20
Simaanga kuneꞌ waꞌdɨsɨyavɨnesɨ.
(Matɨyui 28:1-8; Maakɨ 16:1-8; Lukɨ 24:1-2)
Wikɨyavɨne yɨrɨka sɨnnawɨnyaꞌ Saadehaaꞌ yɨrɨkunyagaaꞌ jɨhɨnyavɨ simaangevɨna Maahɨthaala mwaalyaꞌ Maarɨyaaꞌ wɨna yaka tɨnna dara wanganakeꞌ “O, Nɨwaava, simaadɨkuryavɨ sɨlaangeꞌ davasɨnadaavɨka!” Sarevɨdaaꞌnyɨ kaanyaveꞌna kaanyaveꞌna wɨna. Jizaazarɨ gannya pwarɨna tewaanya wɨvuꞌnadei salyɨ Saaimonɨ Pitalyɨ saraaryawɨ yɨꞌmaꞌna yaka saraarɨ wɨdɨna “Simaangevɨdaaꞌnyɨ pwara Naangerɨ makwalyuna kyɨwaaꞌ nemɨ yawɨꞌna ‘Gazɨyaka? Gɨlaayarɨ gazɨ makuwaatabanaka?’ ”
Sarevɨdaaꞌnyɨ Pitalyɨ Jizaazare pwalyɨ yaꞌmaꞌna yagɨla walyaabɨna yagɨla simaangevɨna yarai wɨna. Saraai kaanyaveꞌna wodaakɨlyɨ kɨrɨꞌ Jizaazare pwai kaanyaveꞌna naanga yaka Pitarɨ wavɨlaꞌna yaka sɨnnawɨ simaangevɨ yɨꞌmaꞌna. Miꞌna yɨꞌmaꞌna yaka walarutaꞌnyɨna yaka kusawɨ kwaabɨhannya saamɨnya tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yaka kɨrɨꞌ kusawɨnna mulaawina. Kusawɨnna mulaawi yadaaꞌnyɨ dɨvidaasɨ Saaimonɨ Pitai bɨna yaka simaanga kusawɨnna yarai bulaawɨna. Yarai bulaawɨna yaka savɨ kwaabɨhannya saamɨnya waꞌdɨsɨ tɨnna wanganna. Nabaai Jizaazarɨ mɨnyagɨnyavɨ kwaabɨhannya saamɨnyaꞌ gwavaaihɨꞌnɨkeꞌ tɨnna wanganna. Kwaabɨhannya saꞌ kwaabɨhannya saamɨnya pɨnɨngyaba mwari yaꞌ. Aawa. Gabinyaba gwavaaihɨꞌnɨkeꞌ waꞌdɨsɨ tɨnna wanganna. Pitai tɨnna wanganna yakevɨdaaꞌnyɨ sɨnnawɨ simaangevɨ Jizaazare pwai yɨꞌmavakei sagaaꞌ wɨlɨna yaka tɨnna wanganna yada Jizaazarɨna lɨmwanna yaꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sagaaꞌ Gotɨyare Bukuyaꞌ dɨnɨkeꞌ “Sai mena balori ayɨna dɨkaavadelyɨra,” saꞌ dɨnɨkeꞌna kɨrɨmɨ myawɨri yagɨlyaraalyɨ. 10 Sarevɨdaaꞌnyɨ kɨrɨnnya angevɨna saraai Jizaazareraai ayɨna wɨna yagi.
Maarɨyaaꞌ, Maahɨthaala mwaalyayaba Jizaazai daavɨna yakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 28:9,10; Maakɨ 16:9-11)
11 Maarɨyaaꞌ ayɨna bɨna yaka simaangevɨ mwasawɨ daavɨna yaka kɨnna dɨna. Kɨnna kuna dɨna yadevɨdaaꞌnyɨ walarutaꞌnyɨna yaka simaangevɨ kusawɨ tɨnna wanganna yaka 12 Gotɨyare mamaaya ejelɨyaraarɨ tɨnna wanganna. Ejelɨyaraai baazɨꞌmaꞌnya yaaka baazɨꞌmaꞌnagɨleraai. Jizaazarɨ kɨlaakejɨꞌ warakeba saraai walamwaaina yagi. Mɨnyagɨnyayaba pwai walamwaaina, sɨvɨlyaraaryaba pwai walamwaaina yagi. 13 Maarɨyaaꞌ tɨnna wanganna kyaꞌ saraai wɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ, kɨnna baaꞌna dɨvanɨgɨna?” Aꞌmweꞌ wɨdɨna “Pɨwɨnna nɨmɨre Naangerɨ makuna kyɨwaaꞌ kumɨ wakɨna yɨwaasaꞌna nɨmɨ mwanganyɨweꞌnyɨ.”
14 Sara wɨdɨna yakegaaꞌ gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka saba Jizaazai daaꞌdɨsɨyarɨ tɨnna wanganna yaꞌ. Saꞌ kɨrɨꞌ dara myawɨryakeꞌ “O, Jizaazai daaka!” 15 Saꞌna majɨ kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Aꞌmweꞌgɨ, kɨnna baaꞌna dɨvanɨgɨna? Aarɨna bɨꞌdɨ dɨvanɨgɨ?” Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmweꞌ yawɨꞌna yada “Yɨwawɨnyaꞌ yadelyɨ,” wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ, gɨmɨ damakuwaana? Sara yagɨna nyɨdana! ‘Yɨnagaavaihaba sabanna wakuwana.’ Sara kanyɨdaꞌgɨzɨ sawɨnna wawaꞌmuri maraawɨdeꞌnyɨ nɨmɨ.” 16 Jizaazai wɨdɨna “Maarɨyaaꞌ!” Aꞌmweꞌ gamɨnyɨna gɨnyɨwanna yaka “Jizaazalyɨ,” daka Yɨvɨruyagaala wɨdɨna “Raavoni!” Yagaala saꞌ “Nyɨjɨwaakadɨnyaigɨ!” dɨnɨkesɨra. 17 Jizaazai wɨdɨna “Manyɨgalalɨmwadɨnnera! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmwaryawɨnna mena ayɨna yimwaaweinyɨ daaka! Saꞌna nyaꞌmweraayawɨ nɨmɨnyɨne wɨdɨna ‘Nɨmwaryawɨnna ayɨna yɨlaawɨdeinyɨ. Sai Nɨmaamaangelyɨ. Sai Sɨrɨnɨmaangelyɨ. Sai Nɨnnya Gotɨyalyɨ. Sai sarɨmɨre Gotɨyalyɨ. Saryawɨnna ayɨna yɨlaawɨdeinyɨ,’ sara duthana.”
18 Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyaꞌ bɨna yaka gamɨreraavɨ wɨdɨna “Ai, Naangerɨ tɨnna wangamweꞌnyɨ,” wɨdɨna yaka Jizaazai wɨdakeꞌ sara wɨdɨna yakesɨra.
Gannyaraayawɨ Jizaazai daavakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 28:16-20; Maakɨ 16:14-18; Lukɨ 24:36-39)
19 Sarevɨdaaꞌnyɨ Saadehaaꞌ sawɨsavɨ angevɨ Jizaazarera yɨkabɨna yeva kaanya lokɨya nayaa tihɨꞌna. Juya naangeraavɨna lɨka yɨna yadɨvɨꞌ kaanya lokɨya nayaa tihɨꞌna yeꞌ. Tihɨꞌnyɨna yadɨꞌnyɨ Jizaazai yɨmaꞌnaabɨna yaka kumɨnyaba daavɨna. Tɨnnyaba daavɨna yaka wɨdɨna “Nyaꞌmweihi, kwaamuꞌnanyaꞌ yɨhwarana! Tewaanya dɨmwaalyɨla!” 20 Sara wɨdɨna yaka gannya aꞌararaalyawaalyɨ gannya lɨgɨlɨgɨsaba wɨjɨwaainnyɨna yaꞌ. Sarevɨdaaꞌnyɨ gamɨrera Naangerɨ tɨnna wanganeva yɨlaaya naanga yɨna. 21 Sarevɨdaaꞌnyɨ Jizaazai ayawɨ wɨdɨna “Nyaꞌmweihi, kwaamuꞌnanyaꞌ yɨhwarana! Nɨmwai nyɨdasaabakabaaibɨꞌ sara yɨhɨthaasɨdeinyɨra.” 22 Saꞌ wɨdɨna yaka kumɨnyɨ pwaꞌnyɨ makuraasɨna yaka wɨdɨna “Kuryai Tewaanyai sarɨmɨnyɨ yɨhɨmwaalana! 23 Kyɨhɨmwaalori sarɨmɨ pwara kwaraavɨre yɨwetawakya wasɨꞌna kyapɨjɨ Gotɨyai sara mena wasɨꞌna yadelyɨ. Kwara pwaraavɨre yɨwetawakya kuna jaꞌnayɨpɨjaꞌ Gotɨyai avaaina mena jaꞌnayadelyɨra.” Sara wɨdɨna yaꞌ.
Jizaazalyɨ Tomaazalyɨ saraarɨnesɨ.
24 Kumɨnyabanna Jizaazai bakegaaꞌ Jizaazarera sɨvɨlyɨraai ata purɨdaasɨ pwaraalyai Tomaazai kumɨjɨ mamwaalyɨna. Mamwaalyai Tomaazai gɨraꞌmɨraalyai. 25 Sarevɨdaaꞌnyɨ sai ayɨna bɨna kyaꞌ sahwara wɨdɨna “Naangerɨ tɨnna miꞌna wangamworɨnera.” Wɨdɨna kyeꞌ Tomaazai wɨdɨna “Kwaasɨ nyɨdɨwaaꞌ. Gamɨre asawaarɨ nilɨya tamwaꞌdaata yɨwihwaaryawaarɨ tɨnna mwanganyɨ yɨwɨjaꞌ yɨwihwaarya sawaarɨ nɨnnya asai malakulayɨwɨjaꞌ gamɨre lɨgɨlɨgɨsaba nɨnnya asi malakulayɨwɨjaꞌ malɨmwagyɨ yɨdeinyɨ. Arɨkawɨnyɨ.” Wɨdɨna yaꞌ Tomaazai.
26 Wikɨya ayawɨnyarɨkɨ angevɨ kusawɨnna Jizaazarera ayɨna yɨkabɨna yeva angevɨ bamwaaina. Nabaai Tomaazalyɨ mwaalɨna. Sagaaꞌ kaanya yuya lokɨya nayaa tihɨꞌnɨkengɨ. Yuyara mwaalɨna yadapi kaanya tihɨꞌnadɨꞌnyɨ kɨrɨꞌ Jizaazai yɨmaꞌnaabɨna yaka tɨnnyaba daavɨna yaka wɨdaꞌ “Nyaꞌmweihi, kwaamuꞌnanyaꞌ yɨhwarana!” 27 Sara wɨdaka Tomaazarɨ wɨdɨna “Davɨ gɨnnya asai dakɨ! Nɨmɨre asɨraarɨ tɨnna dɨnyangana! Gɨnnya asi yɨwɨbwaꞌna yaꞌgɨzɨ nɨmɨre lɨgɨlɨgɨsaba dɨnyulakaa! Nɨmɨ kwaihwaainakeinyɨna kuna manyɨlɨmwagyadɨnyaigɨ mamwaaidɨnna! Aawa. Nyɨlɨmwadɨnyaigɨ dɨmwaala!” 28 Tomaazai wɨꞌnyɨna yaka jaꞌnawɨdɨna “Nɨnnya Naangeigɨnyɨ. Nɨnnya Gotɨyaigɨnyɨra.” 29 Jizaazai wɨdɨna “Tɨnna nyanganagɨna danyɨlɨmwamwaa? Pwara tɨnna manyanganyevera kɨbanna nyɨlɨmwamwaaꞌ. Sarera yɨlaaya naanga yadɨvɨꞌ tewaanaanga winɨkeraavɨ Gotɨyai wɨmwaaihaderera.” Jizaazai sara wɨdɨna yakelyɨ.
Bukuya daꞌ yɨdaꞌnɨkeꞌnesɨ.
30 Sarevɨdaaꞌnyɨ pɨrɨꞌ daresɨ. Bukuya davɨ Jizaazai yɨjɨwaainya sajɨ tewaanya sajɨ yakengɨ yɨdaꞌmwa. Gannyaraayaba Jizaazai naanga pɨnɨjɨ tewaanya pɨnɨjɨ kwalaalya yɨna yaꞌ. Sangɨna bukuya davɨ myɨdayɨ yɨweinyɨ. 31 Pɨrɨꞌ daresɨ. Sara yɨdaꞌmwe yawɨꞌna yadɨ “Pwara yagaala da tɨnna wanganapɨri dara lɨmwabɨka! ‘Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨra. Gotɨyai Jizaazarɨ dahɨlakakelyɨra. Yɨthaa, Jizaazai Gotɨyare Gawaalɨvaangelyɨra.’ ‘Sara lɨmwabɨka!’ dadɨ yɨdaꞌmwa.” Nabaai yɨdaꞌmwe yawɨꞌna yadɨ “Sahwara sara lɨmwagaꞌdɨvɨꞌ yuyagaaꞌ gamɨre yayavɨ Jizaazarɨne gaalyabwi kɨnɨnnakera mwaaibɨka!” Sara dɨna yadɨ bukuya daꞌ yɨdaꞌmwa.