14
Jizaazai Nɨmwaryawɨnna nemakilaawadeꞌnesɨ.
Jizaazai gamɨreraavɨ wɨdɨna “Sarɨnnya sɨmunyangɨ sɨmuyɨwaala myawɨpɨna! Gotɨyarɨ dɨlɨmwagyɨla! Nabaai nɨmɨnyɨ dɨnyɨlɨmwagyɨla! Nɨmaamaangere angevɨ kuꞌdɨka tewaanya kwalaalya yarinɨkengɨ. Sangɨ sarɨmɨ dɨmwaalyideꞌna yovɨgalakaawɨdeinyɨ. Sabwi mwaryaꞌ kwajɨ savɨna mujɨ kyɨhiwɨdɨka! Kaanna wɨwɨjaꞌ saba sarɨmɨnyɨna yovɨgalakɨwɨjaꞌ ayɨna baꞌmuri ‘Nɨmɨ mwaaimujawɨ sarɨmɨ dɨmwaalyɨla!’ daꞌmujɨ nɨmɨnyɨneihɨrɨ yɨhɨmaarɨdeinyɨ. Sawɨnneinyɨ wɨwɨjaꞌ tusaꞌna yawɨꞌmanɨgasasɨra.”
Tomaazai, gamɨrei wɨdɨna “Naangeigɨ, wɨjawɨnna nemɨ myawɨriwo. Sarevɨdaasɨ tusaꞌna gara yawɨraajɨwona?” Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Sahwainyɨ tusaꞌneinyɨ. Nebulyainyɨ. Gaalyabwi aaya kaavɨlyainyɨ. Aꞌmwe aane pwai kwai tuta pɨrɨvɨ bwawojɨ Nɨmwaryawɨnna yɨꞌmavaabyaꞌneꞌ tusaꞌ pɨrɨꞌ minyɨka. Aawana, nɨmɨnnanyɨra. Nɨmɨnyɨna nyawɨpɨjɨ kwajɨ Nɨmaamaangerɨjɨ kyawɨpɨdɨka! Sareꞌna dahaaꞌdaasɨ Nɨmaamaangerɨ yawɨꞌdɨvɨꞌ tɨnna wangamwaasaihɨlyɨ.”
Pilipɨ wɨdɨna “Naangeigɨ, Nɨmwarɨna dɨneyɨbwarɨdaakwia! Tɨnna wanganawaajɨ ‘Wikɨra!’ dɨnaadeinera.” Mena wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Pilipɨ, naangegaaꞌ sarɨmɨnyaba mwaaidɨnyagaaꞌ manyanganyadɨnyaigɨ daa! Pwai nɨmɨnyɨ tɨnna nyangamwakei Nɨmwarɨ tɨnna mena wangamwakelyɨ. Savɨdaaꞌnyɨ beꞌna nyɨdɨwaa? ‘Nɨmwarɨna dɨneyɨbwarɨdaakwia!’ 10 Pilipɨ, dareꞌ malɨmwagyɨjɨwaana? ‘Jizaazai Nɨmwarɨ wɨlamwaalɨꞌ. Nabaai Nɨmwai Jizaazarɨ wɨlamwaalɨꞌ.’ Sara malɨmwagyɨjɨwaana? Yagaalya yɨhɨthɨwe nɨmɨnyɨdaaꞌnya mɨka. Nɨmwai nɨmɨnyɨ wɨlanyɨmwaaidei nyɨdadaaꞌnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Gamɨre wawɨnya yɨvanɨkengɨra. 11 ‘Nɨmwarɨ wɨlamwaaihe. Nɨmwai nɨmɨnyɨ wɨlanyɨmwaalɨꞌ,’ yɨhɨthɨweꞌna dɨnyɨlɨmwagyɨla! Sareꞌna ‘Aala!’ dɨna yɨpɨjaꞌ nɨmɨ Nɨmware wawɨnya yadɨnyanna dɨnyɨlɨmwagyɨla! 12 Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Kwai nyɨlɨmwagori nɨmɨ nayaa yadɨnya sahwai nayaa sara yadelyɨ. Yayo, Nɨmwaryawɨnna wawaꞌmujɨ dɨragɨnaangeꞌ nɨmɨreraavɨna wɨjaavɨdeꞌna yadɨnyangɨ nɨmɨrera wavɨlapɨꞌdengɨra. 13 ‘Jizaazai sara sara dadevaaibɨsanna wɨdɨma!’ dapɨjɨ nɨmɨnyɨ yayaꞌna kanyɨwaaravapɨjɨ sara yɨdesɨra! ‘Yɨ aꞌmwera tɨnna wanganapɨjɨ Gawaalɨvaangeinyɨna aꞌmwera Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makibɨka!’ daꞌmujɨ sara yɨdesɨra. 14 Nɨmɨnyɨ yayaꞌna pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ kanyɨwaaravapɨri saꞌ sarɨmɨnyɨneꞌ yɨdeinyɨra.
“Dɨvi Kuryai Tewaanyai walaabathelyɨ,” Jizaazai wɨdakeꞌnesɨ.
15 Nɨmɨnyɨna tewaanya yɨhɨvuꞌnajaꞌ nɨmɨnyɨne kɨwɨnyanna sara jideihɨlyɨ. 16 Nɨmɨ Nɨmwarɨ yɨwaaraꞌna kyaꞌmuri ‘Maredaaꞌdei yɨ, Maredadei Pwai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ sarɨmɨjɨ mwaalana!’ dozɨ yɨhɨzaavadelyɨra. 17 Sahwai nebulyabwine Kuryarɨ Kwaakevakɨ mwaalyara mamaari yɨpɨnere. Sahwara Kurya sarɨ tɨnna mwanganyɨ, sɨduta myawɨri yadɨvɨsaꞌna mamaari yɨpɨꞌdelyɨ. Sarɨmɨ sɨduta yawɨꞌmanɨgaꞌ. Sarɨmɨjɨ kuna mwaalaka dɨvi sarɨmɨnyɨ wɨlayɨhɨmwaaladeꞌna sahwarɨ yawɨꞌmanɨgaꞌ. 18 Sɨgɨraayaihɨrɨ mihyagalyaꞌmayɨ yɨdeinyɨ. Sarɨmɨnyawɨnna ayɨna bɨdeinyɨ. 19 Dɨvi maalɨkegaaꞌ Kwaakevakɨ mwaalyara tɨnna mwanganyɨ nyɨpɨꞌdeꞌ kɨrɨꞌ sarɨmɨ dɨnyanganyideihɨlyɨ. Nɨmɨ mwaaidɨnyaꞌna sahwaihi dɨmwaalyideihɨlyɨ. 20 Sagaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ nɨmɨ Nɨmaamaangerɨnyɨ. Sarɨmɨ nɨmɨnyɨnyɨra. Nɨmɨ sarɨmɨnyɨnyɨra. Yɨ sagaaꞌ sareꞌ jawɨryideihɨlyɨra.
21 Da pwai nɨmɨre yagaaikɨwɨnya kɨnɨnnakei sa mɨdɨda sahwai nɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnadelyɨ. Nabaai nɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnade sahwarɨna Nɨmaamaangerɨ tewaanya wɨvuꞌnadelyɨ. Nɨmɨ sainyɨ sahwarɨna tewaanya nyɨvuꞌnojɨ sahwarɨna nɨmɨ sainyɨ wɨjɨwaainɨnɨdelyɨra.”
22 Gamɨre pwai Juthaazai woꞌnɨkelyɨ. Sai Juthaazai Yɨzɨkerɨyotɨyai mɨka! Juthaazai pwai mwaalakei wɨdɨna “Naangeigɨ, maalɨkegaaꞌ gɨmɨreinaavɨna gɨmɨnyɨ dɨnejɨwaainadeꞌ Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨna mujɨwaainyɨ jɨtheꞌna beꞌnanaka?”
23 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Pwai kwai nɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnajai nɨmɨre yagaalyaꞌ mɨdɨnna yadelyɨ. Sahwarɨna Nɨmaamaangerɨ tewaanya kuvuꞌnojɨ saryabanna naarɨmɨnɨdainaai bɨna yakwoihɨjɨ saryaba kuꞌdɨkevɨ mwaalakadelyɨ. 24 Pwarɨ nɨmɨnyɨna tewaanya mwɨvuꞌnyɨvanɨkei nɨmɨre yagaalya mamɨdɨnyɨvanɨkelyɨ. Sarɨmɨ yagaalyaꞌ kadɨka nyuꞌnɨwaasaꞌ nɨmɨ gaveinyɨreꞌ mɨka! Aawa. Nɨmwai nyɨdasaabakeresɨra.
25 Sarɨmɨjɨ kuna mwaaidɨ sa yɨhɨthɨwa. 26 Nɨmwai yawɨꞌna ‘Jizaazarebwi nayaa wɨjɨwaainana!’ yawɨꞌna yojɨ nɨmɨre yayavɨ sarɨmɨnyawɨnna Maredaderɨ yasaabathelyɨ. Maredade sai Kurya Tewaanyalyɨra. Kuryai Tewaanyai yuyangɨ yɨhɨzɨwaakojɨ, nabaai, yɨhɨthɨwe yuya nayaa jawɨryideihɨrɨ yɨhɨmwaaihadelyɨra.
27 Dahaaꞌ kaanyagaaꞌ yɨhɨthɨma! ‘Tewaanna dɨmwaalyɨla!’ Sareburɨdaaꞌnyɨ kwaamuꞌnanyabwi sarɨmɨnyaba yagalyaꞌmavɨdesɨ. Yɨ nɨnnya kwaamuꞌnanyabwi yɨhɨzaavɨdeꞌnanyɨ. Kwaakevakɨ mwaalyara yaasɨwaꞌna dɨna ‘Tewaanna dɨmwaalyɨla!’ yaasɨwaꞌna dadɨvɨtabaaibɨꞌ nɨnnya kwaamuꞌnanyabwi mujaayɨ yɨhyɨdeꞌnanyɨ. Nayaa yɨhɨzaavɨdeꞌna sarɨmɨre sɨmunyaꞌ sɨmuyɨwaala myawɨpɨna! Sɨmunya gamɨ saꞌ lɨka myanna! 28 Yɨhɨthɨwa. ‘Kaanya wawaꞌmujɨ kɨrɨꞌ sarɨmɨnyawɨnna ayɨna bɨdeinyɨ,’ dɨwe kadɨka nyuꞌnɨwaaꞌ. Sarɨmɨ nɨmɨnyɨna tewaanya nayaa yɨhɨvuꞌnajɨ kwajɨ Nɨmwaryawɨnna wɨdeꞌna yɨlaaya kyɨpɨdɨka! Nɨmwai naangelyɨ. Nɨmɨ maalɨkeinyɨra. Sareꞌna yɨhɨthɨwa. 29 Dahaaꞌ sa yɨhɨthɨwa. Sa myɨmaꞌnyagaaꞌ yɨhɨthɨwa. ‘Dɨvi sara kyɨmaꞌnori dɨnyɨlɨmwagyɨla!’ dena sara yɨhɨthɨwa. 30 Naangegaaꞌ yagaala kwalaalya yɨhɨthɨdeinyɨ mɨka. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ maremwaaidei ‘Jizaazarɨ kayaaꞌna yɨma!’ daka bɨvanɨꞌ. Sai nɨmɨnyɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ maayalyɨra. 31 Aawa. ‘Kwaakevakɨ mwaalyara “O, Jizaazarɨ Nɨmwarɨna tewaanya wɨvuꞌnadelyɨra,” yawɨpɨka!’ dena sara yɨvanɨge. Nɨmwai sara nyɨdakakabaaibɨꞌ yuya sara yɨvanɨgeinyɨra,” wɨdaꞌ.
“Kaanyaana! Davɨdaaꞌnyɨ wawaana!”