Ḳapiya Sën Ya Vu Alam Hibru
1
Anutu Nalu Ḳo Ġaġek Yam Vu Hil
Wirek Anutu vonġ ġaġek vu hil ḳenud lo verup alam-denenër-ġaġek-ranġahsën lo avij beron nġahiseḳë, geraḳ aggata nġahiseḳë. Rëḳ vu buk sënë sën Buk-tamusën vonġin berup lo, om Anutu nenër ġaġek vu hil verup Nalu avi. Anutu ggooin yi raḳ ggovek ya bë doḳ nah ben begeḳo nġaa pin natu yi nġaa, lob semu nġaa pin los dahis raḳ Nalu nema ving. Nalu og yiḳ Anutu yi niwëëk los niḳapiik yi, beyiḳ luho Anutu neggëp ti. Lob yi ġaġek los niwëëk nevonġ benġaa pin sënë nedo niwëëk. Revu hil mehönon hil nġaa nipaya ya raḳ yö niḳöḳ, loḳ mëm yah nedo Mehö-los-bengö Anutu nema vesa vu vavunë.
Anutu Nalu Kesuu Angër Pin
Lob tu ala bekesuu angër pin, in Ama nër bë arë böpata rot kesuu angër pin arëj. In Anutu su nër vu angër ti wirek bë:
“Sa naluġ honġ.
Sa haḳo honġ gwëbeng” rë.
Log su nër raḳ angër ti wirek bë:
“Sëḳ natu Ama,
gerëḳ natu sa Naluġ” rë.
Gaḳ mëm loḳ buk sën vonġ Nalu Aġuu luḳ yam dob lo, og mëm nër bë:
“Anutu yi angër pin denadudeḳ vu yi.”
Log nër raḳ angër lo bë:
“Vonġ beyi angër lo deneseröġ pevis nebë sanġ.
Gevonġ yi hur lo bedenekevoh nġaa nebë sën nengwah daggen lo.”
Rëḳ mëm nër raḳ Nalu bë:
“O Anutu, ġetu mehö-los-bengö meġenedo degwata los degwata.
Geġenesepa loḳ nġaa yohvu mu meġeneġin honġ alam niröp.
Ahëm neving nġaa niröp panġsën,
genim nelëlin keyëhsën ġaġek.
Om Anutu sën tu honġ Anutu niröp lo ggooin honġ raḳ kesuu honġ alam vahi pin,
lob rikin wël* kwa-vesasën-yi raḳ honġ.”
10 Log nër raḳ yi ggökin bë:
“Mehöböp, nġo ġetunġ dob sënë nyëdahis,
lob nedo niwëëk rot.
Geyaġek pum raḳ nim wëëk ving.
11 Yaġek los dob sënë rëḳ mala nama,
gaḳ honġeḳ nġo ġenedo degwata.
Kë, log yaġek los dob rëḳ muġeng jaḳ nabë tob siis.
12 Lob rëḳ ġepesu nabë sën mehönon denepesu tob lo,
gerëḳ gwetunġ mewis nabë sën mehönon deneröp röpröp mewis lo.
Gaḳ honġ, og nġo ġenedo nebë saga in ġemedo,
log honġ buk su rëḳ govek na rë.”
13 Log Anutu su nër raḳ angër ti wirek bë:
“Ġenam ġemedo sa nemaġ vesa,
gesëḳ ġevonġ beġebaḳë alam sën denesis beġö vu honġ lo
doḳ na vaham ġebinë” re.
14 In angër og yiḳ sir nebë nġaahur bedetu Anutu yi hur, bAnutu nevonġ sir ya in bë dedoḳ vu alam sën geḳo sir nom lo.