Ḳapiya Sën Paulus Kevu Netu Luu Vu Kerisi-yi-alam Vu Timoti
1
Sa Paulus sën Anutu ggooin sa raḳ bevonġ sa tu Kerisi Yesu yi sinarë in bë sa nanër ranġah nabë Kerisi Yesu yoh vu bë gevonġ bemehönon demedo malaj-tumsën. Lob sa ḳevu ḳapiya sënë yök vu honġ Timoti in sahëġ neving honġ nebë sën sa naluġ honġ. Hil Mehöböp Kerisi Yesu luho Ama Anutu degevonġ hir semusën nyëmasën vu honġ bekwaj pesivin honġ gedegevonġ bayom gëp revuh.
Hil Su Nid Namum In Bengö Nivesa
Sa ḳenug lo detu Anutu yi hur wirek medeneḳo yi raḳ, lom sa nesepa loḳ vahaj menehevonġ nebë saga ving, lob sa neseggi loḳ ayoġ menehanġo, rëḳ maḳ sa nehevonġ niröp. Lob sa najom raḳ in honġ los kwaġ vesa vu yi in honġ raḳ buk pin. Sa kwaġ nevo sën ġesu wirek lo, om sa nehevonġ rot buk geranġah bë sa ġalë honġ gökin, loḳ mëm sëḳ kwaġ vesa jaḳ los dahis.
Lob sa kwaġ nevo bë ayom neya timu vu Anutu yönon, gaḳ su ġenetetuhin rë. In bum avëh Lois vonġ ving nyëmuġinsën, lob atam Ainike sepa loḳ vaha bevonġ ving, log seraḳ nim bë honġ nebë saga gwëbeng ving. Om sa bë nanër vu honġ nabë: Sa hebë nemaġ raḳ honġ wirek, loḳ mëm Anutu vo semusën vu honġ in bë gwevonġ yi huk. Om ġegwee doḳ semusën saga beniwëëk jaḳ. In Anutu su vonġ Anon Vabuung vu hil in bë hil aġöneng in hil rë, gaḳ vonġ vu hil in bë hil nid wëëk bahëd geving mehönon, behil nġo ġeġin hil nivesa. Om su nim namum in hil Mehöböp beġeġöneng in sën ġenanër yi ġaġek ranġah lo. Gesu nim namum in sën seyam nado loḳ ḳarabus in yi mehö sa agi. Gaḳ mëm gweḳo niwëëk vu Anutu bekwerë maggin jaḳ Bengö Nivesa geving sa. In Anutu ḳo hil yah vu yi beggooin hil raḳ in bë hil sepa doḳ nġaa niröp mu. Su vonġ nebë sënë raḳ sën hil nehevonġ nġaa nivesa lo rë, gaḳ vonġ yoh vu yö kwa besemu hil nyëmasën, degwa raḳ Kerisi Yesu. In nër vorot loḳ buk sën yö nahën gesu tunġ yaġek los dob rë lo bë rëḳ gevonġ nabë saga. 10 Rëḳ mëm gwëbeng Kerisi Yesu, mehö sën ḳo hil vër in hil nġaa nipaya nyëvewen lo, töḳ yam ranġah ggovek ya betateḳin ġaġek sënë lo degwa ranġah vu hil. Log tateḳin yam ranġah bë: Nabë hil ġevonġ geving Bengö Nivesa, og hil rëḳ medo malad-tumsën degwata los degwata, gaḳ hil su rëḳ nadiiḳ bemalad nama na veröḳ yi rë.
11 Lob tato sa bë sa natu yi sinarë benanër Bengö Nivesa sagi ranġah getahu mehönon doḳ, 12 om sën gwëbeng setöḳ raḳ maggin. Rëḳ mu sa su niġ nemum in rë, in sa naraḳ mehö sën sayoġ neya timu vu yi lo ni, gesa naraḳ ni bë yoh vu bë rëḳ geġin nġaa sën tunġ loḳ yam sa nemaġ lo nivesa rot, beberup doḳ buk sën hil bare mala lo. 13 Om ġesepa doḳ ġaġek niröp sën senër tato vu honġ wirek lo, los ayom na timu vu yi bahëm geving yi losho yi alam, in Kerisi yi mehö honġ. 14 Yönon, Anutu tunġ nġaa nivesa anon sënë loḳ ya nemam in bë gweġin, om gweġin nivesa jaḳ Anon Vabuung sën nedo loḳ hil ayod lo yi niwëëk.
15 Log ġeraḳ ni vorot bë alam pin vu distrik Asia*, ving Pugelus luho Hermogenes, bedeneruu demij vu sa gesu denegga raḳ sa ggökin rë. 16 Rëḳ sa najom raḳ vu Anutu bë semu Onesiporus losho yi alam, in nevonġ besayoġ nivesa neraḳ yah beron nġahiseḳë. Su ni nemum in sën sa nado ḳarabus agi rë, 17 gaḳ yam Rom lom sero sa niwëëk rot betöḳ vu sa. 18 Om Mehöböp kwa pesivin yi doḳ buk sën duḳ nom dob lo. Yönon, nġaa pin sën nevonġ ggëp Epesus wirek in doḳ vu sa lo, saga ġeraḳ ni venuh.