15
Jizaazai gɨraipɨwɨla nebulyarɨnesɨ.
Jizaazai gannyaraavɨ wɨdɨna “Nɨmɨ sahwainyɨ gɨraipɨwɨla nebulyainyɨra. Nɨmaamaangei gɨraipɨwawɨnyaꞌ nayaa maremwaaidelyɨ. Sahwai nɨmɨnyɨ taanya gazabaaizabaai sɨla myɨꞌnyadevaai pɨdalasɨꞌna yadelyɨ. Nabaai gazabaaizabaai sɨla yɨꞌnadevaai ‘Sabaai sɨla pɨnɨ yɨꞌnana!’ dada nayaa pɨdaaina. Gamɨ dɨna ‘Taanya savɨ buwɨta yuya sedala waryaanya yuya pɨdaalɨma! Taanya saꞌ tewaanyaꞌ yɨmaꞌnana! Yɨsɨla naanga yɨꞌnadevaalyɨ.’ Dɨna yaka nayaa pɨdaaina yadelyɨ. Yagaalyaꞌ yɨhɨthɨweꞌ sarɨmɨre sɨdusangɨ tewaanyaihi gɨrɨka maayaihɨlyɨra. Nɨmɨnyɨ kuna dulanyɨmwaalyɨla! Sarɨmɨnyɨ kuna wɨlayɨhɨmwaalɨma! Taanya pɨbaai gɨraipɨwɨla kaavɨlyavɨ kuna mwari yajavaai yɨsɨla gamɨ sabaai myɨꞌnyɨ yadevaaibɨꞌ nɨmɨnyɨ kuna mulamwaalyɨ nyɨpɨjaihi yɨsɨla myɨꞌnyɨ jideihɨlyɨ.
Nɨmɨ sahwainyɨ gɨraipɨwɨla kaavɨlyainyɨ. Sahwaihi gɨraipɨwɨla taanyabaraavihɨlyɨ. Pwai kuna wɨlanyɨmwaalajai gamɨnyɨ kuna wɨlamwaaimujai yɨsɨla naanga yɨꞌnadengɨ. Sarɨmɨnyɨ mulamwaalyɨ yɨhyɨwɨjaihi aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ nayaa mi jideꞌnanyɨra. Pwai nɨmɨnyɨ mulamwaalyɨ nyajai taanyabaaibɨsarɨ mwasɨlaa wasɨꞌna yaꞌnelyɨ. Taanya sabara wasɨꞌnɨkebara yawaka baihɨꞌna yɨnɨkebara, sabara mariꞌbwarakɨna yɨnɨkebara dɨkevɨ mariraꞌna yaꞌnengɨ. Nɨmɨnyɨ kuna wɨlanyɨmwaaibɨzaihi nabaai sarɨmɨnyɨ nɨmɨre yagaalya yɨhwarajaihi yawɨꞌna ‘Saꞌna maarɨma!’ yawɨꞌna yapɨjɨ Gotɨyarɨ sara kyɨwaaravapɨjɨ sarɨmɨnyɨna yɨmaꞌnadesɨra. Sarɨmɨ yɨsɨla yɨꞌnɨpɨjaꞌna aꞌmwera tɨnna yɨhwanganapɨjɨ dɨna ‘Aꞌmwe sara Jizaazarerera,’ dɨpɨꞌdesɨ. Sarɨmɨ tewaanna sara yapɨjɨyaꞌna aꞌmwera Nɨmaamaangerɨna dɨnyɨna ‘Byaannakelyɨ. Dɨragɨnyalyɨ,’ dɨnyɨna yɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. Nɨmwarɨ nɨmɨnyɨna wɨvuꞌnadevaaibɨꞌ sarɨmɨnyɨna sara nyɨvuꞌnadeinyɨ. Nɨmɨre wɨvuꞌnyaburɨ kuna dɨmwaalyɨla! 10 Nɨmɨre kɨwɨnya kuna mɨdɨbɨzaꞌ nɨmɨre wɨvuꞌnyaburɨ yɨnahu dɨmwaalyideihɨlyɨ. Nɨmɨ sainyɨ Nɨmaamaangere kɨwɨnya mɨdɨnena gamɨre wɨvuꞌnyaburɨ yɨnahu mwaaiheinyɨ. Sara yɨgevaaibɨꞌ sara dɨmwaalyideihɨlyɨra.
11 Sa yɨhɨthɨwa. ‘Nɨmɨre wɨvuꞌnyabwi sarɨmɨnyɨ yɨhwarana! Sarɨmɨre yɨlaayabwi yuneba yɨhyekuꞌnana!’ dena sa yɨhɨthɨwa. 12 Nɨmɨre kɨwɨnya daꞌ yɨhɨthɨma! Nɨmɨnyɨ gɨmɨnyɨna tewaanya nyɨvuꞌnɨwakabaaibɨꞌ nɨmɨre pwaraavɨna tewaanya gɨvuꞌnana! 13 Aꞌmwe pware kware wɨvuꞌnyabwi gyaꞌmweraavɨna wiadaaꞌnyɨ gamɨre gaalyabwi wakajaꞌ naangebulyɨ. Naangebwi pɨbwi aane pwai kwarɨ mwarika! 14 Kɨwɨnya yɨhɨthɨvanɨgengɨ yɨpɨjaihi nyaꞌmweihɨlyɨra. 15 Dahaaꞌ myɨhɨzɨvanɨge. Yaasɨwaꞌwawɨnyaihɨlyɨ. Maalɨkeihɨlyɨ. Wɨdaayadei gamɨre maremwaaiderɨna yawɨꞌna ‘Berɨꞌ yadelaka? Nɨmɨ myawɨrivanɨgeinyɨ.’ Sara yawɨꞌna yadeꞌna ‘Nyaꞌmweihɨlyɨ,’ yɨhɨthɨwa. Nɨmaamaangerɨ yuyanna wɨꞌnena mena sara yɨhɨthɨwa. Saburɨdaasɨ ‘Nyaꞌmweihi,’ yɨhɨthɨvanɨgeihɨlyɨ. 16 Nɨmɨnyɨ manyɨdahɨlakyesaihɨlyɨ. Aawa. Sarɨmɨnyɨ yɨhɨthahɨlakeinyɨ. Yɨhɨthahɨlakena dara yɨhɨthakɨwa. Wawapɨjɨ gɨraipɨwɨlyabaai sɨla naanga yadevaaibɨꞌ sarɨmɨ sara jɨla! Nabaai sɨla sa yuyagaaꞌ kuna waragwona! Nɨmɨrebwi yawɨramaaꞌna yadɨvɨꞌ nɨmɨre yayavɨna Nɨmwarɨ yuya sara kyɨwaaravapɨjɨ ‘Nɨmwai yɨhɨzaavana!’ dena yɨhɨthakɨwa. 17 Sareꞌ kɨwɨnyaꞌ dara yɨhɨthɨvanɨge. Pwaigɨ pwarɨna gɨvuꞌnana! Pwaigɨ pwarɨna gɨvuꞌnana! Yuyaihi sara jɨla!
Kwaakevakɨ mwaalyara Jizaazareraavɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌdeꞌnesɨ.
18 Kwaakevakɨyara Gotɨyarɨ myawɨryadɨvɨsara sarɨmɨnyɨna sɨmɨlɨka kulojɨ atɨka mamaruꞌnapɨna! Dara jawɨryideꞌ ‘O, sɨnnawɨ sagaaꞌ Jizaazarɨna sɨmɨlɨka dulaka!’ 19 Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨreihi mwaaibɨzɨ kwajɨ Kwaakevakɨyara ‘Nennya avaalyarera,’ dɨpɨjɨ kwajɨ sarɨmɨnyɨna tewaanya kuvuꞌnadɨka! Sarɨmɨ Kwaakevakɨ mwaalyarajɨ mamwaalyɨgasaihɨlyɨ. Aawa. Dahaaꞌ nɨmɨ Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨdaaꞌnyaihɨrɨ yɨhɨthahɨlakeihɨlyɨ. Sarevɨ Kwaakevakɨ mwaalyara sarɨmɨnyɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌmanɨkeihɨlyɨ. 20 Kɨgaaꞌ yagaalyaꞌ yɨhɨtheꞌ jawɨrila! ‘Yaasɨwaꞌwawɨnyai maalɨkelyɨ. Gamɨnyɨ maremwaaidei naangelyɨ.’ Sareꞌna yɨhɨmaremwaaidɨnyainyɨ nɨmɨnyɨ kayaaꞌna nyevera, nabaai sarɨmɨnyɨ kayaaꞌna yɨhipɨꞌdeꞌnanyɨ. Aꞌmwera nɨmɨre yagaalyavɨ mɨdɨnevera, nabaai sarɨmɨrevɨ yɨhɨmɨdɨbɨꞌdeꞌnanyɨ. 21 Aꞌmwe sara nyɨdasaabakerɨ myawɨrivanɨgasaꞌna nabaai nɨmɨnyɨna ‘Gamɨre yayaꞌ kɨnɨnnakera daaka!’ dapɨjɨ yuya kayaaꞌna sara yɨhipɨꞌderera. 22 Nɨmɨ kaanya mabyɨwɨjɨ kwajɨ yagaalyaꞌ mujɨwɨjɨ kwajɨ Gotɨyai majɨ kyadɨꞌ ‘Sɨduꞌnakera kayaaꞌna yadɨvɨsare.’ Sareꞌna mena wɨdɨna yeꞌneꞌ sahwara mujɨna ‘Nɨmɨ myawɨryena yaasɨwaꞌna yɨweinyɨ,’ mujɨ yɨpɨꞌdeꞌnanyɨ. 23 Pwai nɨmɨnyɨna sɨnna tɨka wɨdavaka nabaai Nɨmaamaangerɨnajɨ sɨnna tɨka wɨdaꞌmanɨkelyɨ. 24 Kumɨnyaba dɨragɨnna myɨwɨjɨ kwajɨ sare tɨnna mwanganyɨpɨjɨ kwajɨ sahwaraavɨna Gotɨyai mujɨ ‘Kayaaꞌna yeverera.’ Dɨragɨnna sara kye yuyagaaꞌ yuyara sara myesabulyɨ. Sareꞌna kɨrɨꞌ nayaa kye kumɨ tɨnna wanganna nyeva kuna kayaaꞌna yadɨvɨꞌ nɨmɨnyɨnajɨ Nɨmaamaangerɨnajɨ sanɨdainaarɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌmanɨkerera. 25 Sahɨrɨꞌ warɨꞌ. Kumɨre Kɨwɨnyaꞌ Gotɨyai wɨjaavakeꞌ dɨnɨkeꞌ yuneꞌna nebulyaꞌna yɨmaꞌnadesɨ. Dara dɨnɨꞌ ‘Nɨmɨnyɨna sɨnna tɨka yaasɨwaꞌna wɨdavakerera.’
26 Maredadei Kuryai walaabathelyɨ. Sai nebulyabwi yadei Kuryai Nɨmwarɨdaaꞌnyai walaabathelyɨ. Nɨmwarɨdaaꞌnya Kuryarɨ sarɨmɨnyawɨnna yasaabɨdeinyɨ. Mena kyasaabaꞌmujɨ sai nɨmɨnyɨna yɨhɨzalɨkurakadelyɨ. 27 Nabaai, sarɨmɨ nɨmɨnyɨna pwaraavɨ duzalɨkurakyideihɨlyɨ. Aayawɨdaaꞌnyɨ nɨmɨjɨ mwaidaanyaꞌna pwaraavɨ duzalɨkurakyideihɨlyɨra nɨmɨnyɨna.