10
Jizaazai aꞌmwe kwala naangeraavɨ (72) gamɨre wawɨnyaꞌna wɨdaasakeꞌnesɨ.
Sa yaka dɨvidaaꞌnyɨ Naangei aꞌmwe sevedituya (72) pwaraavɨjɨ dahɨlakɨna yaka pwaraarɨna pwaraarɨna maryaasɨna. Gamɨnyɨneꞌna sahwaraavɨ sɨnnawɨ wɨdaasɨna. Anga naanga yuyabanyaavɨnajɨ anga maalɨka yuyabanyaavɨnajɨ dɨvidaaꞌnyɨ yune gamɨ saina wɨyaꞌnebanyana sahwaraavɨ maryaasɨna. Sarevɨ sai sahwaraavɨ wɨdɨna “Pɨrɨꞌ daresɨ. Tɨka munne kwalaalya wawɨnyavɨ mena yovɨgaipwakɨnɨkengɨra. Pɨrɨꞌ daresɨ. Tɨka munne maaryaꞌne aꞌmwera kwalaalyara mɨka. Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ wawɨnyavɨ Naangerɨ kidaanganapɨjɨ gamɨre tɨka wapaaya mariꞌbwarakyaꞌnera gamɨre wawɨnya wɨdaayadɨvɨsaraavɨ yarai wɨdaasaderera. Nabaai sarɨmɨ kaanya dɨwila! Yɨthaanyi! Nɨmɨ yɨhɨmaryaasɨweihi kavɨjɨlɨkeraavɨ tɨnnyabanna sipɨzipɨya maalɨkebɨsaihi dɨwideihɨlyɨra. Sarɨmɨ nɨgwɨpaawɨzɨyasɨ gɨlyasɨ kwaariꞌmasɨvɨla pɨrɨwaalyɨ namaapɨdɨka! Tutaanyavɨ aꞌmwera badaapiyaraavɨ aangaaꞌna dɨvainadaasaꞌna ‘Nyaꞌmwei! Nyaꞌmwei!’ mudɨpɨna! Nabaai sarɨmɨ anga pɨrɨvɨ wɨlapɨjɨ yɨ sɨnnawɨ aayagaaꞌ dara duzideihɨlyɨ ‘Anga davɨ wɨlamwaaidɨvɨsangihɨrɨ kave kwaamuꞌ tewaanya yɨhwarana!’ Nabaai aꞌmwe pwai kave kwaamuꞌ maaꞌdei anga dazavɨyai mwaalajai yɨ sarɨmɨ kwaamuꞌ wɨjaavɨpɨja saꞌ dazarɨ wɨlawɨwaradesɨ. Kɨrɨꞌ nabaai aꞌmwe pwai sasara mi yajaꞌ yɨ sabwi sarɨmɨnyawɨnna ayɨna bozɨ kwɨyakwaihɨrɨ bihwaradesɨ. Kɨrɨmɨnyɨ maarɨna yɨpɨjara sahwaraavɨre yune anga gave pɨrɨvɨna dɨmwaalyideihɨlyɨ. Sara yapi tɨka wapaajɨna aalyajɨna yɨhɨzaavɨpɨja dɨnyideihɨlyɨ. Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Wawɨnya wɨdaayadei gannya wawɨnyaꞌna gannya nɨgwia yɨnɨga wiꞌna maarannelyɨ. Sarebaaibɨꞌna yɨhɨzaavɨpɨja dɨnyideihɨlyɨ. Anga pɨrɨvɨdaaꞌnyɨ anga pɨrɨvɨna tɨka wapaaya maaryaꞌneihi yaasɨwaꞌna nyamaripɨka! Nabaai sarɨmɨ anga naanga pɨba kulaawopɨjɨ sahɨbanyara yɨhɨmaarapɨjɨ kunnya angengɨna kihɨmakwopɨjɨ yɨ wapaaya yanga yɨhɨzaavɨpɨja dɨthaapyideihɨlyɨ. Nabaai anga dazabanya aꞌmwe nalaavɨnakeraavɨ ayɨna tewaanya yavadaꞌgaina jideihɨlyɨ. Sara yapɨjɨ duzideihɨlyɨ ‘Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌ yɨmaꞌnaabathehaaꞌ sarɨmɨnyɨna mena aya kɨgaaꞌ yɨmaꞌnaabɨwaka.’ Sara duzideihɨlyɨ. 10 Kɨrɨꞌ sarɨmɨ anga naanga pɨbanna kulaawapɨjɨ sahɨbanyara kunnya angengɨna mihɨmakwɨyɨ kihyapɨri yɨ anga dazabadaaꞌnya tuꞌmaangeba davaawapɨjɨ dara dɨzideihɨlyɨ 11 ‘Sarɨmɨre anga dazabadaaꞌnyɨ kwaatɨryamɨlɨka naarɨmɨre sɨvɨlyangɨ nehɨmɨwɨꞌnɨwake sarɨmɨnyawɨnna ayɨna yɨhɨpurakɨrasɨꞌnaabakadengɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ sɨmunya nayaa dara jawɨrila! “Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌ yɨmaꞌnaabathehaaꞌ mena aya kɨgaaꞌ yɨmaꞌnaabɨwaka!” 12 Nɨmɨ yɨhɨthɨvanɨge. Yɨrɨka aaya sarɨkɨ anga naanga dazahɨbanyaraavɨ taanginya naanga wɨjaavadere. Taanginya dazaꞌ kayaaꞌnanyara Sothomɨ mwaalyaraavɨ taanginya naangeꞌ wɨjaavadeꞌ wavɨlavadesɨ.
(Matɨyui 11:20-24)
13 Weꞌ! Korazinɨ mwaalyaihɨle! Weꞌ! Betɨzaaitha mwaalyaihɨle! Weꞌ! Nɨmɨ anga Taayaajɨ anga Saaithonɨjɨ sabanyaai nɨmɨre dɨragɨnyaꞌ yɨwɨjɨ kwajɨ sarɨmɨre angeba nɨmɨ yebaaibɨꞌ yɨ sarevɨ sɨnnawɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ sabanyaalyara kaleꞌna baazɨꞌmaꞌnya mumunyɨꞌnɨka baazɨꞌmaꞌnadɨvɨꞌ kwaagɨsavɨ mwaalapɨjɨ sɨmunya mudɨkeꞌ kyawɨpɨdɨka! 14 Sare kɨrɨꞌ Gotɨyai aꞌmweraavɨ maryawɨbwata yadehaaꞌ taanginya naangeꞌ Taayaajɨ Saaithonɨjɨ sabanyaalyaraavɨ wɨjaavadere. Taanginya naanga sarɨmɨnyɨ yɨhɨzaavadeꞌ yɨ sahwaraavɨrevɨ wavɨlavadesɨ. 15 Nabaai Kaapanɨyamɨ mwaalyaihi ‘Nemɨ Sɨgunyavɨnna nennya yaya makɨlaana!’ dadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ yune Dɨkevɨna dalaawideihɨlyɨ.
16 Aꞌmwei sarɨmɨre yagaalya kadɨka nayaa yɨhuꞌnajai yɨ sai nɨmɨre yagaalya kadɨka nyuꞌnadelyɨ. Nabaai aꞌmwei sarɨmɨnyɨ buleꞌna yɨhɨzaavajai yɨ sai nɨmɨnyɨ buleꞌna nyɨjaavadelyɨ. Kɨrɨꞌ nɨmɨnyɨ buleꞌna nyɨjaavajai yɨ sai nɨmɨnyɨ nyɨmaryasaabaka sai kwarɨjɨ buleꞌna wɨjaawakelyɨra.” Jizaazai sara wɨdaꞌ.
17 Dɨvi aꞌmwe sevedituyara ayɨna beva sahwara yɨlaaya naanga yɨna yadɨvɨꞌ wɨdɨna “Naangeigɨ, nemɨ gɨmɨnne yayaꞌ kumɨnyɨ wɨdaasaꞌneina wɨdadaawori yɨmaka kwarajɨ nemɨre yagaalyangɨ mɨdɨdɨvɨꞌ aꞌmweraavɨ yagalyaꞌmakuna yesarera.” 18 Sara wɨdɨna kyeꞌ sai wɨdɨna “Yɨmakeraavɨ wɨdaasɨwaꞌdaasagaaꞌ nayaa dara wangamwaꞌde ‘Yɨraayavɨ yɨꞌmunya pidevaaibɨꞌ Saataanɨmɨre dɨragɨnyaꞌ yarai bwalarakelyɨ.’ 19 Yɨthaanyi, sarɨmɨnyɨ dɨragɨnyaꞌ mena yɨhɨzaawa. Yɨ sarevɨdaaꞌnyɨ naawɨnaanyaraavɨjɨ marayɨnɨgaawalyaraavɨjɨ sɨvɨlyaꞌ yɨnɨga bɨzaꞌjɨvaibɨneihɨlyɨ. Nabaai Yɨkamaangerɨne dɨragɨnya yuya sangɨ yɨnɨga wiꞌna davɨlayideihɨlyɨ. Sarevɨ sarɨmɨnyɨ kayaaka yɨgalakyaꞌne yuya pɨnɨ sa kayaaka yɨnɨga wiꞌna yɨhigalakade mɨꞌ. 20 Sare kɨrɨꞌ sarɨmɨ yɨlaaya myadɨvɨꞌ dara yɨvanɨgasaihɨlyɨ ‘Yɨmakera nemɨre yagaala dɨvanɨgo dangɨ mɨdɨnna kyɨwaaꞌ wɨdaasɨvanɨgorera.’ Aawa. Sabwi maalɨkebulyɨ. Sarɨmɨnyɨne yaya Sɨgunyavɨ mena yavɨkaryakɨwakebwi naangebulyɨ. Sareꞌna Gotɨyarɨna yɨlaaya nayaa jɨla!”
(Matɨyui 11:25-27; 13:16,17)
21 Dazagaasagaaꞌ Kurya Tewaanyai Jizaazare sɨmunyavɨ yɨlaaya yɨwagɨmwaaihɨna yɨna kyaꞌ sahwai wɨdɨna “Nɨmwai, gɨmɨ saigɨ Sɨgunyavɨnajɨ Kwaakevakɨnajɨ yuna Naangeigɨnyɨ. Gɨmɨre yayaꞌ munyaba makimanɨge. ‘Su! Su!’ Gɨmɨ aꞌmwe daraavɨ sɨkulɨya myaraavɨna yuya da wibwarɨdakuwaanyaigɨnyɨ. Yɨ aꞌmwe sɨmunnakeraavɨnajɨ sɨkulɨya yaraavɨnajɨ yuya da lɨka yulyakɨwaanyaigɨnyɨ. Yɨ sareꞌna gɨmɨre yayaꞌ munyaba makimanɨge. Yo, Nɨmwai gɨmɨre sɨmunya sabwi yune sasarebulyɨ. Sareꞌna sara yadɨnyaigɨnyɨ.” 22 Sara wɨdɨna yaka aꞌmweraavɨ wɨdɨna “Nɨmaamaangei sɨmunya yuya nyɨmarɨmwangakeinyɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ Gawaalɨvɨ aaya kaavɨlyaꞌ yawɨrangadei aꞌmwe aane pwai kwai mɨꞌ. Aawa. Sahwarɨ Nɨmwai yune gave sahwaina yawɨrangadelyɨ. Sarevɨ nabaai Nɨmwarɨ yawɨrangadei aꞌmwe aane pwai kwai mɨꞌ. Aawa. Sahwarɨ yune Gawaalɨꞌna yawɨrangadelyɨ. Nabaai aꞌmweraavɨ Gawaalɨꞌ Nɨmwarɨ wibwarɨdaakwajara, sara Nɨmwarɨ yawɨrangabɨꞌdere.”
23 Yune gamɨre mɨdɨdɨvɨsarana Jizaazalyɨ yeꞌmwannamwaaleva yɨ sahwai kumɨnyɨmagɨnna gɨnyɨmaꞌnyɨna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨ wangamanɨgasangɨ pwara wangadɨvɨꞌ sahwara yɨlaaya naanga yadɨvɨꞌ tewaanaanga winadere. 24 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Nɨmɨ yɨhɨthɨvanɨge. Ne pɨropetɨya kwalaalyarajɨ ne kingɨya kwalaalyarajɨ yuyangɨ sarɨmɨ tɨnna wangamanɨgata sangɨ ‘Wanganaana!’ deva yeta kɨrɨꞌ sahwara tɨnna mwanganyɨna. Nabaai yagaala sarɨmɨ kadɨka wɨꞌnɨvanɨgata dazangɨ ‘Kadɨka wɨꞌnaana!’ deva yeta kɨrɨꞌ sahwara kadɨka muꞌnyɨna. Sareꞌna yɨlaaya jɨla!”
Samerɨyadaaꞌnya tewaanyai yɨkamaangerɨna kale wiakerɨnesɨ.
25 Sagaaꞌ, yɨthaa, kɨwɨnyangɨ wɨjɨwaakade pwai Jizaazarɨ yaamɨjɨ walapapalakyaꞌnei daavɨna yaka wɨdɨna “Wɨjɨwaakadɨnyaigɨ, gara yaꞌmujɨ yuyagaaꞌ yuyagaaꞌne gaala mwaalyabwi maaꞌmuneinyaka?” 26 Sara wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Kɨwɨnyavɨ be yagaalyaꞌ dɨnɨkevaka? Gɨmɨ gathaꞌdara dangamanɨgɨ?” 27 Wɨdɨna kyaꞌ sahwai jaꞌnawɨdɨna “Naangei gɨmɨre Gotɨyai sahwarɨna gɨmɨre sɨmunya yunevɨ yuna tewaanya gɨvuꞌnadeigɨnyɨra. Nabaai gɨmɨre kurya yuyarɨ yuna tewaanyarɨnajɨ gɨmɨre dɨragɨnya yuyavɨ yuna tewaanyarɨnajɨ gɨmɨre sɨduta yuyavɨ yuna tewaanyarɨnajɨ gɨvuꞌnadeigɨnyɨ. Nabaai yune gɨmɨ saigɨnyɨna tewaanya gɨvuꞌnadevaaibɨꞌ aꞌmwe pwarɨna avaaimwaalya kwarɨna tewaanya nayaa gɨvuꞌnada duhaimwadeigɨnyɨ.” 28 Wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Gɨmɨ yagaala nebulyaꞌ jaꞌnanyɨdɨwaanyaꞌ. Yɨ sasara yaꞌgɨzɨ yuyagaaꞌ gaala dɨmwaaideigɨnyɨ.”
29 Sareꞌ kɨrɨꞌ sɨduꞌnakei yawɨꞌna “Pwara nɨmɨnyɨna yawɨpɨka! ‘Sahwai sasarebwine yɨdaꞌmaraangei mwaaidelyɨ.’ ” Sara yawɨꞌna yaka Jizaazarɨ wɨdɨna “Nɨmɨnyɨ avaaimwaalyai bewalaka?” 30 Sara wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai sahwarɨ dara jaꞌnawɨdɨna “Juya pwai Jeruzaalemɨ yagalyaꞌmavaka Jerikonei kaanya waidawadaaꞌnyɨ tutaanyavɨ aꞌmwe yɨpalamaaꞌdɨvɨsara sahwarɨ bɨramaareva sahware gɨlyɨvɨta yuya yɨpalamaaꞌna yɨna yeva yɨraipɨvalakɨna yɨna yeva mala naanga miꞌna tameva balyaꞌneba yagalyaꞌmaꞌna yɨna yeva kaanna wɨna. Sarei sai tutaanyavɨ warɨna yadɨꞌnyɨ sai mena balya yaꞌneba. 31 Dazagaaꞌ tutaanya dazavɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdei pɨrizɨya pwai kaanna wɨna. Kaanya sara wodehaaꞌ aꞌmwe sarɨ tɨnna wanganalɨkɨmawakaabɨna yaka sarɨ wangamabɨna yɨna yaka tutaamaangebaarɨ yaaikaanna wɨna yaka wavɨlakuna. 32 Sasare sahɨbaaibɨꞌ nabaai Gotɨyare Angevɨ wɨdaayadei Livaaya pwai sahimagɨ biꞌmaꞌna yɨna yaka aꞌmwe sarɨ kave wanganyɨkɨmawakaabɨna yaka sarɨ wangamabɨna yakegaaꞌ tutaamaangebaarɨ yaaikaanna wɨna yaka wavɨlakuna. 33 Nabaai aꞌmwe Samerɨya mwaalya pwai Juyara jɨkurɨtɨnna yadɨvɨsaraavɨdaaꞌnyai tutaanyavɨ kaanya badehaaꞌ aꞌmwe sai waꞌdɨsɨyaba biꞌmaꞌna. Miꞌna biꞌmaꞌna yaka sahwarɨ tɨnna wanganna yaka kale naanga yenyɨꞌnanganna. 34 Sara yakei sahwaryabanna wɨlaawɨna yaka gamɨre kɨlaakejɨkɨ mala tamagɨthaaihɨresangɨ welivananyasɨ waainɨyasɨ dɨngavuꞌna yaka waꞌwaaya sangɨ wɨla pwɨyɨna. Sara mena yaka aꞌmwe sarɨ dɨhaaꞌbwaꞌna yaka gamɨre dogiyarɨ munyaba yɨlamaramwaaihɨna yaka kaanna makwalaawɨna, angavaavɨhaanya wodɨvɨsara waraawiaꞌne angevɨna marakaawɨna yaka nayaa maremwaaina. 35 Sarevɨ yɨrɨka dɨvidaaꞌnyarɨkɨ gamɨre gɨlyavɨ nɨgwia pukaai daapɨna yaka aꞌmwe anga angavaayara waryaꞌne savɨ gyakwarɨ wɨjaavɨna yaka wɨdɨna ‘Aꞌmwe datharɨ nayaa dɨmaremwaaidelyɨra. Nabaai gɨmɨre nɨgwia pɨnɨjɨ aꞌmwe darɨna yɨgainamayɨꞌdɨzaꞌ yɨ ayɨna baꞌmujɨyagaaꞌ nɨmɨre nɨgwia bahɨzaavɨdeinyɨ.’ ” 36 Jizaazai sara wɨdɨna yaka wɨdɨna “Dahaaꞌ gɨmɨ gara dahayawɨꞌmwaana? Daraai dala saraavɨdaaꞌnyɨ pwai aꞌmwe yɨpalamaaꞌdɨvɨsara sara kyeꞌ kayaaka yɨnaka dazarɨna avaaimwaalyai yɨmaꞌnakei bewai dɨngaka?” 37 Sara wɨdɨna kyaꞌ sahwai wɨdɨna “Aꞌmwe kale kwiaꞌ gaimwanga yaka dazalyɨ.” Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Gɨmɨ wawoꞌgɨzɨ avaaina sasara jɨtheigɨnyɨ.”
Maathasɨ Maarɨyaasɨ kɨnadaare angevɨnesɨ.
38 Kaanya wodɨvɨsagaaꞌ Jizaazai anga pɨbanna kaanya wɨlaawɨna. Kaanya wɨlaawɨna kyaꞌ aꞌmwe pɨrɨꞌ gamɨnne yayaꞌ Maathaꞌ sahɨrɨꞌ gamɨre angevɨna “Dɨneyɨrɨꞌmarɨmwaaihya!” wɨdɨna. 39 Aꞌmwe sareꞌ gamɨnyɨ ganyaabulaangeꞌ sahɨrɨvɨne yayaꞌ Maarɨyaaꞌ kɨnɨnnakesɨ. Maarɨyaa saꞌ Naangere sɨvigɨꞌnyɨryawɨ bulamwaaina yaka sahware yagaala dadaaꞌnyɨyangɨ kadɨka bulawɨꞌbaleꞌna. 40 Kadɨka bulawɨꞌbaleꞌna yadɨꞌnyɨ Maathaꞌ tɨka wapaaya yovɨrawakyaꞌ wawɨnya kwalaalya biwɨna. Sara biwoda gamɨre sɨmunyai kewi kewi sɨmunya yawɨꞌdaaꞌnyɨna. Sara yawɨꞌdaaꞌnyɨna yakeꞌ gamɨnyawɨnna wɨlaabɨna yaka wɨdɨna “Naangeigɨ, nɨmɨnyɨ nyɨnyaabulaangeꞌ nɨmɨnyɨ gaveꞌnyɨ nyagalyaꞌmakuwakeꞌnyɨra. Sareꞌnyɨ tɨka wapaaya yovɨrawakɨvanɨgena. Ai, gɨmɨ dazavɨneꞌna sɨmunya myawɨrijɨvanɨgɨna? Nɨmɨnyɨna ‘Wɨgaimwagana!’ daꞌgɨzɨ sara duthana!” 41 Kɨrɨꞌ Naangei sahɨrɨvɨ jaꞌnawɨdɨna “Maathaꞌ, Maathaꞌ, gɨmɨ sɨmugwalaalya yawɨꞌdɨ gɨmɨre sɨmunyaꞌ yawɨta kwalaalyangɨna yɨwaꞌnadɨkaata yɨvanɨkesɨ. 42 Kɨrɨꞌ gave pɨrɨꞌnanyaꞌ wɨmudaasɨvanɨꞌ. Sareꞌna dareꞌnanyɨ. Maarɨyaaꞌ tewaanya dazaꞌ maaꞌmanɨkeꞌnanyɨra. Sahɨrɨvɨ saꞌ tewaanya dazaꞌ mamarasɨꞌnɨwɨna!”