6
Ena nuwi kokonan gan kakom kakom nuwi kokonan inga ne yokamai epe inokore ei fiyo! Ari Yai Gumam kam ka sikenaro beinga te no ka nuwi si eropunga kam ka sikenaro beinga ena ne yokamai nuwi kokonan kiapanom yai ori kam akire dire kokonan nokapu bei teiyo!* Ef 6:5 Epe beiro ena ne yokamai “No te no kiapanom ari ori gere Yai Gumam fi ki si topune. Ena yokamai no arinoma moinga kanom akire dikenapune,” dikenaimba ne yokamai “No kiapanom ari ori ama fi ki si teinga ena no akire di erowapunga yokamai kanom moko iwa namie. Te no denom minom yokamai ama mun fi eropune,” epe di fire kokonan nokapu wom bei ereiyo! Ena ne, Timoti, kakom kakom ari yai opai yokamai mapunom epe ka nuwi si erere di mari de ero!
Kawom tai munmame inainga mapunom* Fmn 1:16
Ena nenta no Ari Wanopanom Yesu Kirisito gunom kam kawom mouwom wako tere ena “Yai Gumam kam ari nuwi si erongua ma dere ka ta ari kirawa si erowaiye,” duwangua* 2 Ti 1:13-14; Gar 1:6-9 ena no ama fipunga yaromi nenen kam akire dire te ka muruwo fikeme. Te yaromi ka munmane dungua kura kam di ipo ka dongoro ena ari denom minom niki de fi tere kura boi tere kam ka sire te inokore niki dongua ei teimie. Epe beire yokamai kakom kakom kura kam unanan dingoro te inokore ei finga ama unanan fungoro ena yokamai kam mapunom kawom ma dere te “No yokamai Yai Gumam konom napunga ena guwai gai munmane inapune,” epe ama di fime.* 2 Ti 4:3-4 Di fimba no kongo mukom guwai gainom kuianom boi tekenangua ena Yai Gumam konom dourom boiro mun firo wira dire morapune.* Fir 4:11-12; 1 Ti 4:8; Ip 13:5
Ena nonon mora fipunga manom i no kui nonguai mangi tawa umari fupunga no tai kan ta ire kupune. Te okome no gorapunga mansinomdi enainga kakom tei tai ta ta iro kinapune.* Yop 1:21 Ena no kua kopuna duwangua te gai kuki duwangua ako nowapunga ena yo moiro mun firapunba* Pro 30:8 ari “Kongo guwai gai munmane ako nowapune,” di finga yokamai Satan yaromi kinanom siro bai taki suwangua ako fanaimie. Ena yokamai kuianom guwai gai inokore eingoro te tai bei niki de erowainga tarom inaro beinga ena yokamai ako fairo e dongua akaiyomdi naimie.* Pro 23:4; 28:20 10 Te tai niki dongua mapunom mapunom i epe: Ari yokamai kuianom kongo guwai gainom ako neinga inokore eime. Ena ari suwo koropane kuianom kongo guwai gainom boingua fi ki si teinga konom ma dere fime. Ena iran epena kipi kaingua tarom munmane yokamai denom minomdi sime.* Ef 5:5
Pauro yaromi ka yoporam boiro Timoti di tomie
11 Ena ne Yai Gumam gam moinie. Ena ne tai i mounum wako tere tongi fo! Ena ne yo tongua mapunom dourom boro! Te Yai Gumam mapunom bengua te fi ki si tenga mapunom te ari mun fi erenga mapunom te erowai tere moinga mapunom te wira dire moinga mapunom i ama dourom boro!* 2 Ti 2:22 12 Ena epe beiro fi ki si tenga mapunom yoporam boiro kokonan beyo! Te ne ari munmane okonom muromdi moire “Na Yai Gumam konom naro beiye,” di mari denga kakom ne a ki suwaro benga Yai Gumam ne unum boingua ena ne kakom kakom moi kuwom suwanga inanga yoporakom boiro inokore eyo!* 1 Ko 9:25-26; 1 Ti 1:18; 2 Ti 4:7 13 Ena Yai Gumam no ari yai opai muruwo yokori moipunga mapunom norongua yaromi mapomdi tei moipunga te Kirisito Yesu yaromi Pondiasi Pairoti mapomdi tei moingua nenen kam wayom nokapu di mari dongua yaromi mapomdi tei moipunga ena na ka yoporam boiro ne di erowaiye.* Yo 18:36-37; 19:11 14 Ena ari ne benga kanere “Yai Gumam kam i kawom dikeme,” dikenaro beinga ena ne Ari Wanopanom Yesu Kirisito u mari unangua kakom kiapam morangi ne Yai Gumam kam dungua gore do! 15 Ena yaromi umari unangua kakom teina unangua Yai Gumam duwangoro kawom umari uname. Te no ari Yai Gumam no kiapanom bei norongua yaromi towane kam akire duwapune. Te ari kanom mokoinga yokamai suna tei yaromi towane kam mokome. Te ari wanopanom yokamai suna tei yaromi towane no Ari Wanopanom moimie.* Diu 10:17; Rew 17:14 16 Te yaromi towane kakom kakom yokori moiro goikemie. Te yaromi kawom keranom sungua ori wom moingui nonon yaromi moingui teina tei kinapune. Te nenta yaromi gumam koma kankengua te yai ta okome gumam kanangua faikeme. Ena yaromi kam ori te yoporam boingua kakom kakom di derewo duwamie. I kawom.* Eks 33:20
Ari tai munmame ako neinga yokamai kanom
17 Ena ne mangi tai munmane ako neinga yokamai ka epe di ero: “Ne yokamai nenen kanom akire dikeiyo! Te ne yokamai ‘No yokamai tai munmane ako nopunga kamundi napune,’ di fikeimba ‘No yokamai Yai Gumam fi ki si towapunga kamundi napune,’ epe di fiyo! Kongo mukom guwai gainom i gounaro benaimba nonon mun firaro bepunga Yai Gumam tai kan muruwo noromie,” di ero!* Sam 62:10; Lk 12:20 18 Te ne ama yoporam boiro ka ta di ero! “Ne yokamai mapunom nokapu beiyo! Te ne yokamai tai munmane ako neingamere ena ne yokamai mapunom nokapu munmane epe beiyo! Ena ne yokamai mun fire kongo mukom guwai gainom ire ari yo morom ereiyo!” epe di ero! 19 Ena yokamai epe benainga yokamai meinanom kamundi enaingoro kakom kakom tei duwame. Ena iran yokamai kakom kakom moi kuwom suwainga kawom inaime.* Mt 6:20
Pauro Timoti “Kokonan kiapam nokapu beyo!” di tome
20 Timotiyo, Yai Gumam kokonan eronguai ne kanere kiapam nokapu beyo! Te ne ka yo morom dingai mounum wako to! Te ari suwo koropane no kanom mapunom i mounom wako tere “No yokamai nenen mapunom mapunom fipune,” diro ka kasu dingoro ena ne kanom i dourom boikeyo!* 1 Ti 4:7; 2 Ti 1:14 21 Te ari koropane kanom i epe diro dourom boiro ena no fi ki si topunga mapunom ma dere fime.* 1 Ti 1:6; 2 Ti 2:18
Ena Yai Gumam ne yokamai bei nokapu de erowame. Mora epe.

*6:1: Ef 6:5

*6:2: Fmn 1:16

*6:3: 2 Ti 1:13-14; Gar 1:6-9

*6:5: 2 Ti 4:3-4

*6:6: Fir 4:11-12; 1 Ti 4:8; Ip 13:5

*6:7: Yop 1:21

*6:8: Pro 30:8

*6:9: Pro 23:4; 28:20

*6:10: Ef 5:5

*6:11: 2 Ti 2:22

*6:12: 1 Ko 9:25-26; 1 Ti 1:18; 2 Ti 4:7

*6:13: Yo 18:36-37; 19:11

*6:15: Diu 10:17; Rew 17:14

*6:16: Eks 33:20

*6:17: Sam 62:10; Lk 12:20

*6:19: Mt 6:20

*6:20: 1 Ti 4:7; 2 Ti 1:14

*6:21: 1 Ti 1:6; 2 Ti 2:18