6
Yesu kopuna suwo toka iro ari 5000 erongoro neinga maranom mokome
Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Lk 9:10-17
Ena kipin ta Yesu te no gama yokamai nuwi dian i kam Gariri tei moiro bunamdi koro fupune. Te nuwi dian i kam ta dainga Taipiria dime. Ena ari yai opai munmane wom kaningai Yesu tai ta ori yoporam boingua nupi fainga ari bei nokapu de erongoro iran yokamai Yesu mouwomdi wingoro ena Yesu te no yokamai gere kopu tei moko furo ame dere moipune. Te Yura ari “Komari Yai Gumam no awanoma yokamai ei goikengua kakom firapune,” diro kopuna ori nowainga kakom epena girako tome.* Yo 2:13; 11:55
5-6 Ena Yesu kan koro koro dero kanungua ari yai opai munmane u nen moingui tei ure moingoro ena yaromi nenen benangua tarom komari mora inokore ei firo ena bei moiro “Firipi yaromi tora duwangua firaiye,” diro awa tero “Firipi yo, nonon kaime dori amai meina barapungoro yokamai nowainga faname?” epe di tongoro ena Firipi yaromi ka mokom bairo “Nonon kapa okonom koro muruwo koro suraiye kokonan beire meina iro furo kaime dori meina bairo yokamai erowapunga gawo gawo nowainga faikename,” Yesu di tongoro ena no Yesu gama yokama moipungi suna tei yai ta kam Enduru moiro Saimon Pita emerom moingua yaromi bei moiro “Gan gawo ta tawa moingua yaromi kaime dori gawo okonom koro muruwo ako moiro te nuwi kapu surai ama ako moimba kopuna i ari munmane erowapunga faikenaro bemie,” epe diro Yesu di tongoro 10 ena Yesu bei moiro “Ne yokamai ari yai opai yokamai ‘Ame deiyo!’ epe di ereiyo!” diro no yokamai di norongoro epe di eropune. Akai tei kui munmane faingui ena yokamai ame dere moingoro ena kereinga yai gan 5000 epe mere tei moime. 11 Ari yokamai ame deingoro ena Yesu kaime dori i iro “Mun fi ereiye,” Yai Gumam di tere ari ame deinga yokamai erero ena nuwi kapu i iro benguamere epe beiro erongoro ena yokamai nenen finga yokamai ne gouingoro 12 maranom moko dongoro ena Yesu “Ne yokamai kopuna koro yo dungua i kuku boiyo! Tai koropane ako suwangua faikename,” no yokamai di norengoro 13 ena no yokamai furo ari yokamai mora neinga kaime dori koro yo dungua i kuku boiro gai kouma gai okonom koro koro muruwo kaunom koro surai gipune.
14 Ena ari yai opai kaninga Yesu yoporam boiro kopuna gawo toka ire ari munmane erongoro ena yokamai “Kawom! Yaromi Yai Gumam kam mapunom yai no yokama kiapam moipunga ‘Yaromi u mangi uname,’ dupunga umie,” dime.* Diu 18:15; Ap 3:22 15 Ena Yesu kanongua yokamai ure yaromi okom akore iro fure “Ne ure no yokamai yai ori kiapanom bei norowame,” diro benaro beimba Yesu “Yokamai epe beinga kiapanom bei erowaika i faikename,” diro nenen ari yokamai ema dere inako dero kopu tei fume.* Mt 14:23; Yo 18:36
Yesu yaromi nuwi boromdi kon wan fume
Mt 14:22-33; Mk 6:45-52
16 Ena taroma engoro no Yesu gama yokama fu nuwi dian bunamdi furo 17 nuwi kopare gawo ta mokoro boromdi furo “Nuwi dian bunamdi koro tei furo iki birom ori Kapanem napune,” diro nuwi dian boromdi fupungoro te kama sungoro Yesu no moipungi tei ama kume. 18 Ena kamun kai ori wom sungoro te nuwi merimeri ori wom ungoro 19 ena no yokama nuwi kopare boromdi moiro nuwi buro supunga nuwi kopare koro 5 bo 6 kiromita fakaimere fungoro ena kanopunga Yesu nuwi boromdi kopu tei ure ena nuwi kopare dungui teina tei ungoro ena no kuri ori wom fipunba 20 yaromi “Na towane wiye. Kuri fikeiyo!” di norongoro 21 ena no yokamai bei moiro yaromi akire nuwi kopare ikai tei dowapunga mun fipune. Ena kua wom nuwi kopare no yokamai naro bepunga akaiyom tei fuka dume.
Kaime dori ari yokori moinga mapunom eronguamere Yesu bei moiro ari moi kuwom suwainga inainga mapunom epe erome
22 Ena kamun takongua ari yai opai nuwi dian bunam koro yo moiro kaninga ongo nuwi kopare towane dungua epena dikeme. Te yokamai ama di kaningai Yesu furo no yokamai nuwi kopare fupungi ama kingoro nonon towane nuwi kopare mokoro fupune. 23 Ena nuwi kopare suwo koropane iki birom ori Taipiria dere ure Ari Wanopanom “Mun fi ereiye,” diro ka make eiro kaime dori ari erongua neinga akaiyom teina tei wingoro* Yo 6:11 24 ena ari munmane yo moinga yokama kaningai Yesu te no yokamai gere ama moikepungoro ena yokamai nuwi kopare suwo koropane winga moko fure “Yesu wandou napune,” diro Kapanem tei fime. 25 Ena yokamai furo Yesu nuwi dian koro ipo wandoure imari dere “Ka nuwi si norenga yai yo, ne tora kakom tawa une?” di teingoro 26 Yesu ka mokom bairo “Na ka duwaika fi goi iyo! Ne yokamai ure na tai ori beika yoporanam boika i kanero douinam boikeimba ne yokamai kaime dori neingoro maranom mokongua iran douinam boimie.* Yo 6:11-12 27 Ena ne yokamai ‘No kokonan beire kopuna mangi tawa dungua i ire nowapune,’ epe towane di firainga i faikename. Kopuna i di derewo dikenamba ne yokamai ‘Kakom kakom moi kuwom suwainga inapune,’ dire kokonanom ama iyo! Kakom kakom moi kuwom suwainga tarom dunguamere i epe kopuna dunguai inaimie. Ena na ari gaunom wam bei moiro kopuna i erowaiye. Na nenam Yai Gumam na gunom boi narere ‘Kopuna i ari ero!’ di narere opom di naromie,” di erongoro* Yo 4:14; 6:48-58 28 ena iran yokamai “No yokamai tora mere beire Yai Gumam kokonanom benapune?” di teingoro 29 “Ena Yai Gumam kokonanom i epe dume: Ne yokamai na Yai Gumam nawi dongua yaromi fi ki si teiyo!” epe di erongoro* 1 Yo 3:23 30 “Ne tora tai ori yoporam boingua benangere no yokamai kanero ena ne fi ki si erowapune?* Mt 16:1; Yo 2:18 31 No awanoma fure akai bakom suna ari kei faikeinga akai tei fure ena kopuna i kam mana dingai ire neimie. Yai Gumam kam mapunom boingua ‘Yaromi “Kamundi kaime dori erongoro nowaime,” dungoro neime,’ epe boingua ena ari neinga mora fipune. Ena iran ne tai ori epe benano?” di teingoro* Eks 16:14-15; Sam 78:24 32 “Na ka duwaika fi goi iyo! Ne yokamai di finga ‘Mose bei moiro kaime dori iro no yokamai awanoma erome,’ epe di fimba ee, na nenam furo kaime dori yokamai erere te epena yaromi bei moiro kamun kaime dori kawom iro ne yokamai eromie. 33 Yai Gumam kaime dori i kamun tei ma dero ako mangi ime uro ari yai opai mangi tei moinga yokori morainga tarom eromie,” epe di eromie.
34 Di erongoro ena ari yokamai “Yai ori yo, ne kaime dori i kakom kakom nore derewo moro!” epe di teingoro* Yo 4:15 35 ena Yesu ka di mari dero “Ari yai opai moi kuwom suwainga inaro benainga na kaime dorinom moiye. Ena ari yai opai na gere si dauinga yokamai nomanenom meran tokoi goikenaimie. Te ari yai opai fi ki si narowainga yokamai nomanenom nuwi kakom kakom goikenaimie.* Yo 4:14; 6:48-58 36 Goikenaimba na ne yokama koma mora di ereiye: ‘Ne yokama mora na nakaneime,’ di ereipa fi ki si narekeimie.* Yo 20:29 37 Ena ari muruwo na aunam narongua yokamai na moiki tei unaimie. Ena nenta na gere si daunangua yaromi awi dekenaiye.* Yo 17:6-8; Mt 11:28 38 Na kamundi ma dero ako mangi uro nanan firaikamere benaro kuiye. Ma deiyo! Na ako mangi ukai yai ta na nawi dongua yaromi firanguamere benaro uka ena nenta na gere si daunangua yaromi awi dekenaiye.* Mt 26:39; Yo 4:34 39 Te na nawi dongua yaromi firanguamere i epe: Na bei moiro ari yai opai muruwo narongua akire di erowaika ena towane ta bare ako sikenaime. Okome kakom gounaro benangua kakom na ari moi kuwom suwainga akaiyom inainga yokamai winom yaunaiye.* Yo 10:28-29; 17:12 40 Ena na aunam epe di fimie: Ari yai opai muruwo na yaromi wam nakanere fi ki si narowainga yokamai kakom kakom moi kuwom suwainga inaingoro te okome kakom gounaro benangua kakom yokamai winom yaunaiye,” epe di erongoro* Yo 11:25-26 41 ena Yesu “Na kaime dori i kamundi ma dero ako mangi wiye,” epe dungua Yura ari ka num boiro diro kura kam di te moime. 42 Yokamai ka di ipo ka dero “Yaromi yai ori moikeme. Yaromi towane Yesu Yosefe wam moingoro ena nem mam mora kanopunie. Ena yaromi ‘Na kamundi ma dero ako mangi wiye,’ epena epe dungua i faikeme,” epe dime. * Mt 13:55 43 Ena Yesu ka mokom bairo “Ne yokamai kura kam di ipo ka mora dekeiyo! 44 Ari yokamai nenen inokore ei fingamere epe dourom boiro na moiki tei unainga i faikename. Na aunam na nawi dongua yaromi yokamai denom minom basin wauko erere ‘Na moiki tei fiyo!’ di erowangua na moiki tei unaingoro ena kakom gounaro benangua kakom yokamai winom yaunaiye.* Yo 6:65 45 Te kam mapunom ari koma epe boimie: ‘Yai Gumam ari yai opai muruwo ka nuwi si erowame,’ epe boingoro ena ari na aunam ka dungua firo gore duwainga yokamai muruwo u na moraiki tei unaimie.* Ais 54:13 46 Nenta na aunam kankemie. Na towane Yai Gumam moingui ama moiro aunam mora kaniye.* Yo 1:18 47 Ena fi goi iyo! Ari yokamai na fi ki si narowainga epena kakom tei yokamai kakom kakom moi kuwom suwainga inaimie.* Yo 3:15-16 48 Ari moi kuwom suwainga inaro benainga na kaime doriyom moiye.* Yo 6:31, 58 49 Te komari ne yokamai awanoma fure akai bakom suna ari kei faikeinga akaiyom fure kopuna i kam mana dingai neimba okome ama goime. 50 Goimba na kaime dori moikamere ena na kamundi ma dere ako mangi uka ena ari yokamai i nowainga goikenaimie. 51 Ena na kaime dori yokori moika ena kamundi ma dero ako mangi ukoro ari yokamai kaime dori i nowainga kakom kakom moi kuwom suwainga akaiyom inaimie. Te kaime dori i na ganam miyom dungoro ena ‘Ari yai opai mangi tawa moingai yokori moraime,’ diro ganam miyom erowaiye,” di erongoro 52 ena iran Yura ari nenen di ipo ka de moiro “Yaromi tora beire gam miyom nonon norowangoro nowapune?” dingoro 53 ena Yesu “Ne yokama ka duwaika fi goi iyo! Na ka kuiam di boire di ereiye. Ne yokamai na ari gaunom wam ganam miyom te akinam nekenaingere ena moi kuwom suwainga akaiyom ikenaimie. 54 Ari yai opai na ganam miyom te na akinam nowainga yokamai epena kakom kakom moi kuwom suwainga akaiyom inaingoro ena okome kakom gounaro benangua kakom na winom yaunaiye. 55 Na ganam i kopuna kawom dumie. Te na akinam i nuwi kawom moimie. 56 Ena ari yokamai na ganam dinom te akinam nowainga yokamai na denam minam ikai tei moraingoro te na yokamai denom minom ikai tei moi erowaiye.* Mt 26:26-28 57 Ena na aunam yokori moingua yaromi na nawi dongoro ena yaromi yoporam boingua narongua yokori moikamere ena na bei moiro ari na gere si dauinga yokamai yoporanam boingua erowaika moi kuwom suwainga akaiyom moraimie.* Yo 15:4-5; 1 Yo 3:24 58 Ena kaime dori i kamundi ma dero ako mangi ungua i na moiye. Kaime dori i dunguamere epe komariki no awanoma kaime dori nere okome goinga irai dikeme. Ma deiyo! Ari kaime dori i nowainga yokamai kakom kakom moi kuwom suwainga inaimie,” epe di erome. 59 Yaromi ka epe dungua yaromi iki birom ori Kapanem tei moiro Yura ari ka nuwi si ereinga iki ikai tei moiro ari ka nuwi si eromie.
Yesu mouwomdi finga yokamai ari munmane Yesu ma de tere fime
60 Ena Yesu mouwomdi finga yokamai munmane moire ka i dungua fire “Aiye! Yaromi ka nuwi si norongua i ipun nan domie. Ena no yokamai ka i firapunga i faikeme,” dingoro 61 ena Yesu yokamai ka munmane di ipo ka de moinga firo “Na ka koma dika ne yokamai nomanenom bei niki de eremo? 62 Ena ne yokamai okome kanainga na ari gaunom wam tawa dere fu na koma moiki akaiyom iwa naika ena ne yokamai nomanenom niki ori wom dowame.* Yo 3:13; Ap 1:9-11 63 Ena Murom Sumuna bei moiro ari moi kuwom suwainga mapunom eromba ari yokamai inokore ei fingamere epe dourom borainga moi kuwom suwainga ikenaimie. Murom Sumuna towane erowamie. Ena na ka di ereika ne yokamai kawom firainga Murom Sumuna u ne yokamai denom minom ikai tei ure moi kuwom suwainga mapunom i erowamie.* 2 Ko 3:6 64 Erowamba ne yokamai moingi suna tei suwo koropane fi ki si narekeimie,” epe di erome. Te Yesu koma mora kanongua ari tei moinga yokamai epe fi ki sikeimie. Te yai ta Yesu akiro furo ari kiama yokamai i mari de erowaro bengua yaromi ama kanume.* Yo 13:11 65 Ena Yesu akai nere ka ta dume. “Ne yokamai suwo koropane fi ki si narekeinga koma na ‘Aunam ari yoporam boingua i erekenangua ena yokamai na gere si daukenaimie,’ di mari de ereiye,” dume.* Yo 6:44
66 Ena ka i mora di goungoro ena Yesu mouwomdi finga yokamai munmane ma dere fure te tokoi Yesu wanongui wankeime. 67 Ena iran Yesu furo no gama yokamai okonom koro koro muruwo kaunom suwo moipungi tei furo “Ne yokamai na ama na ma de narere naimo?” di norongoro 68 ena Saimon Pita ka mokom bairo “Ari Wanopanomyo, nonon eramom moingui tei napune? Nen towane kakom kakom moi kuwom suwapunga inapunga kam di moinie. 69 Te nonon mora fi ki si erere te mora fipunga ne Yai Gumam yo tenga yarom moinie,” epe dungoro* Mt 14:33; 16:16; Mk 1:24; Yo 1:49 70 ena Yesu ka mokom bairo “Kawom na ne yokamai okonom koro koro muruwo kaunom surai gunom boipa ne yokamai moingi suna tei yai ta Satan konom dourom boime,” epe dume. 71 Ena yai ta Satan konom dourom boingua yaromi Yurasi moime. Yaromi Isakarioti yai Saimon wam moimie. Te no Yesu gama yokamai okonom koro koro muruwo kaunom surai moipungi suna tei ama moimba okome Yesu akiro furo kiama ari i mari de erowame.

*6:4: Yo 2:13; 11:55

*6:14: Diu 18:15; Ap 3:22

*6:15: Mt 14:23; Yo 18:36

*6:23: Yo 6:11

*6:26: Yo 6:11-12

*6:27: Yo 4:14; 6:48-58

*6:29: 1 Yo 3:23

*6:30: Mt 16:1; Yo 2:18

*6:31: Eks 16:14-15; Sam 78:24

*6:34: Yo 4:15

*6:35: Yo 4:14; 6:48-58

*6:36: Yo 20:29

*6:37: Yo 17:6-8; Mt 11:28

*6:38: Mt 26:39; Yo 4:34

*6:39: Yo 10:28-29; 17:12

*6:40: Yo 11:25-26

*6:42: Mt 13:55

*6:44: Yo 6:65

*6:45: Ais 54:13

*6:46: Yo 1:18

*6:47: Yo 3:15-16

*6:48: Yo 6:31, 58

*6:56: Mt 26:26-28

*6:57: Yo 15:4-5; 1 Yo 3:24

*6:62: Yo 3:13; Ap 1:9-11

*6:63: 2 Ko 3:6

*6:64: Yo 13:11

*6:65: Yo 6:44

*6:69: Mt 14:33; 16:16; Mk 1:24; Yo 1:49