12
Anga Betaani Jizaazarɨ welivananyaꞌ dɨngakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 26:6-13; Maakɨ 14:3-9)
Juyara dɨnyɨna “Sawɨta dawaai dawaai dawaai kajɨnnojɨ Pariꞌmaꞌmunneꞌ naadera.” Dɨnyɨna yadaapi “Wɨla pwɨyaana!” desavɨdaaꞌnyɨ Anga Betaanina Jizaazai wɨna. Anga saba Jizaazai aꞌmwe baryarɨ yɨdɨkaavakei Lazaarazai mwaalakebe. Anga Betaani sabanna wɨna yakevɨdaaꞌnyɨ gamɨnyɨne wapaaya yɨdɨka kyeꞌ Maathaꞌ wapaaya wɨmaarina. Nabaai wapewakya tevolɨyavɨ gamɨjɨ walamwaaina yesarajɨya pwai Lazaarazalyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yuyara nyɨna nyɨna yadaapi Maarɨyaaꞌ Lazaarazarɨ ganyaabulaangeꞌ welivanadalyaꞌ maarɨna yaka Jizaazarɨ sɨvɨlyaraarɨ dɨngɨna yaka gannya mɨjata saamɨnyasɨ yaalɨka yimwanna. Welivananya saꞌ wabatɨrɨnya naangeꞌ yɨnɨkeꞌ purɨrya naathɨyangɨdaaꞌnyɨ welivananya nawɨꞌnyaꞌ yavɨkaryadɨvɨsaꞌ Maarɨyaaꞌ nɨgwia naanga mubakesɨ. Dɨngɨna kyaꞌ anga yuneba wabatɨrɨnyaꞌ winnyɨna. 4-5 Wabatɨrɨnyaꞌ winnyɨna yɨnɨkeꞌ gamɨre pwai Yɨzɨkerɨyotɨyai Juthaazai wɨdɨna “Welivananya naangeꞌ kinaaya naanga naanga (yɨrɨka 300 wawɨnyaꞌne nɨgwia) mamubi beꞌna yɨwaka! Nɨgwia sa nɨgwɨmaayaraavɨna yanga kujaavadɨkengɨra.” Sai dɨvi maalɨkegaaꞌ Jizaazare yɨkamaangeraavɨna Jizaazarɨ yɨbwarɨdaakwadelyɨra. Juthaazai sai nɨgwɨmaayaraavɨna kale wina yakeꞌna mujɨ yaꞌ. Aawa. Sai kukelyɨ. Sai kumɨre nɨgwɨgɨlyaꞌ maremwaaidei, pɨgaaꞌ, pɨgaaꞌ nɨgwia gamɨnyɨne maaꞌdelyɨra.
Sara wɨdakevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai wɨdɨna “Madɨnna! Aꞌmweꞌ sara yana! Dɨvi maalɨkegaaꞌ nyɨrakɨpɨꞌdehaaꞌ aꞌmwe saꞌ ‘Nɨmɨ welivananya yovɨrawakɨnɨke dɨngɨma!’ daka nyɨwakeꞌnesɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gazagaasagaaꞌ sarɨmɨnyaba nɨgwɨmaayara mwaaibɨꞌdeꞌ kɨrɨꞌ gazagaasagaaꞌ nɨmɨ sarɨmɨnyaba mamwaalyɨ yɨdeinyɨra.”
“Lazaarazarɨ tamakaana!” wɨdesaꞌnesɨ.
Juyara kwala naangera kadɨka dara wɨꞌnesaꞌ “Anga Betaani savɨ damwaalɨka!” Sara devevɨdaaꞌnyɨ sawɨnna kaanna wɨna. Jizaazai gaverɨna kaanyaꞌ mɨꞌ. Aawa. Nabaai Jizaazai Lazaarazarɨ baryarɨ yɨdɨkaaꞌna yakerɨna “Tɨnna wanganaana!” deva kaanna wɨna yeꞌ. 10-11 Juya kwalaalyara Lazaarazarɨ yɨdɨkaavakeꞌna yawɨꞌna yeva Juya naangeraavɨrebwi yaꞌmaꞌna yeva Jizaazarɨ lɨmwanna yeꞌ. Sareꞌna Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangera “Lazaarazarɨjɨ tamakaana!” deva sara jamungajakɨna yeꞌ.
Jeruzaalemɨ Jizaazai Kingɨyai wɨlakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 21:1-11; Maakɨ 11:1-11; Lukɨ 19:28-40)
12 Mwanyavɨ Pariꞌmaꞌmunneꞌna kwala naangeꞌ besara kadɨka dara wɨꞌnesaꞌ “Ai, Anga Jeruzaalemɨna Jizaazai davɨvanɨka!” 13 Sara deva Jizaazarɨ yɨlaayaꞌna aaburyabɨsangɨre kɨwasa maarɨna yeva gamɨnyɨ wɨjɨmaaꞌnyaꞌna wɨna yeva jaka dɨna dɨna “Gotɨyaigɨ, gɨmɨnyɨ yɨlaaya yɨvanɨgo. Naangeigɨre yayavɨnei wɨdasaabahɨnyarɨ tewaanna dɨwio! Gotɨyai Yɨzɨrelɨyainaavɨre maremwaaiderɨ tewaanna wiano!”
14 Jizaazai dogɨya dɨwɨnyarɨ bɨrɨna yaka yɨlamwaaina. Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨka
15 “Anga Saayonɨ mwaalyaihi lɨka mipɨna!
Sarɨmɨnyɨ maremwaaina yadei dogɨya dɨwɨnyarɨ
Yɨlamwaaina yaka, yɨthaa, bɨna yɨvanɨkelyɨ.”
16 Sara dɨnɨkeꞌ sagaaꞌ sɨnnawɨ gamɨrera sareꞌna myawɨri yeꞌ. Aawa. Jizaazai byaannakei ayɨna yɨmaꞌnyɨna yakegaaꞌ kumɨ dara yawɨꞌna “Gotɨyare bukuyaꞌ sara dɨnɨkeꞌ Jizaazarɨ sara yawalyaadosɨ,” yawɨꞌna yɨna yeꞌ.
17 Sɨnnawɨ Jizaazai baryarɨ wɨlakyawɨdaaꞌnyai Lazaarazarɨ jaka wɨdaka baryarɨ yɨdɨkaavakeryaba kwala bwaꞌnaanyaꞌ mwaalɨna yeva tɨnna wanganna yevevɨdaaꞌnyɨ saꞌneꞌ pwaraavɨ wɨjalɨkurakɨna. 18 Sarevɨ kwala bwaꞌnaanya naangeꞌ Jizaazai yɨjɨwaainyaꞌ yakeꞌna kadɨka wɨꞌnyɨna yeva sahwarɨ wɨjɨmaaꞌnyɨna yeꞌ. 19 Sarevɨdaaꞌnyɨ Aꞌmwe Perɨzɨyara dɨnyɨna “Danganyɨla! Sahwaraavɨna nemɨrebwine aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ negaimwagyadeꞌ mɨka! Yaꞌmaꞌna neyɨvanɨgava. Yɨthaa, Kwaaka davakɨ mwaalyara yuyara aꞌmwe sarɨ mɨdɨnaawɨna yɨvanɨgava.”
Maavera Gɨrikɨyara Jizaazarɨna bɨresaꞌnesɨ.
20 Anga Jeruzaalemɨna wawesarajɨya pwara Menya Gɨrikɨyara “Nemɨ Munnevɨ Gotɨyarɨ yɨlaaya yaana!” deva mwaalɨna. 21 Sarevɨdaaꞌnyɨ Pilipɨ Kwaaka Galɨli Anga Betɨzaaitha mwaalyaryawɨnna sahwara bɨna yeva yɨwaaraꞌna “Aꞌmwe naangeigɨ, ‘Jizaazarɨ tɨnna wanganaana!’ sara yawɨꞌmanɨgo.”
22 Pilipɨ kadɨka wɨꞌnaka kaanna yaka Edɨruyarɨ sara wɨdɨna yaꞌ. Edɨruyalyɨ Pilipɨjɨ saraai Jizaazarɨna wɨdaawɨna. 23 Mena wɨdaawɨna kyagi Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨregaaꞌ yɨmaꞌnɨwakegaakɨ. Dahaaꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai byaannyaꞌ kɨnɨnnakei yɨmaꞌnadelyɨ. 24 Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Witɨzɨla pwai kwaakevɨna walaawɨna yori mabalyɨ yajai gavei kuna waradelyɨ. Sai kwalaalyara mimaꞌnyɨ yadelyɨ. Kwaakevɨ witɨzɨlyai balajai kayaaka yajai yɨ, yɨrɨvadehaaꞌ witɨzɨla naanga naangera maarɨna yadelyɨ. 25 Pwai gannya gaalyabwina Kwaaka davakɨna yuna wɨvuꞌnadei gannya kuryai yɨgaladelyɨ. Pwai gannya gaalyabwina Kwaaka davakɨ sɨmɨlɨka yuna widei yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ gannya kuryai maremwaaladelyɨ. 26 Aꞌmwe pwai kwai ‘Jizaazarɨ wɨdaayɨma!’ dɨna yajai nyɨmɨdɨnaabana! Nyɨdaayadei sara yojɨ nɨmɨ mwaaimujava sahɨba mwaaladelyɨ. Pwai kwai nyɨdaayajai sahwarɨ Nɨmaamaangei gamɨnyɨne yayaꞌ makɨladelyɨra.”
Gannya balyagaaꞌneꞌ Jizaazai wɨdakeꞌnesɨ.
27 Jizaazai wɨdɨna “Dahaaꞌ sɨmuyɨwaala naanga yawɨꞌmanɨge. Sareꞌ berɨꞌ wɨdɨjɨwana? ‘Nɨmwai, dahaaꞌne savɨ dɨnyɨvadaihasamaaka!’ Sara wɨdɨjɨwa! Aawa. Sahɨrɨꞌna bɨweinyɨ. Daanga sagaaꞌna nyadeꞌna bɨweinyɨ. 28 Nɨmwai, gɨmɨre yayaꞌ byaannakeꞌ dɨragɨnna yɨmaꞌnana!” Sara kudaꞌ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ maanguraayaꞌ wɨdɨna “Saꞌ byaannakeꞌ miꞌna wakesɨra. Nabaai byaannakeꞌ ayɨna wakɨdesɨ.”
29 Sarevɨdaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanyaꞌ daaveva maanguraayaꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yeva dɨnyɨna “Ai, yɨꞌmunyaꞌ pimwaka!” Pwara dɨnyɨna “Gotɨyarɨne mamaayai ejelɨyai wɨdɨwaka.” 30 Sara dɨnyɨna kyeꞌ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Maanguraayaꞌ dɨwakeꞌ nɨmɨnyɨneꞌna mɨꞌ. Aawa. Sarɨmɨnyɨneꞌnanyɨra. 31 Dahaaꞌ Kwaaka yuyavakɨ mwaalyaraavɨne maryawɨbwasabwi yɨmaꞌnɨwaka. Gotɨyai kotɨyaꞌ maryawɨbwaradelyɨ. Dahaaꞌ Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ maremwaaiderɨ (Kamaalyarɨ) Gotɨyai marasɨꞌna yadelyɨ. 32 Kwaakevɨdaaꞌnyɨ munyaba yɨlamaranyakɨpɨjainyawɨnna yuyaraavɨ mwagiꞌnɨdeinyɨra. Kwalaalyara nɨmɨrera yɨmaꞌnɨpɨꞌdere.” 33 Sara wɨdakeꞌ gamɨre balyabwina wɨjɨwaainaꞌ. Dara wɨdɨnɨkesɨ. Yɨsavɨri nilɨya kanyɨramapɨjɨ balɨdeinyɨ.
34 Sarevɨdaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanyaꞌ Jizaazarɨ jaꞌnawɨdɨna “Nemɨre Kɨwɨnyavɨ nedɨnɨꞌ ‘Kɨraazɨtɨyai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ mwaalagothelyɨ.’ Sara nedɨnɨkeꞌna ‘Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai yɨlamarakɨpɨꞌdelyɨ,’ beꞌna nedɨwaa? Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai aaihwalaka?” 35 Sara wɨdɨna yesavɨdaaꞌnyɨ Jizaazai wɨdɨna “Maalɨkegaaꞌ sarɨmɨjɨyaba Baakei kuna mwaaladelyɨra. Baakei kɨnɨnnakeihi mwaaidɨvɨtabaaibɨꞌ kaanya jamaryideihɨlyɨ. ‘Jɨhɨnyaꞌ nanebwakalɨmwagaradɨka!’ dapi sara jɨla! Jɨhɨnyavɨ pwai kaanya yamaryada tɨnna mwanganyɨ yada ‘Gawɨnneinyaka?’ dada yaasɨwaꞌna kayaaꞌna wɨvanɨkelyɨ. 36 Baakei mwaaidozɨ baakerɨ dɨlɨmwagarila! ‘Nemɨ baakevɨne kaimɨraayaina yɨmaꞌnaana!’ dapi sahwarɨ dɨlɨmwagarila!”
Juyara Jizaazarɨ muꞌnyesaꞌnesɨ.
Sa Jizaazai wɨdakegaaꞌ kaanna wɨna yaka “Sahwara nanyangabɨthɨka!” daka lɨka yulyaꞌna. 37 Gamɨre yɨjɨwaainya naanga naanga wɨlɨmwabɨne tɨnna wangadaapɨjɨ kɨrɨꞌ kumɨ malɨmwagyɨna. 38 Ne pɨropetɨyai Aazaayai dɨnɨkeꞌ nebulyaꞌ yuneꞌna yɨmaꞌnyaꞌneꞌna malɨmwagyɨ yeꞌ. Aazaayai sai dara dɨnɨkeꞌ
“Naangeigɨ, gɨmɨre yagaala dɨthaakwoꞌ aai lɨmwagaka!
“Naangeigɨ, gɨmɨre aangasaꞌ wɨjɨwaainagɨnyaꞌ aai banganaraka!”
39 Sarevɨ malɨmwagyɨ yesaꞌna Aazaayai yagaala pɨrɨꞌ dɨnɨkeꞌ
40 “ ‘Kumɨre tɨnnyajɨ nangabɨthɨka!’ daka
‘Kumɨre sɨmunyajɨ nyawɨpɨdɨka!’ daka
‘Kumɨre tɨnnyangɨ pɨdaꞌna yakere.
‘Kumɨre sɨmunyangɨ sɨlyaꞌbɨꞌ yɨwagakaka.
‘Tewaanyabwi maapɨjaraavɨ kwajɨ tewaanyaraavɨ kumwaaihɨwɨdɨka!”
41 Ne Aazaayai Jizaazare byaannyaꞌ tɨnna wanganaka gamɨnyɨna dakeꞌna sara dɨnɨkesɨ.
42 Sare kɨrɨꞌ Juya naangera kwala naangera malɨmwagyɨ kyeꞌ kɨrɨꞌ Juya naangera kwalaalyara gamɨnyɨ lɨmwanna. Lɨmwanna yevera aꞌmwe Perɨzɨyaraavɨna lɨka yɨna yeva dɨna “Juyainaavɨre Lotuangevɨ nanyasɨꞌnɨpɨka!” dɨna yeva aꞌmweraayaba nayaa mujalɨkurakyɨ yeꞌ. 43 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwara yɨlaayaꞌna dɨna “Aꞌmweraavɨre tɨnna byaannakeinyɨ yɨmaꞌnyaꞌneꞌ tewaanyasɨ. Nɨmɨnyɨna ‘Tewaanyalyɨ,’ dɨnɨpɨka!” Sahwara majɨ “Gotɨyai gavei nɨmɨnyɨna ‘Tewaanyalyɨ,’ dana!” majɨ yeva aꞌmweraayaba Jizaazarɨna lɨka yulyakɨna yeꞌ.
Jizaazare yagaalyaꞌ aꞌmweraavɨ kotɨyaꞌ wɨjatheꞌnesɨ.
44 Jizaazai jaka naangaveꞌna wɨdɨna “Aꞌmwe pwai nyɨlɨmwagazai nɨmɨ gaveinyɨ nyɨlɨmwagathei mɨka! Aawa. Nyɨdasaabakerɨjɨ lɨmwagathelyɨ. 45 Sahwai nyanganajai sagaaꞌ nyɨdasaabakerɨ wanganadelyɨ. 46 Kwaaka davakɨna Baakeinyɨ baheinyɨ ‘Gazaizai nɨmɨnyɨ nyɨlɨmwagazai jɨhɨnyavɨ kuna namwaaladɨka!’ dena baheinyɨra. 47 Aꞌmwe pwai kwai nɨmɨre yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnojɨ savɨ mamɨdɨnyɨ yajai sahwarɨ kotɨyaꞌ yawɨbwaryaꞌneinyɨ beinyɨ mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. ‘Kwaaka davakɨ mwaalyaraavɨ kotɨyaꞌna yawɨbwarɨma!’ dena baheinyɨ mɨꞌ. Aawa. ‘Kwaaka davakɨ mwaalyaraavɨ padaihasamaarɨma!’ dena baheinyɨra.
48 Aꞌmwe pwai buleꞌ nyɨjaavojɨ nɨmɨre yagaalyaꞌ mamaaryajai kotɨyaꞌ wɨjatheꞌ kɨnɨnnakelyɨ. Yɨrɨka Aayagaaꞌ nɨmɨre yagaalyaꞌ saꞌ sahwarɨ kotɨyaꞌ wɨjathesɨ. 49 Yayo, nɨmɨre yagaala gaveꞌ nɨmɨ gaveinyɨ mihɨzɨvanɨge. Aawa. Nɨmwai nyɨdasaabakei kɨwɨnyaꞌ nyɨjaavaka yuya yagaala sare nyɨdake yɨhɨthɨvanɨge. 50 Nɨmɨ nayaa yawɨꞌmwa ‘Gotɨyare kɨwɨnya saꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabulyɨra.’ Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨ sara yɨhɨthɨvanɨgenna Nɨmwai nyɨdakabaaibɨꞌ sara yɨhɨthɨvanɨgengɨra.”