14
Yesu “Na aunam moingui tei nainga konom na moiye,” dume
Ena Yesu ka ta no yokamai di norome. “Ne yokama denom minom fi ipun dekeiyo! Ne yokama Yai Gumam fi ki si tere ena na ama fi ki si nareiyo!* Yo 14:27 Na aunam ikomdi tei wauna munmane dume. Te epe dikenangua komari di erowaika faimie. Ena na furo ne yokamai akainom ta kenom bei erowaro naiye. Te na fure ne yokama akainom kenom bei erowaro naika ena na koi dero inako dero uro ne yokama endiro fure na gere ama morapune. Ena iran na moraika akaiyom i ne yokama ama morapunie.* Yo 12:26; 17:24 Te na naro beika konom i ne yokama mora kanimie,” epe di norongoro ena Tomasi “Ari Wanopanom, no yokamai ne naro benga akaiyom kankepunga ena tamere beiro no yokamai konom kanapune?” di tongoro ena Yesu “Na kon mori te kawom dinga mapunom te yokori moinga mapunom nanan moiye. Nenta na aunam moingui tei naro benainga kon mori ta dikemie. Ma do! Na towane aunam moingui nainga konom na moiye.* Yo 11:25; Ro 5:1-2; Ef 2:18; Ip 10:20 Ena ne yokamai komari na gumanam kawom kanainga ena na aunam gumam ama kanaimie. Ena epena mapunom boiro yaromi gumam kanimie,” di tongoro* Yo 8:19 ena Firipi “Ari Wanopanom yo, ne aunum gumam opon di norowangere ena ‘Mora kanupunie,’ duwapunie,” di tongoro “Firipi yo, na ne yokama moingi suna tei gurom arari moika te na gumanam kan goi ikeno? Nenta na nakanungua yaromi na aunam gumam ama kanumie. Ena tora bengoro ‘Ne aunum no yokama opom di noro!’ dine?* Yo 12:45; Kor 1:15; Ip 1:3 10 Yae, tora bengoro ne ‘Na aunam dem miriyom ikai tei moiya te aunam na denam minam ikai tei ama moime,’ dire fi kun daikene? Te na ka di ereika nanan fikamere epe di erekeipa na aunam denam minam ikai tei moingua yaromi nenen kokonanom bemie.* Yo 12:49; 14:24 11 Ena na ‘Na aunam dem miriyom ikai tei moiya te aunam na denam minam ikai tei ama moimie,’ ka epe dika ne yokamai fi kun daiyo! Epe fi kun daikenainga ena ne yokama na tai ori yoporam boingua beika kanero ‘Kawom, aunam denam minam ikai tei ama moime,’ diro fi kun daiyo!* Yo 10:38; 14:20 12 Ena ka duwaika fi goi iyo! Nenta na fi ki si narowangua yaromi na tai ori yoporam boingua kakom kakom bei moika maurom epe ama epe benamie. Te na aunam moingui tei naika ena yokamai tai ori yoporam boingua benainga na tai ori yoporam boingua beika i ime de narowaimie.* Mk 16:19-20 13 Ena na Yai Gumam wam bei moiro yaromi kam akire duwaro beika ne yokama na mapunanam inokore eiro ‘Tai ta ta epe bename,’ diro ka make enainga ena na muruwo benaiye.* Mt 7:7; Yo 15:16; 16:23-24 14 Kawom, ne yokama ne mapunanam inokore eiro ‘Tai ta ta epe bename,’ diro ka make enainga ena na muruwo benaiye,” epe di norome.
Yesu Murom Sumuna awi gama yokamai moingi tei de erowame
15 Ena Yesu akai nere ka ta tokoi di norome. “Ena ne yokamai denom minom mun fi narowainga ena na kanam di guwo di ereika gore duwaimie.* Yo 15:10; 1 Yo 5:3 16 Te na aunam mina wako towaikoro ena yaromi ne yokamai okonom akire duwangua yai ta awi ne yokamai moingi tei de erowamie. Yaromi Murom Sumuna moiro te ka kawom dungua yaromi moime. Ena yaromi ne yokamai gere kakom kakom moi dere moraimie.* Yo 14:26; 15:26; 16:7 17 Ena mangi ari yaromi gumam kanainga te mapunom firainga faikenangua ena yokamai yaromi ikenaimba yaromi ne yokamai gere moraingoro te yaromi ne yokamai denom minom ikai tei moi erowaro bengua i ena ne yokamai gumam mora kanimie.* Yo 16:13; Ro 8:26 18 Te ne yokama bunom gan epe mere morainga ma de erowaika i faikaname. Ma deiyo! Na ne yokamai moraingi tei unaiye.* Yo 14:3 19 Na kakom gurom towane toka moraikoro ena mangi ari nakankenaimba ne yokamai na nakanaimie. Na yokori moraro beika iran i ne yokamai ama yokori moraimie.* Yo 16:16 20 Ena yokori morainga kakom tei ne yokamai mora firainga na aunam dem miriyom ikai tei moikoro te ne yokamai na denam minam ikai tei moingoro te na ne yokamai denom minom ikai tei moraiye.* Yo 17:21-23 21 Nenta na kanam di guwo di eika iro gore duwangua yaromi mun fi narome. Ena na aunam bei moiro yaromi mun fi narongua yaromi ama mun fi tomie. Te na yaromi ama mun fi tere gumamdi u mari naikoro nakaname,” Yesu ka epe dungoro* Yo 15:10; 16:27 22 ena no yokamai moipungi suna tei yai ta Yurasi bei moiro “Ari Wanopanom yo, ne u no yokamai moipungi tei ure gumanum i mari denba mangi ari gumanum i mari de erekenie. Ta bengoro ne bei moire mangi ari yokamai gumanum i mari de erekene?” epe di tome. Te Yurasi Isakarioti yaromi kam i epe dikemba Yurasi dom ka epe dume.* Ap 10:41-42 23 Ena epe dungoro Yesu ka mokom bairo “Nenta dem miriyom mun fi narowangua yaromi na kanam dika gore duwangoro ena na yaromi gumamdi u mari naiye. Te na aunam dem miriyom yaromi mun fi towangoro ena na te aunam gere u yaromi morangui tei ure dem miriyom ikai tei morapuiye.* 2 Ko 6:16; Ef 3:17; Rew 3:20 24 Te nenta dem miriyom mun fi narekenangua yaromi na kanam dika gore dikename. Na ka epena di ereika i na kanam dikemba na aunam nawi dongua yaromi kam dumie.* Yo 7:16 25 Te na ne yokamai gere moipungi kakom kam i di ereiye. 26 Ena okome na moikenaika kakom na aunam bei moiro ne yokamai okonom akire duwangua yai ta awi dowangoro uname. Yaromi Murom moimie. Ena yaromi tai ta ta muruwo nuwi si erero te na ka epena di ereika muruwo tokoi inokore ei erowangoro firaime.* Yo 14:16; 15:26; 16:7 27 Na ne yokama ema dowaro beipa ne yokamai nomanenom wira duwangua tarom ereiye. Na nomanenam wira dunguamere ne yokamai nomanenom epe wira duwame. Te mangi ari wira dungua mapunom ereinga i na wira dungua mapunom ereika kounom kounom dikemie. Ena iran ne yokama denom minom fi ipun dekere te kuri fikeiyo!* Yo 14:1; 16:33; Fir 4:7 28 Na ka ‘Na dere naro beipa na inako dero ne yokamai moraingi tei unaiye,’ dika mora fimie. Ena na yoporanam boika i gawo dumba na aunam yoporam boingua i ori nan dungua ena ne yokamai denom minom mun fi narowainga na aunam moingui naro beika fi mun enaimie.* Yo 14:3; 16:28; 20:17; Lk 24:52 29 Ena epena tarom i fuka dikemba na ‘Tarom i epe fuka duwame,’ mora di ereiye. Ena okome tarom i fuka duwangua kakom ne yokama ‘Na ka dungua i kawom dume,’ diro fi kun daraimie.* Yo 13:19 30 Ena mangi ari kiapanom yai Satan unangua ena na ka munmane ne yokamai di erekenaiye. Satan yaromi na kiapanam bei narekenamba* Yo 12:31; 16:11; Ef 2:2 31 mangi ari yokamai ‘Na denam minam aunam mun fi tome,’ di firaro beinga ena tai ta ta muruwo aunam ‘Beyo!’ di naronguamere epe mora beiye. Ena areiyo! Mora napune,” epe di norome.* Yo 10:18; 12:49

*14:1: Yo 14:27

*14:3: Yo 12:26; 17:24

*14:6: Yo 11:25; Ro 5:1-2; Ef 2:18; Ip 10:20

*14:7: Yo 8:19

*14:9: Yo 12:45; Kor 1:15; Ip 1:3

*14:10: Yo 12:49; 14:24

*14:11: Yo 10:38; 14:20

*14:12: Mk 16:19-20

*14:13: Mt 7:7; Yo 15:16; 16:23-24

*14:15: Yo 15:10; 1 Yo 5:3

*14:16: Yo 14:26; 15:26; 16:7

*14:17: Yo 16:13; Ro 8:26

*14:18: Yo 14:3

*14:19: Yo 16:16

*14:20: Yo 17:21-23

*14:21: Yo 15:10; 16:27

*14:22: Ap 10:41-42

*14:23: 2 Ko 6:16; Ef 3:17; Rew 3:20

*14:24: Yo 7:16

*14:26: Yo 14:16; 15:26; 16:7

*14:27: Yo 14:1; 16:33; Fir 4:7

*14:28: Yo 14:3; 16:28; 20:17; Lk 24:52

*14:29: Yo 13:19

*14:30: Yo 12:31; 16:11; Ef 2:2

*14:31: Yo 10:18; 12:49