16
‘Nɨmɨrera nɨmɨnyɨ nanyɨmarasɨꞌnɨpɨdɨka!’ dena yagaala sa kavena yɨhɨthɨwa. Aꞌmwera sarɨmɨnyɨna sɨmɨlɨka kulojɨ kumɨ yɨhɨthɨpɨꞌde ‘Nemɨre Lotuangevɨdaaꞌnyɨ yuna dalyula!’ Yɨthaa, kayaaꞌnanyagaaꞌ pɨgaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ aꞌmwera sarɨmɨnyɨ tamakɨna yɨhyapɨjɨ kwaasɨ dɨna ‘Yɨwoꞌ Gotɨyare wawɨnyaꞌ wɨdaayɨvanɨgoinera.’ Nɨmwarɨjɨ nɨmɨnyɨjɨ manehyawɨriwaasaꞌna sarɨmɨnyɨ kayaaꞌna sara yɨhipɨꞌdere. Sagaaꞌ sara yapɨjɨyagaaꞌ ‘Sarɨmɨ dara jawɨrila! “Ai, Jizaazai sara nedake yɨmaꞌnɨwakengɨ,’ ” dena yagaala sa kavena yɨhɨthɨweinyɨ.
“Kuryai Tewaanyai yadevulyɨ,” wɨdakeꞌnesɨ Jizaazai.
Sɨnnawɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨnyaba mwaaleꞌna yagaala sa mujɨna. Mujɨ yɨhyena kɨrɨꞌ dahaaꞌ dɨvi nyɨdasaabakeryawɨnna ayɨna wɨdeinyɨ yuya sa yɨhɨthɨvanɨgeinyɨ. ‘Ayɨna wɨdeinyɨ,’ kyɨhɨthɨwa kɨrɨꞌ sarɨmɨjɨya aane pwai kwai manyɨdaanganyɨwaꞌ ‘Gawɨnneigɨnaka?’ Sara kyɨhɨthɨwa sarɨmɨre sɨmunyangɨ kale naanga yuna yɨhyɨvanɨꞌ. Kale naanga kyɨhyɨvanɨꞌ kɨrɨꞌ nebulyaꞌ yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨnyɨne nɨmɨ kaanya wɨdeꞌ tewaanyabulyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ kaanya mwɨyɨ yɨwɨjaꞌ sarɨmɨnyawɨnna Maredadei mabi yadelyɨra. Arɨkawɨ. Sareꞌ nɨmɨ kaanya wɨna yɨwɨjaꞌ sarɨmɨnyawɨ sarɨ yasaabɨna. Sarɨ yasaabɨna kyaꞌmujɨ walaabɨna yojɨ Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ mena wɨjɨwaainade ‘Sarɨmɨ yuyaihi kayaaꞌnanyabwi yɨvanɨgava. Yɨdaꞌmaraangeburɨna nayaa myawɨrivanɨgava. Gotɨyai kotɨyaꞌ sarɨmɨnyɨ yɨhɨzɨdavadelyɨra.’ Nɨmɨnyɨ manyɨlɨmwagyɨvanɨgasaꞌna kayaaꞌnanyabwi yɨvanɨgava. 10 Nɨmwaryawɨnna tewaanyainyɨ kwawaꞌmwi yuyagaaꞌ sarɨmɨ tɨnna dɨnyanganyideinyɨ mɨꞌ. Saꞌna Kurya Tewaanyai ‘Aꞌmwera Jizaazarɨna nayaa yawɨpɨka!’ dozɨ yɨdaꞌmaraangebwi wɨjɨwaainade. 11 Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ maremwaaidei Saataanɨmɨ kotɨyaꞌ mena wɨjɨdavakeꞌna Gotɨyai yuyaraavɨ kotɨyaꞌ wɨjathelyɨ. Sana sana Kurya Tewaanyai Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ wɨjɨwaainadelyɨ.
12 Yagaala pɨnɨjɨ myɨhɨzɨwa. Aawa. Dahaaꞌ yagaala sa nayaa mamaari jideihɨlyɨ. 13 Saꞌna kɨrɨꞌ dɨvi Kurya Tewaanyai nebulyaꞌ dadei sahwai walaabozɨ nebulya yuyangɨ nayaa yɨhibwarɨdaakwade. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kuryai yawɨrojɨ gannya sɨdusaꞌ mujɨ yɨhyade. Aawa. Nɨmɨjɨ Nɨmaamaangelyɨ wɨdakajaꞌ yɨhɨthathe. Dɨvi yɨmaꞌnyaꞌne yɨhɨthathelyɨra. 14 Sahwai nɨmɨnyɨna dɨna ‘Naangelyɨ,’ yaka byaannakeinyɨ nyɨmwaaihadelyɨ. Nɨmɨre dɨwɨjaꞌ maarɨna yojɨ saꞌ yɨhɨthathelyɨ. Sara yɨhɨthozɨ byaannakeinyɨ nyɨmwaaihadelyɨra. 15 Yuya Nɨmware sa nɨmɨrengɨra. Yuya Nɨmware yagaala sa wɨdadɨnyangɨ. Sareburɨdaasɨ ‘Nɨmɨre dɨwɨjaꞌ maarɨna yojɨ saꞌ yɨhɨthathelyɨ,’ yɨhɨthɨwa.
Kaleꞌnesɨ yɨlaayaꞌnesɨ sawaarɨnesɨra.
16 Dɨvi maalɨkegaaꞌ tɨnna mwanganyɨ dɨnyidera. Sagaaꞌdaasɨ maalɨkegaaꞌ kwavɨlavojɨ tɨnna dɨnyanganyideinyɨ.” 17 Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨre pwara gamɨre pwaraavɨ wɨdɨna “Nedɨwakeꞌ be yagaalavaka? Nedɨwaꞌ ‘Maalɨkegaaꞌ tɨnna mwanganyɨ dɨnyidera. Sagaaꞌdaasɨ maalɨkegaaꞌ tɨnna dɨnyanganyideinyɨ.’ Nabaai nedɨwaꞌ ‘Nɨmwaryawɨnna wɨdeꞌnanyɨ.’ 18 Sara nedɨwake yagaala ‘Maalɨkegaaꞌna,’ be yagaalavaka? Nedɨvanɨkeꞌ myawɨrivanɨgoina,” wɨdɨna yeꞌ.
19 Jizaazai kumɨre yɨwaarata wɨjaꞌna yawɨrakei, wɨdɨna “Yɨhɨthɨwa. Maalɨkegaaꞌ tɨnna mwanganyɨ dɨnyidera. Sagaaꞌdaasɨ maalɨkegaaꞌ tɨnna dɨnyanganyideinyɨ. Saꞌne sarɨmɨ sara jɨwaaraꞌnɨvanɨgava! 20 Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ kɨnna, kɨdaata dɨzideꞌ kɨrɨꞌ Kwaakevakɨ mwaalyara yɨlaaya yɨpɨꞌdesɨ. Sarɨmɨnyɨ kale yɨhyadeꞌ kɨrɨꞌ dɨvi sarɨmɨre kaleꞌ yɨlaaya yɨmaꞌnadesɨ. 21 Mudangegaaꞌ aꞌmweꞌ gamɨregaaꞌ yɨmaꞌnakeꞌna bwaranyaryaba daanga wɨvɨda kale wiadesɨ. Nabaai mena maaꞌda gannya bwaranyai Kwaakevakɨ yɨmaꞌnadeꞌna yɨlaaya yɨna yadesɨ. Yɨlaaya yadeꞌna gannya kaleꞌna ayɨna myawɨryadesɨ. 22 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmweꞌ sara yadevaaibɨꞌ sarɨmɨ sara jideihɨlyɨ. Dahaaꞌ kale yɨhyɨvanɨkeꞌ kɨrɨꞌ tɨnna ayɨna wanganna kyɨhyaꞌmujɨ sarɨnnya kuryara yɨlaaya naanga yɨpɨꞌdeihɨlyɨ. Sarɨmɨre yɨlaaya saꞌ aꞌmwe aane pwai kwai kuka mipalamaari yadeihɨlyɨ.
23 Yɨrɨka savɨ nɨmɨnyɨ aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ miwaarayɨ dɨnyideinyɨ. Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Nɨmɨnyɨna nayaa yawɨꞌdɨvɨꞌ Nɨmwarɨ sara yɨwaarapɨja pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyai nɨmɨnyɨne yayavɨ sara yadelyɨ. 24 Kɨgaaꞌ nɨmɨnyɨne yayavɨ myɨwaarayɨ yeꞌ. Dahaaꞌdaasɨ sara yɨwaaravapɨjɨ saꞌ daapɨna jideihɨlyɨ. ‘Nemɨre yɨlaayaꞌ naanga yɨnahu neyekuꞌnana!’ dapɨjɨ dɨthaapyideihɨlyɨ.
Jizaazarebwi Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨreburɨ wavɨlaꞌnɨkeꞌnesɨ.
25 Yagaala da keꞌbaꞌnanyangɨ yɨhɨthɨwa. Sara yɨhɨthena aawaaya pɨgaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ keꞌbaꞌnanyangɨ kuna mujɨ yɨhideinyɨ. Aawa. Sagaaꞌ Nɨmwarɨna aangyagaalyaꞌ kave yɨhɨthɨdeinyɨ. 26 Yɨrɨka savɨ nɨmɨnyɨne yayavɨjɨ yawɨꞌdɨvɨꞌ Gotɨyarɨ jɨwaarayidelyɨ. ‘Nɨmwarɨ sarɨmɨnyɨna yɨwaaravɨma!’ mujɨ yɨhideinyɨ. 27 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwai sahwarɨ sarɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnadeꞌna kadɨka nayaa yɨhuꞌnadelyɨ. Nɨmɨnyɨna tewaanya yɨhɨvuꞌnɨvanɨkeꞌnajɨ ‘Jizaazai Gotɨyarɨdaasalyɨ,’ yawɨꞌdɨvɨꞌ nyɨlɨmwamanɨgasaꞌnajɨ Nɨmwai sarɨmɨnyɨna tewaanya wɨvuꞌnɨvanɨkelyɨ. 28 Nɨmwarɨdaasainyɨ walaabena Kwaakevakɨna bɨweinyɨ. Nabaai dahaaꞌ Kwaakevakɨdaasɨ yaꞌmavaꞌmwi Nɨmwaryawɨnna ayɨna wɨdeinyɨra.”
29 Sagaaꞌ gamɨrera wɨdɨna “Yɨthaa, dahaasagaaꞌ aangyagaalyaꞌ kave nedɨvanɨgɨ. Keꞌbaꞌnanya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ manejɨvanɨgɨ. 30 Dahaaꞌ dara yawɨꞌmwoꞌ ‘Ai, Jizaazai yuya yawɨꞌdelyɨ.’ Nemɨre yɨwaarata magɨzɨwogaaꞌ yuya sa nayaa yawɨꞌdɨ nayaa sara nedɨvanɨgɨ. Sarebwi yɨvanɨgɨnyavɨ dara gɨlɨmwamwoꞌ ‘Ai, sahwai Gotɨyarɨdaasai daaka!’ ”
31 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Dahaaꞌ danyɨlɨmwamanɨgava! 32 Yɨthaa, aawaaya pɨgaaꞌ yɨmaꞌnadehaaꞌ dahaakɨ. Dahaaꞌ gazaigɨzaigɨ gɨnnya angevɨna lɨkaanya wɨna jɨtheigɨnyɨ. Pɨwɨnna pɨwɨnna yɨwɨnamaꞌna yapɨjɨ nɨmɨ gaveinyɨ mwaalɨdewɨ dɨnyagalyaꞌmayideihɨlyɨ. Nɨmɨ gaveinyɨ mwaalyaꞌna mɨꞌ. Nɨmwai nɨmɨjɨ mwaaladeꞌna gaveinyɨ mɨka. 33 Nɨmɨ dɨna ‘Nɨmɨrera nɨmɨnyɨ kwaamuꞌnanyabwi kɨnɨnnakera mwaaibɨka!’ dena yuya sa yɨhɨthɨwa. Kwaakevakɨ daanga naanga kɨnɨnnakeihɨlyɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ kwaakevakɨya kayaaꞌnanya dathɨwamwenna jɨvaimwannyɨla!”