18
Aawɨlasara Jizaazarɨ wɨla pwɨyɨna yesaꞌnesɨ.
(Matɨyui 26:47-56; Maakɨ 14:43-50; Lukɨ 22:47-53)
Jizaazai sare mena wɨdakegaaꞌ gamɨrerari saba yagalyaꞌmaveva Aalya Kidɨronɨyavɨ gaꞌmaꞌna yeꞌ. Saba yɨwawɨnya pɨjɨꞌ waꞌdɨsɨyaba. Aalya Kidɨronɨyavɨ gaꞌmaꞌna yeva wawɨnya savɨ wɨlamwaaina. Kɨgaaꞌ wawɨnya savɨ Jizaazalyɨ gamɨrerari yɨkabadɨvɨꞌ mwaalesaꞌna Juthaazai yɨkamaangeraavɨna Jizaazarɨ wibwarɨdaakwakei wawɨnya savɨ yawɨꞌnɨkei. Sarevɨdaaꞌnyɨ sai wawɨnya sawɨnna wɨna. Nabaai aawɨlasarajɨ Gotɨyare Angevɨne damerajɨ kwara kaanna wɨna yeꞌ. Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Perɨzɨyarajɨ sara aawɨlasaraavɨjɨ dameraavɨjɨ wɨdasaawɨna. Wɨdasaawɨna kyeꞌ kumɨre kwaariꞌmasɨramɨnya kɨlɨka maarɨna yeva laamuyajɨ yɨꞌbaaka lɨvamakuna. Lɨvamakuna yesaraavɨna Juthaazai Jizaazaryawɨnna yɨbwaramakuna. Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai gamɨnyɨne yuyangɨ yɨmaꞌnyaꞌne yawɨꞌna yakei, badaapiyaraayabanna bɨna. Badaapiyaraayabanna bɨna yaka wɨdɨna “Aarɨna bɨꞌmanɨgava?” Kumɨ jaꞌnawɨdɨna “Naazaretɨ mwaalyai Jizaazarɨna bɨwoinera.” Jizaazai wɨdɨna “Sahwainyɨ nɨmɨnyɨra.” Sagaaꞌ kumɨnyaba Juthaazai yɨbwarɨdaakwiai daavakelyɨ. Jizaazai “Sahwainyɨ nɨmɨnyɨra,” wɨdɨna yakevɨdaaꞌnyɨ kumɨ samwi yɨgɨꞌdaaꞌna yeva kwaakewɨnna walakuna yeꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sai ayɨna yɨwaaraꞌna “Aarɨna bɨꞌmanɨgaꞌ?” Yɨwaaraꞌna kyaꞌ kumɨ sara wɨdɨna “Naazaretɨ mwaalyai Jizaazarɨna bɨꞌmanɨgo.” Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Mena yɨhɨthɨwa. Sahwainyɨ nɨmɨnyɨra. Nɨmɨnyɨ bɨꞌmanɨgasavɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe dara nɨmɨrera wɨpɨka!” Mena wɨdakeꞌ “Yuneꞌna nebulyaꞌna yɨmaꞌnana!” daka sara wɨdɨna yaꞌ. Dara wɨdakesɨ. Aꞌmweraavɨ nyɨjaavagɨnyarajɨya aane pwai kwarɨ myagalyaꞌmayɨwa.
10 Sarevɨdaaꞌnyɨ munnaanyavɨ Saaimonɨ Pitai kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ maruzaainyɨna yakei. Kwaariꞌmasɨramɨnya saꞌ labwaꞌnyɨna yaka pwarɨ davɨna. Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangere yaasɨwaꞌwawɨnyai damerari bɨna yaka daavɨna. Sai daavɨna kyaꞌ Pitai gamɨre kadɨkiꞌ aangasɨmagɨnyɨꞌ yuna dakuꞌna. Aꞌmwe sarɨne yayaꞌ “Maalɨkaazala.” 11 Kadɨkiꞌ yuna dakuꞌna yakevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai Pitarɨ wɨdɨna “Gɨnnya kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ ayɨna duzaainana! Gara yawɨꞌmanɨgɨna! Nɨmaamaangei daanga naanga nyɨvɨnadeꞌne kaapɨyaꞌ nyɨjaawaka saꞌ manyɨ yɨdeinyɨ daa! Nɨdeꞌnanyɨ.”
Aꞌmwe Anaazaryaba Jizaazai daavakeꞌnesɨ.
12 Sarevɨdaaꞌnyɨ aawɨlasarajɨ kumɨre maremwaaide naangelyɨ Juya damerajɨ sara Jizaazarɨ galalɨmwanna yeva gamɨre asawaarɨ wɨla pwɨyɨna yeva 13 sɨnnawɨ aꞌmwe Anaazaryawɨnna makuna. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sagaaꞌ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei Kaayapaazai mwaalakei. Kaayapaazarɨ ganyaalɨmaangei Anaazai mwaalakelyɨra. 14 Nabaai Kaayapaazai sai Juyaraavɨ wɨdɨna “Gave pwai aꞌmweraavɨna balajaꞌ yɨ saꞌ tewaanyasɨra.” Sara wɨdɨna yakelyɨ Kaayapaazai.
Pitai Jizaazarɨna “Maavelyɨ,” wɨdakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 26:69,70; Maakɨ 14:66-68; Lukɨ 22:55-57)
15 Saaimonɨ Pitalyɨ Jizaazare pwalyɨ saraai Jizaazarɨ mɨdɨnna. Gamɨrei pwarɨna Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei nayaa yawɨꞌna yadelyɨ. Yawɨꞌna yadei angwaasavɨ kusɨlaanna Jizaazalyɨ wɨlaawɨna. Jizaazarɨ kuna mɨdɨnna yagɨlyai wɨlaawɨna. 16 Wɨlaawɨna kyaꞌ mwasɨlaa tɨkuryaba Pitai daavɨna. Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨre pwarɨna Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei nayaa yawɨꞌdei sai mwasɨlaanna ayɨna walyuna yaka tɨkuryavɨ maremwaaide sɨdɨraayavɨ wɨdɨna yaka kusɨlaanna Pitarɨ makuna. 17 Sarevɨdaaꞌnyɨ tɨkuryavɨ sɨdɨraayaꞌ Pitarɨ wɨdɨna “Pwaigɨjɨ aꞌmwe sahwareigɨ midaaka?” Sai kwaasɨ wɨdɨna “Aawa, nɨmɨ mɨka!”
18 Sagaaꞌ yɨrɨlyagaakɨ. Sareꞌna damerajɨ yaasɨwaꞌwawɨnyarajɨ dɨka mariraꞌna yeva savɨ daavɨna yeva yɨmwannyɨna. Yɨmwannyɨna yadaapi Pitai bɨna yaka kumɨnyaba daavɨna yaka yɨmwannyɨna yaꞌ.
Gotɨyarɨne Tamiraꞌde Naangei Jizaazarɨ yɨwaaravakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 26:59-66; Maakɨ 14:55-64; Lukɨ 22:66-71)
19 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwera dɨnyɨna “Anaazai, Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naanga pwalyɨ.” Nabaai dɨnyɨna yesai Aꞌmwe Anaazai Jizaazarɨ yɨwaaraꞌna. Gamɨreraavɨnajɨ gamɨre wɨjɨwaakyavɨnajɨ yɨwaaraꞌna. 20 Sara yɨwaaraꞌna kyaꞌ Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Yuyagaaꞌ Kwaakevakɨyaraayaba yuyaraavɨ kuꞌmaayaba wɨdadɨnyainyɨra. Juyainaavɨre lotuangengɨjɨ Gotɨyare Angevɨjɨ saba wɨjɨwaakɨna. Juya yuyara yɨkabadɨvɨsaba yuna wɨjɨwaakɨna yadɨnyainyɨ. Lɨka yulyaꞌna yagaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ mujadɨnyainyɨ. 21 Sara yadɨnyainyɨneꞌna baaꞌna nyɨwaraꞌmwaa? Aꞌmwera kadɨka nyuꞌnesaraavɨ yɨwaaravaꞌgɨzɨ gɨthɨpɨꞌderera. Yɨthaa, kumɨ yagaala sara wɨdeꞌna nayaa yawɨꞌna yesaꞌnanyɨra.” 22 Sai sara wɨdɨna yakegaaꞌ dame pwai Jizaazare maangwɨdaanyaba asasɨ jɨrɨꞌbwararanna yaka wɨdɨna “Amɨ, Gotɨyarɨne Tamiraꞌde Naangerɨ sara baaꞌna jaꞌnawɨdɨwaana!”
23 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨ kayaaꞌna wɨdɨwɨjɨ kwajɨ saꞌna dava yuyara mwaaihasaraavɨ duzɨwaakya! Saꞌna nɨmɨ tewaanna wɨdɨweꞌ baaꞌna nyɨramwaana?”
24 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai wɨla kuna pwɨyɨnɨkerɨ Anaazai yaasɨna kyaꞌ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei Kaayapaazaryawɨnna pwara makuna yeꞌ.
Pitai Jizaazarɨna “Maavelyɨ,” ayɨna wɨdakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 26:71-75; Maakɨ 14:69-72; Lukɨ 22:58-62)
25 Sɨnnawɨ dɨkeyaba Pitai daavɨna yaka dɨkevɨ kuna yɨmwannyɨna. Kuna yɨmwannyɨna yadaaꞌnyɨ pwara Pitarɨ wɨdɨna “Nabaai, aꞌmwe sahwareigɨ midaaka?” Pitai kwaasɨ wɨdɨna “Aawa, nɨmɨ mɨka!”
26 Saba Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangere yaasɨwaꞌwawɨnya pwai mwaalɨna. Pitai aꞌmwere kadɨkikɨ yuna dakuꞌna gamɨjɨyarajɨyai mwaalɨna. Sai mwaalɨna yaka wɨdɨna “Wawɨnyavɨ salyɨyaigɨnyɨ tɨnna magwanganyɨjɨwa?” 27 Sarevɨdaaꞌnyɨ Pitai kwaasɨ ayɨna wɨdɨna “Aawa.” Wɨdɨna yakegaaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ kukuraayai jaka dɨna yaꞌ.
Gaꞌmaanɨyai Paailatɨmyaba Jizaazai daavakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 27:1,2,11-14; Maakɨ 15:1-5; Lukɨ 23:1-5)
28 Sarevɨdaaꞌnyɨ Kaayapaazare angevɨdaaꞌnyɨ Gaꞌmaanɨya naangere anga kotɨyavɨna Jizaazarɨ makuna. Sagaaꞌ byaaka mena yakegaakɨ. Jizaazarɨ makuna yeva Juyara dɨna “Gaꞌmaanɨyaraavɨre anga kotɨyavɨna wɨlawaajɨ nemɨ kɨmaakeina nyɨmaꞌnaadɨka! Aawa. Pariꞌmaꞌmunne tɨka naadeꞌna,” deva kotɨyavɨ mwɨlaawieꞌ. 29 Sarevɨdaaꞌnyɨ mwasawɨ daavesawɨnna Aꞌmwe Paailatɨ walyuna yaka yɨwaaraꞌna “Aꞌmwe darɨna kotɨyavɨ be kayaaꞌnanyaꞌna dɨvanɨgatavaka?”
30 Kumɨ jaꞌnawɨdɨna “Sai kayaaꞌnanyaꞌ myajɨ kwajɨ gɨmɨnyawɨnna mamakabi kyaadɨka!” 31 Sarevɨdaaꞌnyɨ Paailatɨ wɨdɨna “Sahwaihi makwalyuna yapi sarɨnnya kɨwɨnyaꞌna kotɨyaꞌ aꞌmwerɨ jɨla!” Juyara wɨdɨna “Aꞌmwe Romɨyaihi kɨwɨnyaꞌ nedakadɨvɨꞌ ‘Kotɨyaꞌna aane pwai kwarɨ maramakɨpɨnera!’ Sara nedadɨvɨsaihɨlyɨ.” 32 Sɨnnawɨ Jizaazai “Aꞌmwera nɨmɨnyɨ sara kyapɨjɨ balɨdeinyɨ,” wɨdakesɨ. “Gamɨre yagaala saꞌ yuneꞌna nebulyaꞌna yɨmaꞌnana!” Gotɨyai kadozɨ Juyara sara wɨdɨna yesasɨ.
33 Sarevɨdaaꞌnyɨ Gaꞌmaanɨyaraavɨre anga kotɨyavɨ Paailatɨ ayɨna wɨlɨna yaka Jizaazarɨna dameraavɨ wɨdɨna “Dalyamaraawila!” Sara wɨdɨna yaka Jizaazarɨ wɨdɨna “Juyaraavɨ maremwaaidɨnya Kingɨyaigɨ daaka?” 34 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Nyɨwaraꞌmwaanyaꞌ gɨnnya yagaalyaꞌ dɨngaka? Pwara nɨmɨnyɨna gɨthɨwaasaꞌ dɨngaka?” 35 Paailatɨ jaꞌnawɨdɨna “Juyainyɨ daaka! Nɨmɨnyawɨnna gɨnnya yɨsavaakɨyara Juyarajɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ sara gɨmarɨmwaihɨwaaꞌ. Berɨꞌ yagɨneigɨnaka!” 36 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Kwaaka davakɨ nɨmɨre maremwaalyabwi maayasɨra. Kwaaka davakɨ maremwaaidɨnyainyɨ kwajɨ nyɨmɨdɨdɨvɨsara dɨna ‘Juyara sahwarɨ nagalalɨmwabɨka!’ kadɨpɨka! Sara dɨna yɨpɨjɨ kwajɨ Juyaraavɨ mala karabɨthɨka! Sareꞌ Kwaaka davakɨdaaꞌnyɨ nɨmɨre maremwaalyabwi mwarika.” 37 Sarevɨdaaꞌnyɨ Paailatɨ wɨdɨna “Nabaai, sarevɨ maremwaaidɨnya Kingɨyaigɨ daaka?” Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨnyɨna nyɨdɨwaa ‘Kingɨyaigɨnyɨ.’ ‘Nebulyabwina wɨjalɨkurakɨma!’ dɨna yena nɨwaaꞌ nyɨmaarakeinyɨ, Kwaakevakɨ yɨmaꞌneinyɨ. Sareinyɨ nɨmɨre wawɨnyasɨ. Gazaizai nebulyavɨna wɨvuꞌnadei nɨmɨre maanguraayavɨ kadɨka nyuꞌnɨvanɨkelyɨra.” 38 Paailatɨ wɨdɨna “Nebulyabwi berɨvaka!”
Jizaazarɨ tamakyaꞌna Paailatɨ wɨdakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 27:15-31; Maakɨ 15:6-20; Lukɨ 23:13-25)
Sagaaꞌ mwasawɨ Juyaraayawɨnna Paailatɨ ayɨna wɨna yaka wɨdɨna “Mena yawɨrena dɨna yɨwa. Sai kayaaꞌnanya myɨwakelyɨ. 39 Saꞌna kɨrɨꞌ sarɨmɨrebwina Pariꞌmaꞌmunnegaaꞌ kalavuzarɨ yagalyaꞌmaꞌdɨnyainyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Juyaihɨre Kingɨyarɨ yagalyaꞌmavɨjɨwa? Sɨmunya gara yawɨꞌmwaaꞌ?” 40 Sarevɨdaaꞌnyɨ kumɨ jaka ayɨna wɨdɨna “Aawa, sai mɨka! Aawa. Baravaazarɨ nejaama!” Baravaazai sai kuka yɨpalamaaꞌdelyɨ.