11
Gotɨyarɨ wɨjavwina Jizaazai wɨjɨwaakakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 6:9-15; 7:7-11)
Pɨgaaꞌ Jizaazai gave pimagɨnna bulamwalaawaka Gotɨyarɨ wɨdɨna. Dɨvi sai mena wɨdakegaaꞌ gamɨre mɨdɨde pwai gamɨnyɨ wɨdɨna “Naangeigɨ, Jonɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨjɨwaakakabaaibɨꞌ Gotɨyarɨ wɨdaathevwina dɨnejɨwaakya!” Sara wɨdɨna kyaꞌ sai saraavɨ wɨdɨna “Sarɨmɨ Gotɨyarɨna ‘Wɨdaana!’ yawɨrapɨjɨyagaaꞌ yɨ dara duzideihɨlyɨ,
‘Nɨmwai, gɨmɨnne yayaꞌ gɨrɨꞌmaayaꞌ yɨmaꞌnana!
Gɨmɨre maremwaaidɨnyaꞌ yuneba nayaa yɨmaꞌnana!
Gazagaasagaaꞌ nemɨnne mwanyagaaꞌne nyɨnyaꞌne dɨnejaama!
Nemɨre kayaaꞌnanya dɨnemarasɨka!
Sareꞌ darevɨnyɨra.
Kayaaꞌna neyade gazaizare
Wɨrɨvɨkɨta marasɨꞌdaanyabaaibɨsasɨ.
Yaamɨjɨ yɨjɨwaala yaꞌne saburɨ
Maneyɨbwarɨdaakunnera nemɨnyɨ!’
Gotɨyarɨ sara duzideihɨlyɨ.”
Nabaai sai wɨdɨna “Sarɨmɨjɨya pwai gyaꞌmwe pwai kɨnɨnnakei mwaalajai sawɨta naanga kalawawegaaꞌ kaanna wɨna yojɨ gyaꞌmwe dazarɨ wɨdaawɨna ‘Nyaꞌmweigɨ, bɨretɨya dawaai data pɨnɨ dɨnyɨjaama! Nɨmɨnyɨ nyaꞌmwe pwai kaanya yamarivanɨkei nɨmɨnyawɨnna kabiꞌmaꞌmwaꞌ sahwarɨ wɨjaayaꞌne wapaaya kuneinyɨ yenanyɨra.’ Nabaai aꞌmwe anga dazavɨ kusawɨdaaꞌnyai jaꞌnawɨdɨna ‘Taanga manyakɨnnera! Kaanyaꞌ mena tihɨꞌnɨwakesɨra. Sarevɨ nabaai nɨmɨre kaimɨraayamɨlɨka kuvɨnɨmaangeinyɨjɨ yɨꞌbɨnyavɨ mena yeꞌmwannaꞌmwaasainyɨ. Nɨmɨ madɨkaayɨ yaꞌmujɨ magɨmaari yɨwɨneinyɨra,’ wɨdaꞌ. Sarevɨ gathaꞌdarevaka! Sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Angevɨ gyakwai aꞌmwe sarɨna gyaꞌmwe kwai mwaalajai kɨrɨꞌ mujaayɨ. Sareꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe sai jakeꞌna jakeꞌna kudozɨ sahwai yuna maaꞌna wida sarevɨdaaꞌnyɨ sai gamɨnyɨ wɨmudaasa yuya sa wɨmaarina yannelyɨ. Nabaai sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ Gotɨyarɨ kuna nayaa kidaanganapɨri yɨhɨzaavadelyɨra. Yɨdaanganyaꞌ kuna nayaa bɨrapɨri yɨ dɨvɨramaaryideihɨlyɨ. Kaanyavɨ mala kuna karamapɨri Gotɨyai kaanyaꞌ yɨhɨvasamaraabathelyɨ. 10 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe gazaizai Gotɨyarɨ maaryaꞌnei sahwarɨ yɨdaangada maaꞌdelyɨra. Bɨrɨbɨrya yadei bɨramaaꞌdelyɨ. Nabaai kaanyavɨ mala tamaabaderɨ Gotɨyai kaanyaꞌ wɨbasamaraabathelyɨ. 11 Sarɨmɨjɨya ganɨmaanga pwarɨ gawaalɨvaangei kidaanganojɨ ‘Nɨmwai, jawɨnya pɨrɨꞌ nyɨmaryaama!’ naawɨnaanyarɨ wɨmaaryadei daaka! 12 ‘Yukwaraka pɨrɨꞌ nyɨmaryaama!’ kidaanganojɨ marayɨnɨgaawalyaꞌ wɨmaaryadei daaka! Arɨkewɨnyɨ. 13 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe kayaaꞌnanyaihi mwaaidɨvɨꞌ sarɨmɨre kaimɨraayamɨlɨkaavɨ tɨka nyaꞌne nawɨꞌnyanna wɨjaavɨpɨjaihi sasare sahɨbwi Gotɨyai wavɨlaꞌdei daaka! Sahwai Nɨmwai Sɨgunyavɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe gamɨnyɨ yɨdangadaapiyaraavɨna Kurya Tewaanyarɨ wɨjaavadere.” Sara wɨdɨna.
Jizaazalyɨ Biyelɨzɨvulɨjɨ saraarɨnesɨ.
(Matɨyui 12:22-30; Maakɨ 3:20-27)
14 Yɨmaka pwai aꞌmwe pwarɨ wɨlamwaaina yada aꞌmwe sare maangeꞌ mena bɨpainɨkelyɨ. Jizaazai yɨmaka sahwarɨ wɨdaasɨna kyaꞌ sare sarɨ yɨmakei mena wɨna kyaꞌ aꞌmwe maanga bɨpainɨka dazai yagaala wɨdɨna kyaꞌ kwala bwaꞌnaanya atɨka maruꞌnaꞌna. 15 Atɨka maruꞌnaꞌna kyeꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe pwara dɨnyɨna “Sahwai yɨmakeraavɨ marasɨꞌmanɨkeꞌna Biyelɨzɨvulɨmɨre dɨragɨnyasɨ marasɨꞌmanɨkelyɨ. Yɨmakeraavɨ maremwaaidere dɨragɨnyasɨnyɨra.” 16 Nabaai aꞌmwe pwara “Yaamɨjɨ yɨjɨwalaana!” yawɨreva sarera wɨdɨna “ ‘Gotɨyai gamɨjɨ dahamwaalɨka?’ yawɨtaꞌneina dara gɨthaana! Sɨgunyavɨdaaꞌnya dɨragɨnya pɨrɨꞌ kyaꞌgɨzɨ tɨnna wanganaana!” 17 Sara yawɨꞌna yadaapi kɨrɨꞌ kumɨre sɨmunyangɨ yawɨranganna yaka wɨdɨna “Maremwaaide gave pɨbadaaꞌnya pwara pɨvakaai tangɨvalapɨjɨ mala bwaꞌnɨpɨjaꞌ maremwaaide dazaꞌ kayaaka yɨnyɨna yadesɨ. Nabaai gave kɨnɨdaka tangɨvainapɨri mala bwaꞌnɨpɨjaꞌ dazanɨdaka kayaaka yɨmaꞌnyɨna yɨpɨꞌdenɨdakera. 18 Nabaai Saataanɨmɨre yɨsavaaꞌ pɨvakaai tangɨvainapɨri mala bwaꞌnɨpɨjaꞌ gamɨre maremwaaideꞌ gara warannevaka! Sarɨmɨ kanyɨdɨwaakɨra ‘Biyelɨzɨvulɨmɨre dɨragɨnyasɨ wɨdaasɨvanɨkelyɨreva.’ 19 Nabaai Biyelɨzɨvulɨmɨre dɨragɨnyasɨ yɨmakeraavɨ wɨdaasɨwɨjɨ kwajɨ yɨ sarɨmɨrera dɨragɨnya aaihwaresɨ wɨdaasadɨvɨtavaka? Sarevɨ kumɨ sara sarɨmɨre kwaasɨ yagaala dazangɨ yɨhyawɨbwapɨꞌdere. 20 Kɨrɨꞌ Gotɨyare aꞌjawɨnyai nɨmɨnyɨ nyɨgaimwadaaꞌnyɨ nɨmɨ yɨmakeraavɨ wɨdaasɨwɨjaꞌ yɨ sarɨmɨnyawɨnna Gotɨyai maremwaaideꞌ mena bɨvanɨꞌ. 21 Aꞌmwe dɨragɨnaanga kwai mwaryagɨnyɨsɨ mwasaagalyajɨ yune lɨmwadei damei gannya angwaasaba nayaa dɨragɨnna maredaaꞌna yadɨꞌnyɨ gamɨre gɨlyɨvɨta yuya sa nayaa dathɨvaina waradengɨ. 22 Kɨrɨꞌ dɨragɨnaanga pwai sɨnnawɨnyare dɨragɨnyaꞌ wavɨlaꞌdei bɨna yaka dathɨvaina yaka gamɨre mwaryagɨnya mwasaagala kɨlɨka gamɨnyɨ yɨvaimwade sa yuya tamipalamaaꞌna. Sara tamipalamaaꞌna yaka gamɨre gɨlyɨvɨta yuya sa yanga mudɨna. 23 Pwai yaasɨwaꞌna ‘Yɨmakeraavɨ maremwaaidere dɨragɨnyasɨnyɨra,’ yawɨꞌde sai nɨmɨnyɨnei mwaaidei mɨꞌ. Yɨ sahwai nɨmɨnyɨna yɨkamaangelyɨ. Pwai nɨmɨjɨ sipɨzipɨyaraavɨ myeꞌmwannamwaaihyɨ yada sahwai yaasɨwaꞌna tamayɨwɨnasamaryadelyɨ.
(Matɨyui 12:43-45)
24 Yɨmakei aꞌmwe pwarɨ mena yagalyaꞌmavaka nawɨꞌnya pɨba bɨramaaryaꞌnei aꞌgaaye mwaalyaꞌnei yaalɨkɨryabanna loꞌmavamarina. Nabaai sasare pɨba mabɨramaari yaka yɨ dara dɨna ‘Anga sɨnnawnnaɨ nɨmɨ mwaale dazavɨdaaꞌnyainyɨ ayɨna kaanya wɨdeꞌnanyɨra.’ 25 Sare sai kaanna wɨna yaka anga dazavɨ tɨnna wanganaawɨna, dara yakeꞌ ‘Mena padaꞌgalabwakɨraka mena nayaa warɨkeꞌ daaka! Kuneꞌ daaka!’ 26 Sara dozɨ kaanna wɨna yojɨ yɨmaka gamɨre kayaaꞌnanyaꞌ wavɨlaveta ata purɨdaaꞌnyɨ pwaraainanyaraavɨ kayaaka yɨgalakyaꞌneraavɨ wɨjɨmaꞌnaawɨna. Sara yaka yuyara bɨna yeva sare sara kusawɨ wɨlɨna yeva wɨlamwaaina. Sɨnnawɨ aꞌmwe dazai kayaaꞌna mwaalakelyɨ. Kɨrɨꞌ aayagaaꞌ yuna kayaaꞌnanaangei mwaalɨna. (Sasarebaaibɨꞌ aꞌmwere sɨmunyaꞌ kuneꞌ waꞌdɨꞌnyɨ Gotɨyai mulamwaalyadɨꞌnyɨ sahwai kayaaꞌnanaangei mwaalɨna yadelyɨ.)”
27 Yagaala daza kuna wɨdɨna yadaaꞌnyɨ kwala bwaꞌnaanyavɨ aꞌmwe pɨrɨꞌ jaka wɨdanganna “Aꞌmwe sɨnnawɨ gɨmɨnyɨ mudanga gyaka aamunya gɨzaavaka saꞌ yɨ sahɨrɨꞌ yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnɨkesɨra.” 28 Jaka wɨdanganna kyaꞌ kɨrɨꞌ sai wɨdɨna “Aawa, aꞌmwera Gotɨyare yagaalyaꞌ kadɨka wɨꞌnadɨvɨꞌ mɨdɨbɨzara sahwara yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkerera.”
Jonaamɨne dɨragɨnyaꞌ wɨjɨwaainyaꞌnevɨnesɨ.
(Matɨyui 12:38-42; Maakɨ 8:12)
29 Kwala bwaꞌnaanya kuna biꞌbwaꞌnemwaaidapi sai dara wɨdɨna “Dathahaasara aꞌmwe kayaaꞌnanyarera. Sahwara ‘Dɨragɨnya wɨjɨwaainya pɨrɨvɨ tɨnna wanganaana!’ yawɨreva jaka wɨdɨna. Sara kanyɨdɨwaaꞌ kɨrɨꞌ sahwaraavɨ dɨragɨnya wɨjɨwaainya pɨrɨꞌ wɨjɨwaainɨdeinyɨ mɨka. Aawa. Ne Jonaamɨre dɨragɨnya wɨjɨwaainya yune dazahɨrɨꞌnanyawɨkuꞌ wɨjɨwaainɨdeinyɨra. 30 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sɨnnawɨ kɨgaaꞌ Jonaa Ninɨva mwaalyaraavɨna Gotɨyare wɨjɨwaainyaꞌneꞌ yɨmaꞌnyaakabaaibɨꞌ yɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai dathahaasaraavɨnei Gotɨyare wɨjɨwaainyaꞌneꞌ yɨmaꞌnadelyɨ. (Sareꞌna sarɨmɨ yawɨꞌna ‘O, Gotɨyai Jizaazarɨ maryasaabakelyɨ.’) 31 Dɨvi Gotɨyai aꞌmweraavɨ yawɨbwaradehaaꞌ saawɨtɨyɨmagɨdaaꞌnyɨ kwinɨyaꞌ maremwalyaakevɨ aꞌmwe dathahaasa daraavɨjɨ yɨdɨkaaꞌna kyojɨ kwinɨya sahɨrɨꞌ kumɨre kayaaꞌna yadɨvɨsabwine yagaainakeraavɨna jalɨkurakaabathesɨ. Kwinɨya dazaꞌ Kwaakevakɨ tɨyawɨnnanyawɨ Solomonɨmɨre sɨdusabwi kadɨka wɨꞌnyaꞌneꞌ bɨna. Yɨ sahɨrɨꞌ bɨna kyaaꞌ, yɨthaanyi, dahaaꞌ Solomonɨmɨ wavɨlaꞌdei dava mwaalɨka dalaaka! Mwaalɨka kɨrɨꞌ sarɨmɨ manyuꞌnyɨvanɨgasaꞌneꞌna kwinɨya saꞌ nayaa wɨꞌnyaakeꞌ sarɨmɨre kayaaꞌnanyabwi jalɨkurakaabathesɨ. 32 Nabaai maryawɨbwaradehaaꞌ aꞌmwe Ninɨva mwaalyaraavɨ dathahaasaraavɨjɨ yɨdɨkaaꞌna kyojɨ dathahaasaraavɨre kayaaꞌnanyabwina jalɨkurakaabɨpɨꞌderera. Ninɨva mwaalyara Ne Jonaa wɨjɨwakadaaꞌnyangɨ kadɨka wɨꞌnadɨvɨꞌ sɨmunya mudɨkeꞌ yawɨramaaꞌna. Sahwara sara yɨna kyaaꞌ, yɨthaanyi, dahaaꞌ Jonaamɨ wavɨlaꞌdei sai dava mwaalɨka dalaaka! Mwaalɨka kɨrɨꞌ muꞌnyɨvanɨgasaꞌneꞌna Ninɨva mwaalyara nayaa wɨꞌnyaasara kumɨre kayaaꞌnanyabwi jalɨkurakaabɨpɨꞌderera.
Kɨlaakejɨkɨne baakeꞌna dɨnɨkesɨ.
(Matɨyui 5:15; 6:22,23)
33 Aꞌmwe aane pwai kwai laamɨvananyaꞌ yewɨtaꞌda lɨka yulyaryaꞌneba wɨlakada mɨꞌ. Nabaai maaꞌgula pɨrɨvɨ amwihidaaꞌnyɨ wɨlakada mɨꞌ. Aawa. Yɨꞌbɨnyavɨ munyaba yɨlakadesɨ. Sarevɨ aꞌmwera kusawɨnna bwidɨvɨꞌ ‘Dɨꞌbaaka wanyɨwanya dazavɨ tɨnna wangabɨka!’ dada saba yɨlakadesɨ. 34 Gɨmɨre tɨnnyai kɨlaakejɨkɨna laamɨvananyalyɨ. Tɨnnyai baakeꞌ maaꞌdelyɨ. Tewaanyabwi baakeꞌbɨsabwi sɨmunya nayaa yawɨꞌdɨ yɨ gɨmɨre yuya kɨlaakejɨꞌ baaka padezɨkɨ. Kɨrɨꞌ kayaaꞌnanyabwi jɨhɨnyaꞌbɨsabwi sɨmunya yawɨꞌdɨ yɨ gɨmɨre kɨlaaka yuyajɨꞌ yuna jɨhɨnya yɨmaꞌnadezɨkɨ. 35 Sarevɨdaaꞌnyɨ nayaa dɨmaremwaainyɨla! Baaka gɨmɨnyɨ wɨlagwarɨka dazaꞌ jɨhɨnya nyɨmaꞌnadɨka! Nɨmɨnyɨna nayaa jawɨka! 36 Sarevɨdaaꞌnyɨ gɨmɨre kɨlaaka yuyajɨꞌ baaka kɨnɨnnakejɨꞌ yajazɨꞌ pimagɨnya pɨjɨꞌ jɨhɨnya pɨjɨꞌ myajazɨꞌ yɨ sarevɨ laamɨvananyavɨre baakeꞌ gɨlɨvamwadadevaaibɨꞌ gɨmɨre kɨlaakejɨꞌ yunebanna baaka padezɨkɨ.”
Perɨzɨyarajɨ Kɨwɨjarajɨ kayaaꞌnanyabwi yɨgasaꞌnesɨ.
(Matɨyui 23:1-36; Maakɨ 12:38-40; Lukɨ 20:45-47)
37 Jizaazai yagaala mena jɨꞌmwannaka yadɨꞌnyɨ Perɨzɨya pwai gamɨre angevɨ wapaaya tɨka nyaꞌna sahwarɨ jaka jɨvwarɨjɨmaaꞌnyɨna. Sarei sai angevɨna wɨlaawɨna yaka wapaaya nyaꞌne yɨꞌbɨnyavɨ mwaalɨna. 38 Sare yaka sɨnnawɨ ata aalya minyai wapaaya nadaaꞌnyɨ Perɨzɨya sai tɨnna wanganna yaka aalya minyaꞌna nɨꞌnɨka yɨna. 39 Nɨꞌnɨka yɨna kyaꞌ Naangei wɨdɨna “Sarɨmɨ Perɨzɨyaihi kaapɨvananya paletɨyangɨ mwasɨmagɨnna aalya yadɨvɨkɨ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨ kusawɨ kukebulyɨ kayaaꞌnanya gɨrɨkitaꞌnanyabulyɨ yuna wɨlayɨhwarɨkeihɨlyɨ. 40 Aꞌmwe sɨduꞌmaayaihi! Gotɨyai yune mwasawɨnya yavɨkaryaka nabaai kusawɨnya yavɨkaryaakei daaka! (Sarɨmɨre sɨmunyavɨjɨ padaꞌgalamaremwaaina jɨla!) 41 Sare kɨrɨꞌ sarɨmɨre sɨmunyavɨ aꞌmwe gɨlyɨvɨsanna wɨgainɨvanɨkeraavɨ yanga nayaa duzaayɨla! Kwaasɨyaꞌna mujaavɨpɨna! Nabaai sasara tewaanya yɨpɨjaꞌ aꞌmwera dara yawɨpɨꞌdeꞌ ‘O, aꞌmwe sasarei gamɨre sɨmunyaꞌ yuneꞌna tewaanya warɨkeꞌ daaka! Yuya gɨrɨkitaꞌnanya maaya daaka!’
42 Weꞌ! Perɨzɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Sarɨmɨ yɨmaasajɨ jɨsajɨ sɨgya yuya dala nabinyajɨ mɨlɨkɨvaidɨvɨꞌ atɨraai yɨmaꞌnadaaꞌnyɨ pimagɨnyavaaꞌ Gotɨyarɨ wɨjaavadɨvɨsaihɨlyɨ. Sara nayaa yadɨvɨꞌ kɨrɨꞌ yɨdaꞌmaraangeburɨjɨ Gotɨyarɨna tewaanya wɨvuꞌnyaburɨjɨ wavɨlaꞌdɨvɨsaihɨlyɨ. Sasare sabwi yadɨvɨꞌ pɨbwi sɨgyajɨyabulyɨ myagalyaꞌmayɨ yɨpɨjaꞌ saꞌ tewaanyasɨ. (Sareꞌna Gotɨyai daanga wɨjaayaꞌneihi mala jɨwannyɨla!) 43 Perɨzɨyaihi, weꞌ! Sarɨmɨ lotuangengɨ aꞌmweraavɨ sɨnnyɨkaavɨ, tewaanyaba walamwaalyaꞌna tewaanya yɨhɨvuꞌnadeihɨlyɨ. Sarevɨ nabaai aꞌmwera kwala yɨꞌbwaꞌnadɨvɨsaba ‘Aꞌmwe naangeigɨ!’ wɨjaꞌna nawɨꞌnya yɨhɨvuꞌnadeihɨlyɨ. Sareꞌna mala nayaa jɨwannyɨla! 44 Sarɨmɨ weꞌ! Gɨlekaviꞌnɨnnya kwaakevɨ kusawɨ lɨka yulyarɨkebɨsaihɨlyɨ. Sara yulyaꞌdɨꞌnyɨ aꞌmwera tɨnna mwanganyadɨvɨꞌ gɨrɨkitaꞌnanyaꞌna myawɨryadɨvɨꞌ sahɨnɨngɨ aꞌbadaaꞌnyɨ yɨlayamaryadɨvɨsare. Sarɨmɨre gɨrɨkitaꞌnanya lɨka yulyaꞌdɨvɨsaꞌna mala nayaa jɨwannyɨla!”
45 Aꞌmwe kɨwɨnya dɨnɨkengɨ sɨduꞌnaka pwai gamɨre yagaalyangɨ jaꞌnawɨdɨna “Wɨjɨwaakadɨnyaigɨ, sara wɨdadɨ gɨmɨre yagaala taanga nemɨ kwainaavɨjɨ dɨragɨnna nedangamanɨgɨna!” 46 Wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Kɨwɨnya dɨnɨkengɨ yawɨꞌdɨvɨsaihi, weꞌ! Aꞌmweraavɨ taanginya yɨlakadɨvɨsaihɨlyɨ. Naanga dakadɨvɨsaihɨlyɨ. Sara wiadaapi yagɨyagɨ makidɨvɨsarera. Kɨrɨꞌ sarɨmɨ saihi taanginya maakata dazangɨ yaꞌneihi ata pwi wakya yadɨvɨtaihi mɨꞌ. Sareꞌna mala nayaa jɨwannyɨla! 47 Sarɨmɨnyɨ weꞌ! Sarɨmɨre Ne sɨnnawɨnyara pɨropetɨyaraavɨ tamakesarera. Sarevɨ sahwaraavɨre gɨleange madɨvɨsaihɨlyɨra. Sareꞌna mala nayaa jɨwannyɨla! 48 Sasare dazabwi aꞌmweraavɨ dareꞌbɨꞌ yɨbwarɨdaakwadɨvɨsaihɨlyɨ ‘Ne sɨnnawɨnyara sasara yaata sabwina nawɨꞌnyasɨ.’ Yɨ, pɨropetɨyaraavɨ tamakadaapɨjɨ sarɨmɨ gɨleange madɨvɨsaꞌna ‘Ya, tewaanyabulyɨ,’ jalɨkurakɨdɨvɨsaihɨlyɨ. 49 Sarevɨ sarɨmɨnyɨna Gotɨyare sɨduta naangesɨyai sai mena dara dɨnɨꞌ ‘Pɨropetɨyaraavɨjɨ wɨdaasadɨnyaraavɨjɨ maryaasɨwɨjaraavɨ pwaraavɨ tamayɨwɨnasamaryadɨvɨꞌ pwaraavɨ tamakɨpɨꞌderera.’ 50 Sarevɨdaaꞌnyɨ aꞌmwe dathahaasaihi sɨnnawɨ kɨgaakuna pɨropetɨya yuyaraavɨ tamakyaasaihɨre mɨnya maaryaꞌne sangɨjɨ dahaaꞌ kɨgaasɨ kuna yɨvanɨgasaihɨre mɨnya maaryaꞌne sangɨjɨ dazahɨrɨvɨne taanginyaꞌ dɨmaaryideihɨlyɨ. 51 Yɨ sɨnnawɨ Aivelɨmɨre taweꞌ bwalaawɨna yaakelyɨ sareibɨsara dɨvidaaꞌnyɨ tɨnnyabanyaraavɨre tawe bwalaawɨna yaakerajɨ aayagaaꞌ Sekaraayare taweꞌ bwalaawɨna yakelyɨ saraavɨne tawevɨnanyɨra. Aayai Sekaraayarɨ kwaraanyabajɨ (taangejɨ marewɨjaꞌnebajɨ) anga nawɨꞌnyavɨjɨ tɨnnyaba tamakesalyɨ. Yo, sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Yuya dazavɨneꞌna dathahaasaihɨrɨ mɨnya maaradeꞌnanyɨ tawe saꞌ. 52 Kɨwɨnya dɨnɨkengɨ sɨduꞌnakeihi, weꞌ! Sarɨmɨ Gotɨyarɨne yagaalyavɨ sɨduta yawɨramaaryaꞌne sɨmunyaꞌ kiyaꞌbɨꞌ kuka marasɨꞌmwaasasɨ. Sarɨmɨ saihi sɨmunya dazavɨ kaanyavɨ mabaasadɨvɨꞌ kusawɨ mulyɨvanɨgaꞌ. Aꞌmwe pwara ‘Kusawɨ wɨlaana!’ dadɨvɨꞌ yadaapi sahwaraavɨ kaanyaꞌ tihɨꞌmanɨgasaihɨlyɨ. Sareꞌna mala nayaa jɨwannyɨla!”
53 Anga dazavɨdaaꞌnyɨ walyuna yadaaꞌnyɨ Kɨwɨjarajɨ Perɨzɨyarajɨ saraavɨ sɨnna tɨka naanga wɨdaꞌdaaꞌnyɨ gamɨnyɨ kwaasɨ yagaala jɨdayaꞌneꞌna yagɨyagɨ bɨrɨna. “Gamɨnyɨ yaamɨjɨ walapapalakaana!” yawɨꞌdɨvɨꞌ yaamɨjɨ yɨna yɨna. 54 Sahwarɨ kotɨya yɨnɨga maryaꞌne saꞌna “Gamɨre maangikɨdaaꞌnyɨ yagaala pɨrɨꞌ kinori bɨramaraana!” yawɨꞌdɨvɨꞌ sahwarɨ nayaa baihanaramarina.