4
Ena iran, ne Yai Gumam gama yokamao, “Ne yokamai Ari Wanopanom moingui tei yoporam boire moraime,” diro na ka i mora di ereiye. Na denam minam ne yokamai erero kanom firo mun fi erere te kakom kakom ne yokamai kanom wayom ari di mari de ereiye.* 1 Te 2:19-20
Pauro “Ne yokamai bei moiro na mapunom opom di ereika i dourom boiyo!” epe di erome
Ena ne Yuoria te ne Sintiki, ne opai surai Ari Wanopanom kepoma moipika iran ne surai kura boipika di gouro denom minom towane ei teiro! Ena ne na kawom kokonan towane ipuka yaiyo, na ne ka di erowaiye. Ne bei moire opai surai akire di ero! Koma surai na gere towane moire yoporam boire gunom kam di mari dopunga kokonanom i bepune. Te yai Koremen te ari suwo koropane na gere kokonan i ama ipunie. Yokamai te opai surai gere kanom i Yai Gumam gama kakom kakom moi kuwom suwainga inainga yokamai kanom munom Yai Gumam boi engua ama dumie.* Sam 69:28; Lk 10:20; Rew 20:12 Ena ne yokamai Ari Wanopanom si dauinga kakom kakom i mun fi moiyo! Te ne ka i tokoi duwaiye. Ne yokamai mun fire moiyo! * Fir 2:18; 3:1 Te no Ari Wanopanom yaromi kakom teina unangua ena ari muruwo “Ne yokamai ari kanom fi ereinga yokamai moime,” duwaro benainga ena ne yokamai ari kanom i fi erere bei wira di ereiyo! * Ip 10:37; Yem 5:8-9 Te ne yokamai inokore unanan eikeiyo! Tamanume. Tai ipun dongua ne yokamai fuka di erowangua kakom i ne yokamai ka make ei tere “Na tai epe inaiye,” diro Yai Gumam di teiyo! Te kakom kakom ka make ei towainga ne yokamai “Mun fi eropune,” epe di teiyo! * Mt 6:25-34; Ef 6:18; Kor 4:2 Ena ne yokamai Yai Gumam ka make ei towainga ne yokamai Kirisito Yesu si dauinga ena Yai Gumam wira dungua mapunom i erowame. Te Yai Gumam wira dungua mapunom i tai ori dungoro te no yokamai mapunom i muruwo firapunga i faikename. Ena yaromi wira dungua mapunom ne yokamai erowangua iran i ne yokamai inokore unanan eikenaingoro te denom minom nokapu wom duwangoro moraime.* Ais 26:3; Yo 14:27; Kor 3:15
Ena, ne Yai Gumam gama yokamao, na kanam munom boika i gounaro beme. Ena ne yokamai tai kan nokapu wom dungua tarom te ari tai kan ganom dinom akire di erongua tarom i inokore ei fiyo! Tarom i epe: Tai kan muruwo i kawom dungua te tai kan i feke dongua te tai yo tongua te tai kan i dinepe dekengua te tai kan i ari mun kaninga te tai kan i kanom ari akire dinga tarom i muruwo inokore eiyo! Ena tai kan mapunom muruwo na bei moire ne yokamai nuwi si ereika firo inga te tai kan mapunom muruwo ne yokamai kaningai na bei ere moika ena ne yokamai bei moire kakom kakom beiyo! Epemere benainga ena Yai Gumam bei wira dungua norongua yaromi ure ne yokamai moraingi tei moi erowame.
Firipai yokamai bei moire tai kan Pauro yo morom teingoro yaromi mun fi erome
10 Ena na Ari Wanopanom konom wan moikai na kanikai kakom arari goungoro ne yokamai bei moire epena mun fi narere kongo mukom nareingoro ena na mun ori wom fi ereiye. Kawom, na “Ne yokamai mun fi nareinga mapunom ma deime,” di fikeiye. Tamanume. Ne yokamai mun fi nareinga mapunom opon di narowainga konom dikeme. 11 Te na “Tai ta ta dikeme,” diro ka i epe dikeiye. Tamanume. Na bei moiro tai mapunom nokapu dungua bo te mapunom niki dongua bo te na moiki tei fuka di narongua i na denam minam wira di firo moiye.* 1 Ti 6:6 12 Te na kuwanom yai moika kakom bo te na tai munmane ako neika kakom i na wira dire moika mapunomom i mora fiye. Na kakom kakom muruwo wira diro moiro te na koro koro fuka kakom ama wira diro moiye. Kawom, na tai munmane neikoro maranam mokongua kakom bo te na meran goika kakom bo te tai munmane ako neika kakom bo te tai kan munmane dikengua kakom na wira diro moiye. 13 Ena Kirisito yaromi kanere na yoporam boinga narongoro na yaromi si dauire moika iran i tai ta ta muruwo beiye. * 2 Ko 12:9-10; 2 Ti 4:17 14 Te na tai dikengua inokore unanan eikeipa ne yokamai kaninga tai ipun fuka di narongua ena ne yokamai akire di nareinga i tai nokapu dume.
15 Ena ne yokamai Firipai yai opai ne yokamai nenen mora kaningai komari na mapunom boiro gunom kam di mari deika kokonan beiro Maseronia iki akai ma deika kakom tei ne yokamai towane akire di narere kongo mukom nareime. Te Yesu fi ki si teinga yokamai koro tei moinga kongo mukom narekeime. Tamanume. Ne yokamai towane epe bei nareime.* 2 Ko 11:9 16 Te na koma iki birom ori Tesaronaika tei moika ne yokamai kakom towane ta akire di nareinga ena okome ne yokamai tokoi akire di nareime. 17 Epemere “Ne yokamai kongo narowaime,” dire epena di erekeiye. Tamanume. Na “Ne yokamai kongo nareinga ena Yai Gumam bei nokapu de erowame,” diro ka epe di ereiye. 18 Ena ne yokamai kaniyo! Ne yokamai tai kan i iro Epaforaita yaromi okomdi tei eingai naronguai muruwo mora ika ena na fai si di naromie. Yai ta fi mun ei tongua tarom ire Yai Gumam tere gaingoro kipom nokapu wom sungua ena Yai Gumam mun fi tonguamere epe ne yokamai kongo nareinga ena Yai Gumam ama mun fime.* Fir 2:25; Ef 5:2 19 Ena Kirisito Yesu kokonan bengua na Yai Gumanam bei moiro tai kan muruwo ako moingua ire ne yokamai tai ako nekeinga tarom i muruwo bei kounom de erowame. 20 Ena kakom kakom no yokamai yai opai muruwo Nenom Yai Gumam kam i akire di iwa de morapunie. I kawom.
21 Ena ne yokamai fu Yai Gumam gama yo teinga yokamai moingi tei furo ari Kirisito Yesu fi ki si teinga yokamai ekukureingamere epe yokamai ekukureiyo! Te Yai Gumam gama yokamai na gere moipunga yokamai bei moiro “Ne yokamai moi deimio?” di ereime. 22 Te ari yai opai Yai Gumam gama yo teinga yokamai na moiki tei moinga yokamai muruwo bei moiro “Ne yokamai moi deimio?” di ereime. Te ari suwo koropane yokamai Roma ari moingi tawa yai orinom ta Sisa yaromi ikomdi tei kokonan beinga yokamai yoporam boiro “Ne yokamai moi deimio?” di ereime.* Fir 1:13
23 Ena “No Ari Wanopanom Yesu Kirisito ne yokamai muruwo bei nokapu de erowame,” diro ka make ei teiye. Mora epe.

*4:1: 1 Te 2:19-20

*4:3: Sam 69:28; Lk 10:20; Rew 20:12

*4:4: Fir 2:18; 3:1

*4:5: Ip 10:37; Yem 5:8-9

*4:6: Mt 6:25-34; Ef 6:18; Kor 4:2

*4:7: Ais 26:3; Yo 14:27; Kor 3:15

*4:11: 1 Ti 6:6

*4:13: 2 Ko 12:9-10; 2 Ti 4:17

*4:15: 2 Ko 11:9

*4:18: Fir 2:25; Ef 5:2

*4:22: Fir 1:13