19
Sarevɨdaaꞌnyɨ Paailatɨ sara wɨdɨna kyaꞌ aawɨlasara Jizaazarɨ maarɨna yeva wɨla lannakesɨ sara tamɨna. Mena tamɨna yeva taanya lannaka kave gɨhɨpaina yeva yamɨngaina yeva mwaaihɨꞌnya lannakeꞌ gamɨre mɨnyagɨnyavɨ yɨlakɨna. Gamɨre mɨnyagɨnyavɨ yɨlakɨna yeva kwaabɨyɨvɨta wayaakeꞌ egwewaarɨ yewaaꞌbwaꞌna yeva gamɨnyawɨnna bɨna yeva kwaasɨ yagaala wɨdɨna “Naangeigɨ! Yuyagaaꞌ Juyaraavɨre Kingɨyaigɨ dɨmwaala!” Sara wɨdɨna yeva kunnya araraalyajɨ gamɨre sɨnnyavɨ jɨrɨꞌbwararanna yeꞌ.
Anga mwasawɨnna Paailatɨ ayɨna walyuna yaka kwala bwaꞌnaanyavɨ wɨdɨna “Yɨthaa, tamakyaꞌna gamɨre kayaaꞌnanyaꞌ mwariꞌ. Nɨmɨ bɨrɨna bɨrɨna yena gamɨre kayaaꞌnanyaꞌ mwanganyɨwa. Dahaaꞌ ‘ “Paailatɨ gamɨnyɨ yɨwetawakyaꞌ mabɨramaariwaka,” yawɨpɨka!’ dena sarɨmɨnyabanna makabɨvanɨge.” Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai mwaaihɨꞌnya lannakeꞌ yɨlakɨnɨkeꞌ kwaabɨyɨvɨta wayaakeꞌ yewaaꞌbwaꞌnɨkei mwasawɨnna walyuna. Mwasawɨnna walyuna kyaꞌ Paailatɨ kumɨnyɨ wɨdɨna “Yɨthaanyɨla! Aꞌmwe dalaakana!”
Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ damerajɨ tɨnna wanganeva jaka dɨna “Yɨsavɨri nilɨya dɨramo! Yɨsavɨri nilɨya dɨramo!” Jaka dɨna kyeꞌ Paailatɨ wɨdɨna “Nabaai, sarɨmɨ maarapɨri yɨsavɨ nilɨya dɨramyɨla! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ gamɨnyɨ mabɨramaariwa yɨwetawakyaꞌ!” Juyara jaꞌnawɨdɨna “Nemɨ kɨwɨnyaꞌ kɨnɨnnakeine. ‘Gotɨyarɨ Gawaalɨvaangeinyɨra,’ kwaasɨ sara nedɨvanɨkeꞌna nemɨre kɨwɨnyaꞌ dara dɨnɨꞌ ‘Balana!’ ”
Sarevɨdaaꞌnyɨ Paailatɨ yagaala saꞌ kadɨka wɨꞌnyɨna yaka lɨka naanga yɨna yaka Gaꞌmaanɨyaraavɨre kotɨangevɨ ayɨna wɨlɨna yaka Jizaazarɨ yɨwaaraꞌna “Gawɨdaasaigɨnaka?” Sara yɨwaaraꞌna kyaꞌ kɨrɨꞌ Jizaazai majaꞌnawɨjɨna. 10 Sarevɨdaaꞌnyɨ Paailatɨ wɨdɨna “Nɨmɨnyɨ manyɨjɨwaana? Jawɨka! Aꞌmwe naangeinyɨ, gɨmɨre wɨlyabaai yaarɨna kyaꞌmuri dɨwode dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakeinyɨ. Nabaai, ‘Yɨsavɨri nilɨya dɨramyɨla!’ kudaꞌmuri dɨvaide dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakeinyɨra. Sareꞌna jawɨka!” 11 Jizaazai jaꞌnawɨdɨna “Gɨmɨre dɨragɨnyaꞌ Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ Gotɨyai magɨzaayajɨ kwajɨ dɨragɨnya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ kɨnɨnnakeigɨ mamwaalyɨ kyɨdɨka! Sarevɨ gɨmɨnyawɨnna aꞌmwe kwai nyɨmakabɨwakei, kayaaꞌnanya naangeꞌ kɨnɨnnakelyɨra. Gɨmɨ kayaaꞌnanya maalɨkeꞌ kɨnɨnnakeigɨnyɨra.” 12 Sarevɨ Paailatɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yaka dɨna “Jizaazarɨ makwaasɨma!” Dɨna yaka yaamɨjɨ yaamɨjɨ yɨna. Yaamɨjɨ yaamɨjɨ yɨna yadaaꞌnyɨ kɨrɨꞌ Juyara jaka naanga wɨdɨna “Sarɨ makwaasɨjaꞌ Romɨyaihɨrɨ yɨhɨmaremwaaide Sizaareigɨ mɨka! Gazaizai dada ‘Kingɨyainyɨ,’ aꞌmwe sai Sizaarɨna yɨkamaangelyɨra!”
13 Sarevɨdaaꞌnyɨ sa Paailatɨ kadɨka wɨꞌnyɨna yaka kusawɨdaaꞌnyɨ mwasawɨnna Jizaazarɨ wɨlamaraawɨna yaka kotɨyaꞌ yadei yawɨbwaꞌderɨ namwaalyɨsavɨ walamwaaina. Saba Angwaata Sɨlaangeꞌ woꞌnɨkesɨ. Nabaai, Yɨvɨruyagaalyaꞌ Gavaatha woꞌnɨkesɨ. 14 Sagaaꞌ Pariꞌmaꞌmunne wona sagaakɨ. Sagaaꞌ kumɨre yuya yovɨrawakyagaaꞌ. Sɨrɨgwajahaaꞌ aya kɨgaaꞌ yɨmaꞌnakegaakɨ. Paailatɨ walamwaaina yaka Juyaraavɨ wɨdɨna “Yɨthaanyɨla! Dai sarɨnnya Kingɨyalyɨ.” 15 Sarevɨdaaꞌnyɨ sahwara jaka naanga wɨdɨna “Dɨramakya! Dɨramakya! Yɨsavɨri nilɨya dɨrama!” Paailatɨ yɨwaaraꞌna “Sarɨnnya Kingɨyarɨ yɨsavɨri nilɨya tamɨdei daaka! Sara danyɨdɨwaava!” Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera jaꞌnawɨdɨna “Nemɨre kingɨya pwai mamwaalyɨꞌ. Sizaai gavei kingɨyalyɨra.” 16 Sarevɨdaaꞌnyɨ sagaaꞌ Paailatɨ “Sarɨ yɨsavɨri nilɨya tabɨka!” daka wɨmwangɨmwaaihɨna yaꞌ.
Yɨsavɨri Jizaazarɨ nilɨya tamesaꞌnesɨ.
(Matɨyui 27:32-44; Maakɨ 15:21-32; Lukɨ 23:26-43)
Sarevɨdaaꞌnyɨ aawɨlasara yɨsawaꞌ Jizaazarɨ wɨmaarina yeva Jizaazarɨ makwalyuna. 17 Jizaazarɨ makwalyuna yadɨvɨꞌ sai gannya yɨsawaꞌ yɨkwaꞌna yaka Gɨlemɨnyagɨnyaba woꞌnɨkewɨnna makuna. Saba Yɨvɨruyagaalyaꞌ Golɨhota woꞌnɨkesɨ. 18 Makuna kyaꞌ aawɨlasara yɨta savɨri nilɨya tamɨna. Nabaai, yɨsawaarɨri aꞌmwe pwaraarɨ nilɨya tamɨna yesaraalyɨ. Jizaazare aangasɨmagɨ pwarɨ nilɨya tamɨna, kwanaamimagɨ pwarɨ nilɨya tamɨna. Tɨnnyaba Jizaazai. 19 Paailatɨ pɨkarya yɨdaꞌna yaka aawɨlasaraavɨ wɨdɨna “Jizaazarɨ yɨsavɨ yagaala daꞌ jɨlakyɨla!” Sara wɨdɨna kyaꞌ sara yɨlakɨna. Dara pɨkarya yɨdaꞌna “Jizaazai, Naazaretɨ mwaalyai Juyaraavɨ maremwaaidei Kingɨyai.” 20 Sara yɨdaꞌnɨkeꞌ yɨsavɨri Jizaazarɨ nilɨya tamesaba Anga Jeruzaalemɨ aya kɨba waraꞌ. Jeruzaalemɨ maalɨkeba waꞌnɨkeꞌna Juya kwalaalyara pɨkarya saꞌ tɨnna wanganna. Pɨkarya saꞌ Yɨvɨruyagaalyasɨ Romɨyaraavɨre yagaalyasɨ Gɨrikɨyaraavɨre yagaalyasɨ yɨdaꞌnɨkesɨ. 21 Sarevɨdaaꞌnyɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera Juyara Paailatɨmɨ wɨdɨna “ ‘Juyaraavɨ maremwaaidei Kingɨyai,’ pɨkarya myavɨkaryɨnnera! Aawa. Javɨkarya! ‘Aꞌmwe dai wɨdadelyɨ “Juyaraavɨ maremwaaidɨnyainyɨ Kingɨyainyɨreva.” ’ ” 22 Paailatɨ jaꞌnawɨdɨna “Nɨmɨ mena yɨdaꞌmweꞌ yɨdaꞌmwana! Miꞌnanyɨra.”
23 Yɨsavɨri Jizaazarɨ nilɨya tamevevɨdaaꞌnyɨ aawɨlasara Jizaazarɨ baazɨꞌmaꞌnya saza maarɨna yeva yanga munneꞌ. Pɨwaꞌ pwai maarɨna, pɨwaꞌ pwai maarɨna, aawɨlata pwaraai pwaraalyara maarɨna. Nabaai Jizaazarɨ baazɨꞌmaꞌnya saamɨnaangeꞌ maarɨna. Baazɨꞌmaꞌnya saꞌ yavɨkaryagaaꞌ magipwalyakesɨ. Saꞌ yuneba tɨlayalawakɨna yakesɨ. 24 Sarevɨdaaꞌnyɨ baazɨꞌmaꞌnya saamɨnaangeꞌ maarɨna yeva dɨnyɨna “Baazɨꞌmaꞌnya daꞌ yuneba gave pɨrɨꞌna mɨwɨꞌnɨkeꞌ lihɨvalawaajɨ namunnaadɨka! Aawa. Nemɨ saatuya wasɨꞌnyɨ wasɨꞌnya yawaajɨ saatuyaꞌ tewaanya wavɨlavajai maaradesɨ.” Sareꞌna Gotɨyai “Nɨmɨre bukuyaꞌ dɨnɨkeꞌ nebulyaꞌna yɨmaꞌnana!” kadaꞌ sara yeꞌ. Gotɨyare bukuyaꞌ dara dɨnɨꞌ
“Nɨmɨre kwaabɨhannya yɨvɨta saza yanga munneꞌ.
“Nɨmɨre baazɨꞌmaꞌnyaꞌna saatuyaꞌ yeva wavɨlavakei maaraꞌ.”
Sarevɨdaaꞌnyɨ aawɨlasara sara yeꞌ.
25 Yɨsavɨri Jizaazarɨ nilɨya tamesaba maalɨkeba ganaangesɨ ganyɨwanaangesɨ Kɨlopaazare balaangeꞌ Maarɨyaasɨ Maahɨthaala mwaalyaꞌ Maarɨyaasɨ sa daavɨna. 26 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai tɨnna wanganna. Nabaai gamɨrerɨna tewaanya wɨvuꞌnakei saba daaꞌdɨꞌnyɨ tɨnna wanganaka ganaangevɨ sarɨna wɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ, yɨthaa, sai jɨvwaalɨvaangelyɨ.” 27 Wɨdɨna yaka gannyarɨ wɨdɨna “Yɨthaa! Dahaaꞌ aꞌmwe saꞌ gɨnnya gwaangesɨ.” Sara wɨdɨna yakegaaꞌdaasɨ gannya angevɨ aꞌmwe savɨ maremwaalaꞌ.
Jizaazai balakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 27:45-56; Maakɨ 15:33-41; Lukɨ 23:44-49)
28 Sagaaꞌ Jizaazai dara yawɨrakeꞌ “Yuya mena daaka!” Sara kadaꞌ Gotɨyai “Nɨmɨre Bukuyaꞌ dɨnɨkeꞌ yuneba nebulyaꞌna yɨmaꞌnana!” kadaꞌ wɨdɨna “Aalyaꞌna mɨjɨka nyɨwaka.” 29 Saba maaꞌgulyavɨ waainɨya kayaaꞌnanyaꞌ yɨꞌnɨkesɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ waainɨya savɨ saalaalyavɨya jɨꞌmɨnyaꞌ paihɨna yeva yɨta yɨzopɨya taanyavɨ jɨꞌmɨnyaꞌ baazɨꞌmakuna yeva Jizaazarɨ maryɨkɨ dɨhaihɨrakɨna. 30 Sarevɨdaaꞌnyɨ miꞌna dɨhaihɨrakɨna yesagaaꞌ Jizaazai waainɨyaꞌ yaamɨjɨ nyɨna yaka wɨdɨna “Yuya menanyɨra.”
Gannya mɨnyagɨnyaꞌ tutaꞌnaraka gannya kuryai wɨmwangɨmwaaihɨna yaꞌ.
Jizaazarɨ lɨgɨlɨgɨsaba aawɨlasai sɨramɨnya saamɨnyaꞌ lɨvapɨna yakeꞌnesɨ.
31 Sagaaꞌ Juyara kunnya Kwazaakegaaꞌna yovɨrawakɨna yadɨvɨsagaakɨ. Nabaai, Kwazaakegaaꞌ sagaaꞌ Pariꞌmaꞌmunnegaaꞌ Kwazaaka naangegaakɨ. Kwazaaka naangegaaꞌna Juyara “Nemɨre tewaanyagaaꞌ yɨsangɨ gɨlaayara warɨna nyɨpɨdɨka!” dɨneva Paailatɨmɨ yɨwaaraꞌna “ ‘Aꞌmwera baibɨka!’ nedɨwaanyaraavɨ sɨvɨla kayaaka karɨngɨrawaajɨ yarai kabalapɨri yɨsangɨdaasɨ makwalɨna yaadeina daaka?” 32 Paailatɨ “Yo,” wɨdakevɨdaaꞌnyɨ aawɨlasara bɨna. Pɨrɨꞌ daresɨ. Jizaazaryaba aꞌmweraarɨ tameta pwarɨ sɨvɨlyaraai tɨngɨꞌna, pwarɨ sɨvɨla tɨngɨꞌna. 33 Sɨvɨla tɨngɨꞌna kyeꞌ pɨrɨꞌ daresɨ. Jizaazaryawɨnna bɨna yeva dara wanganesaꞌ “Ai, aꞌmwe sai mena davaimwaka!” Sara deva gamɨre sɨvɨlyaraai marɨngɨrina. 34 Aawa. Gamɨre sɨvɨlyaraai marɨngɨri kyeꞌ kɨrɨꞌ aawɨlata pwai Jizaazare lɨgɨlɨgɨsaba sɨramɨnya saamɨnyasɨ lɨvadaakuna. Sɨramɨnyaꞌ lɨvadaakuna kyaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ tawesɨ aalyasɨ bwalaravaawɨna yaꞌ. 35 Sarɨmɨ wɨꞌnɨpɨneꞌna nɨmɨ tɨnna sara wangane sara yɨhɨzalɨkurakɨwa. Jalɨkurakya saꞌ nebulyasɨ. “Sarɨmɨ dɨlɨmwagyɨla!” dena sainyɨ dara yawɨꞌmwa “Nɨmɨ nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨgesɨra.” 36 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ Gotɨyai “Nɨmɨre bukuyaꞌ dɨnɨkeꞌ yuneꞌna nebulyaꞌna yɨmaꞌnana!” kadaꞌ aawɨlasara sara yeꞌ. Dara dɨnɨꞌ “Gamɨre yagɨnya aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ marɨngɨri yadesɨra.” 37 Nabaai Gotɨyare Bukuya gabinyaba dɨnyɨna “Aꞌmwera pwarɨ sɨramɨnya saamɨnyasɨ lɨvadaakwapɨjɨ sarɨ tɨnna wangabɨꞌdelyɨ.” Sara dɨnɨkesɨ.
Jizaazai gɨlaayarɨ wakagɨlyaꞌnesɨ.
(Matɨyui 27:57-61; Maakɨ 15:42-47; Lukɨ 23:50-56)
38 Sa mena yesagaaꞌ Paailatɨmyawɨnna aꞌmwe naangei Jozepɨyai Aarɨmathɨya mwaalyai wɨna yaka yɨwaaraꞌna “Jizaazarɨ gɨlaayarɨ maarɨjɨwana?” Jozepɨyai sai Jizaazarei mwaalakelyɨ. Kɨrɨꞌ Juya naangera Jizaazareraavɨna sɨnna tɨka wɨdavakevɨna lɨka yaꞌ. Saꞌna Jizaazarei mwaalakeꞌ lɨka yulyarakei. Sagaaꞌ navɨka mwaalɨna yakei yɨwaaraꞌna “Gɨlaayarɨ maarɨjɨwana?” Sara yɨwaaraꞌna kyaꞌ Paailatɨ wɨdɨna “Yo, gɨlaayarɨ dulamaraawa!” Wɨdɨna kyaꞌ Jozepɨyai wɨlaawɨna yaka gɨlaayarɨ makabɨna. 39 Makabɨna yadaaꞌnyɨ Aꞌmwe Nikothimaazai Jozepɨyalyɨ bɨna. Nikothimaazai sai sɨnnawɨ sawɨsavɨ Jizaazaryawɨnna angyɨrɨꞌmaata yakelyɨ. Sai marazɨnanya wabatɨrɨnyaꞌ makabɨna. Marazɨnanya mesɨ marazɨnanya alozɨyasɨ yegɨrɨlyaꞌ gɨlaayaraavɨ yɨꞌdɨvɨsaꞌ Juyara. Nikothimaazai marazɨnanya taanga teti (30) kilohɨraamɨ makabɨna. 40 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jozepɨyalyɨ Nikothimaazalyɨ saraai Jizaazare kɨlaakejɨkɨ marazɨnanyaꞌ wakɨna yadiꞌ kwaabɨhannya saamɨnyajɨ pwɨyɨna yagi. Sara yɨna yagɨlyabwi Juyara kumɨre gɨlaayaraavɨ wakyaꞌneꞌna sara yadɨvɨsabulyɨ. 41 Yɨsavɨri Jizaazarɨ nilɨya tamɨna yesaba yɨwawɨnyaꞌ warɨkebera. Yɨwawɨnyavɨ gɨlaayarɨ wakyaꞌneꞌ simaangeꞌ warɨꞌ. Sagaaꞌ simaangevɨ gɨlaaya aane pwai kwarɨ mwaki yadɨvɨsasɨ. 42 Sarevɨdaaꞌnyɨ saba simaanga mudɨkeꞌ warɨkeꞌna, mwanyavɨ Juyaraavɨre Kwazaakegaaꞌna saraai Jizaazarɨ kave wɨlakɨna yagɨlyaraalyɨ.