6
Yesu gama erowai teinga yokamai furo Yesu gama bianom beinga yokamai akire di erowaime
Ena na arinamao, ne yokamai kanaingai yai ta biam benangoro ena ne Murom Sumuna dourom boinga yokamai furo “Yaromi biam bengua gouname,” diro wira diro bei nokapu de teiyo! Ne yokamai “No bianom beikenapune,” diro kan kenom beiyo!* Mt 18:15; Yem 5:19 Ena tai ipun dongua ne yokamai arinoma fuka di erowangua akire di ero! Akire di erowainga ne yokamai Kirisito ka di guwo dungua dourom boraime.* Ro 15:1-2 Ena nenta di firangua “Na yai ori moiye,” epe di firamba yaromi yai ori kawom moikenangua ena yaromi nenen kasu finguamere epe duwame. Te ne yokamai nenen towane towane mapunom beinga i fanambo faikenambo diro ipu si kaniyo! Ena yaromi furo yai ta mapunom bengua kankenamba yaromi nenen mapunom nokapu benangua iran mun firame.* 2 Ko 13:5 Ena ne yokamai towane towane kokonan benainga nenen benaime.* Ro 14:12
Ena nenta u ne yokamai moingi tei uro gunom kam nuwi si erowangua ena ne yokamai tai ta ta nokapu ako nowainga iro yaromi teiyo!* 1 Ko 9:11, 14
Ena ne yokamai nenen inokore unanan eikeiyo! Ne yokamai doi doi ipom ire suna tei worainga biamui fu diro mokokename. Ma deiyo! Tai doi doi ipom ire worainga i doi doi fu diro mokonamie. Epemere ne yokamai bei moiro “Yai Gumam bei niki de norekename,” diro yaromi kam ime de tekenaime. Ma deiyo! Ne yokamai kokonan beingamere epe Yai Gumam tai mokom bai erowame. Ena ne yokamai tai ta ta niki dongua nomanenom mun firainga tarom i dourom borainga ena Yai Gumam ne yokamai ewi guwom akai dowame. Te ne yokamai Murom Sumuna dourom borainga ena kakom kakom moi kuwom suwainga inaime.* Yo 3:6; 6:63; Ro 8:13 Ena iran i no yokamai mapunom nokapu bepunga i mounom wako tekenapune. Kakom kakom no yokamai mapunom nokapu benapunga Yai Gumam ari ipu si erowangua kakom tei yaromi tai nokapu mokom bai norowamie.* 1 Ko 15:58; 2 Te 3:13 10 Iran i epena nokapu bengua mapunom i i mari dongua ena no yokamai kakom kakom Yai Gumam gama bei nokapu de erere te ari yai opai muruwo ama bei nokapu de erowapune.
Pauro yoporam boiro Garesia ari ka di erome
11 Ena na ka dika gounaro bengua ena na buro ire nanan kanam boraiye. Koma na ka dika yai ta fire munom i boime. Ena epena ka boraika ka munom ako ori dere boiya kaniyo! 12 Ena ari “Ne yokamai ganom guwo diyo!” dinga yokamai “Nonon kanom akire diro te ari nenen di finga tarom kam ama akire duwapune,” epe diro mapunom epe ne yokamai bei ereime. Yokamai “No yokamai Kirisito eri yoro bakomdi goingua kam di mari duwapunga ena ari bei niki de norowaimie. Ena no yokamai gam guwo dungua kam ama di mari dowapunga ari bei niki de norekenaime,” diro ne yokamai bei ereime.* Gar 5:11; Fir 3:18 13 Te ari nenen ganom guwo dinga yokamai Mose ka di guwo dungua muruwo ama dourom boikeimba yokamai u ne yokamai moingi tei uro “Ne yokamai ganom guwo diyo!” di erowaingoro ena ne yokamai ganom guwo duwainga iran okome yokamai nenen kanom akire diro “No yokamai furo Garesia ari ka di eropungoro ena yokamai ganom guwo dime,” epe di mari dowaime. 14 Di mari dowaimba na nanan no Ari Wanopanom Yesu Kirisito eri yoro bakomdi goingua kam towane di mari dowaiye. Ena yaromi eri yoro bakomdi goingua iran i na mangi ari mapunonom beingamere epe na dourom boikeiye. Te mangi ari yokamai na mapunanam nokapu dungua dourom boikeingoro te na mangi ari mapunonom niki dongua i dourom boikeiye.* 1 Ko 1:31; 2:2; Gar 2:20-21 15 Te no yokamai ganom guwo duwainga bo te guwo dikenainga i tai noromanga tai dumba Yai Gumam uro no yokamai i koi de norongua i tai ori dume.* 2 Ko 5:17; Gar 5:6 16 Ena na ka make ei tere “O, Yai Gumam, ne bei moiro ari mangi ari beinga mapunonom dourom boikeinga kon i waningai yokamai amine ei erere kanom fi ero! Te ne ure yokamai epe bei erere te ganuma muruwo epe bei ero!” epe diro ka make ei teiye.
17 Ena na kanam gounaro beme. Na Yesu nuwi kokonan bei teika ari yokamai kupa nainga na ganam nomon dongua ena ari tokoi bei niki de narowainga i faikename.* 2 Ko 4:10
18 Ena arinamao, na ka make tokoi ei tere “O no Ari Wanopanom Yesu Kirisito yo, ne Garesia ari yokamai muruwo bei nokapu de ero! I kawom,” epe diro ka make ei teiye. Mora epe.

*6:1: Mt 18:15; Yem 5:19

*6:2: Ro 15:1-2

*6:4: 2 Ko 13:5

*6:5: Ro 14:12

*6:6: 1 Ko 9:11, 14

*6:8: Yo 3:6; 6:63; Ro 8:13

*6:9: 1 Ko 15:58; 2 Te 3:13

*6:12: Gar 5:11; Fir 3:18

*6:14: 1 Ko 1:31; 2:2; Gar 2:20-21

*6:15: 2 Ko 5:17; Gar 5:6

*6:17: 2 Ko 4:10