5
Jizaazai gamɨre mɨdɨdɨvɨta sɨnnawɨnyaraavɨ jaka jɨvwaramaaꞌna yakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 4:18-22; Maakɨ 1:16-20)
Pɨgaaꞌ aalɨbunya Ganezaaretɨ maangebaarɨ daavɨna. Aꞌmwe kwala bwaꞌnaanyaꞌ gamɨnyɨ yuneba gɨhɨpalemwaaina Gotɨyare yagaalyavɨna kadɨka wɨꞌnyaꞌnere. Aalɨbumaangebaarɨ botɨya pukaai waꞌdɨꞌnyɨ kɨrɨꞌ aꞌmwe jawɨnya maaryaꞌnera botɨyɨkaarɨ yagalyaꞌmaꞌna yɨna yeva jawɨnya mwagiꞌnyaꞌne jawɨgɨlya aalya lɨvayɨna yesarera. Daavɨna yaka kwala bwaꞌnaanyaꞌ yuneba gɨhɨpalemwaalesaraavɨ tɨnna wanganna yada botɨya pukɨ dɨkwosɨꞌna. Botɨya sɨꞌ Saaimonɨmɨrikɨ. Sara yaka botɨyɨkɨ gyakwalaangerɨ wɨdɨna “Botɨya dɨkɨ kengina maalɨkɨbaweba jɨtawaasa!” Sagaaꞌ botɨyɨkɨ yɨlamwaaina yaka kwala bwaꞌnaanyangɨ wɨjɨwaakɨna. Yagaala mena wɨjɨwaakɨna yakegaaꞌ Saaimonɨmɨ wɨdɨna “Botɨyɨꞌ aalyavɨ tɨnnyaba pɨzɨꞌgwana jɨtavamakulaawa! Sara yaꞌgɨzɨ kɨrɨmɨ jawɨnya maaryaꞌne jawɨgɨlyaꞌ dakyɨla!” Sara wɨdɨna kyaꞌ Saaimonɨ wɨdɨna “Aꞌmwe naangeigɨ dahaaꞌ sawɨta darɨkɨ nemɨ yuyaina yagɨyagɨ wawɨnya yɨvanɨgoine. Sara yadaa kɨrɨꞌ jawɨnya aane pɨnɨ kɨnɨ maaꞌmanɨgoina mɨꞌ. Sareꞌ kɨrɨꞌ gɨmɨ dɨwaanyaꞌna jawɨgɨlyaꞌ marakɨma!” Sara yɨna yagɨla jawɨnya kwalaalya naanga bulaminyɨna yadaapiyagaaꞌ jawɨgɨlyaꞌ maramumwɨnyɨrɨjɨ yɨna. Sara kyaꞌ sagaaꞌ botɨya pukɨ mwaaidakiya kumɨjɨyaraarɨ jaka wɨdɨna yagɨla kɨrɨmɨnyɨ gaimwangeꞌna akwebwata yɨna kyagi sara yɨkabɨna kyagi botɨya sɨkaarɨ jawɨnya yunebanna yekuꞌnyɨna. Sagaaꞌ botɨya sɨkaai kewɨnɨ makwalaawɨjɨ yɨna. Sara yɨna yadaaꞌnyɨ Saaimonɨ Pitai tɨnna wanganna yaka Jizaazaryawɨ sɨvigɨꞌnyɨryawɨ walarutaꞌnyɨna yɨna yaka dɨna “Naangeigɨ, nɨmɨ kayaaꞌnanyabwi kɨnɨnnakeinyɨna nyagalyaꞌmavaꞌgɨzɨ dɨwona!” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwai jawɨnya yuya maareta sangɨ tɨnna wanganaka lɨka yɨwaainyɨna. Nabaai aꞌmwe gamɨjɨ yeꞌmwannamwaaleta kwarajɨ sara kwara lɨka yɨwaainyɨna. 10 Nabaai sabaaibɨꞌ Sevathiyare kaimɨraayaraai Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ saraai Saaimonɨmɨ yeꞌmwannayadisaraai kwaraalyɨ lɨka yɨwaainyɨna. Pitai lɨka yɨwaainyɨna yaka sara wɨdɨna. Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai Saaimonɨmɨ wɨdɨna “Lɨka minnera! Dahaaꞌdaaꞌnyɨ aꞌmweraavɨ gaala mwaalyaꞌneraavɨ maarɨ maarya jɨtheigɨnyɨra.” 11 Wɨdɨna kyaꞌ maangebaarɨ tɨyawɨnna botɨyɨkaai yɨtavamakulaawɨna yɨna yeva yuya sa saba yovɨgaipwakɨna yeva sahwarɨ mɨdɨnyɨna yeꞌ.
Jizaazai samatanaka pwarɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 8:1-4; Maakɨ 1:40-45)
12 Jizaazai anga naanga pɨba mwaaidɨꞌnyɨ, yɨthaa, aꞌmwe pwai gamɨre kɨlaakejɨkɨ yunebanna samate waꞌdɨꞌnyɨyai mwaalɨna. Sai mwaalɨna yaka Jizaazarɨ tɨnna wanganna, gamɨre sɨnnyɨkɨ kwadaai walarutaꞌnyɨna yaka sahwarɨ dɨragɨnna yɨdaanganna “Naangeigɨ, gɨnnya sɨmunyavɨ sara yawɨꞌdɨzaꞌ yɨnɨga wiꞌna tewaanya nyavadaꞌgaidɨnneigɨnyɨ.” 13 Sara yɨdaanganna kyaꞌ asaꞌ yɨwɨbwaꞌna yaka sahwarɨ asaꞌ dathɨwanna yaka wɨdɨna “Sɨmunyavɨ sara yawɨꞌmwa. Tewaanya jɨmaꞌnana!” Sara wɨdɨna kyaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ samate saꞌ mena yɨwɨna. 14 Mena yɨwɨna kyaꞌ “Aꞌmwera nɨmɨnyawɨnna yaasɨwaꞌna nabɨpɨdɨka!” daka dɨragɨnna wɨdɨna “Sarevɨ aꞌmwe aane pwai kwarɨ nujɨwaakɨdɨka! Aawa. Gɨmɨre kɨlaakejɨꞌ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌderɨ pɨrizɨyarɨ duzɨwainaawa! Sara yaꞌgɨzɨ Mozɨzai dakabaaibɨꞌ yɨraꞌnadeꞌ dɨka nasɨꞌnade gɨmɨnyɨna girayadelyɨra. Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwera gyawɨrangabɨꞌderera ‘O, sare samateꞌ mena jɨwɨwaka!’ ” 15 Sara dɨragɨnna wɨdɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ sanna yɨhusɨnna yɨnnagɨꞌmavaka kuna naangeba yɨꞌnamarina. Sara yadaaꞌnyɨ sarevɨdaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanya kwalaalya gamɨnyawɨnna yɨkabɨna. Gamɨre yagaalyavɨ kadɨka wɨꞌnyaꞌnera kumɨre nalaaya marasɨꞌnyaꞌnajɨ yɨkabɨna. 16 Yɨkabɨna yadaapi kɨrɨꞌ yuyagaaꞌ sai aꞌmwera mamwaalyɨgasaba woda gavei Gotɨyarɨ wɨdadelyɨ.
Jizaazai ata sɨvɨla bainɨkerɨ tewaanya yavadaꞌgalakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 9:1-8; Maakɨ 2:1-12)
17 Pɨgaaꞌ sai wɨjɨwaakɨna yadaaꞌnyɨ Perɨzɨya pwarajɨ kɨwɨnya dɨnɨkengɨna maremwaaidɨvɨsarajɨ sara mwaalɨna. Anga yuyabanyadaasɨ Galɨli sɨmagɨdaasɨ Juthɨya sɨmagɨdaasɨ Jeruzaalemɨ sɨmagɨdaasɨ yɨkabevere. Sarevɨ Naangere dɨragɨnyaꞌ Jizaazarɨ wɨlaꞌdɨꞌnyɨ nalaavɨnakeraavɨ tewaanya yavadaꞌgalyaꞌnei mwaalɨna. 18 Sara mwaalɨna yadɨꞌnyɨ, yɨthaa, aꞌmwe pwara aꞌmwe pwarɨ yɨꞌbɨnyavɨ makabɨna. Aꞌmwe dazare yagɨnya yuya mena bainɨkei. Sare sarɨna “Angevɨ marikwavamakulaawɨna yawaajɨ gamɨnyawɨ aya kɨba gidɨkuꞌnawakaana!” deva 19 kɨrɨꞌ kwala bwaꞌnaanyaꞌna yesarera. Kwalaalyara mɨjahɨbalakɨna yadapi nalaavɨnaka sarɨ makulaawiaꞌne tutaanya aane pɨrɨꞌ minyadɨꞌnyɨ bɨrɨbɨrya yɨꞌmaareva. Sarevɨdaaꞌnyɨ angevɨ munyabanna bamaragaꞌnɨgilaawɨna yɨna yeva angevɨ munyabanna daburaabɨna. Mena daburaabɨna yeva yɨꞌbɨnyavɨ yɨlaꞌdɨꞌnyɨyarɨ maralaaꞌmwanna yɨna yeva wɨlyabaarɨ aꞌmweraayaba tɨnnyaba kewɨnɨ kave yɨbwaꞌmwagaasɨna yeva Jizaazarɨ kusɨmagɨ walakɨna. 20 Walakɨna kyeꞌ kumɨre gamɨnyɨneꞌna lɨmwanga saburɨ yawɨranganaka wɨdɨna “Aꞌmweigɨ, gɨmɨre kayaaꞌnanya mena gɨmarasɨꞌmwana.” 21 Wɨdɨna kyaꞌ Kɨwɨjarajɨ Perɨzɨyarajɨ kumɨ sara yagaaikwalaalya dɨnyɨna “Aꞌmwe dazai yuna bewai dɨngaka! Gotɨyarɨna yagaaibɨraizɨka yɨvanɨka sala! Kayaaꞌnanya sangɨ yɨnahu marasɨꞌnadei aꞌmwei pwai mɨka. Saꞌ Gotɨyai wawɨnyaꞌ yune gave sahwaresɨra.” 22 Dɨnyɨna yadaapi Jizaazai kumɨre sɨmunya yawɨꞌdaapiyangɨ mena yawɨranganna yaka kumɨnyɨ dara jaꞌnawɨdɨna “Sarɨmɨre sɨmunyangɨ sɨmugwalaalya yaasɨwaꞌna yawɨꞌmanɨgasaꞌ beꞌneka! 23 Kaveya yaꞌne pɨrɨwaai berɨwaalaka! Nabaai nɨmɨ dɨwɨjaꞌ dɨngaka? ‘Gɨmɨre kayaaꞌnanya mena marasɨꞌmwana?’ Nabaai nɨmɨ dɨwɨjaꞌ dɨngaka? ‘Gɨmɨ daavaꞌgɨzɨ kaanya dɨwona?’ Aawa. Yuyawaai naangewaalyɨ. 24 Kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨna ‘Sahwara nayaa dara yawɨpɨka! “Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai Kwaaka davakɨneꞌna kayaaꞌnanyanna yɨnɨga wiꞌna marasɨꞌnyaꞌnei dɨragɨnya kɨnɨnnakelyɨ,” ’ dena yɨma!” Aꞌmwe gannya yagɨnya yuya mena bainɨka sarɨ dara wɨdɨna “Gɨthɨwa. Gɨmɨ daavaꞌgɨzɨ gɨnnya yɨꞌbɨnyaꞌ maaraꞌgɨzɨ gɨnnya angevɨneigɨ kaanya dɨmakwona!” 25 Sara wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwe dazaraavɨre tɨnnyarɨ yuna sagaasagaaꞌ sai daavɨna yaka kɨgaaꞌ yɨlarakeꞌ maarɨna yɨna yaka gannya angevɨna kaanna wɨna. Sarevɨ sai Gotɨyarɨne yayaꞌ munyaba makina yada kaanna wɨna. 26 Kaanna wɨna kyaꞌ yuyara atɨka maruꞌnakulɨna yeva Gotɨyarɨne yayaꞌ byaannakeꞌ munyaba makina yadɨvɨꞌ lɨka yɨwainɨgulɨna yeva dɨna “Dahaaꞌ nemɨ nabinya pɨburɨ wangamwona!”
Jizaazai Livaayarɨ jaka jɨvwaramaaꞌna yakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 9:9-13; Maakɨ 2:13-17)
27 Dɨvidaaꞌnyɨ yagalyaꞌmaꞌna yada taakɨzɨya maaꞌdɨvɨta angevɨ taakɨzɨya maaꞌde pwai Livaayai woꞌnɨkei mwaaidɨꞌnyɨyarɨ tɨnna wangamabɨna yaka wɨdɨna “Dɨnyɨmɨdɨnaama!” 28 Wɨdɨna kyaꞌ daavɨna yaka yuya sa saba yagalyaꞌmawakɨna yɨna yaka Jizaazarɨ mɨdɨnyɨna.
29 Sara yakei Livaayai gannya angevɨ gamɨnyɨne tɨka wapaaya yɨdɨka naanga yɨna. Aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌdɨvɨta kwalaalyarajɨ aꞌmwe kwalaalya pwarajɨ walamwaaina yɨna yeva saraalyɨ tɨka wapaaya yeꞌmwannanyɨna. 30 Sahwarajɨ yeꞌmwannanyɨna yadaapi Perɨzɨyarajɨ kumɨrera Kɨwɨjarajɨ sara gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ maamayagaala wɨdɨna. Sahwara wɨdɨna “Aꞌmwe taakɨzɨya maaꞌdɨvɨsarajɨ gɨrɨkitaꞌnanyarajɨ sarɨmɨ tɨka wapaayajɨ aalyajɨ beꞌna yeꞌmwannanɨvanɨgava!” 31 Maanga wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨrɨvɨkɨꞌna “Aꞌmwe maamɨdaryara dotaayaraavɨna wɨgainadera mɨka. Aawa. Yune nalaavɨnaka sarana wɨgainadere. 32 Nɨmɨ aꞌmwera ‘Nemɨ yɨdaꞌmaraangeinera,’ dɨdɨvɨsara sɨmunya mudɨkeꞌ yawɨramaapɨkajɨ jaka jɨvwaramaaryaꞌneinyɨ bɨweinyɨ mɨka! Aawa. Aꞌmwe gɨrɨkitaꞌnanyara sɨmunya mudɨkeꞌ yawɨpɨꞌdeꞌna jaka jɨvwaramaaryaꞌneinyɨ bɨweinyɨra.”
Gotɨyarɨna tɨka munnengɨ kɨmaakɨya dakyabwinesɨ.
(Matɨyui 9:14-17; Maakɨ 2:18-22)
33 Sagaaꞌ gamɨnyɨ dara wɨdɨna “Jonɨmɨrera tɨka munnengɨ kɨmaakɨya dakadɨvɨsare. Sara yadɨvɨꞌ Gotɨyarɨ saamɨnyagaaꞌ wɨdadɨvɨsare. Sabaaibɨꞌ Perɨzɨyainaavɨre kwarajɨ avaala sara yadɨvɨsare. Sareꞌ kɨrɨꞌ gɨmɨrera kɨmaakɨya madakyadɨvɨꞌ tɨka wapaayajɨ aalyajɨ tɨka nɨvanɨgave!” 34 Sara wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai sahwaraavɨ wɨdɨna “Mudɨkangegaaꞌ aꞌmwe pwaraavɨre kwɨyaꞌmwei kwala maaryaꞌnei aꞌmwe dazai sarajɨ kuna yeꞌmwannemwaaidori sarɨmɨ tɨka munne yɨnɨga kɨmaakɨya dakɨpɨneihi daaka! Aawa. 35 Kɨrɨꞌ dɨvi sagaaꞌ kumɨnyɨ aꞌmwe kwala maaryaꞌne dazarɨ kipalamakwopɨjɨ yɨ dazagaaꞌ kuna tɨka munne kɨmaakɨya dakɨbɨꞌderera.” 36 Wɨdɨna yaka keꞌbaꞌnanyaꞌ sahwaraavɨ wɨdɨna “Baazɨꞌmaꞌnya gaalyavɨdaaꞌnyɨ pɨmɨlɨꞌ davamaarojɨ baazɨꞌmaꞌnya lihɨꞌnɨka yawakevɨ mɨwɨryaꞌnei aꞌmwei aane pwai kwai mɨka! Aawa. Aꞌmwe pwai sasara yajaꞌ baazɨꞌmaꞌnya mudɨkeꞌ kayaaka yɨgaladelyɨ. Nabaai kwaabɨyɨvɨta davamaaraja gaala mudɨkemɨlɨꞌ baazɨꞌmaꞌnya yawaka dazaꞌbɨꞌ avaaina wannadewaai mɨꞌ. 37 Nabaai aꞌmwe aane pwai kwai aalya waainɨya mudɨkeꞌ meme kɨlaaka aya yawakevɨ maradɨngiꞌdei mɨꞌ. Aawa. Pwai sara yajai waainɨya gaala mudɨkeꞌ aalɨmaagwala bilamariꞌbwarakada kɨlaakeꞌ maramumwɨnyɨrojɨ kwaakevakɨna bwaladɨmaꞌnaawɨna. Sara yojɨ nabaai meme kɨlaaka kɨrɨsɨ kayaaka yɨnyɨna. 38 Kɨrɨꞌ aꞌmwei meme kɨlaaka yune gaala mudɨkevɨna waainɨya gaala mudɨkeꞌ maradɨngikadelyɨ. Yɨ tewaanyasɨ.” 39 Gamɨre wɨjɨwaakya mudɨkevɨna sai wɨdɨna “Nabaai yuyagaaꞌ aꞌmwei aalya waainɨya aya yawakeꞌ mena nadei aalya mudɨkeꞌna wɨvuꞌnadeꞌ mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yuyagaaꞌ aya yawakeꞌna yawɨꞌna yada dadelyɨ ‘Aya yawakeꞌ waburyasɨra.’ ”