnyɨra. Nɨmɨnyawɨnna aꞌmwe pwai bazai kusawɨnna wɨlajai Gotɨyai wɨvadaihasamaaradelyɨ. Sipɨzipɨkurɨsavɨ sai wɨlamwaaina yada mwasɨlaa wapaaya bwalyamaaꞌna yada ayawɨnna wɨlɨna yadelyɨ. 10 Kukei ‘Kuka maarɨma! Saraavɨ tamɨma! Saraavɨ kayaaka yɨgalakɨma!’ dada badelyɨ. Nɨmɨ ‘Saraavɨ gaalyabwi maapɨka! Yɨ gaalyabwi naanga naanga maapɨka! Munya winana!’ dena baheinyɨ.
11 Sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaide tewaanyai nɨmɨnyɨra. Sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaide tewaanyai dɨna ‘Nɨmɨrera mwaaibɨka! Nɨmɨ balɨma! Nɨmɨrera nabaibɨthɨka!’ dada gamɨre gaalyabwi walakɨna yadelyɨra. 12 Nɨgwɨwawɨnyai kavɨjɨlɨkei bozɨyarɨ tɨnna wanganojɨ sipɨzipɨyaraavɨ yaꞌmaꞌna yojɨ lɨkaanya wɨna. Nɨgwɨwawɨnyai sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaidei mɨka. Gannyaraavɨ gyakwai mɨka. Savɨdaaꞌnyɨ sai lɨkaanya wɨna. Lɨkaanya wɨna kyojɨ kavɨjɨlɨkei sipɨzipɨyaraavɨ tɨka davɨna kyojɨ pwara pɨwɨnna pɨwɨnna lɨkaanya wɨna yapɨjɨ yɨwɨnadaaꞌna yɨpɨꞌderera. 13 Nɨgwɨwawɨnyai gannya nɨgwiannajɨ gannya kɨlaakejɨꞌnajɨ gavenna yawɨꞌna yada myawɨrina ‘Sipɨzipɨyaraavɨna yɨlaaya yɨma! Tewaanna maremwaaimujainyɨ,’ sara myawɨryori nɨgwɨwawɨnyai lɨkaanya wɨna yadelyɨ. 14-15 Sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaide tewaanyai nɨmɨnyɨra. Nɨmwai nɨmɨnyɨ nyawɨꞌda nɨmɨ Nɨmwarɨ yawɨꞌdɨnyabaaibɨꞌ nɨmɨ nɨmɨreraavɨ yawɨꞌdɨ kumɨ nɨmɨnyɨ nyawɨꞌdɨvɨsainyɨ. Kumɨnyɨ yawɨꞌdɨ kumɨnyɨna nɨmɨre gaalyabwi walakɨna yadɨ baimujainyɨ. 16 Sipɨzipɨya pwara nɨmɨrera mwaalɨna yadɨvɨꞌ sipɨzipɨkurɨta davɨ mamwaalyɨ yadɨvɨsarera. Sahwaraavɨjɨ makabɨna yɨdere. Nɨmɨre maanguraayaꞌ kadɨka nyuꞌnapɨri dahaaꞌ nɨmɨre sipɨzipɨyara mwaaihasarajɨ mudɨkera nɨmɨrerajɨ sipɨzipɨkwala gaveꞌ yɨmaꞌnɨpɨꞌdesɨra. Yuyaraavɨ maremwaaladei gavei mwaalɨkelyɨra.
17 Savɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ dɨna ‘ “Nɨmɨre gaalyabwi ayɨna maarɨma!” daꞌmujɨ nɨmɨreraavɨna sabwi walakɨdeinyɨ,’ dadɨnyaꞌna Nɨmwai nɨmɨnyɨna kurya nyukadelyɨ. 18 Aane pwai kwai nɨmɨre gaalyabwi mamaaryɨwaꞌ. Aawa. Nɨmɨ sainyɨ kave walakɨna yɨdeinyɨ. Nɨmɨ navɨka mwaalɨna kyaꞌmuri pwara nyɨramakɨpɨꞌdeꞌ mɨꞌ. Aawa, nɨmɨ sainyɨ dɨna ‘Pwara nyɨramakɨpɨka!’ dɨna kyaꞌmuri nyɨramakɨpɨꞌdeinyɨ. Sahwainyɨ dɨragɨnyainyɨ dɨna ‘Pwaraavɨna balɨma!’ nabaai Nɨmwai sara nyɨdakakeinyɨ dɨragɨnyaꞌ nyɨjaavakeꞌ dɨvi sara yɨdeinyɨra.”
19 Jizaazare yagaala sanna kadɨka wɨꞌnyɨna yeva Juyara maanga dɨnyɨna yeva ayɨna jaapainyɨna. 20 Kwalaalyara dɨnyɨna “Yɨmakei kɨnɨnnakelyɨ. Aaꞌnelyɨ. Yɨmakyagaala dɨvanɨkelyɨra. Gamɨnyɨ kadɨka baaꞌna wɨꞌnɨwaava!” 21 Sara dɨnyɨna yadaapi pwara wɨdɨna “Yagaala sa yɨmakei wɨlamwaaidere yagaala mɨka. Aaꞌnei aꞌmwe tɨbɨnyarɨ ‘Tɨnna jena!’ gara wɨdɨwaka?” wɨdɨna yeꞌ Juyara.
Juyara Jizaazarɨ malɨmwagyesaꞌnesɨ.
22 Pɨgaaꞌ Anga Jeruzaalemɨ Juyara yawɨꞌdɨvɨꞌ “Gotɨyare Angeꞌ tewaanyaꞌ ayɨna yɨmaꞌnyaakeꞌna tɨka munne naana! Gotɨyarɨ yɨlaaya yaana!” Dɨnyɨna yesagaaꞌ yɨrɨlyagaaꞌ burɨkegaakɨ. 23 Munne sagaaꞌ Gotɨyare Angevɨ Ne Solomonɨmɨne yɨhukangevɨ Jizaazai kaanya yamarina. 24 Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨnyawɨnna Juyara yɨkabɨna, dakwamwadaꞌna yeva wɨdɨna “Nemɨ ‘Sahwai dɨngaka? Pwai dɨngaka?’ kuna yawɨꞌmanɨgoꞌna nayaa gathɨngaaꞌ dɨnedathevaka? Aangyagaala nebwina kavena dɨnedana! Kɨraazɨtɨyaigɨ Gotɨyai gɨthahɨlakakeigɨ mwaaidɨzaꞌ naangeꞌnanyaꞌ dɨnedana!”
25 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Mena yɨhɨthena kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨ malɨmwagyɨ yɨwaava. Nɨmaamaangere dɨragɨnyasɨ tewaanna yɨvanɨge wawɨnyanna nayaa nyɨjalɨkurakyaka kɨrɨꞌ sarɨmɨ manyɨlɨmwagyɨvanɨgaꞌ. 26 Nɨmɨre sipɨzipɨyaihi mwaaibɨzɨ kwajɨ kanyɨlɨmwabɨthɨka! Nɨmɨre sipɨzipɨyaihɨrɨna mɨꞌ. Sareꞌna manyɨlɨmwagyɨvanɨgaꞌ. 27 Nɨmɨre sipɨzipɨyara nɨmɨre maanguraayaꞌ kadɨka wɨꞌnadɨvɨꞌ nɨmɨ yawɨꞌmanɨge sarera nyɨmɨdɨdɨvɨsare. 28 Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi wɨjaavadɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ myɨwɨyɨ yɨpɨꞌdere. Arɨkawɨ. Nɨmɨreraavɨ aꞌmwe pwai kwai nɨmɨre asɨrɨ myɨpalasɨꞌnyɨ nyapɨjɨ kayaaꞌna myɨ yɨpɨꞌdere. 29 Nɨmaamaangei sahwaraavɨ nyɨjaavakei dɨragɨnaangelyɨ. Yuyara pwara dɨragɨmaayare. Nɨmaamaangei maremwaaimanɨkeraavɨ aane pwai kwai Nɨmware asɨrɨ mipalasɨꞌnyɨ yannere. 30 Nɨmɨjɨ Nɨmwalyɨ sanɨdainaai avaalyainaalyɨ,” wɨdɨna yaꞌ Jizaazai.
31 Sagaaꞌ Juyara “Tamakyaꞌna sɨlaange lɨwakaana!” deva sɨla ayɨna maarɨna. 32 Ayɨna maarɨna kyeꞌ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Nɨmwai nyɨdaꞌ ‘Dɨragɨnyajɨ tewaanyajɨ ja!’ Sara kanyɨdaꞌ sarɨmɨnyawɨ kwalaalya sara yɨwa. Nɨmɨre wawɨnya garɨꞌna yawɨꞌdɨvɨꞌ ‘Lɨwakaana!’ dadɨvɨꞌ yɨvanɨgava sɨlyajɨ?”
33 Juyara jaꞌnawɨdɨna “Gɨmɨ wawɨnya tewaanyavɨna ‘Sɨla lɨwakaana!’ dɨvanɨgoꞌna mɨꞌ. Aawa. Gotɨyarɨna bɨrala yɨvanɨgɨnyaꞌna saꞌna yawɨꞌdaa ‘Sɨla lɨwakaana!’ dɨvanɨgoꞌna. Gɨmɨ sahwaigɨ aꞌmweigɨ kwaigɨ kɨrɨꞌ nedɨwaa ‘Nɨmɨ Gotɨyainyɨ,’ sara nedɨwaaꞌna bɨrala yɨvanɨgɨnyaigɨnyɨ aꞌmwe kwaigɨ.”
34 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Sarɨmɨre yagaaikɨwɨnyaꞌ dɨnɨꞌ ‘Gotɨyai wɨdɨna “Sarɨmɨ gotɨyaihɨlyɨ.” ’ 35 Sara dɨnɨkeꞌ nabaai, ‘Yuyagaaꞌ Gotɨyare bukuyavɨ yagaalyaꞌ dɨnɨkeꞌ waragothesɨ,’ yawɨꞌdaanyainera. Aꞌmwe saraavɨ Gotɨyai wɨdɨna ‘Sarɨmɨ gotɨyaihɨlyɨ,’ wɨdɨna yaakeꞌnanyɨ. 36 Sareꞌ Nɨmwai gamɨre wawɨnyaꞌna nayaa yɨdeꞌna tewaanyainyɨ nyɨdahɨlakaka Kwaakevakɨna maryasaabɨna kanyaꞌ sareinyɨ ‘Gotɨyarɨ Gawaalɨvaangeinyɨ,’ yɨhɨthɨweꞌna ‘Sahwai Gotɨyarɨ bɨrala yɨwaka,’ gara dɨmanɨgaꞌ! 37 Yɨthaa, Nɨmwai yɨvanɨkabaaibɨꞌ gamɨre wawɨnyanna myɨwɨjɨ kwajɨ malɨmwagyɨ dɨnyideihɨlyɨ. Sarebwi tewaanyabulyɨ. 38 Sareꞌ kɨrɨꞌ Nɨmwai yɨvanɨkabaaibɨꞌ nɨmɨ sara yɨvanɨgeꞌna dɨnyɨlɨmwagyɨla! Nɨmɨ yagaala yɨhɨthɨweꞌna malɨmwagyɨ nyɨpɨjaꞌ wawɨnya sanna yɨvanɨgevwi wanganapɨri dɨlɨmwagyɨla! Sara yapɨri ‘ “O, Nɨmwai Jizaazarɨ wɨlamwaalɨkei daaka! Jizaazai Nɨmwarɨ wɨlamwaaidei daaka!” yawɨraana! Kuna sara yawɨraana!’ dapɨri wawɨnya sanna dɨlɨmwagyɨla.”
39 Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ yagaalyaꞌna jɨkurya yeva ayɨna yawɨꞌna “Kalavuzaꞌna wɨla pwɨyaana!” Sara deva yesaꞌ. Jizaazai kumɨnyabadaaꞌnyɨ kaanna wodaaꞌnyɨ tɨnna wanganeva wanganakɨna yeꞌ.
40 Aalya Jothanɨyavɨ Jizaazai ayɨna gaꞌmaꞌna yaka sɨnnawɨ sagaaꞌ Jonɨ aalyavɨ bavɨtaazɨyaꞌ yakewɨ wɨna yaka saba mwaalɨna. Saba mwaalɨna yadɨꞌnyɨ 41 gamɨnyawɨnna aꞌmwe kwalaalyara bɨna. “Jonɨ sahwai atɨka maruꞌnata aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ myɨ yaꞌ. Yuya aꞌmwe darɨna nedakabaaibɨsa nebulyangɨ,” dɨnyɨna yeva bɨna. 42 Bɨna kyeꞌ saba aꞌmwe kwalaalyara gamɨnyɨ lɨmwagaꞌna yeꞌ.