15
Paailatɨmyaba Jizaazai daavaꞌ.
(Matɨyui 27:1-2,11-14; Lukɨ 23:1-5; Jonɨ 18:28-38)
Mwanyagaaꞌ yɨrɨkeꞌ gaai puꞌdaaꞌnyɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Gotɨyarɨne tamiraꞌdɨvɨsarajɨ aꞌmwe naangerajɨ Juyaraavɨre Kɨwɨjarajɨ kaajolɨya pwarajɨ sara gamɨnyɨna jamungajɨna. Miꞌna jamungajɨna yeva Jizaazarɨ wɨla pwɨyɨna, Gaꞌmaanɨyai Kwaaka Juthɨya maremwaaide Paailatɨmyawɨnna makuna yeva sarɨ marɨmwaaihɨna. Marɨmwaaihɨna kyeꞌ Paailatɨ gamɨnyɨ yɨwaaraꞌna “Juyaraavɨ maremwaaidɨnyaigɨ kingɨyaigɨ daaka?” Yɨwaaraꞌna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Gɨmɨ nyɨdɨwaanyaꞌ nebulyasɨ.” Sara wɨdɨna kyaꞌ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera “Gamɨre kayaaꞌna yade sanna Paailatɨmɨ wɨjɨwakaana!” deva kwaasɨ yagaala kwalaalya wɨjɨwaakɨna. Miꞌna wɨjɨwaakɨna kyeꞌ Paailatɨ ayɨna yɨwaaraꞌna “Tɨvɨkɨta pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ jaꞌnadɨna jɨtheigɨ midaaka? Yɨthaa, gɨmɨnyɨna kayaaꞌnanya kwalaalya nyɨjɨwakɨwaasange!” Yɨwaaraꞌna kyaꞌ Jizaazai yagaala aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ majai mwaalakeꞌna Paailatɨ atɨka maruꞌnaꞌna yaꞌ.
“Jizaazai balana!” wɨdeꞌ.
(Matɨyui 27:15-26; Lukɨ 23:13-25; Jonɨ 18:39–19:16)
Kwazaaka naanga munne yanyagaaꞌ yuyagaaꞌ Juyara Paailatɨmɨ wɨdadɨvɨsare “Ayabaaibɨꞌ kalavuzarɨ yunakaanya duthaasa!” Sara dɨnɨkeꞌna Paailatɨ sara yakelyɨ. Sagaaꞌ aꞌmwera kwaakevakɨ maremwaaidɨvɨsaraavɨ mala bwaꞌdaaveva aꞌmweraavɨ karamakeꞌ naangera kalavuzangevɨ wɨmwaaihɨna. Kalavuzangevɨ wɨmwaaiheta pwai Baaravaazai woꞌnɨkei mwaalɨna. Mwaalɨna kyaꞌ kwala naangeꞌ beva Paailatɨmɨ gaai wɨdɨna “Dahaaꞌna nemɨnyɨna ayɨna yɨyabwi yagɨnyaꞌ sara ja!” Wɨdɨna kyeꞌ Paailatɨ wɨdɨna “Aꞌmweihi, Juyaraavɨ maremwaaiderɨ wɨla yaarɨjɨwa?” 10 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Paailatɨ dara yawɨrakelyɨ “Aꞌmwe kwalaalyara Jizaazarɨ yɨlaaya wɨmariwaasaꞌnanyɨ. Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera tɨganaarya yadɨvɨꞌ kotɨyavɨ marɨwɨmwaaihɨna yɨwaava.” 11 Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera kwala naangevɨ wɨjɨwɨrina “ ‘Jizaazai waramaryana! Aꞌmwe Baravaazarɨ nejaavana!’ yarai duzɨla!” Sara wɨjɨwaakɨna kyeꞌ sara yɨna. 12 Miꞌna yɨna kyeꞌ Paailatɨ jaꞌnawɨdɨna “Nyɨdɨwaasaꞌna ‘Aꞌmwe sai Juyaraavɨ maremwaaidela,’ dadɨvɨsarɨna gara yɨjɨwa?” 13 Wɨdɨna kyaꞌ ayɨna jaka danganna “Yɨsavɨri tamakyaꞌna nilɨya dɨramo!”
14 “Baaꞌnevaka? Be kayaaꞌnanya yɨwakalaka?” Saꞌna wɨdɨna kyaꞌ kwala bwaꞌnaanyaꞌ jaka naanga danganna “Tamakyaꞌna yɨsavɨri nilɨya dɨramo!” 15 Sara danganna kyeꞌ Paailatɨ “Kwala bwaꞌnaanya nɨmɨnyɨna yɨlaaya yɨpɨka!” daka Baravaazarɨ wɨla yaaraka dameraavɨ wɨdɨna “Jizaazarɨ wɨla nilɨnakebaalyɨ tamapɨjɨ yɨsavɨ nilɨya jeramyɨla!”
Aawɨlasara Jizaazarɨ bɨrala yeꞌ.
(Matɨyui 27:27-31; Jonɨ 19:2-3)
16 Kwaaka Juthɨya maremwaaide angwaata Pɨraitorɨyamɨ (kotɨ angeꞌ) woꞌnɨkewɨnna damera Jizaazarɨ jɨvwaramakwaweva aawɨlata yuya pwaraavɨ jaka jɨvwaramaaꞌna. 17 Jaka jɨvwaramaaꞌna kyeꞌ yuyara yɨkabeva “Jizaazai kwaasɨkingɨyai yɨmaꞌnana! Bɨrala yaana!” deva kingɨyɨvɨta wayaakeꞌ egwevɨ marajɨkɨreva wɨla lannakesɨ gɨhɨpaleva gamɨre mɨnyagɨnyavɨ maramwaaihɨꞌna. 18 Maramwaaihɨꞌna yeva bɨralyaꞌna wɨdɨna “Naangeigɨ, Juyaraavɨ maremwaaidɨnyaigɨ yuyagaaꞌ dɨmwaaideigɨne!” 19 Sara wɨdɨna yeva yɨsarɨsɨ mɨnyagɨnyavɨ tamɨna yeva gamɨnyɨ maagwala wopwakɨna yeva “Naangelyɨra,” kwaasɨyaꞌ deva kwadaai gɨleꞌ. 20 Bɨralyaꞌ sara yɨna yeva yɨvɨta wayaakeꞌ mararaakurasɨꞌneva gamɨre baazɨꞌmaꞌnyaꞌ marajɨkɨreva “Yɨsavɨ nilɨya wɨramaana!” deva jɨvwaramakuna yeꞌ.
Yɨsavɨri Jizaazarɨ nilɨya yerameꞌ.
(Matɨyui 27:32-44; Lukɨ 23:26-43; Jonɨ 19:17-27)
21 Tusavɨ Saaimonɨ Anga Saairini mwaalyai, Alekɨzaadalyɨ Rupaazalyɨ saraarɨ kɨrɨnɨmaangei wawɨnyabadaaꞌnyai Jeruzaalemɨnei wɨrataꞌnyɨna yeva aawɨlasara naanga wɨdɨna “Aꞌmwe sare yɨsaꞌ dɨmakɨlaawa!” Miꞌna naanga wɨdɨna kyeꞌ Saaimonɨ yɨsaꞌ makɨlaawɨna. 22 Makɨlaawɨna yadaaꞌnyɨ Mugunya Golɨhotabanna Jizaazarɨ wɨjɨvwaramakuna. Golɨhota “Gɨlemɨnyagɨnyabanna,” dɨnɨkesɨ. 23 Saba “Daanga naanga nuvɨnadɨka!” deva aalya waainɨyavɨ kɨwata mɨrɨya woꞌnɨke yɨkeva “Daꞌ dɨnana!” wɨdɨna kyeꞌ “Aala!” wɨdɨna. 24 “Aala!” wɨdɨna kyaꞌ aawɨlasara Jizaazarɨ maareva yɨsavɨ nilɨya wɨrameva “Gamɨre yɨvɨta baazɨꞌmaꞌnya saza japalaana! Saatuya yawaajɨ ata gɨlyavɨ wanganawaajɨ japalamakwawaana!” deva saatuya yeva gamɨre baazɨꞌmaꞌnya jaapaina. 25 Sagaaꞌ yɨsavɨ nilɨya wɨramesagaaꞌ mwanyavɨ naainɨ kɨlokɨyagaakɨra. 26 Tamakyaꞌne pɨkarya “Kingɨyai Juyaraavɨre maremwaaidei,” yɨdaveva yɨsavɨ munyaba yɨlakɨna. 27 Yɨlakɨna yeva gamɨre aangasɨmagɨ aꞌmwe pwarɨ kwanaamimagɨ pwarɨ nilɨya wɨrameꞌ kuka yɨpalamaaꞌdisaraarɨ. 28 Saꞌna wɨramɨna kyeꞌ sagaaꞌ Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨkeꞌ yuneba yɨmaꞌnaꞌ. Yagaala saꞌ “Kayaaꞌnanyaraavɨ sara yɨpɨꞌdeꞌ gamɨnyɨjɨ sara yɨpɨꞌdelyɨra,” dɨnɨkesɨra.
29 Aꞌmwe aꞌmwera wavɨlavesa kunnya mɨnyagɨnyara wɨnaangɨꞌnyɨ wɨnaangɨꞌnya yadaapi bɨrala dara wina. “Aꞌa! ‘Gotɨyare Angevɨ kayaaka yɨgalaꞌmwi yɨrɨka dawaai dasangɨ mamwɨneinyɨ,’ nedahɨnyaigɨ, 30 sahwaigɨ gɨmɨ saigɨ gaimwannaꞌgɨzɨ nilɨya lawasɨꞌnaꞌgɨzɨ yɨsavɨdaaꞌnyɨ dalaama! Dɨvadaihasamaaꞌnana!” 31 Sara bɨrala wɨdɨna kyeꞌ nabaai sabaaibɨꞌ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangera Juya yagaaikɨwɨjarajɨ Jizaazarɨna bɨrala dɨneꞌ “Pwaraavɨna dɨragɨnna padaihasamaarakele! Gamɨ sahwai padaihasamaaꞌnannele! 32 Kɨraazɨtɨyai Yɨzɨrelɨyaraavɨ maremwaaidei kingɨyai yɨsavɨdaasɨ kwalaabozɨ wanganawaajɨ gamɨnyɨ nayaa lɨmwagaraadeꞌnanyɨ.” Bɨrala sara dɨnyɨna kyeꞌ gamɨnyawɨ pwaraai nilɨya wɨramesaraai bɨrala wɨdɨna yagi.
Jizaazai balaꞌ.
(Matɨyui 27:45-56; Lukɨ 23:44-49; Jonɨ 19:28-30)
33 Sɨrɨgwajahaaꞌ kyɨmaꞌnaꞌ kwaakevaꞌ yuyavaꞌ yɨrɨka kɨgaaꞌ jɨhɨnyaꞌ jɨnnaka tɨri kɨlokɨyagaaꞌ jɨhɨnyaꞌ miꞌna jɨnnakegaaꞌnanyɨ. 34 Sagaaꞌ tɨri kɨlokɨyagaaꞌ Jizaazai jaka naanga gannya yagaalyaꞌ danganna “Eloi, Eloi lama savakɨtaani.” Yagaala saꞌ aangyagaala “Nɨmɨre Gotɨyaigɨ, nɨmɨre Gotɨyaigɨ beꞌna nyagalyaꞌmaꞌmwaana?” 35 Jaka sara danganna kyaꞌ saba daaveta pwara wɨꞌneva dɨnyɨna “Yɨthaanyi, Yɨlaajarɨ jaka wɨdɨwaka.” 36 Dɨnyɨna kyeꞌ pɨbanna pwai kaanyaveꞌna wawaka aalya waainɨya yɨrɨkevɨ saalaalyavɨya jɨꞌmɨnyaꞌ marapaihaka aalɨnakeꞌ yɨsarɨkɨre sɨnnyarɨkɨ wakaka “Aalyaꞌ nana! Pɨzɨꞌgwa mwaalana!” daka makɨlaawaka pwaraavɨ wɨdɨna “Kavaayɨla! Yɨlaajai bozɨ yɨsavɨdaasɨ makwalaabazaꞌ wanganaadera.” 37 Wɨdɨna kyaꞌ Jizaazai jaka naangeꞌ wɨdaka sɨmudɨnya yɨnahu yekɨꞌna yaꞌ.
38 Gotɨyai Gotɨyare Angevɨ janne naangeꞌ jɨkɨꞌnɨkeꞌ munyabadaasɨ kwaakewɨnna kayaaka daburaꞌ yuneba. 39 Jizaazarɨ nilɨya tameta yɨsavɨ aawɨlata naangei Anga Romɨ mwaalyai maredaavakei dara wanganakeꞌ “Sara davaimwaka!” Daka wɨdɨna “Nebulyasɨra. Aꞌmwe dai Gotɨyarɨ gawaalɨvaangelyɨra.” 40 Wɨdadaaꞌnyɨ keiba aꞌmwe daaveva tɨnna wanganna. Aꞌmwe sa, Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyasɨ Maarɨyaaꞌ Jemɨzai dɨviyalyɨ Jozɨzalyɨ kɨdaraarɨ kɨrɨnaangesɨ Saalomiyasɨ sa 41 Jizaazai Kwaaka Galɨli mwaalakegaaꞌ kaanya yeꞌmwannayamaryeva wapaaya aalya wɨjaavesajɨ aꞌmwe pɨnɨjɨ Jizaazalyɨ Anga Jeruzaalemɨna yɨlaabeta aꞌmwe pɨnɨjɨ sangyɨneba mwaalɨna yeva tɨnna wanganna yeꞌ.
Jizaazarɨ lɨkyɨrakeꞌ.
(Matɨyui 27:57-61; Lukɨ 23:50-55; Jonɨ 19:38-42)
42 Sawɨsaburɨ kyɨmaꞌnaꞌ Jozepɨyai Aarɨmathɨya mwaalyai bɨna. 43 Bɨna yakei aꞌmwe tewaanyai Kaajolɨyai sagaaꞌ Gotɨyai Kwaaka yuyavakɨ maremwaaidehaaꞌna kave yemwaalakelyɨ. Jizaazai balakegaaꞌ Pɨraaidehaaꞌ Jozepɨyai “Kwazaakegaaꞌ gɨlaayai enana narɨbainadɨka!” daka Juyaraavɨre Kwazaakegaaꞌ yovɨraꞌdaapiyagaaꞌna dɨragɨnna yɨvaimwanna yaka Paailatɨmyawɨnna baka Jizaazare kɨlaakejɨkɨna wɨdɨna “Gɨlaayai walyamarirakɨma! Nyɨmaryaama!” 44 Sara wɨdɨna kyaꞌ Paailatɨ maruꞌnaꞌna “Ai, dahaaꞌ miꞌna davalɨka?” daka aawɨlata naangerɨna jɨvwaramaaꞌna. Sara jɨvwaramaaꞌna kyaꞌ naangei kulaabaꞌ yɨdaanganna “Jizaazai mena baimwakei daaꞌ?” 45 Yɨdaanganna kyaꞌ sai “Yo. Mena baimwaꞌ,” wɨdɨna kyaꞌ Jozepɨyarɨ wɨdɨna “Wikɨra. Gɨlaayarɨ dulamaraawa!” 46 Sara wɨdɨna kyaꞌ Jozepɨyai wawaka kwaabɨyɨvɨta saamɨnya yaakeꞌ mubyawalyaadɨkei yɨsayabanna baka gamɨnyɨ makwalaabaka yaakesɨ yewaꞌmwagapwɨyaka makulaawaka kaviꞌnɨnnyavɨ simaangevɨ lɨlɨvɨdaakunɨkevɨ wɨlakaka sɨla naangei simaangevɨ tihɨrakɨna yaꞌ. 47 Jozepɨyai sara yadaaꞌnyɨ Maarɨyaaꞌ Maahɨthaala mwaalyasɨ Maarɨyaaꞌ Jozɨzarɨ ganaangesɨ gamɨre wakyaꞌneba tɨnna wanganna yagi.