14
“Jizaazai balana!” desaꞌnesɨ.
(Matɨyui 26:1-5; Lukɨ 22:1-2; Jonɨ 11:45-53)
“Sawɨta daryaai kajɨnnojɨ tɨka Pariꞌmaꞌmunneꞌnajɨ tɨka munne Gɨrɨkula lɨwɨnya pamidakɨna myadeꞌnajɨ naadengɨra,” Juyara dɨnyɨna. Sara dɨnyɨna kyeꞌ sagaaꞌ sipɨzipɨya Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Juyaraavɨre Yagaaikɨwɨjarajɨ dɨnyɨna “Nemɨ lɨka gavabɨꞌ yulyarawaajɨ wɨla yɨrawaajɨ tamakaadeꞌna sahwarɨ?” dɨnyɨna yeꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sahwara dɨna “Tɨka munne sagaaꞌ aꞌmwera mala nanerabɨka! Sagaaꞌ sarɨna mwaalana!”
Aꞌmweꞌ Jizaazarɨ wabatɨrɨnya winyaꞌneꞌ dɨngaꞌ.
(Matɨyui 26:6-13; Jonɨ 12:1-8)
Sai Anga Betaani mwaalaka Saaimonɨ Samatanakere angevɨ wɨlɨna wapaaya nyaꞌnei walyamwaaidɨsɨ aꞌmweꞌ wɨlaabɨna. Aꞌmweꞌ simaaꞌgula nawɨꞌnya wabatɨrɨnya naathɨ tɨrɨnya winyaꞌne mubya naange yakeꞌ yɨꞌnɨkesɨ makulaabɨna. Makulaabɨna yaka simaaꞌgulyaꞌ tɨngɨꞌna yaka gamɨre mɨnyagɨnyavɨ dɨngɨna yaꞌ. Tɨviꞌna dɨngɨna kyaꞌ pwara sɨmunyangɨ sɨnna tɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ dɨnyɨna “Wabatɨrɨnya winyaꞌneꞌ beꞌna wasɨꞌnɨwaka! Sareꞌ dareꞌnesɨ. Wabatɨrɨnya saꞌ kinaaya kwala naanga naanga (yɨrɨka 300 wawɨnyaꞌne nɨgwia) mubazɨ kwajɨ aꞌmwe nɨgwɨmaayaraavɨ nɨgwia kujaavadɨka!” Dɨnyɨna yeva “Aꞌmwemɨlɨꞌgɨ baaꞌna yɨwaa!” maanga wɨdɨna. Maanga miꞌna wɨdɨna kyeꞌ Jizaazai wɨdɨna “Aꞌmweꞌ mwaalana! Sara baaꞌna wɨdɨvanɨgava! Nɨmɨnyɨna tewaanya nawɨꞌnyaꞌ nyɨwakesɨra. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sarɨmɨnyaba yuyagaaꞌ aꞌmwe nɨgwɨmaayara mwaaidɨvɨꞌ ‘Wawɨnya maayaraavɨ tewaanya wideinyɨ,’ yawɨrapiyagaaꞌ tewaanya jideihɨlyɨra. Wawɨmaayara yuna mwaaidɨvɨꞌ kɨrɨꞌ nɨmɨ sarɨmɨnyaba yuyagaaꞌ mamwaalyɨ yɨdeinyɨra. Aꞌmwe saꞌ yanneꞌna yɨwaꞌ. Dahaaꞌ nɨmɨre kɨlaakejɨkɨ kanyɨdɨngɨwaꞌ dɨvidaasɨ wabatɨrɨnakeinyɨ balɨdeinyɨra. Nebulyaꞌna yɨhɨthɨwa. Kwaaka yuyavakaavɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨdɨpɨꞌdevakaavɨ aꞌmweꞌ nyɨnɨkeꞌ gamɨnyɨ yawɨpɨꞌdeꞌna wɨjɨwaakɨpɨꞌdesɨra.”
Juthaazai daꞌ “Jizaazare yɨkamaangeraavɨ wɨdɨma!”
(Matɨyui 26:14-16; Lukɨ 22:3-6)
10 Sagaaꞌ gamɨre aꞌmwe ata yuyɨraai sɨvɨlyɨrɨdaasɨ pwaraalyara mwaaidɨvɨꞌ aꞌmwe gavei Yɨzɨkerɨyotɨyai Juthaazai woꞌnɨkei mwaaida “Kumɨ wɨla yɨrakɨpɨꞌdeꞌna wɨdɨma!” daka sipɨzipɨya Gotɨyarɨne tamiraꞌdɨvɨta naangeraayawɨnna wɨna. 11 Miꞌna wawaka yagaala wɨdɨna kyaꞌ kumɨ yɨlaaya marina yeva “Gɨmɨnyɨna nɨgwia gɨzavaana!” wɨdɨna yeꞌ. Miꞌna wɨdɨna kyeꞌ yawɨꞌna “Kumɨ Jizaazarɨ wɨla yɨrakɨpɨꞌdeꞌna nɨmɨ gara yɨdeinyaka?” Yawɨraka kuna yawɨꞌna yaꞌ.
Jizaazalyɨ gamɨrerajɨ tɨka munne neꞌ.
(Matɨyui 26:17-25; Lukɨ 22:7-14,21-23; Jonɨ 13:21-30)
12 Munne Gɨrɨkula lɨwɨnya mamɨlyadeꞌ gaai yɨmaꞌnyɨna kyaꞌ sagaaꞌ Pariꞌmaꞌmunne sipɨzipɨya dɨwɨnyarɨ Juyara tadɨvɨsagaaꞌ gamɨrera wɨdɨna “Nemɨ kwawaajɨ gɨmɨ Pariꞌmaꞌmunne sipɨzipɨyarɨ dɨnadeꞌna gava yovɨrawakaajɨwona?” 13 Sara wɨdɨna kyeꞌ gamɨreraarɨ wɨdaasɨna yaꞌ “Angeba wɨlakɨri aꞌmwe pwai aalɨtalyaꞌ kinya marina yɨwakerɨ duzɨmaꞌnaawila! Wɨjɨmaꞌnaawakɨri angevɨ wɨlaawadevanyarɨ dɨmɨdɨnyɨla! 14 Saba angesɨyarɨ duzɨla! ‘Gotɨyare yagaala wɨjɨwaakadei gɨthɨvanɨꞌ “Gavi kuꞌdɨka yarinɨkevɨ se waꞌdeva gavanaka? Pariꞌmaꞌmunnevɨ nɨmɨjɨ nɨmɨrerari naadevanyɨra.” ’ 15 Kɨrɨmɨ sara kudakɨri gavi kuꞌdɨka naanga munyaba yarinɨkevɨ nemɨnyɨne namwaalyɨtajɨ taivolɨyajɨ warɨkevɨ yɨhibwarɨdaakwadevɨ nemɨnyɨna wapaaya jovɨrawakyɨla!” 16 Tɨviꞌna wɨdaasɨna kyaꞌ gamɨreraai wawagɨla angeba wɨlaawɨna yagɨla dara wanganagɨlyaꞌ “Jizaazai sara nehɨthɨwake darɨꞌ!” Miꞌna yawɨragɨla Pariꞌmaꞌmunne yuya yovɨrawakɨna yagi. 17 Sawɨsaꞌ mena kajɨnnaꞌ sahwai gamɨrerari bɨna yaꞌ. 18 Bɨna kyaꞌ wapewakamaranyavɨna asɨrajɨ dɨhaihɨꞌna yadɨvɨꞌ namwaaidapi Jizaazai wɨdɨna “Nebulyaꞌna yɨhɨthɨwa. Sarɨmɨjɨya pwai nɨmɨnyɨna yɨkamaangera wɨla nyɨrakɨpɨꞌdeꞌna nyɨmarɨmwaaihadei nɨmɨjɨ wapaa nɨvanɨgolyai nɨmɨnyɨna yɨkamaangeraavɨ wɨdathelyɨ.” 19 Sara wɨdɨna kyaꞌ kumɨnyɨ kale wiadaaꞌnyɨ pwai wɨdɨna “Nɨmɨ daaka? Nɨmɨ dɨngaka?” pwai wɨdɨna “Nɨmɨ daaka?” yuyara sana sana wɨdɨna. 20 Miꞌna wɨdɨna kyeꞌ sahwai wɨdɨna “Atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaasɨ pwaraalyaihɨlyɨya pwalyɨ gɨrɨkula maaꞌgula gavevɨ dɨwɨlavanɨvanɨgolyalyɨra. 21 Gotɨyare bukuyaꞌ dɨnɨkabaaibɨsaꞌna ‘Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai baryaꞌnei wawadelyɨra.’ Weꞌ, aꞌmwei Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayarɨna yɨkamaangeraavɨ wɨdathele! Sara kyojɨ aꞌmwe sarɨ ganaangeꞌ mamaari yajɨ kwajɨ tewaanya kyadɨꞌ!”
Jizaazai aalya waainɨyaꞌ gɨrɨkula wɨjaavaꞌ.
(Matɨyui 26:26-30; Lukɨ 22:15-20; 1 Koridɨ 11:23-25)
22 Kumɨ nadaapi Jizaazai gɨrɨkula maaraka Gotɨyarɨ wɨdaꞌ “Gɨmɨre yayaꞌ makimwa. Su! Su!” Miꞌna wɨdaka gunyɨna gunyɨna yaka wɨjaavaka wɨdɨna “Dɨmaaryɨla! Daꞌ nɨmɨre kɨlaakejɨkɨra.” 23 Wɨdaka kaapɨvananyaꞌ maaraka Gotɨyarɨ “Su!” wɨdaka wɨjaavɨna kyaꞌ kumɨ sara yuyara pwai nyɨna pwai nyɨna yeꞌ. 24 Miꞌna nyɨna kyeꞌ wɨdɨna “Waainɨyaꞌ miꞌna nɨwaasaꞌ yɨ, wɨlɨmwagarɨkeburɨne nɨmɨre taweꞌ nɨwaasasɨ. Nɨmɨre tawe saꞌ gɨragɨre aꞌmwe kwalaalyaraavɨna bwalaravadesɨ. 25 Nebulyaꞌna yɨhɨthɨvanɨge. Aalya waainɨyaꞌ gɨraipɨwɨlyavɨdaasaꞌ ayɨna manyaꞌmujɨ Gotɨyai maremwaaideva waainɨya mudɨkeꞌ nɨdehaaꞌnanyɨ. Arɨkewɨnyɨ.” 26 Tɨviꞌna wɨdɨna kyaꞌ yɨledaata pɨrɨꞌna deva Mugunya Wolivɨna kaanna wɨna yeꞌ.
“Nɨmɨnyɨna Pitai ‘Maavelyɨ,’ wɨdathelyɨra.”
(Matɨyui 26:31-35; Lukɨ 22:31-34; Jonɨ 13:36-38)
27 Jizaazai wɨdɨna “Sarɨmɨ lɨka yapi nɨmɨnyɨ dɨnyagalyaꞌmakwideihɨlyɨra. Gotɨyai dara dɨnɨkesɨ. Sipɨzipɨya yɨꞌdɨvaiderɨ karamakaꞌmujɨ sipɨzipɨyara lɨkaanya yɨwɨnadaapɨꞌderera. 28 Sara jide kɨrɨꞌ nɨmɨ kabalaꞌmujɨ kanyadɨkaavojɨ Galɨlineinyɨ sɨnnawɨ yɨhibwaramakwaanɨdeinyɨ waanɨdera.” 29 Sara wɨdɨna kyaꞌ Pitai wɨdɨna “Aꞌmwe yuyara kyagɨhalyaꞌmakwopi nɨmɨ aawa!” 30 Jizaazai wɨdɨna “Nebulyaꞌna gɨthɨwa. Sawɨta dahaasagaaꞌ nɨmɨnyɨna ‘Aꞌmwe sarɨ mwanganyainyɨra,’ duthatheigɨnyɨra. Dahasaai dahaaꞌ kadaꞌgɨzɨ kukuraayai yagaala pɨgasaai dathelyɨra.” 31 Sara wɨdɨna kyaꞌ yagaala dɨragɨnna bazɨwɨna “Gɨmɨnyɨna ‘Aꞌmwe sarɨ mwanganyainyɨ,’ majɨ yɨwɨjaꞌ nehɨramakɨpɨꞌdeinaalyɨra. Arɨkawɨ.” Gamɨ sara wɨdakeꞌ yuyara sara wɨdɨna yeꞌ.
Gazamani saba Jizaazai tɨbarɨyagaala wɨdaꞌ.
(Matɨyui 26:36-46; Lukɨ 22:39-46)
32 Yaayeba Gazamani woꞌnɨkebanna wɨna kyeꞌ sai gamɨreraavɨ wɨdɨna “Nɨmɨ tɨbarɨyagaala wɨdadaaꞌmujɨ dava dalamwaalyɨla!” 33 Pitalyɨ Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ saraavɨ pɨbanna makuna yaka lɨka kyaꞌ gamɨre kale dusɨna gɨnyɨwannaꞌna kyaꞌ 34 kumɨnyɨ wɨdɨna “Nɨmɨre kale dusɨna nyɨgɨnyɨwannaꞌmwakeꞌ balɨdeinyɨ dɨngaka? Dava mwaalapɨjɨ dɨvaihanaryi!” 35 Sara wɨdɨna yaka sangirɨꞌna wawaka kwaakevɨna walaꞌna yaka tɨbarɨyagaala wɨdɨna “Daanga nyɨvɨnadehaaꞌna gɨthɨwa. Nɨmɨnyɨna ‘Daanga mavɨnannera!’ dɨzaꞌ daanga nyɨvɨnyaꞌneꞌ myɨmaꞌnyɨ yana! 36 Tataai, Nɨmwai, dɨragɨnaangeigɨ, yuya nayaa yɨnneigɨnyɨra. ‘Daanga nuvɨnadɨka! Sabwi marasɨꞌnɨma!’ dɨzaꞌ dɨmarasɨꞌna! Kɨrɨꞌ sɨmunya nɨmɨreburɨdaasɨ minnera! Aawa. Gɨnnyaburɨdaasɨ ja!” 37 Ayɨna baka dara wanganakeꞌ “Se dakava!” Daka Pitarɨ wɨdɨna “Saaimonɨ, se dakɨ? Maalɨkegaaꞌ mabaihanarijɨwaa? 38 Sarɨmɨ tɨbarɨyagaala dɨthavaihanarila! ‘Saataanɨ kayaaꞌna naneyadɨka!’ majaihi ‘Nemɨ nayaa baihanaraana!’ kuryaraavɨ yawɨꞌmanɨgaꞌ. Sarɨmɨre kɨlaakejɨkɨ maaꞌna naanga yɨhimanɨkeꞌna se waꞌmwaaꞌ.” 39 Sara wɨdaka ayɨna wawaka tɨbarɨyagaala wɨdakeꞌ ayawɨdaasɨ wɨdɨna. 40 Miꞌna wɨdɨna yaka ayɨna baka dara wanganakeꞌ “Se dakava!” Sareꞌ dareꞌnesɨ. Kumɨre tɨnnya seꞌna yɨdaakweꞌ. Sara kadaꞌ kumɨ dɨna “Nemɨ berɨꞌ wɨdaazɨwona?” deva navɨka mwaalɨna yeꞌ.
41 Dahasaai dahaaꞌ yagalaawaka wɨdɨna “Kwazaaka se waꞌmanɨgasaihi daaka? Miꞌnanyɨra. Yɨthaanyi, dahaaꞌ kyɨmaꞌnɨwaꞌ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ tamakyaꞌna pwai kayaaꞌnanyaraavɨ malyaꞌneraavɨ mena wibwarɨdaakuwaka! 42 Dɨthaayɨla! Nemɨ wɨrataꞌnaana! Yɨthaanyi, nɨmɨnyɨna yɨkamaangeraavɨ wibwarɨdaakwakei yɨnɨꞌ.”
Jizaazarɨ wɨla pwɨyeꞌ.
(Matɨyui 26:47-56; Lukɨ 22:47-53; Jonɨ 18:3-12)
43 Sagaaꞌ wɨdadaaꞌnyɨ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ Juthaazai aꞌmwe atɨraai sɨvɨlyɨrɨdaasɨ pwaraalyarajɨya pwai bɨna. Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Juyaraavɨre Kɨwɨjarajɨ Juya naangerajɨ sara wɨdaasɨna kyeꞌ kwala naanga mwaalevera kwaariꞌmasɨramɨnya, kɨlɨyɨꞌgwahaalya lɨmwanna yevera Juthaazalyɨ bɨna yeꞌ. 44 Sɨnnawɨ sagaaꞌ yɨkamaangeraavɨ wibwarɨdaakwakei wɨjɨwaakakei “Nɨmɨ yɨlaaya mariwɨjai sahwalyɨ. Nayaa lɨmwagapɨjɨ nayaa baihanaꞌdɨvɨꞌ dɨmakwila!” 45 Sara wɨjɨwaakakei baka yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ gamɨnyawɨnna wɨjɨmaatavaka wɨdɨna “Naangeigɨ!” Tɨviꞌna wɨdaka yɨlaaya marina yaꞌ. 46 Yɨlaaya marina kyaꞌ aawɨlasara ata galalɨmwanna yeva wɨla yɨrɨna. 47 Wɨla yɨrɨna kyeꞌ daavesarajɨya Jizaazarei akwai, kwaariꞌmasɨramɨnyaꞌ maaraka sipɨzipɨya Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangere yaasɨwaꞌwawɨnyarɨ yɨrɨꞌgainyɨna yaka gamɨre kadɨkikɨ lihɨwɨꞌna yaꞌ. 48 Sara kyaꞌ Jizaazai malyaꞌneraavɨ wɨdɨna “Kuka yɨpalamaaꞌdɨnyainyɨ daaka! Kwaariꞌmasɨramɨnyajɨ kɨlɨyɨꞌgwahaalyajɨ lɨmwanna yeva ‘Yɨpalamaaꞌdeibɨsarɨ wɨla yɨraana!’ deva davɨvanɨgaꞌ! 49 Gazagaasagaaꞌ yɨrɨkeryaavɨ Gotɨyare Angevɨ sarɨmɨjɨ mwaaidɨ yɨhɨzɨwaakadɨnyagaaꞌ wɨla manyɨryadɨvɨsaihɨlyɨ. Aawa. Saꞌna kɨgaakuna Gotɨyai dɨnɨkeꞌ yuneꞌna yɨmaꞌnana!” 50 Tɨviꞌna wɨdɨna kyaꞌ gamɨrera yagalyaꞌmaꞌna yeva lɨkaanya wɨna yeꞌ.
51 Mɨgɨnya akwai kwaabɨhannya pɨrɨꞌna yewaaꞌbwaꞌnakei mɨdɨnna kyaꞌ pwara kwaabɨhannyaꞌ galamwagiꞌnyɨna kyeꞌ 52 kamagaduyɨvaleꞌ kannyɨmaayai kaanyaveꞌna wɨna yaꞌ.
Aꞌmwe naangeraayawɨ Jizaazai mwaalaꞌ.
(Matɨyui 26:57-68; Lukɨ 22:54-55,63-71; Jonɨ 18:13-14,19-24)
53 Jizaazarɨ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangeryawɨnna makuna yadaapɨjɨ Gotɨyarɨna yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ Juya naangerajɨ Juyaraavɨre Kɨwɨjarajɨ yɨꞌbwaꞌnɨgavɨna. 54 Yɨꞌbwaꞌnɨgavɨna yadaapi Pitai menyaba mɨdɨnaawɨna yaka Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangere angwaasavɨ wɨna kyaꞌ damerari mwaaleva dɨka yimwannyɨna. 55 Dɨka yɨmwannyɨna yadaapi Gotɨyarɨna Yɨraꞌdɨvɨta naangerajɨ kaajolɨya yuyarari sara dɨnyɨna “Nemɨ tamakaadeꞌna aꞌmwera dɨna ‘Jizaazai kayaaꞌna yakevɨ wanganena,’ dɨpɨꞌdera gawɨ mwaaihava?” Dɨnyɨna kyeꞌ kɨrɨꞌ aꞌmwe sahwara mamwaalyɨna. 56 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Aꞌmwe pɨjaakuna gamɨnyɨna kwaasɨ yagaala jalɨkurakesaꞌ kɨrɨꞌ kumɨre yagaala avaainanyaꞌ majasɨ.
57 Pwara daavɨna yeva kwaasɨ yagaala dara wɨjalɨkurakɨna 58 “Gamɨ dakeꞌ nemɨ wɨꞌno. Dara daꞌ ‘Gotɨyare anga daꞌ aꞌmwera yavɨkaryaasaꞌ kayaaka yɨgalaꞌmujɨ yɨrɨka daryaai darɨkɨ anga pɨrɨꞌ aꞌmwera mamajɨ yɨpɨꞌdeꞌ madɨdeinyɨra,’ sara wɨꞌno.” 59 Sare kɨrɨꞌ kumɨre yagaala geꞌ geꞌ dɨna yesaꞌ avaainanyaꞌ mɨka.
60 Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei tɨnnyaba daavaka Jizaazarɨ yɨwaaraꞌna “Yagaala pɨrɨꞌ mamaꞌmaaꞌdɨnneigɨ daaka? Aꞌmwe dara jalɨkurakya aane pɨbwi kɨbwi mamaꞌmaarijɨwaana?” 61 Sara yɨwaaraꞌna kyaꞌ sahwai yagaala majai aane pɨrɨꞌ kɨrɨꞌ marɨvɨkɨri yaꞌ. Pɨgasaai Sipɨzipɨya Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangei yɨwaaraꞌna “Kɨraazɨtɨyaigɨ daaka? Gotɨyai tewaanaanga yɨnɨkere kaimɨraayaigɨ daaka?” 62 Sara yɨwaaraꞌna kyaꞌ Jizaazai wɨdɨna “Sahwainyɨra. Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai Gotɨyai dɨragɨnnakere aangasɨmagɨ kamwaalojɨ Gotɨyalyɨ maremwaalyɨkaderaarɨ danganyidelyɨra. Nabaai yɨraaya sɨgunyavɨ waꞌdengɨ gamɨ walaabathelyɨra.” 63 Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangerɨ sɨnna tɨka kudavaꞌ baazɨꞌmaꞌnyaꞌ maralihɨvainyɨna yaka yuyaraavɨ wɨdɨna “Nemɨ tɨviꞌna wɨꞌnɨwoꞌ gamɨnyɨna yagaala jalɨkurakyaꞌne pwaraavɨna nemudaasɨwakeina daaka! 64 Gotɨyarɨna yagaaibɨraizɨka dɨwakeꞌ sarɨmɨ miꞌna wɨꞌnɨwaava. Berɨꞌ dɨzijɨwaaꞌ?” Sara wɨdɨna kyaꞌ yuyara jɨdaꞌna “Kayaaꞌnanyabwi yɨwakeꞌna balana!” 65 Pwara gamɨnyɨ maagwala wopwakɨna yeva gamɨre sɨnnyavɨ bwakakɨna yeva asɨlyɨ gwamwagaranna yeva wɨdɨna “Gotɨyarɨ wɨꞌnaꞌgɨzɨ dɨnejɨwaakya! ‘Aai gɨramwaka?’ ” Miꞌna wɨdɨna kyeꞌ damera gamɨnyɨ araraalyajɨ tamamakuna yeꞌ.
Pitai wɨdaꞌ “Sai myawɨrivanɨge.”
(Matɨyui 26:69-75; Lukɨ 22:56-62; Jonɨ 18:15-18,25-27)
66 Kwaakeba angwaasaba Pitai mwaaidɨꞌnyɨ Gotɨyarɨna Yɨraꞌde Naangere wawɨnya wɨdaayadeꞌ baka 67 Pitai dɨka yimwannakerɨ tɨnna wanganaka baihanaꞌna yaꞌ. Baihanaꞌna yaka wɨdɨna “Gɨmɨjɨ Naazaretɨ mwaalyai Jizaazaryaba mwaaidɨnyaigɨnyɨra.” 68 Saꞌ wɨdɨna kyaꞌ Pitai “Nanyɨrabɨka!” daka kwaasɨ wɨdɨna “Arɨkawɨnyɨ. Gɨmɨ nyɨdɨwaanyaꞌ myawɨryadɨnyainyɨra.” Miꞌna wɨdaka adɨkurya savɨna mwalaawɨna. 69 Mwalaawɨna kyaꞌ wɨdaayadeꞌ wanganaka aꞌmwe yaasɨwaꞌmwaalyaraavɨ ayahi wɨdɨna “Aꞌmwe dai kumɨjɨyalyɨra.” 70 Pitai nabaai wɨdɨna “Arɨkawɨnyɨ.” Dɨvi sagaaꞌ kɨbawegaaꞌ aꞌmwe yaasɨwaꞌmwaalyara Pitarɨ ayahi wɨdɨna “Nebulyaꞌna gɨthɨwaka. Kumɨjɨyaigɨnyɨ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Galɨli mwaalyaigɨnyɨra.” 71 Sara wɨdɨna kyeꞌ yagaala dɨragɨnya wɨdɨna “(Daaina!) Gotɨyaryaba nebulyaꞌnanyasɨra. Kwaasɨyaꞌna mɨka! Sarɨmɨ dɨwaata aꞌmwe sarɨ mwanganyadɨnyainyɨra.” 72 Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ yɨmeꞌnyaꞌbɨꞌ kukuraayai yarai pɨgasaai dɨna yaꞌ. Dɨna kyaꞌ Pitai yawɨꞌna yaꞌ “Jizaazai sara nyɨdɨwaꞌ ‘Kukuraayai pɨgasaai jaka majɨ kyojɨ nɨmɨnyɨna dahasaai dahaaꞌ julyakɨdeigɨnyɨ.’ ” Pitai sara yawɨraka “ ‘Jizaazareinyɨ mɨka,’ beꞌna wɨdɨweinyaka!” kale kwiaꞌ kɨnna bazɨwɨlaawɨna yaꞌ.