5
Yesu yai ta murom niki dongua miriyomdi ikai koi moingua bei nokapu de tome
Mt 8:28-34; Lk 8:26-39
Ena Yesu te gama yokamai nuwi dian boromdi furo u koro ipo furo Garara akai tei fuka dime. Ena Yesu nuwi kopare u mena fungoro yai ta murom niki dongua miriyomdi ikai koi moingua yaromi yono einga akaiyom ma dere Yesu moingui tei ume.* Mk 1:23 Yaromi yono einga akaiyom kei faingoro te nenta yaromi okom kauwom kan korangua faikeme. Yaromi yoporam boingua ena kan sen korangua i ama faikeme. Ari yokamai kakom kakom okom kauwom kan sen koimba yaromi okom kan i ako dou diro ma dere te kauwom kan i si guwo gawo di ma dome. Ena iran yaromi yoporam boingua iran nenta yaromi a ki suwangua faikeme. Te kakom kakom girungua takongua yaromi yono einga akaiyom tei bo kopu tei bo wan moire wi sire au dire kongo ire nen gam boi guwo di moime.
Ena yaromi murom niki dongua miriyomdi ikai koi moingua kanunguai Yesu fakai tei moingoro ena bu dire furo Yesu gumamdi tei kauwom gurom boingoro 7-8 ena Yesu ka murom niki dongua epe di tome. “Ne murom niki dongua yai yo, yaromi miriyomdi ikai ma dere u mena fo!” di tongua iran yaromi au ori wom dire “Yesu yo, ne Yai Gumam munomdi teme iwa moingua yaromi wam moine. Ne na moika akaiyom unanga faikeme. Ena iran ne Yai Gumam ‘Na ganam kipi kokonan narokenaiye,’ diro ka di koi eyo!” epe di tongoro* Mk 1:24 ena Yesu “Kan daro!” diro mina wako tongoro “No murom niki dongua munmane moipunga iran ari na kanam ‘Munmane’ eime,” di tere 10 ena yaromi Yesu yana epe di tome, “ ‘No man tawa ma dowame,’ dire dowinam boikeyo!” yana di tome. 11 Ena non munmane kopu tei moiro imin neingoro 12 ena murom niki deinga yokama Yesu yana epe di teime, “Ne no yokamai nowi dowangere no non denom minom ikai koi napune,” di teingoro 13 ena Yesu “O” dungoro murom niki deinga yokamai yaromi ma dere non minomdi ikai tei fingoro non munmane epemere 2000 moinga go gu diro tongi bunam tei furo fu nuwi dian ori fure nuwi giranom wako murongoro goime. 14 Goingoro ena non kiapanom beinga yokamai tongi fu mam iki fure ari iki bunam koro koro kei fainga yokamai ka wayom di mari de ereingoro ena ari muruwo tai benguai kanaro fime. 15 Ena yokamai Yesu moingui tei ure kaningai yai koma murom niki deinga yokamai ikai koi moinga yaromi Yesu moingui tei ame dere gai nokapu fire te nomane nokapu dungoro inokore nokapu ei fingoro yokamai kuri ori wom fime. 16 Te yokamai koma tei moiro tai bengua kawom kanere ari yokamai epena winga yaromi koma murom niki deinga yokamai ikai koi moinga kam wayom di ereime. Te yokamai non kam wayom ama di ereime. 17 Epe iran yokamai ka i fire “No ikinom akainom i ma dere fo!” Yesu di tere moime.
18 Ena Yesu nuwi kopare ikai naro bengua yai murom niki deinga yokamai koma ikai moinga yaromi Yesu “Ama napune,” diro yana di tomba 19 Yesu “Nemane,” di tere te “Ne fu arinuma yokoinuma yokamai moingi tei fure Ari Wanopanom ne kanum fire te tai mapunom nokapu bei erongua mapunom muruwo di ero!” ama di tongoro 20 ena yaromi ma dere fu Dekapori akai tei fure wan fure tai mapunom Yesu bei tongua ari yokamai di erongoro ari yokamai muruwo inokore munmane eime.* Mt 4:25; Mk 7:31
Yesu ama ta goingua te opai nupi faingua bei nokapu de erome
Mt 9:18-26; Lk 8:40-56
21 Ena Yesu nuwi dian ori inako dero koro uro nuwi bunamdi tei moingoro ari yokamai u moingui tei ure kuku boime. 22 Yesu tei moingoro ena yai ta Yura ari ka nuwi si ereinga ikom kiapam bengua yaromi kam Yairusi u tei ure kanungua Yesu moingoro ena ako fairo 23 yana di tome, “Na aponam gawo goraro bemie. Ena ne ure okonum gam i akore bei nokapu de towangere yokori morame,” di tongoro* Mk 7:32; Lk 13:13 24 ena Yesu te yaromi gere ama fipire. Fipikoro te ari munmane dourom boi fure irauro kei fime. 25 Te opai ta ama Yesu dourom boi fume. Oparomi kapa sungua kakom kakom non iki 12 goungoro nupi epe fai moime. 26 Oparomi giyai beinga yokamai moingi tei fure kongo mukom te guwai gaiyom muruwo erongoro giyai mapunom bei teimba gam kipi kaingoro kakom kakom moi niki dere moi mokome. 27 Oparomi epe moiro Yesu kam di koro koro deinga fire ari yai opai wingi ama ure Yesu mouwomdi fure gaiyom okom si baume. 28 Oparomi “Na yaromi gam bo gaiyom okonam si baunaikoro nupi faika i gouname,” epe di firo gaiyom okom si baungoro* Mt 14:36; Mk 6:56 29 ena kene kene eiro akiyom darongoro oparomi gam si koi engua nomane fime. 30 Te Yesu ama kene kene eiro yoporam boingua u mena fungua firo si awa tere ari irauro kei finga yokamai mina wako erome, “Na gainam eramom okom si baume?” di erongoro* Lk 6:19 31 ena gama yokama “Ari munmane ne irauro kei ere finga iran ta bengoro ‘Na ganam era okom si baume?’ diro mina wako erene?” di teimba 32 Yesu “Eramom okom si baume?” diro kan koro koro dongoro 33 ena oparomi nupi fainguai goungua fire gam nouro dire u Yesu moingui tei ure ako kauwomdi tei fairo mapunom muruwo di mari de tongoro 34 ena Yesu “Aponamyo, ne na kanam fi ki singa iran nupi fainga goume. Te ne ganum kipi kaingua i mora goume. Ena ne wira dire fo!” di tome.* Mk 10:52; Lk 7:50; 17:19
35 Ena Yesu oparomi ka di moingui ari koropane Yura ari ka nuwi si ereinga ikom kiapam bengua yai Yairusi ikom tei ma dere ure “Yae, ne aponum mora goime. Ena iran ta bengoro ne ka nuwi si norongua yai gam kipi kokonan tene?” di teingoro 36 Yesu ka dingai firo ena kiapam bengua yai “Ne kuri fikere na kanam fi ki si naro!” di tome.
37 Ena Yesu Pita te Yemesi te Yemesi emerom Yoane yokamai endire fume. Te Yesu ari yokamai muruwo “Ama moingui tei koi kuiyo!” di erome. 38 Ena yokamai Yura ari ka nuwi si ereinga iki kiapam bengua yai ikom tei wingai Yesu kanungua ari yokamai au diro kai ori wom meiro okonom kaunom fera siro wanime. 39 Ena Yesu ikai fure “Ne yokamai ta bengoro au diro kai ori wom meiro okonom kaunom fera siro wanime? Ama i mora goikere yo wi faime,” di eromba* Yo 11:11 40 yokamai fire wia goi teingero ena yaromi yokamai muruwo ewi mena dere ena ama nem mam te gama yokamai koi winga endire fu ama fai moingui tei fume. 41 Yesu ama okom akore ka epe di tome, “Taruta kum,” di tome. Ka i mapunom i epe: “Ama gawo, ‘Ne ario!’ di ereiye.”* Lk 7:14 42 Ena ama i kene kene eire arire wanume. Ama i non ikiyom 12 moime. Ena ama i arire wanungua yokamai kanero ganom nouro dire moime. 43 Ena Yesu “Ne yokama na tai beikai ari di erekeiyo!” di erowai tere di erome. Te yaromi “Ne yokamai kua kopuna ama teiyo!” ama di erome.* Mk 1:44; 7:36

*5:2: Mk 1:23

*5:7-8: Mk 1:24

*5:20: Mt 4:25; Mk 7:31

*5:23: Mk 7:32; Lk 13:13

*5:28: Mt 14:36; Mk 6:56

*5:30: Lk 6:19

*5:34: Mk 10:52; Lk 7:50; 17:19

*5:39: Yo 11:11

*5:41: Lk 7:14

*5:43: Mk 1:44; 7:36