11
Aꞌmwe Lazaarazai balakeꞌnesɨ.
Aꞌmwe pwai Lazaarazai woꞌnɨkei Anga Betaani mwaalyai nabalɨnakei yɨmaꞌnyɨna. Anga Betaani savɨ Maarɨyaasɨ ganaanaanga Maathasɨ sanadaai mwaalagɨlyabanyɨ. Maarɨyaa saꞌ Naangere sɨvɨlyaraarɨ welivananya wabatɨrɨnyaꞌ dɨngɨna yaka gannya mɨjasasɨ yɨwaipɨwanna yakeꞌ gamɨnyɨ gathaakaanga Lazaarazai nabalɨnakei mwaalakesɨ. Nabalɨnakei yɨmaꞌnyɨna yakevɨdaaꞌnyɨ kɨnadaai Jizaazarɨ yagaalyaꞌ wɨdaasɨna “Naangeigɨ, gɨnnya jaꞌmwei nalaavɨnakelyɨ,” wɨdaasɨna yagi.
Jizaazai kɨrɨmɨre yagaalyaꞌ wɨdaasagɨlyaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yaka gamɨreraavɨ wɨdɨna “Nabalya saꞌ yuna balyabwineꞌna mɨka. Aawa. Nabalya saꞌ yɨmaꞌnɨwaꞌdɨkeꞌna aꞌmwera dɨnyɨna ‘Gotɨyai Naangelyɨ. Gotɨyai byaanna dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakelyɨ.’ Sareꞌnesɨ. Nabaai nɨmɨnyɨna ‘Gotɨyare Gawaalɨvaangei Naangelyɨ. Byaannakelyɨ,’ daka nabalya saꞌ yɨmaꞌnɨwaꞌdɨꞌ.” Jizaazai Maathavɨjɨ gamɨre ganyaabulaangevɨjɨ Lazaarazarɨjɨ sagɨnyɨrakaavɨna wɨvuꞌnakelyɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ “Nabalɨnakei mwaalɨꞌ,” wɨdaasagɨlyaꞌ Jizaazai kadɨka wɨꞌnyɨna yaka saba mwaalakeba yɨrɨka pɨryaarɨ kuna mwaalɨna. Mena kuna mwaalɨna yaka gamɨreraavɨ wɨdɨna “Kwaaka Juthɨyanna Lazaarazare angewɨnna ayɨna wawaana!”
Gamɨrera wɨdɨna “Akai, nejɨwaakadɨnyaigɨ kɨgaaꞌ maalɨkegaaꞌ Juyara dɨnyɨna ‘Jizaazarɨ sɨlaangejɨ lɨwakaana!’ Sareꞌna Juthɨyanna ayɨna jɨtheigɨ daaka!”
Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨregaaꞌ miꞌna daaka! Yɨthaa, yɨrɨkegaaꞌ nyɨlyai dadehaaꞌ (12 aawaaya) midaaka! Kwaaka davakɨ yɨrɨkeꞌ puꞌdaasɨyagaaꞌ aꞌmwe pwai yɨrɨkevɨ kaanna yamarina yajai kwaaka davakɨya baakeꞌ tɨnna wangadeꞌna mala myamaari yadelyɨ. 10 Sareꞌ kɨrɨꞌ sawɨsavɨ sai kaanna yamarina yajai baakeꞌ gamɨnyɨ mularikeꞌna mala yamaaradelyɨ. Dahaaꞌ yɨrɨkeꞌbɨsagaaꞌ wawaana!” 11 Sa wɨdɨna yaka pɨrɨꞌ wɨdɨna “Neyaꞌmwei Lazaarazai se waꞌmwaka kɨrɨꞌ kaanna wawaꞌmuri yɨdɨkaavɨdeinyɨ.”
12 Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨrera wɨdɨna “Naangeigɨ, se waꞌmanɨkeꞌ tewaanyabulyɨ. Dɨvi nalaayaꞌ mena yadelyɨ. Sareꞌna mawaanna!”
13 Jizaazai gamɨre balyaꞌnebwina wɨdakesɨ. “Lazaarazai mena baimwaka.” Gamɨrera yawɨꞌna “ ‘Se waꞌmwaka,’ nedɨwakesɨ.” 14 Sara yawɨꞌna yesavɨdaaꞌnyɨ Jizaazai aangyagaala kave wɨdɨna “Lazaarazai baimwakelyɨ. 15 Savɨdaasɨ kɨrɨꞌ gamɨnyaba mamwaalyɨweꞌna ‘Nɨmɨrera nyɨlɨmwagapɨka!’ dena yɨlaaya yɨvanɨge. Sareꞌ gamɨnyawɨnna kaanya wawaana!”
16 Sarevɨdaaꞌnyɨ Aꞌmwe Tomaazai Jizaazare pwaraavɨ wɨdɨna “Wikɨra. ‘Gamɨjɨ balaana!’ dawaajɨ yuyainajɨ wawaana!” wɨdaꞌ. Tomaazai gɨraꞌmɨraala maarakei mwaalaka kunnya yagaala “Dɨthimaazai,” woꞌnɨkelyɨ.
Jizaazai aꞌmweraavɨ wɨmwaaihyaꞌnejɨ baryaraavɨ yɨdɨkaayaꞌnejɨyaꞌnesɨ.
17 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai kaanna wɨna yɨna yaka savɨna yɨꞌmaꞌna yakegaaꞌ dara wɨꞌnakeꞌ “Lazaarazai kabaimwaꞌdɨꞌ yɨrɨka daryaai daryaalyavɨ simaangevɨ wakɨnɨkelyɨra.” 18 Anga Betaani saꞌ Anga Jeruzaalemɨdaaꞌnyɨ esabera. Jeruzaalemɨdaaꞌnyɨ kilomitaaya dawaai dasaba mannɨkebanyɨ Anga Betaani. 19 Juyara “Betaani esabera,” dɨna yeva kwalaalyara Maathavɨjɨ Maarɨyaavɨjɨ sanadaarɨna angyɨrɨꞌmaata yɨna. “Kɨryaꞌmwerɨna kaleꞌna wɨgaimwagaana! ‘Kale nyɨwaka,’ wɨdaana!” deva angyɨrɨꞌmaata yɨna.
20 Maathaꞌ kadɨka dara wɨꞌnakeꞌ “Ai, Jizaazai davɨvanɨka!” Sara dakevɨdaaꞌnyɨ mwasawɨnna walyawɨjɨmaꞌnaawɨna kyaꞌ gannya angevɨ Maarɨyaaꞌ mwaalɨna. 21 Maarɨyaaꞌ mwaalɨna yadɨꞌnyɨ Maathaꞌ Jizaazarɨ wɨjɨmaaꞌnyɨna yaka wɨdɨna “Naangeigɨ, dava mwaaidɨzɨ kwajɨ nyɨdaakaangei mabalyɨ kyadɨka! 22 Savɨna kɨrɨꞌ yawɨꞌna ‘Nabaai dahaaꞌ sagaaꞌ gɨmɨ Gotɨyarɨ jɨwaaraꞌdeꞌna Gotɨyai sara wɨjaavadelyɨra.’ Sara yawɨꞌmweꞌnyɨ.” 23 Jizaazai wɨdɨna “Jɨthaakaangei mwaaladei dɨkaavadera.” 24 Sara wɨdɨna kyaꞌ aꞌmweꞌ wɨdɨna “Nɨmɨ yawɨꞌna ‘Aayagaaꞌ Kwaaka davaꞌ aayaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ dɨkaasagaaꞌ ayɨna mwaaladelyɨ. Dɨkaavadelyɨ,’ sara yawɨꞌmwana.” 25 Jizaazai wɨdɨna “Nɨmɨ aꞌmweraavɨ aꞌmwengɨ yɨdɨkaaꞌdɨnyainyɨ nɨmɨnyɨra. Dɨkaasabwi nɨmɨnyɨra. Nɨmɨ aꞌmweraavɨ aꞌmwengɨ wɨmwaaihadɨnyainyɨ. Gaalyabwi nɨmɨnyɨra. Pwai nyɨlɨmwagazai balajai mwaaladelyɨra. 26 Gazaizai tewaanna mwaaida nyɨlɨmwada yuyagaaꞌ mabalyɨ yadelyɨra. Arɨkawɨ. Sabwina dalɨmwamanɨgɨ?”
27 Aꞌmweꞌ wɨdɨna “Yo, Naangeigɨ, gɨmɨnyɨna dara lɨmwamanɨge ‘Gɨmɨ Kɨraazɨtɨyaigɨ Gotɨyarɨ Gawaalɨvaangei Kwaaka davakɨna bahɨnyaigɨnyɨra.’ Sara yawɨꞌna yɨweꞌnyɨ.”
Jizaazai kɨnna dakeꞌnesɨ.
28 Saꞌ Maathaꞌ wɨdakegaaꞌ ayɨna wɨna yaka ganyaabulaanga Maarɨyaavɨ kave danganna yaka kukuꞌnya wɨdɨna “Dava Nejɨwaakadei bamwaalaka gɨthathelyɨ.” 29 Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwe saꞌ wɨꞌnyɨna, daavɨna yaka wɨjɨmaaꞌnyaꞌneꞌ yarai walyuna. 30 Sagaaꞌ anga saba Jizaazai mwɨlaabyɨ. Aawa. Maathaꞌ wɨjɨmaaꞌnakeba kuna mwaalɨna yakelyɨ. 31 Yarai walyuna kyaꞌ angevɨ Maarɨyaayaba Juyara wɨlamwaaina yeva kale wiakera tɨnna dara wanganesaꞌ “O, Maarɨyaaꞌ daavɨna yaka yarai walyuvanɨkeꞌ daaka!” Sara devevɨdaaꞌnyɨ mɨdɨnaabɨna. Juyara yawɨꞌna “Gɨlaayarɨ wakɨnɨkeba kɨnnyaꞌna walyuvanɨka,” yawɨꞌna yeva mɨdɨnaabɨna yeꞌ.
32 Jizaazaryawɨnna Maarɨyaaꞌ yɨꞌmaꞌna yaka tɨnna wangadevɨdaaꞌnyɨ gamɨre sɨvɨlyaraarɨ walaꞌna yaka avaaina wɨdɨna “Naangeigɨ, dava mwaaidɨzɨ kwajɨ nyɨdaakaangei mabalyɨ kyadɨka!”
33 Maarɨyaaꞌ kɨnna dadaasɨ Jizaazai tɨnna wanganna. Nabaai gamɨjɨ Juyara besara kɨnna dadaapi Jizaazai tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yakevɨdaaꞌnyɨ kale naanga wiadaasɨ gamɨre kuryarɨ sɨmuyɨwaala yawɨꞌna, aꞌmwera baryaꞌna sɨmunya kwalaalya yawɨꞌna. 34 Sɨmunya kwalaalya yawɨꞌna yaka yɨwaaraꞌna “Sarɨmɨ gawɨ wakɨwaꞌdaava?” Kumɨ wɨdɨna “Naangeigɨ, bwanganna ja!” 35 Wɨdɨna kyeꞌ Jizaazarɨ kɨdaraalya walaabɨna. 36 Kɨnna dɨna yadaaꞌnyɨyaꞌna Juyara dɨnyɨna “Yɨthaa, Lazaarazarɨna tewaanya wɨvuꞌnakerɨnesɨ.” 37 Dɨnyɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ pwara dɨnyɨna “Tɨbɨnyarɨ ‘Tɨnna jena!’ wɨdaꞌ. Saꞌna daaka! Sarebaaibɨꞌ gamɨ wɨdɨna ‘Lazaarazai mabaidɨnna!’ wɨdazɨ kwajɨ sahwai mabalyɨ kyadɨkei daaka!” dɨnyɨna yeꞌ.
Balakerɨ yɨdɨkaavakerɨnesɨ.
38 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai kale naanga ayɨna wiadaasɨ gamɨnyɨ sɨmuyɨwaala ayɨna yawɨꞌna yada gɨlaayai wakɨnɨkewɨnna wɨna. Gɨlaaya wakɨnɨke saꞌ simaangesɨ. Simaangevɨ tɨkuryavɨ sɨlaangevaꞌ tihɨꞌnɨkesɨ. 39 Gɨlaayai wakɨnɨkewɨnna mena wɨna yaka wɨdɨna “Sɨlaanga daꞌ dɨvaasɨla!” Sara kudaꞌ Maathaꞌ gɨlaayarɨ ganyaabulaangeꞌ wɨdɨna “Aawa, Naangeigɨ, butɨrɨnyaꞌ wɨlarɨka. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨrɨka daryaai daryaalyarɨkɨ dahaaꞌ!”
40 Jizaazai wɨdɨna “ ‘Gɨmɨ nyɨlɨmwagaꞌgɨzɨ Gotɨyare byaanna dɨragɨnyabwi tɨnna dangadeꞌgɨnyɨ,’ gɨthɨweinyɨ midaaka!” 41 Sara wɨdɨna yakevɨdaaꞌnyɨ sɨlaangeꞌ baasɨna. Mena baasɨna kyeꞌ Jizaazai maranganna yaka wɨdɨna “Nɨmwai, ‘Su! Su!’ gɨthɨwa. Kadɨka nyuꞌnɨwaanyaꞌna ‘Su,’ gɨthɨwa. 42 Yuyagaaꞌ kadɨka nyuꞌnadɨnyaigɨnyɨneꞌna yawɨꞌmweꞌ kɨrɨꞌ dava kwala naanga mwaaihasaraavɨna sara gɨthɨwa. ‘ “Gotɨyai Jizaazarɨ yasaabakeva,” lɨmwabɨka!’ dena sara gɨthɨwa.” 43 Sa miꞌna wɨdɨna yaka maanguraaya naangevaꞌna jaka wɨdɨna “Lazaarazaigɨ, dalyaama!” 44 Sara wɨdɨna kyaꞌ baryai walyaabɨna. Baryare asɨraalyɨ sɨvɨlyɨraalyɨ kwaabɨhannyaꞌ gwavaaihɨꞌnɨkeꞌ, gamɨre sɨnnyaꞌ kwaabɨyɨvɨsaꞌ gwavaaihɨꞌnɨkelyɨ. Sare kɨrɨꞌ baryai walyaabɨna kyaꞌ Jizaazai aꞌmweraavɨ wɨdɨna “Kaanya wawodeꞌna jɨꞌdaalyɨla!” wɨdaꞌ. Kudaꞌ sara yeꞌ.
Juya naangera “Jizaazai baladelyɨ,” dɨnesaꞌnesɨ.
(Matɨyui 26:1-5; Maakɨ 14:1,2; Lukɨ 22:1,2)
45 Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyara Maarɨyaaꞌ angyɨrɨꞌmaata yeta kwalaalyara Jizaazai yakeꞌ tɨnna wanganeva Jizaazarɨ lɨmwanna yadɨvɨꞌ “Kɨraazɨtɨya sahwalyɨ,” dɨna. 46 Sara dɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ pwara Aꞌmwe Perɨzɨyaraayawɨnna wɨna yeva Jizaazai yakeꞌna wɨdɨna. 47 Miꞌna wɨdɨna yesavɨdaaꞌnyɨ Perɨzɨyarajɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Juyaraavɨre Kaajolɨyarajɨ yɨꞌbwaꞌna yeva dɨnyɨna “ ‘Gara yaadevaka?’ Aꞌmwe dai yɨjɨwaainya kwalaalya yɨvanɨkele! 48 Nemɨ mujɨna ‘Sabwi minnera!’ mujɨ yaajaꞌ yuyara gamɨnyɨ lɨmwabɨꞌdelyɨ. Sara kyapɨjɨ Aꞌmwe Romɨya naangera yaasɨna kyapɨjɨ aawɨlasara bɨna yapi Gotɨyare Angevɨ kayaaka yɨgalapi yɨta davaakɨya Juyainaavɨ neramakɨpɨꞌdeꞌnanyɨ.”
49 Kumɨjɨya pwai Kaayapaazai woꞌnɨkei sagaaꞌ Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨraꞌde Naangei mwaalɨna yaka wɨdɨna “Sɨduta maayaihɨlyɨ. Aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ myawɨriwaava. 50 ‘Pwai aꞌmweraavɨna balana! Gave pwai balajaꞌ nemɨre yɨsavaakɨya yuyaraavɨ kayaaka myɨgalakɨpɨna!’ dawaajɨ saꞌ tewaanyasɨ. Sara myawɨrivanɨgasaihi daaka!” 51 Sareꞌ wɨdɨna yakeꞌ sai gavei sara mujakelyɨ. Aawa. Kwarame sagaaꞌ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei mwaainɨkerɨneꞌ Gotɨyare yagaala wɨdaꞌ “Juya yɨsavaakɨyara mabaibɨna! Jizaazai sahwaraavɨna baladelyɨ.” 52 Sara dake yɨsavaakɨya sahwara gavera mɨꞌ. “Pwara pɨwɨnna pɨwɨnna kɨgaakuna yosɨnɨgasara Gotɨyarera yɨmaꞌnɨpɨka!” dozɨ yuyara Gotɨyare avaalyaraavɨ maryɨꞌbwaramwaaihadeꞌna Jizaazai baladelyɨ.
53 Sarevɨdaaꞌnyɨ sagaaꞌdaasɨ Juya naangera “Sahwarɨ tamakaana!” deva dɨnyɨna “Davwina tamakaana! Pɨbwi dɨngaka? Gevwi dɨngaka?” 54 Miꞌna jamungajakɨna yesavɨdaaꞌnyɨ Kwaaka Juthɨya aꞌmweraayaba kuꞌmaayaba Jizaazai kaanya myamari yaꞌ. Aawa. Yaꞌmaꞌna yaka aꞌmwamaayaba pimagɨnna kaanna wɨna Anga Yɨpɨremɨnei. Saba gannyarari mwaalɨna yakelyɨ.
55 Juyara yawɨꞌna “Gotɨyai yɨkamaangeraavɨ tamakyaakeꞌ Ne sɨnnawɨnyaraavɨ maramaki yaka kave pariꞌmayaakeꞌnanyɨ.” Sara yawɨꞌdɨvɨꞌ “Pariꞌmaꞌmunneꞌ tɨka naana!” dadɨvɨꞌ yɨꞌbwaꞌnemwaaina yesasɨra. Munne saꞌ aya kɨgaaꞌ kyɨmaꞌnaꞌ wawɨnyangɨdaaꞌnyɨ Anga Jeruzaalemɨnera yɨlaawɨna. “Nemɨ Munneꞌ naadeinaavɨneꞌ kɨwɨnyaꞌ sara dɨnɨkeꞌ aalyaꞌ yɨnaana! Kwaabɨhannyajɨ baazɨꞌmaꞌnyajɨ aalyaꞌ yaana!” deva yɨlaawɨna. 56 Yɨlaawɨna yesavɨdaaꞌnyɨ dɨna “Jizaazai damwaalɨka?” dɨna yeva Gotɨyare Angevɨ yɨkabɨna yeva dɨnyɨna “Berɨꞌ dɨvanɨgɨna? Munnevɨna sai mabi yadei daaka?” 57 Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Perɨzɨyarajɨ yagaala wɨdɨna “Sarɨmɨ yawɨꞌna ‘Saba sahwai mwaalɨꞌ,’ yawɨꞌna yɨpɨjaꞌ sareꞌ yarai dɨnejɨla!” Kumɨ “Jizaazarɨ wɨla pwɨyaana!” dɨna yeva sara wɨdɨna yesare.