17
Jizaazai gannyaraavɨna Gotɨyarɨ wɨdakeꞌnesɨ.
Yagaala sa Jizaazai mena wɨdakegaaꞌ sagaaꞌ Sɨgunyavɨ maranganna yaka Gotɨyarɨ wɨdɨna “Nɨmwai, dahaaꞌ naangegaaꞌ yɨmaꞌnɨwakegaakɨ. ‘Nyɨbwaalɨvaangei byaannakeinyɨ nyɨmwaaihana!’ daꞌgɨzɨ Jɨwaalɨvaangei byaannakerɨ dumwaaihya! Kɨlaaꞌnaka yuyaraavɨ nyɨjaavagɨnyaraavɨna gɨmɨ dɨna ‘Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabwi wɨjaavana!’ dahɨna sahwaraavɨ maremwaalyabwi gamɨnyɨna wɨjaavagɨnyabaaibɨꞌ byaannakerɨ dumwaaihya! Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaala sabwi daresɨra. Gotɨya Nebulyaigɨ Nawɨꞌnya gaveigɨnyɨjɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ wɨdasaabahɨnyarɨjɨ yawɨramaataꞌnesɨra. Saꞌ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaalyabulyɨra. Kwaaka davakɨyavɨ aꞌmweraavɨ gɨmɨre byaannyabwi wɨjɨwaaine. ‘Dɨragɨnna sara sara ja!’ kanyɨdahɨ mena sara yɨꞌmwannyɨna yena wɨjɨwaaine. Kɨgaakuna Kwaakevaꞌ myɨmaꞌnyaakegaaꞌ gɨmɨjɨ byaannyabwi kɨnɨnnakeinyɨ. Nɨmwai, dahaaꞌ byaanna sabwina gɨmɨ sahwaigɨnyaba byaannakeinyɨ dɨnyɨmwaaihya!
Kwaakevakɨ mwaalyaraayawɨdaaꞌnyɨ pwaraavɨ wɨjaavɨna nyagɨnya sahwaraavɨ gɨmɨre sɨdusaꞌna gɨmɨre yayaꞌna wɨjɨwaainɨwa. Aꞌmwe sara gɨmɨrera mwaaleꞌ. Gɨmɨrera mwaalesaraavɨ nyɨjaavagɨnyarera. Gɨmɨre yagaalyaꞌ mena mɨdɨmwaaꞌ. Mena mɨdɨmwaasaraavɨne dahaaꞌ gɨthɨvanɨge. Yuya nyɨjawaanya sare gɨmɨnyɨdaaꞌnyangɨra. Nabaai sareꞌ mena yawɨꞌmanɨgasarera. Yagaalya nyɨjaavagɨnya yagaala sa sahwaraavɨna wɨjaavɨna kye aꞌmwe sara daapɨna yeva nebwina dara yawɨꞌmwaasaꞌ ‘Yo, Gotɨyarɨdaasai Jizaazai walaabakei daaka!’ Nabaai dara lɨmwamwaasaꞌ ‘Ya, Gotɨyai Jizaazarɨ jasaabaka!’ Yɨ sareꞌna mena yawɨꞌmanɨgasarera.
Kumɨnyɨna Gotɨyaigɨnyɨ gyɨwaaraꞌmanɨge. Kwaakevakɨyara gɨmɨrebwi myadɨvɨsare. Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨna magyɨwaarayɨvanɨge. Aawa. Aꞌmwe nyɨjawaanyaraavɨnesɨ. Gɨmɨnyɨnera mwaaihasaꞌna gyɨwaaraꞌmanɨge sahwaraavɨna. 10 Nɨmɨre yuya gɨmɨrengɨra. Gɨmɨre yuya nɨmɨrengɨra. Sareꞌ sahwaraavɨ byaannakeinyɨ yɨmaꞌnɨwa. 11 Sareꞌna dahaaꞌ gɨmɨnyawɨnna bɨvanɨge. Kwaakevakɨ kuna mamwaalyɨ yɨdera. Kɨrɨꞌ Kwaaka davakɨ nɨmɨrera mwaaibɨꞌdera. Nɨmwai Tewaanyaigɨ gɨrɨka maayaigɨ, gɨnnya dɨragɨnyaꞌ gɨnnya yayaꞌ yawɨraꞌgɨzɨ saraavɨ tewaanna dɨmaredaaka! Gɨmɨre yaya saꞌ kanyɨjaavagɨ tewaanna mwaaihe. ‘Nɨmɨjɨ gɨmɨjɨ avaalyainaai mwaaiholabaaibɨꞌ avaalyara mwaaibɨka!’ daꞌgɨzɨ kumɨnyɨ sara dɨmaredaaka! 12 Kumɨnyaba mwaaidɨ sahwaraavɨ maredaave. Gɨnnya yayaꞌ dɨragɨnyaꞌ kanyɨjaavagɨ nɨmɨ dɨragɨnna maredaave. Dame dɨragɨnna maredaaꞌna yadɨ aane pwai kwarɨ myagalyaꞌmayɨ. Sara yadɨ kɨrɨꞌ gave pwai yagalyaꞌmasabwi kɨnɨnnakei yagalyaꞌmavadelyɨra. Sarerɨna kɨgaakuna gɨmɨre Bukuyaꞌ sara dɨnɨkeꞌnanyɨ. 13 Dɨragɨnna maredaaꞌna yena dahaaꞌ gɨmɨnyawɨnna bɨvanɨgeinyɨ. ‘Kumɨnyɨ yunebanna nɨmɨre yɨlaayabwi yekuꞌnana!’ dena Kwaakevakɨ yagaala sa sara gɨthɨvanɨge. 14 Gɨmɨre yagaalyaꞌ nɨmɨreraavɨna nayaa wɨjaawa. Kwaakevakɨyaraavɨ sahwaraavɨna sɨnna tɨka wɨdaꞌmanɨꞌ. Kwaakevakɨyainyɨ mamwaalyɨgevaaibɨꞌ sahwara Kwaakevakɨyara mamwaalyɨgasaꞌna sɨnna tɨka wɨdaꞌmanɨꞌ. 15 ‘ “Nɨmɨreraavɨ kayaaka nyɨgaibɨthɨka!” dena kwaaka davakɨdaaꞌnyɨ dɨmakilaawa!’ magɨzɨvanɨge. Aawa. ‘Kayaaꞌnanaangei Saataanɨ kayaaka nyadɨka! Davakɨ nɨmɨrera mwaaidapɨjɨyaraavɨ dɨmaredaaka!’ Sara gyɨwaaraꞌmanɨge. 16 Kwaakevakɨyainyɨ mamwaalyɨgevaaibɨꞌ sahwara Kwaakevakɨyara mamwaalyɨgasarera. 17 Gɨmɨre wawɨnyaꞌna nayaa yɨpɨꞌdeꞌna sahwara tewaanyara gɨrɨka maayara nebulyaburɨ yɨmaꞌnɨpɨka! Gɨmɨre yagaalyaꞌ nebulyasɨra. Yagaala saꞌ wɨdɨwesɨ. 18 Kwaakevakɨna nyɨdasaabahɨnyabaai Kwaakevakɨ mwaalyaraavɨ wɨjɨwaakyaꞌna wɨdaase nɨmɨreraavɨ. 19 ‘Gɨmɨre wawɨnyaꞌna nayaa yɨpɨꞌdeꞌna tewaanyara nebulyaburɨ yɨmaꞌnɨpɨka!’ dena gɨmɨre wawɨnyaꞌna nayaa yɨdeꞌna kumɨnyɨneꞌna tewaanyainyɨ gɨrɨka maayainyɨ wɨmwaalyɨge.
20 Nɨmɨrera sahwara gaveraavɨ Gotɨyaigɨnyɨ magyɨwaarayɨwa. Aawa. Dɨvi kumɨ pwaraavɨ nɨmɨnyɨna wɨdɨna kyapɨjɨ kumɨre yagaalyavɨ nyɨlɨmwabɨꞌdera kwaraavɨnajɨ yawɨrena gɨthɨwa. 21 Nɨmwai, ‘Yuyara avaalyara mwaaibɨka!’ dena gyɨwaaraꞌmanɨge. ‘Gɨmɨnyɨ wɨlagɨmwaaiheꞌ, nɨmɨnyɨ wɨlanyɨmwaaihɨnyabaaibɨꞌ avaalyara mwaaibɨka!’ dena gɨthɨwa. Nabaai, ‘Kwaakevakɨ mwaalyara dara lɨmwabɨꞌdeꞌna “O, Gotɨyai Jizaazarɨ wɨdasaabakelyɨra,” sara lɨmwabɨka!’ daꞌgɨzɨ ‘Naarɨmɨnyɨ wɨlanehɨmwaaibɨka!’ dɨthatheꞌna ‘Avaalyara mwaaibɨka!’ dena gyɨwaaraꞌmanɨge. 22 ‘Naarɨmɨ avaalyainaai mwaaiholabaaibɨꞌ sahwara avaalyara mwaaibɨka!’ dena byaannyaꞌ mena nyɨjaavagɨnya saꞌ wɨjaawa. 23 ‘Kumɨnyɨ wɨlamwaalɨma! Nɨmɨnyɨ kuna dulanyɨmwaala!’ gɨthɨwa. Gɨmɨ nyɨdasaabahɨ. Nabaai gɨmɨnyɨ nɨmɨnyɨna tewaanya gɨvuꞌnadevaaibɨꞌ kumɨnyɨna gɨvuꞌnaderera. ‘Yɨ Kwaakevakɨyara sareꞌ yawɨpɨka!’ dapɨjɨ ‘Sahwara avaalyaraavɨ yuneꞌna wɨmwaaihaka!’ dakwoihɨjɨ kumɨnyɨ wɨlamwaalɨma! Nɨmɨnyɨ kuna dulanyɨmwaala!
24 Nɨmwai, nɨmɨreraavɨ nyɨjaavagɨnyaraavɨna ‘Nɨmɨ mwaalɨdeva nɨmɨjɨ mwaaibɨka!’ daꞌmujɨ sɨmunya sara yawɨꞌmanɨge. Kwaaka davaꞌ mwaki yagɨnegaaꞌ nɨmɨnyɨna tewaanya gɨvuꞌnyaakeꞌna byaanna dɨragɨnyaꞌ nyɨjaye. ‘Byaanna saꞌ wangabɨka!’ daꞌmujɨ ‘Sahwara nɨmɨjɨ mwaaibɨka!’ gɨthɨwa. 25 Nɨmwai, yɨdaꞌmaraangebwi kɨnɨnnakeigɨ, Kwaakevakɨyara gɨmɨnyɨ myawɨryadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨ sainyɨ gɨmɨnyɨ yawɨꞌdɨnyainyɨ. Nabaai gɨmɨ nɨmɨnyɨ nyɨdasaabahɨnyaꞌna aꞌmwe dara nɨmɨrera sara yawɨꞌmwaaꞌ. 26 Gɨmɨnyɨna gɨmɨre yayavɨna sahwaraavɨ yɨbwarɨdaakwena nabaai, kuna yɨbwarɨdaakwɨdeinyɨ. ‘Gɨmɨnyɨ nɨmɨnyɨna tewaanya gɨvuꞌnadevwi kumɨnyɨ warana! Nabaai kumɨnyɨ wɨlɨmwaalɨma!’ daꞌmujɨ yɨbwarɨdaakwɨdeinyɨ sahwaraavɨ.”