4
Yesu mukom sikirowainga eke dongua kam dume
Mt 13:1-9; Lk 8:4-8
Ena kipin ta Yesu nuwi dian bunamdi furo ka koro boiro ari nuwi si erome. Te ari yai opai munmane kuku boiro wanapo de suna de teingoro iran Yesu nuwi kopare gawo ikai fure nuwi boromdi tei ame dongoro te ari nuwi bunamdi tei moime.* Mk 3:7-9; Lk 5:1-3 Ena Yesu ka munmane eke dere dire nuwi si erongua i epe:* Mt 13:34; Mk 4:33-34 “Na ka duwaika fiyo! Yai ta ‘Tai ipom sikirowaiye,’ diro suna fume. Ena furo sikirungoro mukom suwo koropane konmori ako sungoro ena kapuka yokamai ure neime. Te mukom suwo koropane ako kongo boromdi sire man suwom toka dungui tei kene kene eire fu di mokomba douranom ako fure kongo boromdi bosin beiro aro dongua kakom i kopuna arom i ware ware eiro goime. Ena te mukom suwo koropane ako tai garom boingua dungui tei sire fu di mokongua tai garom boingua sumuna mokoro si goingoro mukom koikeme. Epe beimba mukom suwo koropane ako mansinom nokapu dungui tei sunguai fu di mokoro mukom nokapu munmane koime. Eriyom suwo mukom 30 koime. Te eriyom suwo mukom 60 koime. Te eriyom suwo mukom 100 koime. Ena iran ne yokamai kinanom kun enangua ka i fiyo!” Yesu epe di erome.
Yesu ka eke dongua mapunom imari dome
Mt 13:10-17; Lk 8:9-10
10 Ena okome Yesu nen moingui Yesu mouwomdi ari okonom koro koro muruwo kaunom surai te ari suwo koropane ka i finga yokamai gere u Yesu moingui tei uro ka eke dongua dungua mina wako teingoro 11 Ena Yesu ka epe di erome, “Yai Gumam ari kiapanom bei erongua kam ne yokama mora di mari de erongoro fi moimba na ari na kanam fikeinga mena moinga yokama ka eke dere di ereiye.* 1 Ko 2:10 12 Na ka eke dere di ereika iran yokamai kakom kakom kanimba kan kun daikeime. Te yokamai kakom kakom ka fimba fi kun daikeime. Te yokamai kan kun daraimbo fi kun daraimbo nomanenom si awa towaingero Yai Gumam bianom faingua kore dowame,” Yesu epe di erome.* Ais 6:9-10; Yo 12:40; Ap 28:26-27
Yesu mukom sikirowainga eke dongua kam mapunom di mari de erome
Mt 13:18-23; Lk 8:11-15
13 Ena Yesu ari yokamai epe di erome. “Ne yokamai ka eke dere dikai mapunom fimboro fikeime? Fikenaingere na ka eke dere tokoi duwaika ne yokamai ka i ama fikenaime. 14 Ena iran mapunom fi goi iyo! Yai ta kopuna ipom sikirungua yaromi kamun gunom ka epemere sikirume. 15 Mukom ako konmori sunguamere i epe ari suwo koropane kamun gunom ka i fimba Satan kene kene eire fu yokamai nomanenom ikai fure kamun gunom ka ire fume. 16 Te mukom koropane ako kongo boromdi sunguamere i epe yokamai kamun gunom ka i fire kene kene eire mun fimba 17 nomanenom i douranom akore boikengua yokamai kakom kakom ka i ako moikeime. Yokamai kamun gunom ka finga tai niki dongua bo ganom kipi kaingua kokonan u mari u erongua kakom gunom kam i ma deime.* Kor 2:7 18 Te mukom koropane i ako tai garom boingua dungui sunguamere epe yokamai kamun gunom ka i fimba 19 mangi tai ipun dongua mapunom mapunom te kongo mukom guwai gai ire waninga mapunom sumuna kamun gunom ka i si goingoro mukom koikeme.* Mk 10:21-22; 1 Ti 6:9-10 20 Te mukom suwo koropane ako mansinom nokapu dungui tei sunguamere i epe yokamai kamun gunom ka i fire fi ki sire mukom koime. Yokamai suwo koropane mukom 30 koime. Te yokamai suwo mukom 60 koime. Te yokamai suwo mukom 100 koime,” Yesu epe dume.
Yesu ka ta eke dere di erome
Lk 8:16-18
21 Ena Yesu ka ta akai nere epe di erome. “Nenta yaromi kewa gairo ire ikai fure kowi minomdi embo boi berere embo? Tamanume. Yaromi ire boi boromdi eme.* Mt 5:15 22 Ena Yai Gumam bei moire tai ta eke dero dunguai i mari dowame. Te ari tai ta mapunom mapunom kou siro bire einga tarom i okome u mari uname.* Mt 10:26; Lk 12:2 23 Te ne yokamai kinanom kun enangua ka i fiyo!” Yesu ka epe di erome.
24 Te Yesu ka ta ama di erome. “Ne yokamai ka i finga fi goi iyo! Te ne yokamai ari ipu si ereingamere Yai Gumam epe ne yokamai ipu si erowame. Te yaromi ne yokamai ipu ori wom si erowame.* Mt 7:2; Lk 6:38 25 Yai ta na kanam fi kan inangua yaromi Yai Gumam ka mapunom munmane di towame. Te yai ta na kanam fi kun daikenangua yaromi ka mapunom munmane di tekenaro beme. Ka i koma suwom fingua kam i okom bare iname,” Yesu epe di erome.* Mt 13:12
Yesu kopuna ipom mokongua eke dongua kam di mari dome
26 Ena Yesu ka ta akai nere epe di erome. “Yai Gumam ari kiapanom bei erowangua kakom i dunguamere epe yai ta suna fure tai mukom siringoro mokome. 27 Yaromi giruwangua kakom wi fairo te aro dongua kakom arire wan moingoro te kakom kakom ipom i fu di mokomba yaromi mapunom fikeme. 28 Mansinom nenen akire di tongoro mokome. Koma fu di mokongua bakom mokongoro te okome arom sungoro te okome wom mukom koime. 29 Ena mukom koingua kakom yai ‘Mukom koime,’ diro furo feime,” Yesu epe dume.* Rew 14:15
Yesu eri mastari mukom ka eke dere di erome
Mt 13:31-32, 34-35; Lk 13:18-19
30 Ena Yesu tokoi ka di erome. “Yai Gumam ari kiapanom bei erongua akai i dunguamere epe 31 eri mastari mukom dume. Eri mastari mukom i gawo toka dungua te eri mukom muruwo i ori koime. 32 Koimba eri mastari mukom sumuna suna worainga moko ori dairo tai neinga muruwo bire iwe de tero ori wom mokome. Te eri mastari yokam i ori wom daingua iran kapuka yokama u yokam tei ure ikinom kei faime,” Yesu epe dume.
33 Ena Yesu yaromi ka eke dero mapunom mapunom dire kamun gunom kam di erome. Firaingamere epe di erome. 34 Te Yesu yokamai ka eke dongua towane di erome. Te yaromi nenen te gama yokamai gere moire ka eke dongua mapunom di mari dero di erome.* Yo 16:25
Kamun kai ori nuwi Yesu kam gore dime
Mt 8:23-27; Lk 8:22-25
35 Ena aro kakom teiwo kamun taroma engoro Yesu gama yokamai “Nonon nuwi bunamdi koro ipo napune,” di erongoro 36 ena Yesu nuwi kopare ikai moingua gama yokamai ari moingi tei ma dere Yesu akire nuwi boromdi fime. Fingoro te nuwi kopare suwo koropane ama koi ire fime. 37 Fingoro ena kamun kai sumuna sungoro ena nuwi bei moiro nuwi kopare ikai moko murowaro bemba 38 Yesu yaromi nuwi kopare weyomdi tei moiro eri birom eiro wi fai moingoro gama yokamai wiyom yaure ka epe di teime. “Ka nuwi si norenga yai yo, no yokamai gorapunga fi norekeno?” epe di teingoro 39 ena Yesu arire kamun kai ori wom sungua di “Nemane,” di tero te nuwi meri meri unguai ka epe di tome, “Ne wira dire moiyo!” di tongoro ena kamun kai wira dungoro te nuwi wira dire moime. 40 Ena Yesu gama yokamai “Ta bengoro ne yokamai ganom kuri fime? Ne yokamai na kanam i ne yokamai nomanenomdi kura kura beimo?” di erongoro* Mt 14:31 41 ena yokamai ganom kuri ori wom firo ka di ipo ka deime, “Aiya, tai ta ta muruwo yaromi kam gore dinga te kamun kai te nuwi meri meri unguai yaromi kam ama gore dinga iran yaromi eramom moime?” epe diro mina wakoime.* Sam 89:9

*4:1: Mk 3:7-9; Lk 5:1-3

*4:2: Mt 13:34; Mk 4:33-34

*4:11: 1 Ko 2:10

*4:12: Ais 6:9-10; Yo 12:40; Ap 28:26-27

*4:17: Kor 2:7

*4:19: Mk 10:21-22; 1 Ti 6:9-10

*4:21: Mt 5:15

*4:22: Mt 10:26; Lk 12:2

*4:24: Mt 7:2; Lk 6:38

*4:25: Mt 13:12

*4:29: Rew 14:15

*4:34: Yo 16:25

*4:40: Mt 14:31

*4:41: Sam 89:9