13
Gotɨyare angeꞌ kayaaka yɨnyaꞌneꞌna wɨdakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 24:1-2; Lukɨ 21:5-6)
Sai Gotɨyare angevɨ bwalyodaaꞌnyɨ gamɨre pwai wɨdɨna “Nejɨwaakadɨnyaigɨ, dangana! Sɨla anga tewaanya sangɨ dangana!” Jizaazai wɨdɨna “Anga tewaanya dangɨ mwanganyɨjɨvanɨgɨna? Sɨlaanga aꞌba yɨlaꞌdɨꞌnyɨyaꞌ kunewɨ mwari yadesɨ. Arɨkewɨ. Yuya woꞌdalayɨwɨnasɨpɨꞌdengɨ.”
Daangegaaꞌnesɨra.
(Matɨyui 24:3-14; Lukɨ 21:7-19)
Dɨvi sagaaꞌ Mugunya Wolivɨ sai mwaaidɨꞌnyɨ Gotɨyare Angeꞌ pihɨrɨ mannadɨsɨ wangadaaꞌnyɨ aꞌmwera mamwaalyaba Pitalyɨ Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ Edɨruyalyɨ sara yɨwaaraꞌna “Dɨnedana! Dɨwaanya saꞌ Gotɨyare angevɨna gathɨhaaꞌ yɨmaꞌnadevaka? ‘Jizaazai sara nedakeꞌ yarai yɨmaꞌnaabazɨ!’ be wɨjɨwaainyaꞌ wanganawaajɨ yawɨraadevaka?” Miꞌna yɨwaaraꞌna kyeꞌ Jizaazai gaai wɨdɨna “Sarɨmɨ mala nayaa jɨwannyɨla! Pwai kwai kwaasɨ yagaala nayɨhɨthathɨka! Aꞌmwe kwalaalyara nɨmɨnyɨne yayaꞌ maarapɨjɨ wɨdɨpɨꞌdera ‘Nɨmɨ sahwainyɨra. Kɨraazɨtɨyainyɨra.’ Sara kadapɨjɨ aꞌmwe kwalaalyara ‘Nebulyasɨra,’ dapi kumɨnyɨ aꞌmwe kwaasɨyaraavɨ mɨdɨbɨꞌderera. Nabaai malyangɨnajɨ malyangɨne yɨhukyagaalyangɨnajɨ wɨꞌnapɨjɨ yawɨta kwalaalya mipɨnera! Aawa. Sa yɨmaꞌnanneꞌna kɨrɨꞌ Kwaakevakɨ aayaꞌ yarai yadeꞌ mɨꞌ. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Anga naanga pimagɨnyara anga naanga pimagɨnya pwarajɨ mala bwaꞌnɨpɨꞌderera. Aꞌmwe naanga kingɨya pwarera aꞌmwe naangai kingɨya pwarerari mala bwaꞌnɨpɨꞌderera. Kwalaalyaba wɨnɨnya yadengɨra. Mɨjɨka naanga yɨmaꞌnadengɨra. Yuya yuya sa yɨbwasɨnapi dɨvidaasɨ kayaaꞌnanya yɨmaꞌnadehaakɨra. Kayaaꞌnanyara kayaaka nayɨhigaibɨꞌdeꞌna nayaa jawɨrila sarɨmɨ saihi! Pwara sarɨmɨnyɨ wɨla yɨrakapɨjɨ kaajolɨyaraavɨ yɨhɨmaaripɨꞌdere. Lotuangengɨ yɨhɨrabɨꞌdeihɨlyɨ. Nɨmɨnyɨna Gaꞌmaanɨyaraavɨjɨ aꞌmwe naangeraavɨ kingɨyaraavɨjɨ kihɨmwangapɨjɨ sarɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ nebulyaꞌna dɨzalɨkurakyideꞌnanyɨ! 10 Gotɨyai yawɨrakeꞌna aꞌmwe ajɨmya yuyangɨyara gazabazaba mwaaihasaraavɨ Gotɨyare yagaala tewaanyaꞌ sɨnnawɨ kujɨwaakapɨjɨ dɨvi aayaꞌna yɨmaꞌnadehaakɨra. 11 Wɨla yɨhirapɨjɨ kotɨya yadɨvɨta angevɨna yɨhɨmarɨmwaaihyaꞌnera kihɨmakabapɨjɨ sarɨmɨ yawɨta kwalaalya mipɨnera! ‘Nɨmɨ gara wɨdɨdeinyaka?’ myawɨpɨnera! Aawana. Sagaaꞌ Gotɨyai yagaalyaꞌ sara kyɨhɨzaavojɨ dathazaꞌ sara duzideihɨlyɨra. Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sagaaꞌ sarɨmɨ duzideihi mɨka. Aawa. Kurya Tewaanyai sara wɨdathelyɨra. 12 Aꞌmwe pwai dɨna ‘Nyaꞌmwerɨ tamakɨpɨꞌdeꞌnanyɨ,’ dozɨ gyaꞌmwerɨ kotɨya yadɨvɨsabanna wɨmarɨmwaaihadelyɨ. Nabaai ganɨmaanga pwai gannya kaimɨraayarɨ wɨmarɨmwaaihadelyɨ. Kaimɨraaya pwara kuvɨnɨmaangeyuraavɨ kotɨyabanna makuna yɨpɨꞌde yuya baibɨꞌdengɨra. 13 Nɨmɨre yayavɨna yɨhyawɨꞌdɨvɨꞌ saihɨrɨna aꞌmwe yuyaraavɨ sɨnna tɨka wɨdavaderera. Kɨrɨꞌ aꞌmwe pwai nɨmɨnyɨna dɨragɨnna daavajarɨ aayagaaꞌ gannya baryaꞌnegaaꞌ Gotɨyai padaihasamaaradelyɨra.”
Kayaaꞌnanaangeꞌ kayaaka yɨgaideꞌnesɨ.
(Matɨyui 24:15-28; Lukɨ 21:20-24)
14 Yagaala daꞌ yɨdavɨdeꞌna nayaa jawɨrila! Sahwai wɨdɨna “Kayaaꞌnanaangei kayaaka yɨgaidei saba madaayɨ yajava kadaavojɨ danganyideihɨlyɨ.” Pɨkarya savɨ wanganaꞌgɨzɨ Jizaazare yagaala saꞌ jawɨramaaka! “Daaꞌdɨsɨ Juthɨya mwaalyara mugunyangɨna yarai lɨkaanya wɨpɨka! 15 Aꞌmwe pwai namwaalɨkwaasavɨ mwaalojɨyai ‘Angevɨ gɨlyɨvɨta kɨnɨ wɨlamaarɨma!’ majai yarai lɨkaanya wɨna yana!. 16 Aꞌmwe pwai wawɨnya yɨvanɨkei gannya angevɨna yɨvɨta maaryaꞌnei ayɨna mabannelyɨ. 17 Dazagaasagaaꞌ, weꞌ, aꞌmwe kaimɨraavɨmunnakenge! Weꞌ, aamunya wɨjaavanɨgave sagaake! 18 ‘Burɨkeꞌ nabwalaradɨka! Yɨrɨlyaꞌ nanedathɨka!’ dapɨjɨ tɨbarɨyagaala duzɨla! 19 Sareꞌ dareꞌnesɨ. Sagaaꞌna aꞌmweraavɨ daanga naanga wɨvɨnadehaakɨra. Daanga naanga nevɨnaja sagaaꞌ kayaaꞌnanyagaakɨra. Sɨnnawɨ Gotɨyai wakyaakegaasɨ kɨgaasɨ dahaaꞌ kɨgaasɨ wɨla dɨvi kɨgaasɨ daanga sabwi aawano. Arɨkewɨ. 20 ‘Yɨrɨka sa daanga naangegaaꞌ yesɨmavadɨma!’ Gotɨyai yagaala sara majɨ yajaꞌ aꞌmwe yuya kɨlaaꞌnake mamwaalyɨ yɨpɨꞌdengɨra. Aawa. ‘ “Nɨmɨre dahɨlakɨwera nabaibɨthɨka!” dena nɨmɨ yesɨmavadɨma!’ Gotɨyai dɨna yaꞌ. 21 Sagaaꞌ pwai kwai gɨthazaꞌ ‘Dangana! Dava Kɨraazɨtɨyai mwaalɨꞌ,’ nabaai gɨthazaꞌ ‘Dangana! Keiba mwaalɨꞌ,’ sarɨmɨ muꞌnɨpɨnera! 22 Dɨvi kwaasɨ kwaasɨ Kɨraazɨtɨyara, Gotɨyarɨ wɨꞌnawɨjɨwaakadɨvɨta kwaasɨ kwaasɨyara kumɨ sara kwaasɨ yawɨradɨdɨvɨꞌ wɨlaabapɨjɨ dapɨjɨ ‘Gotɨyai dahɨlakakera yawɨpɨꞌdeꞌ dɨngaka? Kwaasɨ yagaala wɨꞌnɨpɨka! Kayaaꞌna yɨpɨka!’ wɨjɨwaainyajɨ atɨka maruꞌnatajɨ kwaasɨ yɨpɨꞌderera. 23 Sara yɨpɨꞌdeꞌna sarɨmɨ saihi tewaanna nayaa dɨvaihanaryɨla! Mala nayaa jɨwannyɨla! Dɨvi yuya sa yɨmaꞌnyɨna yadengɨna sɨnnawɨ sagaaꞌ yɨhɨthɨvanɨge.
“Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayainyɨ walaabɨdeinyɨ,” wɨdakeꞌnesɨ.
(Matɨyui 24:29-31; Lukɨ 21:25-28)
24 Sareꞌ kɨrɨꞌ sagaaꞌ daanga naanga wɨvɨnade sasaꞌ tɨviꞌna kyojɨ yɨrɨka sangɨ nyɨlyai mujɨ kyojɨ jɨhɨnya yɨmaꞌnyɨna, nabaai lawei mujɨ yadelyɨ. 25 Sɨgunyavɨdaasɨ sɨlɨngaamɨnyarɨka pɨrɨꞌ bwalaꞌna, pɨrɨꞌ bwalaꞌna, sɨgunyavɨ dɨragɨnya warɨkevɨ wɨnɨnya naangeꞌna yɨmaꞌnadesɨ. 26 Wɨnɨnya kyojɨ Aꞌmweraavɨne Kaimɨraayai yɨraayavɨ dɨragɨnya naangeꞌ, tewaanya naangeꞌ, byaanna naangeꞌ waꞌdozɨyavɨ kwalaabozɨ wangabɨꞌdelyɨra. 27 Sahwai ejelɨyaraavɨ wɨdaasɨna ‘Nɨmɨre dahɨlakengɨ Kwaakevakɨ yuneba pimagɨ pimagɨ akyamwidaaꞌnyɨ akyamwidaaꞌnyɨ kwala dalamariꞌbwaraawila!’ wɨdasaabɨna yadelyɨra.”
Aayagaaꞌna yɨta wɨjɨwaakyaꞌnesɨra.
(Matɨyui 24:32-35; Lukɨ 21:29-33)
28 “Yɨta pihɨya wanganapɨjɨ keꞌbaꞌnanya saꞌ jawɨrila! Pihɨtaanyavɨ wɨvya naanga kyojɨ sedala pwaꞌnyɨna yojɨyagaaꞌ sarɨmɨ yawɨꞌdɨvɨꞌ ‘Pihɨyaꞌ lɨꞌmwaꞌ. Nyɨlyagaaꞌ aya kɨgaaꞌ yɨmaꞌnadehaakɨ.’ 29 Sara yawɨꞌdɨvɨtabaaibɨꞌ sarɨmɨ dɨwe sangɨ yɨpɨꞌdengɨ wanganapɨjɨ dara jawɨrila! ‘Gamɨ miꞌna yarai walaabathei. Tɨkuryavɨ daavɨꞌ.’ 30 Nebulyaꞌna yɨhɨthɨwa. Aꞌmwe sagaaꞌ mwaalyara kuna myɨmanɨgwiadapi yuya dɨwe sa yɨmaꞌnadehaaꞌnanyɨ. 31 Sɨgunyasɨ Kwaakevasɨ savakaai dɨvi sagaaꞌ kiwawojɨ kɨrɨꞌ nɨmɨre yagaalyaꞌ yɨwawodeꞌ mɨꞌ. Waragothesɨra.”
Aayagaaꞌna yuyara myawɨryarera.
(Matɨyui 24:36-44; Lukɨ 17:26-30,34-36)
32 “Yɨrɨka walaabɨde sagaaꞌna aane pwai kwai yawɨradehaaꞌ mɨꞌ. Ejelɨyara Gotɨyareba mwaaihasara myawɨrivanɨgaꞌ. Gotɨyarɨ Gawaalɨvaangai myawɨrivanɨꞌ. Nɨmwai gavei yawɨꞌmanɨꞌ. 33 Sarɨmɨ mala nayaa jɨwannyɨla! Sareꞌ dareꞌnesɨ. ‘Sagaaꞌ gathɨhaaꞌ yɨmaꞌnadeꞌ dɨngaka?’ myawɨrivanɨgo. Sareꞌna dɨvaihanaryɨla! 34 Aꞌmwe daibɨsainyɨra. Aꞌmwe sai pɨwɨnnei gannya wawɨnyangɨ wɨdaayadɨvɨsaraavɨ maramwaaihɨna kumɨre wawɨnyaꞌna, pwai gannya wawɨnya wɨjɨwaakɨna, pwai gannya wawɨnya wɨjɨwaakɨna sana sana yaka tɨkuryaba mwaaidei damerɨ wɨdɨna ‘Nayaa dɨvaihanaꞌ!’ wɨdɨwakelyɨ. Sahɨbaaibɨꞌ yɨhɨthɨma! 35 ‘Sarevɨdaaꞌnyɨ nɨmɨreihi, nabaai nayaa dɨvaihanaryɨla!’ Sareꞌ dareꞌnesɨ. Angevɨne naangerɨna yawɨꞌna ‘Gamɨ gathɨngaaꞌ bathei dɨngaꞌ!’ myawɨrivanɨgo. ‘Sawɨsavɨ bathei dɨngaka? Kalawawegaaꞌ bathei dɨngaka? Yɨrɨkunyagaaꞌ bathei dɨngaka? Yɨrɨke byaaka gaai yadaaworiyagaaꞌ bathei dɨngaka? Nemɨ myawɨrivanɨgo,’ dapi nayaa dɨvaihanaryɨla! 36 ‘Nɨmɨ yɨmeꞌnyabɨꞌ yɨmaꞌnaabaꞌmujɨ yarai walaabɨdeꞌna se waꞌdapi nayɨhwangamudɨꞌ! 37 Nabaai nɨmɨrerajɨ kayaaꞌna nabaibɨthɨka!’ dena yɨhɨthɨvanɨge saꞌna aꞌmweraavɨ wɨdɨvanɨge ‘Nayaa dɨvaihanaryɨla!’ ” wɨdɨna yaꞌ Jizaazai.