12
Kwaasɨ javwina nayaa yavadaꞌgainyaꞌnesɨ.
(Matɨyui 10:26-33; 12:32; 10:19,20)
Sarevɨ aꞌmwe kwala bwaꞌnaanyavɨne taawɨzanɨya naangera yɨꞌbwaꞌnyɨna yeva pwaraavɨre sɨvɨlyangɨ dɨhɨbainadɨvɨꞌ yuneba mɨjahɨbalakɨna. Yuneba mɨjahɨbalakɨna yadapi sɨnnawɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ gaai wɨdɨna “Perɨzɨyaraavɨre yɨzɨyavɨna nayaa javadaꞌgalayawɨrila! Kumɨre kwaasɨya sabwina yɨhɨthɨvanɨge. (Bɨretɨya yavɨkaryadɨvɨꞌ yɨzɨyaꞌ yuneba pamidakɨna yadevaaibɨꞌ Perɨzɨyaraavɨre kwaasɨya sabwina sarɨmɨnyɨ yuneba nulayɨhwaradɨka!) Yuya sa bwakakɨna yɨnɨke yɨ kuꞌmaaya yamaꞌmawakɨna yadengɨ. Nabaai yuya kukuꞌnyɨ yagaalya yawɨrangabɨꞌdengɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ yagaala yuya jɨhɨnyavɨ dadɨvɨsa yɨrɨkevɨ aꞌmwera kadɨka wɨꞌnɨpɨꞌdere. Nabaai yagaala yuya sarɨmɨ angengɨ kusawɨ kadɨkengɨ yuna kavena aꞌmabyahaala dadɨvɨsa, yɨ sare sa angevɨ munyaba yɨladaavapɨjɨ wɨjɨwaakɨpɨꞌdengɨ.
Nɨnnya nyaꞌmweihi, sarɨmɨnyɨ dara yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwera sarɨmɨre kɨlaakejɨꞌ yuna baimwagakya yaꞌna lɨka mipɨnera! Sareꞌna nabaai dɨvi ayahi pɨnɨjɨ yɨpɨꞌdera mɨꞌ. Sarɨmɨ lɨka jiderɨna yɨhibwarɨdaakwɨdeinyɨ. Sai Gotɨyai tamakojɨ dɨvi dɨragɨnyaꞌ kɨnɨnnakei aꞌmweraavɨ Dɨkevɨ kewɨnɨ maralɨvaramanne dazarɨna lɨka jideihɨlyɨ. Yo, sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Dazahwarɨna lɨka nayaa jideihɨlyɨ. Binna atɨlyara nɨgwia maalɨka pukaalyɨna mubadɨvɨsɨkaai daaka! Sareꞌna kɨrɨꞌ Gotɨyai yuta sasare gave saina navɨka yadei mɨꞌ. Aawa. Sarevɨ sahwai sarɨmɨre mɨnyagɨnyangɨya mɨjata yuyangɨ ata mena gimanɨkengɨ. Sareꞌna lɨka mipɨnera! Binna kwalaalyaraavɨne nɨgwiangɨ sarɨmɨ mena wavɨlaꞌnɨkeihɨlyɨra.
Sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Aꞌmwe gazaizai nɨmɨnyɨna aꞌmweraayaba jalɨkurakajai ‘Sahwarɨ mɨdɨdɨnyainyɨ,’ yɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai sai kwai dazarɨna Gotɨyare ejelɨyaraayaba jalɨkurakadelyɨ ‘Sahwai nɨmɨrelyɨra.’ Kɨrɨꞌ pwai nɨmɨnyɨna aꞌmweraayaba jalɨkurakajai ‘Mamɨdɨnyadɨnyainyɨ,’ yɨ dazarɨna Gotɨyare ejelɨyaraayaba ‘Nɨmɨrei mɨka,’ jalɨkurakadelyɨ. 10 Gazaizai Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayarɨna bɨraizɨka wɨdazai, yɨ Gotɨyarɨ kudozɨ gamɨre kayaaꞌnanya saꞌ marasɨꞌnadelyɨ. Kɨrɨꞌ Kurya Tewaanyarɨna yagaaibɨraizɨka dazai, yɨ Gotɨyai gamɨre kayaaꞌnanya saꞌ marasɨꞌnadei mɨꞌ. 11 Nabaai kotɨyaꞌna lotuangengɨ maremwaaidɨvɨsaraayabajɨ gaꞌmaanɨyaraayabajɨ yawɨbwaꞌdɨvɨsaraayabajɨ yɨhɨmakwodɨvɨꞌ sarevɨ yawɨta kwalaalya mi yadɨvɨꞌ sɨmunya dara myawɨpɨnera! ‘Nemɨ yagaalyaꞌ gara wɨrɨvɨkɨraadeinaavaka? Be yagaala wɨdaatheinaavaka?’ 12 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Dazahɨrɨsavɨ dazahaasagaaꞌ Kurya Tewaanyai sarɨmɨre yagaala wɨdɨpɨneꞌ kihɨzaavojɨ duzideihɨlyɨ.”
Gɨlyɨvɨkɨravɨnakei navɨꞌnavɨka yadevwine keꞌbaꞌnanyavɨnesɨ.
13 Kwala bwaꞌnaanyavɨ aꞌmwe pwai wɨdɨna “Wɨjɨwaakadɨnyaigɨ nehɨrɨnɨmaangei kabaimwaꞌdɨꞌ nyɨdaakaangei gɨlyɨvɨta yuya maaꞌmwaꞌdɨkelyɨ. Sahwarɨ duthatheꞌna gɨthɨwana. Gɨlyɨvɨsa tɨnnyaba jaapalojɨ pimagɨnyavaaꞌ nyɨjaavadeꞌna.” 14 Wɨdɨna kyaꞌ sai wɨdɨna “Gathaꞌdarevaka! Kɨrɨmɨnyɨ yawɨbwataꞌneinyɨ aaihwai nyɨdahɨlakɨwakainyaka! Gɨlyɨvɨsa jaapala yɨhɨthaayaꞌneinyɨ daaka!” 15 Sara wɨdɨna yaka kumɨnyɨ wɨdɨna “Sarɨmɨ mala jɨwannyɨla! Nayaa javarannemwaalyɨla! Gɨlyɨvɨsangɨna tɨganaarya nyɨpɨdɨka! Aꞌmwe gɨlyɨvɨta naanga kwalaalyajɨyai, sai gamɨre gɨlyɨvɨta dazangɨna gaalyabwi kɨnɨnnakei daaka!” 16 Wɨdɨna yaka keꞌbaꞌnanya pɨrɨꞌ wɨdɨna “Aꞌmwe pwai gɨlyɨvɨkɨravɨnakei gamɨre wawɨnyajɨꞌ tɨka munne kwalaalya maarakejɨkɨ. 17 Sarevɨneꞌna aꞌmwe dazai gannya sɨmunyavɨ dara yawɨrakelyɨ ‘Aka, nɨmɨ dainyɨ gara yɨwɨneke! Nɨmɨre tɨka munne yuya yɨnɨga mariꞌbwarakɨde ange kuneinyɨre!’ 18 Dɨna yaka sai dɨna ‘Yɨ, nɨmɨ dara yɨdesɨ. Nɨmɨre anga yuya tɨka munne marikwakadɨnya sa woꞌdaalaꞌmujɨ yune naangenna naangenna madɨdeinyɨra. Sara madaꞌmujɨ nɨmɨre witɨya yuyajɨ gɨlyɨvɨta yuyajɨ anga dazangɨ mariꞌbwarakɨdeinyɨra. 19 Sara yaꞌmujɨ nabaai nɨmɨre kuryarɨ wɨdɨna “Kuryaigɨ, kwarame kwalaalyangɨne tɨka munne yɨnɨga waradengɨra. Sarevɨ dahaaꞌ kave aꞌgaaye dɨmwaaideꞌnanyɨ. Tɨka wapaajɨ nadɨ waainɨyajɨ nadɨ yɨlaaya yadɨ dɨmwaaideꞌnanyɨ.” ’ 20 Sara dɨna kyaꞌ kɨrɨꞌ Gotɨyai sahwarɨ wɨdɨna ‘Aꞌmwe sɨmumaayaigɨ! Yuna dahaasagaaꞌ sawɨta davɨ dɨvaideigɨnyɨ. Gɨmɨre kuryarɨ maarɨdelyɨ. Sareꞌna gɨlyɨvɨta yuya yovɨgaipwakɨvanɨgɨnya yɨ sa aaihwai maaradengaka! Gɨmɨ aawa!’ 21 Sasarebaaibɨꞌ Gotɨyarɨna nawɨꞌnya naangebura maayai, Gotɨyarɨna gɨlyɨvɨkɨravɨnakei mamwaalyɨ yajai gɨlyɨvɨta gannyanne kwalaalya naanga mariꞌbwarakadei gamɨre kuryai waryaanyai yɨmaꞌnadelyɨra.”
Gotɨyarɨ nayaa lɨmwadaanyaburɨnesɨ.
(Matɨyui 6:25-34)
22 Gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Sarevɨ sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨre mwaalyabwina sɨmunya kwalaalya myawɨpɨnera! Sara yawɨꞌdɨvɨꞌ dara nadɨpɨka! ‘Nemɨ tɨka munne benɨ naadeinaavaka?’ Nabaai sarɨnnya kɨlaakejɨkaavɨna sɨmunya kwalaalya myawɨpɨnera! Sara yawɨꞌdɨvɨꞌ dara nadɨpɨdɨka! ‘Nemɨre kɨlaakejɨkɨ be yaawiajɨ baazɨꞌmaꞌnaadeinaavaka?’ 23 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Gaalyabwi sabwi naangebulyɨ. Tɨka nyaꞌnennanya sa maalɨkengɨ. Nabaai kɨlaaka sajɨꞌ naangejɨkɨra. Baazɨꞌmaꞌnya sa maalɨkengɨra. 24 Yusaraavɨna jawɨranganyɨla! Witɨya wia burɨdɨvɨtara mɨꞌ. Tɨka munne gimujayɨꞌbwarakaabadɨvɨtara mɨꞌ. Kumɨre tɨka munne angejɨ anga yuhwakamaaryaꞌnejɨ kunere. Kɨrɨꞌ Gotɨyai tɨka wapaaya wɨjaavadere. Sareꞌna sarɨmɨ aꞌmweihi yusaraavɨ yuna naanga wavɨlaꞌdɨvɨsaihi midaaka! 25 Sarɨmɨjɨya pwai sɨmunya kwalaalya yawɨrajai sangirɨꞌ kɨbawamaalɨꞌna pɨrɨsɨ gamɨre mwaalyagaaꞌna yɨbwaꞌmwagannei daaka! 26 Sarevɨdaaꞌnyɨ sarɨmɨ sare maalɨka samɨlɨꞌ mi yɨpɨneihi mwaaibɨzaꞌ yɨ yuya pɨnɨnna sɨmunya kwalaalya beꞌna yawɨꞌmanɨgaꞌ! 27 Sarɨmɨ mayawaaꞌ pwasangɨna jawɨranganyɨla! Tɨretɨya mihwiadɨvɨsangɨ. Kwaabɨyɨvɨta marɨlyadɨvɨsangɨ. Kɨrɨꞌ sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Kɨgaakuna Kingɨya Solomonɨ gamɨre nɨgwɨlalaaka byaannaka yuya yɨwaala yɨwannyaakelyɨ. Kɨrɨꞌ mayawaaꞌ pwata dazabaaibɨꞌ sahwai gamɨre yɨwaala tewaanya kɨnɨnnakei mɨꞌ! 28 Wawɨnyangɨ dahaaꞌ kurɨvaarɨya waayɨke sare sa yune mwanyagaaꞌ davapɨjɨ dɨkevɨ sɨtovɨyavɨ marirapɨꞌdengɨ. Nabaai yaasɨwakurɨvaarɨya sa, yɨ sangɨ Gotɨyai yɨwaala yɨwagɨthaakwadengɨ. Sarevɨdaaꞌnyɨ yɨ sarɨmɨ dɨragɨnna maalɨꞌna lɨmwadɨvɨsaihi kurɨvaarɨya sa yuna naanga wavɨlaꞌdɨvɨsaihɨrɨ yɨhɨvaazɨꞌmakwadei daaka! 29 Sarevɨ sarɨmɨ yawɨrɨkwaasa kwalaalya myɨpɨnera! ‘Nemɨ tɨka wapaaya benɨ naadeinaavaka? Aalya benɨ naadeinaavaka?’ Nabaai sɨmudaadaanya myawɨpɨnera! 30 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kwaaka davakɨ Naangerɨna malɨmwagyadɨvɨsara ajɨmya yuyangɨyara wapaaya aalya gɨlyɨvɨta sazanna bɨramaaryaꞌnera sɨmunya kwalaalya yawɨꞌdɨvɨsare. Sarɨmɨ yuya sasarenna yɨhɨmudaasada sanna Sɨrɨnɨmaangei mena yawɨꞌmanɨkelyɨ. 31 Sare kɨrɨꞌ Gotɨyai aꞌmweraavɨ maremwaaideꞌ bɨramaasaꞌna sɨmunya jawɨryideꞌnanyɨ. Sara kyawɨrapɨri yuya daza kɨnɨjɨ yɨhɨzaavadelyɨ.
(Matɨyui 6:19-21)
32 Sarɨmɨ sipɨzipɨya maalɨkevaasɨyaihi lɨka mipɨnera! Gamɨre maremwaaideꞌ yɨhɨzaayaꞌnei Sɨrɨnɨmaangei yagaalyaꞌ mena jamungajakelyɨ. Sareꞌ yɨlaaya yakelyɨ. Sareꞌna lɨka mipɨnera! 33 Sarɨmɨre gɨlyɨvɨsa mubya yapɨjɨ sare nɨgwianna wɨmudaasɨvanɨkeraavɨ gaimwangeꞌna yanga duzaayidengɨ. Sara kyapɨri Sɨgunyavɨ gɨlyɨvɨta nawɨꞌnyanna nawɨꞌnyanna sarɨmɨnyɨne waradeꞌnanyɨ. Sɨgunyavɨya gɨlyɨvɨsa yuneba dɨmariꞌmwanade mɨꞌ. Sara kyapɨri Sɨgunyavɨ sarɨmɨnyɨne nɨgwɨpaawɨzɨya kayaaka minyɨ yade waradengɨ. Sarevɨ nabaai kukera kuka mamaraabyadɨvɨsangɨ. Saba maaꞌnyaannyɨkera tɨka manyadɨvɨsangɨ. 34 Sareꞌ dareꞌnanyɨ. Sarɨmɨre gɨlyɨvɨta nawɨꞌnyanna nawɨꞌnyanna warɨkebanna yɨ dazahɨbanna sarɨmɨre sɨmunya yawɨrɨbainyɨna jidevera.
Naangerɨna lɨmwadɨvɨsara tavaravana mwaaibɨꞌdeꞌna dɨnɨkeꞌnesɨ.
35 Tavaravananeꞌna sarɨmɨre kwaabɨhannya keꞌbanna gɨꞌmwagayɨraꞌnapɨjɨ munnaanya dɨvadathɨvainyɨla! Sara yapɨjɨ laamɨvananyaꞌ yewɨtawakapɨjɨ tavaravana dɨmwaalyɨla! 36 Aꞌmwera kunnya naangerɨna mudɨkangeyaba munne naangeyabadaaꞌnyai bazarɨna yawɨꞌdɨvɨꞌ yemwaaidɨvɨtabaaibɨꞌna jemwaalyɨla! Nabaai ‘Sai bozɨ kaanyavɨ mala kabaramojɨ kaanyaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ basamaraana!’ dapi jemwaalyɨla! 37 Naangei bozɨ gamɨre wɨdaayadɨvɨsara nayaa baihanaꞌdɨvɨꞌ se mwaryadapi wanganojɨ yɨlaaya yada sarevɨ wɨdaayadɨvɨta dazara yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga yɨnɨkerera. Naanga nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Naangei sai gamɨ sai kwaabɨhannyaꞌ tuꞌna gɨꞌmwagayɨraꞌnojɨ munnaanyaꞌ padathɨvainojɨ gamɨreraavɨ ‘Yɨꞌbɨnyavɨ walamwaaibɨkajɨ,’ wɨdathelyɨ. Sara yojɨ gamɨ sai tɨka wapaaya buzaavadelyɨ. 38 Nabaai sai sawɨsavɨ kalawawegaaꞌ bathei dɨngaka? Yɨrɨꞌjɨhɨnyagaaꞌ bathei dɨngaka? Sara bazai tɨnna dara wanganajaꞌ ‘O, se mwarijɨhava!’ Yɨ wɨdaayadɨvɨta sara yɨlaaya yadɨvɨꞌ tewaanaanga winaderera. 39 Daꞌdareꞌ jawɨrila! ‘Angevɨ gyakwalaangei mena yawɨrajɨ kwajɨ “Aꞌmwe kukei sagaaꞌ bathei daaka!” aꞌmwe kuka dazai angevɨ kadavalɨvɨramakulaꞌ sahwarɨ kwanganakadɨka!’ 40 Nabaai sarɨmɨ kwaihɨlyɨ nayaa tavaravana dɨmwaalyɨla! Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai gave pɨgaaꞌ bathehaaꞌna sarɨmɨ jawɨryidehaaꞌ ‘Dahaasagaaꞌ mabi yadelyɨra,’ yɨ dazagaasagaaꞌ bathelyɨra. Sareꞌna tavaravana dɨmwaalyɨla!”
(Matɨyui 24:45-51)
41 Sagaaꞌ Pitai wɨdɨna “Naangeigɨ, keꞌbaꞌnanya dazaꞌna yune nemɨnyɨneꞌ dahanedɨvanɨgɨna? Aꞌmwe yuya kwaraavɨjɨneꞌ dahanedɨvanɨgɨna?” 42 Sara wɨdɨna kyaꞌ Naangei wɨdɨna “Yɨ, maremwaaide sɨmunya nawɨꞌnya kɨnɨnnakei gannya wawɨnyavɨ nayaa lɨmwagaꞌdei aaihwalaka? Dazahwai sarɨ gannya naangei gamɨre wɨdaayadɨvɨsaraavɨ maremwaalyaꞌnerɨ dahɨlakadelyɨ. Maremwaalya sahwai sahwaraavɨnegaaꞌ kimaꞌnojɨ wapaaya saza yanga wɨjaayaꞌnelyɨ. 43 Gamɨre naangei ayɨna kaanya byaꞌnegaaꞌ sɨnnawɨ wɨdakabaaibɨꞌ sara yaderɨ yɨ yaasɨwaꞌwawɨnya dazarɨ tɨnna dara kwanganori yɨ sarevɨ yɨlaaya naanga yada tewaanaanga winadelyɨ. 44 Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Naangei gamɨre gɨlyɨvɨta yuyangɨ maremwaala yaꞌnerɨ dahɨlakadelyɨ. 45 Kɨrɨꞌ yaasɨwaꞌwawɨnya dazare sɨmunyavɨ dara yawɨrajai ‘Nɨmɨre naangei yarai mabi yannei dɨngaka,’ wawɨnya wɨdaayadɨvɨsaraavɨjɨ wɨdaayadɨvɨsangɨjɨ mala tamɨna. Sara tamɨbainadaaꞌda tɨka munne naangejɨ biyaayajɨ nyɨna yada yɨmaka wɨlɨbainadaaꞌna. 46 Sahwai sasara yɨbainadaaꞌdori yaasɨwaꞌwawɨnya dazare naangei yɨrɨka pɨgaaꞌ ayɨna bɨna yadelyɨ. Baza sagaaꞌ sarɨkɨ wɨdaayadei yemwaala yadei mɨꞌ. Nabaai yɨrɨka gave pɨgaaꞌ sahwai yawɨrangadei mɨꞌ. Kayaaꞌna yɨna yadaawori naanga dazai sahwarɨ yuna woripuꞌna yadelyɨ. Sara yada aꞌmwe malɨmwagyadɨvɨsaraavɨre tɨvɨkɨsaburɨ yeꞌmwagamwaaihɨna yadelyɨ. 47 Wɨdaayade dathai gamɨre naangere saburɨ mena yawɨꞌda kɨrɨꞌ tavaravana myada naangere saburɨ mamɨdɨnyade sarerɨ naangei mala dɨragɨnna tamɨna yadelyɨ. 48 Kɨrɨꞌ wɨdaayadei sɨmunya myawɨryai naangere saburɨ gamɨnyɨ mala yɨnɨga tamannerɨna, saꞌna naangei mala maalɨꞌna tamɨna yadelyɨ. Aꞌmwe kwalaalya maaꞌdɨvɨsara ayɨna kwalaalya wɨrɨvɨkɨradere. Nabaai aꞌmwera aꞌmwe pwarɨ gɨlyɨvɨta kwalaalya wɨjaavɨpɨjai yɨ sare sarɨ ‘Gɨlyɨvɨta kwalaalya pɨnɨjɨ nerɨvɨkɨrana!’ yawɨrapɨjɨ jaka wɨdɨpɨꞌdelyɨ.
Jizaazarɨna aꞌmwera maratangɨvala yaꞌnebwinesɨ.
(Matɨyui 10:34-36)
49 Dɨkeꞌ kurɨya yaaye yɨngakɨnɨke nadevaaibɨꞌ aꞌmweraavɨ maratangɨvalyaꞌneinyɨ Kwaakevakɨna bɨweinyɨ. Sarevɨ tewaanna yawɨꞌmanɨge dɨka dazaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ yɨdatheꞌna. 50 Taanginyavɨ (bavɨtaazɨyavɨ) nyɨvaihadeꞌ kɨnɨnnakeinyɨ. Dahaaꞌ sara manyainyɨ nɨmɨre sɨmunyaꞌ taanga nyɨnaꞌmanɨkeꞌna ‘Yarai yɨmaꞌnadeꞌ tewaanyasɨ,’ yawɨꞌmanɨge. 51 Sarɨmɨ nɨmɨnyɨna dahayawɨꞌmanɨgava? ‘Kwaakevakɨya yuyaraavɨ avaaizɨmunya wakyaꞌnei bɨwakei dɨngaka!’ Aawa. Sarɨmɨnyɨ yɨhɨthɨvanɨge. Nɨmɨ aꞌmweraavɨ maratangɨvalyaꞌneinyɨ bɨweinyɨra. 52 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Dahaasɨ dɨvi kɨgaasɨ anga pɨrɨvɨ aꞌmwe atɨlya mwaalapɨriyangɨ pɨvakaai tangɨvainɨpɨꞌdengɨ. Dawaai dasamɨlɨka pɨrɨwaarɨna sɨmunya geꞌ kɨnɨnnake mwaaibɨꞌdengɨ. Nabaai pɨrɨwaai dawaai dasangɨna sɨmunya geꞌ kɨnɨnnakewaai mwaalyɨkadewaalyɨ. 53 Kɨnɨdaai jaapainakɨlyɨ ganɨmaangei gevwi yawɨꞌna, gawaalɨvaangei gevwi yawɨꞌna yadiꞌ mwaalyɨkaderaalyɨ. Nabaai kaimɨraayai gannya ganɨmaangerɨna gevwi yawɨꞌna yadelyɨ. Kɨnaai jaapainakɨlyɨ ganaangeꞌ gevwi yawɨꞌna, taayaꞌ gevwi yawɨꞌna mwaalyɨkadewaalyɨ. Nabaai kɨyataai jaapainakɨlyɨ aꞌmwe naangeꞌ gyaayaꞌ gevwi yawɨꞌna, gyaayaꞌ gevwi yawɨꞌna yadiꞌ mwaalyɨkadewaalyɨ.”
Yɨmaꞌnaabathe pɨnɨnna sɨmunya yawɨsabwinesɨ.
(Matɨyui 16:2-3; Maakɨ 8:11-13)
54 Aꞌmwe kwala bwaꞌnaanyangɨjɨ wɨdɨna “Nyɨlyai walakadimagɨ yɨraaya tɨnga yemina yadaaꞌnyɨ sarɨmɨ tɨnna sara wangadɨvɨꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ dara dadɨvɨsaihɨlyɨ ‘Ai, burɨkeꞌ bwalaradeꞌnanyɨra.’ Sara deva yadapi yɨ sara yɨmaꞌnyɨna. 55 Nabaai yɨhuta dɨragɨnyaꞌ saawɨtɨyɨmagɨdaaꞌnyɨ badevɨ tɨnna wangadɨvɨꞌ sarɨmɨ dadɨvɨkɨ ‘Nyɨlyaꞌ tɨrɨkwaaꞌdɨka nadeꞌna yɨwaka.’ Yɨ sare saꞌ yɨmaꞌnyɨna yadesɨ. 56 Kwaasɨ yadɨvɨsaihi, Kwaakevakɨya saburɨjɨ sɨgunyavɨya saburɨjɨ tɨnna nayaa yawɨrangadɨvɨsaihɨlyɨ. Sare kɨrɨvɨdaaꞌnyɨ kɨrɨꞌ dahaasa sabwineꞌna Gotɨyai yɨvanɨka aaya kaavɨlyaꞌna sɨmunya myawɨranganyɨvanɨgasaꞌ baaꞌna yadɨvɨkaka!
(Matɨyui 5:25,26)
57 Sarɨmɨ saihi nɨmɨnyɨna sɨmunya nayaa mamaryawɨbwaryadɨvɨꞌ ‘Sai yɨdaꞌmaraangelyɨ,’ beꞌna yadɨvɨkaka! 58 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kotɨyaꞌneigɨ aꞌmwe pwalyɨ tutaanyavɨ kaanya yeꞌmwannɨgwodiꞌ aꞌmwe sai kotɨya gɨmaryaꞌnelyɨ saraaihi tutaanyavɨ kaanya kuna wodiꞌ yɨ dazagaaꞌ yagaalyaꞌ yuneꞌna jamungajakyaꞌ jideraaihɨlyɨ. Sahwai yawɨbwaꞌderyawɨnna nagɨmakwodɨꞌdeꞌna. Sara kagɨmakwawojɨ yɨ yawɨbwaꞌdei pɨlɨzɨmaanɨyarɨ kagɨmaaryojɨ pɨlɨzɨmaanɨyai kalavuzangevɨ nagɨmwaaihadɨka! 59 Gɨmɨnyɨ gɨthɨvanɨge. Kalavuzanga dazavɨ yarai jahalyaꞌmakwodeigɨ mɨka! Aayagaaꞌ gɨmɨre yadɨnya naanga sannajɨ maalɨka sannajɨ yuneꞌna tɨvɨkɨraꞌgɨzɨyagaaꞌnanyɨ. Gotɨyai nagɨmaryawɨbwaradɨka!”