13
Jizaazai gannyaraavɨre sɨvɨla aalyaꞌ yakeꞌnesɨ.
Juyara dɨnyɨna “Mwanyagaaꞌ Pariꞌmaꞌmunneꞌ naadera,” dɨnesagaaꞌ sahɨgaakɨ. Jizaazai dara yawɨrakeꞌ “Dahaaꞌ Kwaaka davakɨ yaꞌmavaꞌmujɨ Nɨmwaryawɨnna yɨlaawɨdehaaꞌ daaka!” Sɨnnawɨ, kusagaaꞌ Kwaaka davakɨ gamɨrera mwaalesaraavɨna Jizaazarɨ tewaanya wɨvuꞌnada aayagaaꞌ kumɨnyɨ yaꞌmasagaaꞌ tewaanya kuna wɨvuꞌnakelyɨra. Sawɨsavɨ Jizaazalyɨ gamɨrerari wapaaya nyɨna. Sagaaꞌ Kotɨyaꞌ Jadei Saaimonɨ Yɨzɨkerɨyotɨyarɨ gawaalɨvaangei Juthaazarɨ “Jizaazaryawɨnna yɨkamaangeraavɨ jɨvwarɨdaakwia!” wɨdaka sahware sɨmunyavɨ mena wakakegaakɨ. Sagaaꞌ Jizaazai dara yawɨꞌna “Nɨmwai nɨmɨre asɨraarɨna dɨragɨnya yuya nyɨjaavakengɨra. Gotɨyaryawɨdaaꞌnyainyɨ walaabe. Gotɨyaryawɨnna ayɨna wɨdeinyɨra.” Sara yawɨꞌda “Tewaanyaꞌ yɨma!” daka wapewakyaꞌnevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai daavɨna gannya baazɨꞌmaꞌnyaꞌ wakaka munnaanyaba taawɨlɨyaꞌ marayewaaꞌbwaꞌnyɨna. Marayewaaꞌbwaꞌnyɨna yaka aalɨmaaꞌgulyavɨ aalyaꞌ dɨngikɨna yaka gannyaraavɨ sɨvɨla aalya gaai yaka taawɨlɨyaꞌ yewaaꞌbwaꞌnyɨna yakesɨ yaalɨka yimwanna. Sarevɨdaaꞌnyɨ Saaimonɨ Pitaryawɨnna bɨna kyaꞌ Pitai wɨdɨna “Naangeigɨ, nɨmɨre sɨvɨlyɨraarɨ aalya jɨzɨwaana!” Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Dahaaꞌ yɨvanɨgeꞌna myawɨriwaanyaꞌ kɨrɨꞌ dɨvi jawɨꞌdeigɨnyɨ.” Pitai wɨdɨna “Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ nɨmɨre sɨvɨlyɨraarɨ aalya myɨ jɨtheigɨ. Arɨkawɨ.” Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Gɨmɨre sɨvɨlyɨraarɨ aalya mi yɨwɨjaꞌ nɨmɨjɨ dɨmwaaideigɨ mɨka!” Sara wɨdɨna kyaꞌ Saaimonɨ Pitai wɨdɨna “Naangeigɨ, sara nyɨdɨwaanyaꞌ nɨmɨre sɨvɨla gaveraarɨ aalya mi. Nɨmɨre asɨraarɨjɨ nɨmɨre mɨnyagɨnyavɨjɨ aalya ja!” 10 Jizaazai wɨdɨna “Pwai aalya yɨmwakei gamɨre kɨlaakejɨꞌ yuyajɨꞌ aalya yaꞌneꞌ mwɨgainyadelyɨ. Aawa. Sahwai kaanya wɨvanɨkei gamɨre sɨvɨla kwaaꞌnaka gaviraarɨ aalya yaꞌnelyɨra. Sarɨmɨ tewaanyaihi gɨrɨka maayaihɨlyɨ. Kɨrɨꞌ yuyaihɨrɨna mɨka!” 11 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Gamɨre yɨkamaangeraavɨna wibwarɨdaakunanyarɨna Jizaazai mena yawɨrakeꞌna wɨdɨna “Yuyaihi gɨrɨka maayaihi mɨka.”
12 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai kumɨre sɨvɨla aalya miꞌna yakegaaꞌ gannya baazɨꞌmaꞌnyaꞌ yɨvɨsaꞌ ayaba marakɨna yaka tevolɨyavɨ ayɨna walamwaaina. Ayɨna walamwaaina yaka gamɨreraavɨ yɨwaaraꞌna “Sarɨmɨnyɨ miꞌna yɨhyɨwebwi jawɨꞌmwaava? 13 Nɨmɨnyɨna ‘Nejɨwaakadɨnyaigɨ, Naangeigɨ,’ nyɨdɨvanɨgasaꞌna tewaanna dɨvanɨgasaihɨlyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sasareinyɨra. 14 Sarɨmɨre Naangeinyɨra. Sarɨmɨre wɨjɨwaakyainyɨ mwaaihe. Sahwainyɨ mwaalena sarɨmɨre sɨvɨla aalya kyɨhyɨwa sarɨmɨre sɨvɨla aalya yɨbɨzaihi. Pwaigɨ pware sɨvɨlyɨraarɨ aalya yɨjaigɨ. Sana sana yuyaihi jideihɨlyɨ. 15 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ tewaanyabwi yɨhɨzɨwaainɨwa. ‘Sarɨmɨ sarebwi yɨhyɨwebaai sara jɨla!’ dena sara yɨhɨzɨwaainɨwa. 16 Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Yaasɨwaꞌwawɨnyai maalɨkelyɨ. Gamɨnyɨ maremwaaidei naangelyɨ. Nabaai aꞌmwerɨ wɨdaasade aꞌmwe sai maalɨkelyɨ. Pwai sarɨ wɨdaasadei naangelyɨ. Sareꞌna nɨmɨ yɨwebwi sarɨmɨ sara jideihɨlyɨ maalɨkeihi. 17 Dahaaꞌ nebulya daꞌ yawɨꞌmwaasabwi sara yɨpɨjaꞌ yɨlaaya naangeꞌ yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨhyɨnadeihɨlyɨra. 18 Yuyaihɨrɨna myɨhɨzɨvanɨgeihɨlyɨ. Aawa. Yɨhɨthahɨlakeihɨrɨna yawɨꞌmwa. ‘Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨkeꞌ nebulyaꞌna yɨmaꞌnana!’ kadozɨ sara yadelyɨ. Dara dɨnɨke ‘Nɨmɨre wapaaya nadei nɨmɨre yɨkamaangai yɨmaꞌnɨwakelyɨ. Gamɨre sɨvɨlyasɨ nyɨramadelyɨra.’ 19 Sara dɨnɨkeꞌ dahaaꞌ saꞌ myɨmaꞌnyɨ yadehaaꞌ sara yɨhɨthɨwa. Sara yɨmaꞌnadehaaꞌ sarɨmɨ ‘Ai, Jizaazai nedaꞌ “Mwaaiheinyɨ nɨmɨ sahwainyɨ.” “Nedakeꞌna sahwarɨ wɨlɨmwagaraana!” dɨzideꞌ yɨhɨthɨwa.’ 20 Sarei kayaaꞌna yadeꞌ kɨrɨꞌ naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe pwai nɨmɨ pwarɨ wɨdaasɨderɨ maarɨna yada nɨmɨnyɨ nyɨmaaradeinyɨ. Nabaai, sahwai nɨmɨnyɨ maarɨna nyada nyɨdasaabakerɨ maarɨna yadelyɨra.”
Yɨkamaangeraavɨna yɨbwarɨdaakwiaꞌna Jizaazai wɨdakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 26:20-25; Maakɨ 14:17-21; Lukɨ 22:21-23)
21 Jizaazai wɨdakegaaꞌ gamɨre kuryarɨ sɨmuyɨwaala yawɨꞌda aangyagaala jalɨkurakɨna “Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨjɨya pwai nɨmɨnyɨna yɨkamaangeraavɨ wibwarɨdaakwadelyɨ.” 22 Sara wɨdɨna kyaꞌ gamɨrera tɨnna wanganna yɨneva yawɨꞌna “Aarɨna nedɨwaka?” 23 Gamɨre pwai Jizaazai yɨlaaya wiakei Jizaazare kusɨmagɨ walamwaaina. 24 Sarevɨdaaꞌnyɨ Saaimonɨ Pitai tɨdɨragɨnya wanganna yaka kavena wɨdɨna “Nedɨwakerɨna jɨwaaraka! ‘Aaihwalaka?’ ”
25 Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazare kɨhɨsavɨ yokɨnaꞌna yaka yɨwaaraꞌna “Naangeigɨ, aaihwalaka?”
26 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Gɨrɨkula maalɨkeꞌ wape-aalyavɨ yaalɨꞌbwaꞌna yaꞌmujɨ wɨjaavɨwɨjai sahwalyɨra.” Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨrɨkula maalɨkeꞌ maarɨna yaka yaalɨꞌbwaꞌna yaka Saaimonɨ Yɨzɨkerɨyotɨyare gawaalɨvaangei Juthaazarɨ wɨjaavɨna. 27 Wɨjaavɨna kyaꞌ Juthaazai maranyɨna yaka dɨna “Jizaazarɨ kayaaꞌna yɨma!” dɨna kyaꞌ Saataanɨ wɨlamwaaina. 28 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai wɨdɨna “ ‘Yarai yɨma!’ dɨzaꞌ yarai ja!” Tevolɨyavɨ nesara yuyarajɨya aane pwai kwai Jizaazai sara wɨdakeꞌna myawɨri. 29 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Juthaazai nɨgwɨgɨlyaꞌ maremwaaidei mwaalakeꞌ, gamɨrera pwarana dɨna “Jizaazai wɨdɨna ‘Munneꞌna nemɨ nyɨnyaꞌne wapaaya pɨnɨ dɨmubya!’ dahawɨdɨwaka? ‘Nɨgwɨmaayaraavɨna yanga dumaryaawa!’ dahawɨdɨwaka?” Gamɨrera yaasɨwaꞌna dɨna yeva sarebwi myawɨri yeꞌ.
30 Juthaazai gɨrɨkulyaꞌ dapanyɨna yakevɨdaaꞌnyɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ walyuna yaꞌ. Sagaaꞌ sawɨsasɨra.
Yagaaikɨwɨnya mudɨkeꞌnesɨ.
31 Sarevɨdaaꞌnyɨ Juthaazai yaꞌmaꞌna yakegaaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Dahaaꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai byaannakei yɨmaꞌnɨwaka. Dahaaꞌ gamɨnyɨna Gotɨyai byaannakei yɨmaꞌnɨwaka. 32 Gamɨnyɨna Gotɨyai byaannakei yɨmaꞌnajai Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai byaannakerɨ wɨmwaaihadelyɨ. Yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ byaannakerɨ wɨmwaaihadelyɨra. 33 Nɨnnya kaimɨraayaihi, dɨvi maalɨkegaaꞌ sarɨmɨnyaba kuna mwaaiheinyɨ. Bɨrɨna yapɨjɨ kɨrɨꞌ Juyaraavɨ wɨdɨwaꞌdevaaibɨꞌ dahaaꞌ yɨhɨthɨvanɨge. Nɨmɨ wɨwɨjawɨnna dɨwideihi mɨꞌ. 34 Yagaaikɨwɨnya mudɨkeꞌ yɨhɨzaavanɨge. Sɨryaꞌmweraavɨna tewaanya yɨhɨvuꞌnana! Nɨmɨnyɨ sarɨmɨnyɨna tewaanya nyɨvuꞌnadevaaibɨꞌ sarɨmɨnyɨ sɨryaꞌmweraavɨna tewaanya yɨhɨvuꞌnana! 35 Sarɨmɨ sara yɨnapɨjɨ saburɨdaasɨ aꞌmwe yuyara sarɨmɨnyɨna yawɨꞌna ‘Sahwara Jizaazarerera.’ Yɨ sarɨmɨnyɨ wɨvuꞌnyabwi warajaꞌ sara yawɨꞌna yɨhyɨpɨꞌdeihɨlyɨra.”
“Pitai nɨmɨnyɨna ‘Menyalyɨra,’ wɨdatheva,” Jizaazai wɨdakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 26:31-35; Maakɨ 14:27-31; Lukɨ 22:31-34)
36 Saaimonɨ Pitai wɨdɨna “Naangeigɨ, gawɨnneigɨnaka?” Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Dahaaꞌ wɨwɨjawɨnna manyɨmɨdɨnyaꞌgɨzɨ kɨrɨꞌ dɨvi nyɨmɨdɨnaadeigɨnyɨ.” 37 Pitai wɨdɨna “Naangeigɨ, dahaaꞌ mamɨdɨnaabyɨ gyɨwɨneinyɨ beꞌna gideinyaka? Nɨmɨre gaalyabwi gɨhaimwagyaꞌna wakɨwa. Gɨmɨjɨ balɨdeinyɨra.” 38 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨnyɨna gɨmɨre gaalyabwi dalakɨdeigɨ daaka? Naanga nebulyaꞌna gɨthɨvanɨge. Sɨnnawɨ kukuraayai jaka majahaaꞌ dahasaai dahaaꞌ nɨmɨnyɨna duthatheꞌ ‘Sarɨ myawɨriwa. Menyalyɨ.’ Ya, duthathehaaꞌna!”