Ḳapiya Sën Paulus Kevu Vu Pilemon
1
Sa Paulus, sa nado ḳarabus raḳ sën sa nanër Kerisi Yesu yi ġaġek ranġah. Alu hil arid Timoti ḳevu ḳapiya sënë yök vu honġ Pilemon sën alu ahëmin neving honġ balöö nehevonġ Anutu yi huk loḳ ti lo. Alu ḳevu ḳapiya sënë vu melu he avëhnömin Apiya, gevu Arkipus sën tu Anutu yi mehö-beġö-yi ving hil lo. Log alu ḳevu vu Yesu-yi-alam sën yam denesupin sir loḳ honġ begganġ lo pin ving. Hil Amad Anutu luho Mehöböp Yesu Kerisi degevonġ hir semusemu nyëmasën nök vu ham beham ayomin gëp revuh.
Pilemon Ahë Neving Mehöböp
Sa kwaġ nevo honġ mesa najom raḳ in honġ vu sa Anutu yoh vu buk pin nebë sahëġ nivesa vu yi in honġ. In sa nehanġo galam denenër bë ahëm neving Mehöböp Yesu, bayom neya timu vu yi rot, log ahëm neving Anutu-yi-alam pin ving. Log sa najom raḳ bë hil medo jevuh ti, in hil nehevonġ ving ggëp ti. Lob sënë rëḳ gevonġ beġejaḳ nġaa nivesa vesa pin sën tu hil nġaa in Kerisi-yi-alam hil lo ni. Arig-e, yönon! Ahëm neving Anutu-yi-alam meġeneloḳ vu sir lob ayoj sepëp raḳ. Gesaga vo niwëëk vu sa ving besa kwaġ vesa rot.
Pilemon Geḳo Onesimus Nom Nabë Ari
Log sa bë ḳetaġ nġaa ti vu honġ. Kerisi yi mehö sa, om seyoh vu bë nanër los niwëëk vu honġ nabë gwevonġ nabë sënë. Rëḳ mu su rëḳ nabë saga rë, gaḳ sëḳ nahub ḳetaġ vu honġ in alu ahëd neving hil. Yönon, sa Paulus sën sa neḳetaġ vu honġ lo! Sa atov raḳ, gesa nado loḳ ḳarabus raḳ sën sa nanër Yesu Kerisi yi ġaġek ranġah lo. 10 Sa ḳetaġ vu honġ nabë: Gwelë sa naluġ Onesimus nivesa. In sën sa nado ḳarabus lo, lob sehërin yi yom vu Kerisi benebë sën tu sa naluġ. 11 Wirekeḳ su nevonġ huk nivesa meneloḳ vu honġ rë, gaḳ gwëbeng sënë og rëḳ gevonġ huk nivesa bedoḳ vu honġ gesa geving.
12 Lob sa nehevonġ yi yök vu honġ ggök yahin, rëḳ mu sagi vonġ bë sa vepul sa naviġ len ti vër behevonġ yök vu honġ. 13 Yönon, sa nado loḳ ḳarabus raḳ sën sa nanër Bengö Nivesa ranġah, lob sa nehevonġin bë ġulin yi bemedo geving sa in doḳ nah böm bemedo geġin sa nivesa. 14 Rëḳ ma gesa su rëḳ ġevonġ jeggin rë, in su ġenedo in bë ġengoġekin rë. Gaḳ mëm nabë nġo ġemedo bekwam bo nabë gwevonġ nivesa vu sa, og mëm. 15 Onesimus tah yi vër in honġ dus teka, om maḳ nġaa saga verup in bë mëm rëḳ gweḳo yi nah gökin bemedo degwata geving honġ. 16 Om gweḳo yi nök vu honġ, rëḳ mu su gwelë yi nabë hur sën tu nġaa meris mu. Gaḳ sagaḳ maya gegwëbeng og tu arim ti, om ahëm geving yi. Yönon, sahëġ ving yi rot, rëḳ mu mëm maḳ ahëm geving yi kesuu sa, in nġo honġ hur rëḳ mëm tu arim ving. 17 Ġenelë sa nebë alu nehebë loḳ ti in Yesu yi huk, om gwelë Onesimus nabë sa, megweḳo yi nök vu honġ.
18 Lob nabë vonġ nġaa ti paya vu honġ, ma su vo loḳ honġ nġaa ti wirek rë, og ggovek, getum gwebë sarëġ doḳ nah in sebo doḳ. 19 Senġo ḳevu ġaġek sënë raḳ nemaġ niröp bë, sa Paulus senġo rëḳ bo doḳ nah nġaa sënë nyëvewen vu honġ. (Log sa su rëḳ nanër vu honġ nabë sa nyëvewen ti neggëp vu honġ in sën sa haḳo honġ yom vu Anutu wirek lo rë.)
20 Arig-e! Mehöböp yi mehö honġ, om sa bë gwevonġ nġaa nivesa vu sa. Nabë gweḳo Onesimus nök vu honġ los ahëm nivesa vu yi, og saga rëḳ gevonġ besa kwaġ vesa jaḳ gesa ġevonġ Kerisi yi huk los ayoġ sepëp. 21 Log seraḳ ni besa kwaġ nevo bë rëḳ gwevonġ noh vu ġaġek sën sa ḳevu agi. Yönon, seraḳ ni ggovek ya bë rëḳ gwevonġ panġsën rot mekesuu nġaa sën senër vu honġ gwëbeng agi.
22 Log sa ġaġek ngwë nahën nebë: Gwero sa nyëġ ayo ti begëp borot, in sa kwaġ nevo bë Anutu rëḳ genġo ham jomraḳsën, lob rëḳ bo sa vër besenök vu ham.
Ġaġek Ahë-nivesa-yi
23 Log Epapras sënë nedo ḳarabus ving sa raḳ sën nenër Kerisi Yesu yi ġaġek ranġah lo. Kwa nevo honġ ving benër bë ahë nivesa in honġ. 24 Log sir sën he nehevonġ Anutu yi huk loḳ ti lo, Markus, gAristarkus, geDemas, geLukas lo, kwaj nevo honġ ving bedenenër. 25 Hil Mehöböp Yesu Kerisi yi semusemu medo geving ham pin anomin.