3
Pauro yaromi furo Yai Gumam gunom kam ari muruwo di mari de erome
Ena Yai Gumam bei moire no yokamai i towane de norongua ena na Pauro ka make ei towaro beiye. Te na Kirisito Yesu kokonan bei tere gunom kam ne Yura ari moikeinga yokamai di mari de ereika iran na kan iki faiye.* Ef 4:1; Fir 1:7, 13; Fmn 1:9 Te ne yokamai kawom mora fingai Yai Gumam “Na furo ne ari bam ta yokamai akire di erowame,” diro bei nokapu de narere kokonan i narome.* Kor 1:25 Ena na Yai Gumam gunom kam di mari deika i komariki Yai Gumam kam i eke domba epena yaromi bei moiro kam i di mari de narome. Te koma na di mari de narongua kam gurom towane ne yokamai munom boi ereiye.* Ef 1:9-10; Kor 1:26 Ena ne yokamai ka munom i boi ereika kerere firainga na Kirisito kam wayom koma eke dere dungua mora fiye. Te komariki kakom muruwo Yai Gumam ka eke dere dunguai di mari dekemie. Tamanume. Epena Yai Gumam Murom Sumuna awi dongoro yaromi uro no yo tere nowi dongua fupunga yokamai te no ari yo tere gunom kam di mari deinga yokamai gere ka eke dongua di mari de norome. Ena ka koma eke dere dungua i epe: Yai Gumam ne Yura ari moikeinga yokamai gunom kam erongua ena ne yokamai te no Yura ari yokamai gere uro Yai Gumam karam moipune. Ena ne yokamai te no yokamai gere u towane uro Kirisito Yesu si daupunga ena Yai Gumam ka di koi engua ama inapune.* Ef 2:13, 16-19
Ena Yai Gumam “Na gunam kam i di mari duwame,” diro nou kei narere kokonan i narome. Yaromi yoporam boinguamom i ama narere erowai te narongoro kokonan beiye.* Kor 1:23, 25 8-9 Te ari yai opai Yai Gumam gama yokamai muruwo moi teme tei de nareimba Yai Gumam bei moiro “Na fu ari Yura ari moikeinga yokamai moingi tei furo Kirisito mapunomom nokapu wom bengua tarom i kerowainga i faikenangua mapunom i di mari de erowame. Ena ari yai opai muruwo na kanam eke dere diro benaika kawom kanaime,” diro bei nokapu de narome. Te Yai Gumam tai kan muruwo bei engua yaromi komariki kakom kakom kam i eke dere dungua dumie.* 1 Ko 15:9-10; Gar 1:16 * Ro 16:25 10 Ena yaromi “Epena ari mokoinga yokamai te ari kiapanom beinga yokamai kamundi tei moinga furo no fi ki supunga yokamai kanero na inokore ei fika mapunom mapunom firaime,” diro ena ka eke dere dungua epena di mari dome.* Ro 11:33 11 Ena komariki Yai Gumam man kamun bei eikengua kakom tei inokore ei finguamere epe “No yokamai Ari Wanopanom Kirisito Yesu kokonanom epe benaime,” di guwo di engua kam i epena epe bemie. 12 Iran i no yokamai Kirisito fi ki si tere si dau topunga ena no yokamai “Yai Gumam no ka dupunga firame,” diro kene kene eire yaromi moingui tei napune.* Yo 14:6; Ro 5:2; Ip 4:16 13 Ena epena na uro ne yokamai gunom kam di mari de ereika tai ipun dongua fuka di narongua ena ne yokamai fi ki singa mapunom te gunom kam di mari deinga mapunom ma dekeiyo! Te tai ipun dongua epena fuka di narongua na ne yokamai akire di ereika i faimie.* Kor 1:24; 2 Ti 2:10
Pauro Yai Gumam ka make ei tome
14 Ena iran i Yai Gumam bei moire no yokama i towane de norongua na no nenom moingui tei kaunam gurom boi teiye. 15 Yaromi ari yokamai muruwo kamundi moinga te no yokamai mangi tei moipunga gere kanom ei norongua 16 iran i na ka make epe diro enaiye: Yai Gumam bau boingua keranom sungua kapakom moingua ena yaromi Murom Sumuna awi ne yokamai moraingi tei de erowangua yaromi ure yoporam boi erere denom minom bei erowai te erowame.* Kor 1:11 17 Te ne yokamai fi ki si towainga ena Kirisito yaromi uro ne yokamai denom minomdi tei kakom kakom moi erowame. Te eri douranom fu mansinomdi koi furo a ki sungoro eriyom erowai tere dunguamere epe ne yokamai denom minom erowai tere Yai Gumam te ari gere mun fi erowaime.* Yo 14:23; Kor 1:23; 2:7 18 Ena na “Ne yokamai te Yai Gumam gama yo teinga yokamai muruwo yoporam boingua ire Kirisito dem miriyom no yokamai mun ori wom fi norongua mapunom i arari wom dumia ama di munomdi iwa fumia ama di mangi ime fungua i firaime,” diro ka make ei teiye. 19 Ena Kirisito dem miriyom no yokamai mun fi norongua mapunom i fikenapunba na bei moiro “Ne yokamai mapunom i firaime,” diro ka make ei teiye. Ena ne yokamai furo Kirisito dem miriyom no yokamai mun fi norongua mapunom i firainga ena Yai Gumam mapunom kawom ne yokamai moingi tei fai si di erowamie.* Kor 2:10
20 Ena Yai Gumam yoporam boingua no yokamai yana di topunga te inokore ei fipungai ime de tongua ena yaromi yoporam ori boingua no yokamai denom minomdi ikai koi kokonan bei noronguai ipu siro kerowapunga faikenangua iran i kam bawom duwapune.* Kor 1:29 21 Kawom, no yokamai fi ki si teinga yokamai moiro Kirisito Yesu si daupunga no yokamai muruwo te gaunoma fuka duwainga yokamai muruwo Yai Gumam kam kakom kakom akire duwapune. I kawom.

*3:1: Ef 4:1; Fir 1:7, 13; Fmn 1:9

*3:2: Kor 1:25

*3:3: Ef 1:9-10; Kor 1:26

*3:6: Ef 2:13, 16-19

*3:7: Kor 1:23, 25

*3:8-9: 1 Ko 15:9-10; Gar 1:16

*3:8-9: Ro 16:25

*3:10: Ro 11:33

*3:12: Yo 14:6; Ro 5:2; Ip 4:16

*3:13: Kor 1:24; 2 Ti 2:10

*3:16: Kor 1:11

*3:17: Yo 14:23; Kor 1:23; 2:7

*3:19: Kor 2:10

*3:20: Kor 1:29