Pauro Yaromi Munom Ganom Efesasi Ari Yokamai Boi Erome
Ena Pauro yaromi iki birom ori Roma kan iki tei moingua yaromi bei moiro munom ganom i Efesasi ari boi erome. Yaromi “Ne Efesasi ari yokamai munom ganom i koma kerere ena ire ari fi ki si teinga koro koro moinga yokamai ereingoro ama kerowaime,” di firo munom i boi erome.
Efesasi i iki birom ori wom Eisia akai suna tei dumie. Ena koma Pauro Efesasi furo Yura ari towane gunom kam di mari de erome. Te okome yaromi fu Efesasi tei tokoi furo noniki suraiye tei moiro ka nuwi si erome. Ena Efesasi ari munmane yokamai Yura ari moikeimba ari suwo koropane i Yura ari moimie. Ena Pauro munom ganom i boi erere “Ne yokamai Kirisito fi ki si towainga ena Yura ari te ari Yura ari moikeinga yokamai ganom towane koire moraime,” epe diro boi erome. Te yaromi ka suraiye ama boi erome. Yaromi “No yokamai Kirisito gam koinguamere epe moipune. Yaromi no kiapanom bei norome,” epe boi erome. Te “No yokamai Yai Gumam ikom moipungoro ena Kirisito iki kowiri epemere moimie,” epe ama boi erome. Te “No yokamai Kirisito efem biyai epemere moipungoro te Kirisito no winom biyai epemere moimie,” epe ama boi erome.
1
Na Pauro. Yai Gumam nenen inokore ei fingua mere epe na Kirisito Yesu nawi dongua fuka yarom moiye. Ena na munom ganom i ne yokama Yai Gumam gama yo tere moinga Kirisito Yesu si dauinga ako sikeinga iki birom ori Efesasi tei moinga yokamai boi ereiye.* Ro 1:1, 7; 1 Ko 1:1; Kor 1:1; Ap 18:19-21; 19:1-40; 20:17-38 Ena na ka make ei tere “O, Nenom Yai Gumam yo, ne te Ari Wanopanom Yesu Kirisito bei moiro Efesasi ari yokamai bei nokapu de erere gore amine ei ero!” epe diro ka make ei teiye.* 2 Ko 1:2; Kor 1:2
Ari yokamai furo Kirisito si dauinga iran Yai Gumam kamundi tai ta ta bei nokapu de erome
No yokamai Kirisito si daupunga ena Yai Gumam no Ari Wanopanom Yesu Kirisito Nem moingua yaromi “No yokamai nomanenom akire di erowaiye,” diro boware norere kamundi tai ta ta muruwo norongoro iran i yaromi kam bawom duwapune.* Ef 2:6 Te komariki man kamun ama bei eikengua kakom tei Yai Gumam “No yokamai yo tere moiro na okonam muromdi tei moiro tai niki dongua tei dikenangoro moraimie,” diro no yokamai mora gunom boi norongoro ena no yokamai Kirisito si daunapunga yaromi gama morapune. Ena komariki kakom tei yaromi dem miriyom mun fi norere * Yo 15:16; 2 Te 2:13; Ef 5:27; Kor 1:22 nenen inokore nokapu engua yaromi “Yesu Kirisito kokonanom i benangua no yokamai na ganama moraime,” diro mora ei noromie.* Yo 1:12 Ena Yai Gumam boware norongua mapunom nokapu wom bei norere yaromi wam mun ori wom fi tongua yo morom norongua ena no yokamai yaromi kam bawom duwapune.* Mt 3:17; Kor 1:13 Ena Kirisito nenen akiyom i fera diro goiro no yokamai meinanom mokom bai norongua ena Yai Gumam no yokamai bianom faingua muruwo kore de norome. Epe bei norongua iran yaromi bei nokapu ori wom de norongua* Ef 2:7; Kor 1:14, 20 mapunom i opom di kun dai norome. Ena Yaromi tai ta ta muruwo mora firo kanungua ena komariki inokore ei fingua towane i dourom boiro “Kirisito yaromi kokonan bename,” diro ka i di guwo diro eke de eme. Ena okome yaromi ka i eke dere dungua no yokamai di mari de norome.* Ro 16:25 10 Ena yaromi inokore ei finguai i epe: Yaromi bei moiro mangi tai kan bei engua muruwo te kamundi tai kan bei engua muruwo kuku boi enangoro ena Kirisito yaromi tarom i kiapam bei morame. Ena Yai Gumam nenen kakom engui tei inokore ei fingua i bei gouname.* Gar 4:4; Kor 1:20 11-12 Ena komariki yaromi bei moiro “No koma wom Kirisito unangua kakom suwi moipunga yokama ‘Yai Gumam yaromi nokapu wom moime,’ diro na kanam akire duwaime,” diro furo “Na bei moiro no yokamai Kirisito si daunainga na ganama moraime,” diro di guwo di eiro no yokamai gunom boi norome.* Ro 8:28-29 13 Te ne yokamai gunom kam kawom fire Kirisito yaromi ama fi ki si teingoro ena yaromi akire di erere kakom kakom moi kuwom suwainga mapunomom erome. Ne yokamai epe fi ki si teingoro ena Yai Gumam bei moiro koma ka di koi eiro “Na epe benaiye,” dunguamere epe Murom Sumuna erome. Ena Murom Sumuna uro ne yokamai denom minomdi koi moingua ena ari yai opai muruwo “Ne yokamai Yai Gumam gama moimie,” di firaime.* Ef 4:30; Kor 1:4-6 14 Ena Yai Gumam Murom Sumuna uro no yokamai denom minomdi ikai koi moingua mora fipunga okome Yai Gumam “Tai ta ta i na arinama erowaiye,” dungua tarom i inapune. Ena tarom i inapunga no yokamai mora ama fipunga Yai Gumam akire di norongoro no yokamai yaromi gama moipunga kan faipunga goungoro kon yo morom wanupune. Te ka munom i muruwo di mari dero mora beika i u mari fungua i ena no yokamai “Yai Gumam yaromi nokapu wom moime,” diro kam akire duwapune.* 2 Ko 1:22
Pauro bei moiro Yai Gumam ka make ei tome
15 Ena Yai Gumam yaromi denom minom kuianom muruwo bei nokapu de norongua te na “Ne yokamai Ari Wanopanom Yesu fi ki si tere te ari yai opai Yai Gumam gama yo teinga yokamai denom minom mun fi ereime,” dinga firo* Kor 1:4 16 ena kakom kakom ne yokamai fi erere Yai Gumam “Na mun fi ereiye,” diro ka make ei teiye. Ena na ka make ei teika kakom tei* Kor 1:3; 1 Te 1:2 17 na bei moiro no Ari Wanopanom Yesu Kirisito nem keranom sungua kapakom yaromi “Ne Efesasi ari yokamai Muronum ero!” diro mina wakoro di teiye. Ena yaromi Murom Sumuna erowangua yaromi ne yokamai nomanenomdi nokapu imari de erere te Yai Gumam mapunomom nenen imari de erowangua ena ne yokamai yaromi mapunomom kawom kanaime.* Kor 1:9 18 Ena na ka make ei teika kakom tei yaromi bau boinguamom i ne yokamai nomanenomdi ei erowangoro mina wakoro di teiye. Ena iran i ne yokamai bau boinguai kanere “Yai Gumam no yokamai unom boi norongoro ena tai ta ta norowangua kiapam moipune,” diro firainga te boware nokapu wom no gama yo teinga yokamai norowangua ama firaime.* Kor 1:12 19 Te ne yokamai ama firainga yaromi nenen bei moiro no fi ki si topunga yokamai yoporam ori wom boire akire di norome. Yaromi yoporam ori wom boire akire di norongua mere epe* Kor 1:11 20 komari yaromi yoporam ori wom boire Kirisito akire di tongoro ena yaromi yono einga akaiyomdi tei tokoi arome. Arongoro ena Yai Gumam yoporam boiro Kirisito ei okom womdi tei de tongoro damundi tei ame dero moime.* 2 Ko 13:4; Kor 2:12; Ip 1:3, 13 21 Ena epena Kirisito kamundi moiro kamundi tei mokoinga yokamai muruwo te kiapanom bei ereinga yokamai muruwo te yoporam boinga yokamai muruwo te erowai teinga yokamai muruwo ime de erero kiapanom bei erome. Ena yaromi bei moiro ari kanom faingua yokamai epena moinga te okome morainga yokamai kanom ime de erero nenen kam moko iwa fumie.* Kor 2:15; Fir 2:9-10 22 Ena Yai Gumam yaromi tai ta ta i muruwo ire Kirisito yaromi kauwomdi oropo tei ei tero ena yaromi tai kan muruwo kiapanom bei moingua “Kirisito yaromi na fi ki si nareinga yokamai muruwo ama kiapanom bename,” diro no gama yokamai tome.* Sam 8:6; Ef 4:15; 5:23 23 Ena no yokamai Yai Gumam fi ki si tere moipunga epe mere i Kirisito gam dinom moipune. Te Kirisito yaromi tai ta ta muruwo fai si di tonguamere epe no yokamai yaromi gam dinom epe mere moiro te Yai Gumam fi ki si topunga ari ama moipune.* Ro 12:5; Kor 1:18; Ef 4:10

*1:1: Ro 1:1, 7; 1 Ko 1:1; Kor 1:1; Ap 18:19-21; 19:1-40; 20:17-38

*1:2: 2 Ko 1:2; Kor 1:2

*1:3: Ef 2:6

*1:4: Yo 15:16; 2 Te 2:13; Ef 5:27; Kor 1:22

*1:5: Yo 1:12

*1:6: Mt 3:17; Kor 1:13

*1:7: Ef 2:7; Kor 1:14, 20

*1:9: Ro 16:25

*1:10: Gar 4:4; Kor 1:20

*1:11-12: Ro 8:28-29

*1:13: Ef 4:30; Kor 1:4-6

*1:14: 2 Ko 1:22

*1:15: Kor 1:4

*1:16: Kor 1:3; 1 Te 1:2

*1:17: Kor 1:9

*1:18: Kor 1:12

*1:19: Kor 1:11

*1:20: 2 Ko 13:4; Kor 2:12; Ip 1:3, 13

*1:21: Kor 2:15; Fir 2:9-10

*1:22: Sam 8:6; Ef 4:15; 5:23

*1:23: Ro 12:5; Kor 1:18; Ef 4:10