6
Kwazaakegaaꞌne Naangerɨnesɨ.
(Matɨyui 12:1-8; Maakɨ 2:23-28)
Kwazaaka pɨgaaꞌ witɨwawɨnyavɨ tusavɨ kaanya yamarina yadaaꞌnyɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara witɨzɨla pɨnɨ gimujɨna yɨna yeva kumɨre asangɨ lɨlɨvɨwanna yeva tɨka nyɨna. Tɨka nyɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ Perɨzɨya pwara dɨna “Gimujɨna yeva lɨlɨvɨwanna yɨwaasaꞌ Kwazaakegaaꞌna kɨmaakesɨra. Sarɨmɨ beꞌna yɨvanɨgava!” Sara dɨna kyeꞌ Jizaazai wɨrɨvɨkɨꞌna “Ne Devitɨ yaka dazanna pɨkarya dɨnɨkevɨ madanganyadɨvɨtaihi daaka! Dɨvanɨge dazagaaꞌ sahwalyɨ gamɨrerari saraavɨ mɨjɨka yesagaaꞌ. Devitɨ Gotɨyare Angevɨ wɨlaawɨna yɨna yaka bɨretɨyaꞌ Gotɨyaryaba wakyaasaꞌ maarɨna yaka tɨka nyɨna. Bɨretɨya dazaꞌ aꞌmwe yuyaraavɨna kɨmaakɨya dakɨnɨkesɨ. Yune pɨrizɨyarana tɨka nyaꞌnesɨ. Yɨ sareꞌ kɨrɨꞌ Devitɨ tɨka naka gamɨre kwaraavɨjɨ wɨjayaakesɨ. Dazahɨrɨvɨ madanganyadɨvɨtaihi daaka! Sai yaasɨwaꞌna manyaakeꞌna Gotɨyai maanga majaakelyɨ.” Wɨdɨna yaka wɨdɨna “Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai kwazaakegaaꞌne Naangelyɨ. (Kwazaakevɨ ‘Saꞌ nawɨꞌnyabulyɨ. Saꞌ kayaaꞌnanyabulyɨ,’ dakannelyɨ.)”
(Matɨyui 12:9-14; Maakɨ 3:1-6)
Kwazaaka pɨrɨkɨ Juyaraavɨre lotuangevɨ wɨlaawɨna yaka aꞌmweraavɨ yagaalyaꞌ wɨjɨwaakɨna. Sagaaꞌ aꞌmwe pwai gamɨre aangasɨmagɨnya asi yaalɨka yɨnnɨkei mwaalɨna. Sarei mwaalɨna yadɨꞌnyɨ Kɨwɨjarajɨ Perɨzɨyarajɨ Jizaazarɨ yawɨrabanganaꞌna. “Yawɨranganaana! Kwazaakegaaꞌ nalaavɨnakeraavɨ tewaanya yavadaꞌgaladei dɨngaka? Sara yajaꞌ kotɨyaꞌ maryaꞌneina yaana!” deva yawɨrabanganaꞌna. Sara yadaapi kɨrɨꞌ kumɨre sɨmunyangɨ mena yawɨranganna yaka aꞌmwe dazarɨ asi yaalɨka yɨnnɨkerɨ wɨdɨna “Gɨmɨ daavaꞌgɨzɨ tɨnnyaba dɨthaaka!” Wɨdɨna kyaꞌ sai dɨkavedaaꞌna. Sara yɨna kyaꞌ Jizaazai kumɨnyɨ wɨdɨna “Yɨhithaanganɨdeꞌnanyɨra ‘Nabaai kwazaakegaaꞌ tewaanyabwina yadaanyaꞌ yɨdaꞌnanyaꞌ dɨngaka? Kayaaꞌnanyabwina yadaanyaꞌ yɨdaꞌnanyaꞌ dɨngaka? Nabaai aꞌmweraavɨ padaihasamaꞌdaanyabwineꞌ dɨngaka? Aꞌmweraavɨ kayaaka yɨgaidaanyabwineꞌ dɨngaka?’ ” 10 Wɨdɨna yaka aꞌmwe yuyaraavɨ tɨnna wanganamarina yaka aꞌmwe dazarɨ wɨdɨna “Gɨmɨre asaꞌ jɨwɨbwaka!” Wɨdɨna kyaꞌ aꞌmwei sara yɨna kyaꞌ gamɨre asaꞌ ayɨna maamɨdarya yɨmaꞌnyɨna. 11 Yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ sahwara sɨnna tɨka yuna naanga davɨna yadaaꞌnyɨ kumɨ sara dɨnaawɨna “Nemɨ Jizaazarɨ gara yaadeinaavaka?”
Jizaazai gamɨre sɨvɨlɨrɨdaaꞌnya pwaraalyaraavɨ dahɨlakakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 10:1-4; Maakɨ 3:13-19)
12 Dazagaaꞌ “Nɨmwarɨna wɨdɨma!” daka mugunyavɨna yɨlaawɨna yɨna yaka Gotɨyarɨ wɨdɨna. Sawɨta dazagaasa sarɨkɨ Gotɨyarɨna kuna yɨdangadaaꞌnyɨ yune yɨrɨkeꞌna mɨdaihɨrakɨna. 13 Nyɨlyai bilyɨrɨꞌna kyaꞌ gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ jaka wɨdɨna kyaꞌ yɨkabɨna. Sara yɨkabɨna kyeꞌ sahwarajɨya sɨvɨlɨrɨdaaꞌnyɨ pwaraalyaraavɨ dahɨlakɨna yɨna yaka “Yayaꞌ Apozelɨyaihɨlyɨ. (Nɨmɨre yagaalyaꞌna yɨhɨthaasɨdeihɨlyɨra,)” wɨdɨna. 14 Pwai Saaimonɨnyɨ. Sarei sarɨ Jizaazai “Pitaigɨnyɨ,” yaya saꞌ wɨdɨna. Nabaai Edɨruyai, Saaimonɨmɨ gahwaalaangelyɨ. Nabaai Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ Pilipɨjɨ Baatolomyulyɨ 15 Matɨyulyɨ Tomaazalyɨ. Nabaai Jemɨzai Alɨpɨyaazare gawaalɨkɨ. Nabaai Saaimonɨ yaya pɨrɨꞌ Selotɨma woꞌnɨkelyɨ. (Selotɨ - gannya kwaakevakɨna yawɨꞌdei.) 16 Nabaai Juthaazai Jemɨzare gawaalɨkɨ. Nabaai Juthaazai Yɨzɨkerɨyotɨyalyɨ. Dɨvidaaꞌnyɨ sai Jizaazarɨ gamɨre yɨkamaangeraavɨna wibwarɨdaakwiai yɨmaꞌnakelyɨra.
Yɨlaayabwina taangebwina sawaarɨnesɨ.
(Matɨyui 4:23-25)
17 Dahɨlakakegaaꞌ kewɨnɨ kumɨjɨ yeꞌmwannɨgwalaawɨna yeva kwaaka waraasaba daavɨna. Sahɨba gamɨre pwara kwalaalyarajɨ aꞌmwe kwala naangera, yuya Juthɨya sabadaasarajɨ Jeruzaalemɨdaasarajɨ saalaalyavɨ maangebaarɨ Anga Taayaajɨ Anga Saaithonɨjɨ sawaarɨ aya kɨbadaasarajɨ mwaalɨna. 18 Gamɨre yagaalyavɨ kadɨka wɨꞌnyaꞌnera “Sahwai nemɨre nalaaya nemarasɨꞌnadeꞌnana! Nemɨnyɨ pwaraavɨ, yɨmakera taanga wɨjaayaraavɨ yɨmakeraavɨ wɨdaasadeꞌnana!” yawɨreva yɨkabɨna. Sarera yɨkabɨna kyeꞌ tewaanya yavadaꞌgaina. 19 Sagaaꞌ gamɨre dɨragɨnyaꞌ yɨna yaka yuyaraavɨ tewaanya wimaꞌnakeꞌna kwala bwaꞌnaanyaꞌ yuyara “Gamɨnyɨ yune asaꞌna kimeꞌnawaajɨ tewaanya neyavadaꞌgaladeꞌnana!” Sara deva sara yeva tewaanya mwaalɨna.
(Matɨyui 5:1-12)
20 Gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ tɨnna maranganna yɨna yada wɨdɨna
“Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkeihɨlyɨ gɨlyɨvɨꞌmaayaihi.
Gotɨyai maremwaaidevɨ sarɨmɨ sahwaihɨre warɨkeꞌnanyɨ.
21 Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkeihi,
Dahaaꞌ mɨjɨka yɨhivanɨkeihi
Dɨvi yunebanna napɨjɨ
Sarɨmɨnyɨ munya yɨhinadeꞌnanyɨ.
Yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkeihi,
Dahaaꞌ kɨnna dɨwaainɨvanɨgasaihi
Dɨvidaaꞌnyɨ jɨka dɨhideꞌnanyɨ.
22 Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ nyɨmɨdɨdaapiyaꞌna aꞌmwera sarɨmɨnyɨna sɨmɨlɨka wɨladere. Sara kwɨyojɨ sarɨmɨnyɨ yɨhɨthaasadɨvɨꞌ navaruyagaala yɨhɨthadɨvɨꞌ sarɨmɨnyɨne yaya yuna kayaaꞌna marihɨlaasɨna yɨhipɨꞌdere. Nɨmɨnyɨneꞌna sara kihyapɨjɨ sare saꞌna yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkeihɨlyɨ. 23 Sagaaꞌ sasare saꞌ yɨhipɨjaꞌ yɨ yɨlaaya naanga yadɨvɨꞌ yɨlaaya nebwina kwarame jideihɨlyɨ. Yɨthaanyi! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨgunyavɨ Gotɨyaryaba sarɨmɨre wɨrɨvɨkɨsaꞌ yuna naangesɨ. Nabaai sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ kwɨyakwarava kuvɨdaarava Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨ pɨropetɨyaraavɨ avaaina sasara yaasare tɨvɨkɨta nawɨꞌnya maaryaꞌneraavɨ.
24 Sare kɨrɨꞌ
‘Weꞌ! Gɨlyɨvɨꞌnakeihi sɨmunyangɨ tewaanya yɨhyaꞌne
Sarɨmɨ mena maaresaꞌna mala nayaa jɨwannyɨla!
Sareihi Gotɨyarɨ myawɨryaꞌneihi taanga wɨjaavɨna yɨhyadeihɨlyɨ.
25 Weꞌ! Dahaaꞌ yunebanna neva munya yɨhimwakeihi
Dɨvidaaꞌnyɨ mɨjɨka yɨhyadeꞌna sarɨmɨ mala jɨwannyɨla!
Sareihi Gotɨyarɨ myawɨryaꞌneihi taanga wɨjaavɨna yɨhyadeihɨlyɨ.
Weꞌ! Dahaaꞌ jɨka givanɨgasaihi mala jɨwannyɨla!
Dɨvidaaꞌnyɨ kɨnna dadɨvɨꞌ kɨdaraalya naanga bwalayɨhɨravaawadengɨ,
Sareihi Gotɨyarɨ myawɨryaꞌneihi taanga wɨjaavɨna yɨhyadeihɨlyɨ.
26 Weꞌ! Yuyara sarɨmɨnyɨne yaya munyaba makibɨzaꞌna yɨ nabaai mala jɨwannyɨla! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ kwɨyakwarava kuvɨdaarava pɨropetɨya kwaasɨyaraavɨne yaya munyaba avaaina sasara makɨlyaasare tɨvɨkɨta kayaaꞌnanya maaryaꞌneraavɨna.’
Yɨkamaangeraavɨna tewaanna wɨvuꞌnyabwinesɨ.
(Matɨyui 5:38-48; 7:12)
27 Kɨrɨꞌ nɨmɨre yagaalyaꞌ kadɨka nyuꞌnɨvanɨgasaihɨrɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨre yɨkamaangeraavɨna kale yɨhyana! Aꞌmwera sarɨmɨnyɨna sɨmɨlɨka widaaworiyaraavɨ tewaanyabwina jideihɨlyɨ. 28 Aꞌmwera sarɨmɨnyɨ paasɨyagaala yɨhɨthɨpɨjaraavɨ gaimwangebwina duzideihɨlyɨ ‘Gotɨyai tewaanna yɨhyana!’ Aꞌmwe bɨraiyagaala yɨhɨthɨpɨjaraavɨ gaimwangeꞌna Gotɨyarɨ duzideihɨlyɨ. 29 Nabaai aꞌmwe pwai gɨmɨre maangwɨdaanya pimagɨ kagɨramojɨ yɨ gɨmɨre maangwɨdaanya pimagɨ tamyaꞌna gɨnyɨwannyɨna jɨtheigɨnyɨ. Aꞌmwe pwai gɨmɨre yɨvɨsaꞌ kagɨmwagiꞌnojɨ gɨmɨre baazɨꞌmaꞌnyaꞌ maarajaꞌna kɨmaakɨya madakɨnnera! 30 Nabaai gazaizai gɨlyɨvɨta pɨnɨnna kagithaanganojɨ sarɨ wɨjaavɨna jɨthelyɨ. Aꞌmwe pwai gɨmɨre gɨlyɨvɨsa kagɨmaarojɨ ‘Ayɨna dɨnyɨjaama!’ dɨragɨnna mudangadɨnna! 31 Sasare sabwi sarɨmɨ yawɨꞌdɨvɨsabwina ‘Aꞌmwera sara nyɨpɨka!’ dapi sasare sahɨbaaibɨꞌ kumɨnyɨ sara jideihɨlyɨ.
32 Nabaai sarɨmɨnyɨna kale wiadevaaibɨꞌ sarɨmɨ aꞌmweraavɨna kale yɨhyajaꞌ Gotɨyarɨ sarɨmɨnyɨ yanga gaimwanga yaꞌne benɨ dɨmaaryideihɨlaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe kayaaꞌnanya kwarajɨ sahwaraavɨna kale wiade saraavɨna kale wiadere. Sareihi sahwaraavɨ wavɨlaꞌmanɨgasaihi daa! 33 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨ aꞌmwera tewaanna yɨhipɨjaraavɨ tewaanyabwina wiadɨvɨꞌ sarɨmɨnyɨ gaimwanga yaꞌne benɨ dɨmaaryideihɨlaka! Yɨ aꞌmwe kayaaꞌnanya sara kwarajɨ sasare sabwi yɨna yadɨvɨsare. 34 Sarɨmɨ gɨlyɨvɨta yaamata wɨjaayaꞌneihi yawɨꞌna ‘Sa ayɨna nyɨjaavadelyɨ,’ Gotɨyarɨ sarɨmɨnyɨ gaimwanga yaꞌne benɨ dɨmaaryideihɨlaka! ‘Avaalya ayɨna maarɨma!’ dadɨvɨꞌ kayaaꞌnanya kwarajɨ kayaaꞌnanya kwaraavɨ yaamata wɨjaavadɨvɨsare. 35 Sare kɨrɨꞌ sarɨmɨ sarɨnnya yɨkamaangeraavɨna kale yɨhyana! Sahwaraavɨ nayaa tewaanyabwina jɨla! Aꞌmweraavɨ gɨlyɨvɨta yaamata nayaa duzaayɨla! ‘Ayɨna nyɨrɨvɨkɨpɨꞌdengɨra,’ sanna sɨmunya nyawɨpɨdɨka! Sarɨmɨ sara yɨpɨjaꞌ, Gotɨyaryaba sarɨmɨre wɨrɨvɨkɨsaꞌ yuna naangesɨ. Nabaai sarɨmɨ Gotɨya Munya Keꞌbevanyare kaimɨraayaihi dɨmwaalyideihɨlyɨ. Sahwai aꞌmwera gamɨnyɨ ‘Su! Su!’ mujadɨvɨsaraavɨ aꞌmwe kayaaꞌnanya kwaraavɨ naangeꞌna wiadeꞌnanyɨ. Sarei yadevaaibɨꞌ tewaanna yɨpɨjaihi sasare sare kaimɨraayaihi dɨmwaalyideihɨlyɨ. 36 Sɨrɨnɨmaanga Sɨgunyavɨyarɨ aꞌmwe yuyaraavɨna kale wiadevaaibɨꞌ aꞌmweraavɨna kale nayaa yɨhyana!
Aꞌmweraavɨ yawɨbwaꞌdeibɨꞌ maryawɨbwasabwinesɨ.
(Matɨyui 7:1-5)
37 Sarɨmɨ aꞌmwe pwaraavɨ mamaryawɨbwaryadɨvɨꞌ ‘Kayaaꞌnanyarera,’ madɨpɨna! Sara majɨpɨjaihɨrɨna Gotɨyai kwalyɨ ‘Kayaaꞌnanyarera,’ dathei mɨka! Arɨkewɨ. Nabaai pwaraavɨ majɨdapɨnera! Sara majɨdayɨpɨjaihɨrɨ Gotɨyai kwalyɨ jɨdavadei mɨka! Arɨkewɨ. Aꞌmweraavɨre kayaaꞌnanya sarɨmɨnyɨne dɨmarasɨꞌnyideihɨlyɨ. Sara yɨpɨjaihɨre kayaaꞌnanya Gotɨyai yɨhɨmarasɨꞌnadelyɨ. 38 Sarɨmɨ aꞌmweraavɨ gɨlyɨvɨsanna yanga nayaa duzaayideihɨlyɨ. Sara yɨpɨjaihɨrɨ Gotɨyai yanga nayaa yɨhɨzaavadelyɨ. Yanga naanga naanga yɨhɨzaavadelyɨ. Maanga yunebanna yekuꞌnyaꞌne wɨjaavɨna, tɨvɨpalamihya yɨna, purataꞌnyɨna, naanga naanga wɨjaavɨna, kuneba mwari yada pɨnɨ bwalaraawɨna yade sabaaibɨꞌ yɨhɨzaavadelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨnɨga wiꞌnanya sarɨmɨ aꞌmweraavɨ wɨrɨvɨkɨꞌdɨvɨsa yanga wɨjaaya dazahɨnɨngɨ Gotɨyai sarɨmɨnyɨ ayɨna yɨhɨrɨvɨkɨradelyɨ.”
39 Keꞌbaꞌna yagaala pɨrɨꞌ wɨjɨwaakɨna “Aꞌmwe pwai tɨbɨnyai aꞌmwe tɨbɨnya pwarɨ tusarɨꞌ yɨnɨga yɨbwarɨdaakwannei dɨngaka! Aawa. Yuyaraai kaviꞌnɨnnyavɨ walaraawɨna yɨkaneraalyɨ. (Gotɨyarɨ myawɨryai Gotɨyareburɨ pwarɨ yɨbwarɨdaakwannei mɨka!) 40 Nabaai sɨkulɨya yadei gamɨre wɨjɨwaakyarɨ wavɨlavadei mɨka! Gazaizai sɨkulɨyaꞌ mena yɨꞌmwannojɨ gannya wɨjɨwaakyaibɨꞌ avaaina yɨmaꞌnadelyɨ. 41 Gɨmɨnyɨ jaꞌmwere tɨnnyarɨ yɨtɨrɨdɨrɨnya maalɨkemɨlɨꞌ waꞌdɨꞌnyɨ tɨnna wanganna. (Sareꞌ daresɨ. Jaꞌmwere yɨwetawakya maalɨkemɨlɨꞌ waꞌdɨꞌnyɨyasɨ.) Tɨnna wanganna yaka kɨrɨꞌ gɨnnya tɨnnyarɨ yɨta naangewaꞌ gwaꞌdɨꞌnyɨyaigɨ nayaa beꞌna myawɨryaigɨnaka! 42 Gathaꞌdara yaꞌgɨzɨ jaꞌmwerɨ yɨnɨga wiꞌna wɨdɨnneigɨnaka! ‘Nyaꞌmwei, gɨmɨre tɨnnyarɨ yɨtɨrɨdɨrɨnya maalɨka gwarɨka saꞌ gɨthɨhaaꞌmwagɨdeinyɨra.’ Gɨmɨ tɨnna nayaa myennyaigɨ gɨmɨre tɨnnyarɨ yɨta naanga gwarɨka savaaꞌna sara gathaꞌdara duthatheigɨnaka! Kwaasɨyaigɨ, aayagaaꞌ gɨmɨre tɨnnyarɨ gwarɨka yɨta naanga savaaꞌ yuneꞌna papurasɨꞌnaꞌgɨzɨ dɨvi tɨnna nayaa padaꞌgalanganaꞌgɨzɨ yɨtɨrɨdɨrɨnya maalɨka pɨmɨlɨꞌ jaꞌmwere tɨnnyarɨ warɨkeꞌ dɨvapurasɨꞌdeigɨnyɨ.
Yɨsasɨ gamɨre yɨsɨlyajɨ sangɨnesɨ.
(Matɨyui 7:17-20; 12:34-35)
43 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yɨta tewaanyɨꞌ yɨsɨla kayaaꞌnanya yɨꞌnadiꞌ mɨka! Nabaai yɨta kayaaꞌnanyɨꞌ yɨsɨla tɨka munne tewaanya yɨꞌnadiꞌ mɨka! 44 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwera yɨta gazɨsɨkɨ tɨka munnengɨ mena yawɨranganapɨjɨyara sahwara yawɨꞌna ‘Sɨkɨre yɨsɨla nawɨꞌnya yɨꞌnɨwakeꞌna yɨta tewaanyɨkɨra.’ Yɨta pukɨna yawɨꞌna ‘Sɨkɨre yɨsɨla kayaaꞌnanya yɨꞌnɨwakeꞌna yɨta kayaaꞌnanyɨkɨra.’ Tɨka munnengɨ mena yawɨranganna yadɨvɨꞌ yawɨꞌdɨvɨsare. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwera yɨta pihɨyɨkɨre yɨsɨlya lannakengɨ maaꞌdɨvɨtara daa! Nabaai wɨla gɨraipɨwɨlyavɨ yɨsɨlya mubwawɨlyabaarɨ gimujadɨvɨta daa! 45 Aꞌmwe tewaanyai gamɨre sɨmunyavɨ nawɨꞌnaange wɨwarɨkei. Sarevɨdaaꞌnyɨ sai tewaanyabwina yadelyɨ. Aꞌmwe kayaaꞌnanyai gamɨre sɨmunyavɨ kayaaꞌnanaange wɨwarɨkei. Sarevɨdaaꞌnyɨ sai kayaaꞌnanyabwina yadelyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Yawɨta sasare saꞌ sɨmunyavɨ yunebanna wɨlaꞌdeꞌ, yɨ saꞌ maangiꞌ dadevulyɨ.
Anga maja pɨburaainesɨ.
(Matɨyui 7:24-27)
46 Sarɨmɨ ‘Naangeigɨ! Naangeigɨ!’ beꞌna nyɨdangadɨvɨsaihɨlaka! ‘Naangeigɨ!’ nyɨdangadɨvɨta kɨrɨꞌ nɨmɨre yagaalyangɨ mamɨdɨnyɨ yɨpɨjaihɨlyɨ. 47 Nabaai gazaizai nɨmɨnyawɨnna bozɨyai nɨmɨre yagaalyangɨ kadɨka nyuꞌnada yagaalyangɨ mɨdɨnajarɨ, gamɨrebwina sɨmunya jawɨryideꞌna yɨhibwarɨdaakwɨdeinyɨ. 48 Aꞌmwe dazai aꞌmwe pwai ‘Angeꞌ madɨma!’ dada yadevaaibɨsalyɨ. Aayagaaꞌ kaviꞌnɨnnyaꞌ lɨkɨwaidaawada kwaakevɨ kusawɨ yune sɨla naangevaakɨ gɨrɨkwidelyɨ. Sara yada nabaai dɨvidaaꞌnyɨ angeꞌ sahɨvaakɨ aꞌbadaaꞌnyɨ yɨlamadesɨ. Nabaai dɨvidaaꞌnyɨ aalyaaka naangeꞌ puꞌda aalyaꞌ anga dazavɨ tɨvɨtawakɨna yadaasɨ kɨrɨꞌ mwalaraawi yɨna yadesɨ. Aꞌmwe dazai angeꞌ tewaanya madevɨna mwalaraawi. 49 Kɨrɨꞌ pwai nɨmɨre yagaalyaꞌ kadɨka nyuꞌnada mamɨdɨnyɨ yajai, yɨ sai aꞌmwe pwai angeꞌ kwaakevakɨ yaasɨwaꞌ madathɨhɨdaakuna yadevaaibɨsalyɨ. Aayagaaꞌ kwaakevɨ kusawɨ yune sɨla naangevaakɨ gɨrɨkwidei mɨꞌ. Dɨvi aalya saꞌ anga savɨ tɨvɨtawakɨna yadaaꞌnyɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ walaraawɨna yada yɨnahu kayaaka yɨmaꞌnyɨna.”