11
Yoane yaromi gama suwo koropane ewi Yesu moingui tei dome.
Lk 7:18-35
Ena Yesu mouwomdi finga ari okonom koro koro muruwo te kaunom suwo ka i di ere gouro akai tei ma dero Garari man tei furo iki birom ori suwo koropane fure ari ka mapunom nuwi si erere di mari de erome. Di mari de erongoro Yoane nuwi bui erongua yaromi kan fairo Mesia kokonan bengua muruwo firo ena Yoane mouwomdi finga ari suwo koropane ewi dongoro yokamai Yesu moingui tei furo * Mt 14:3 “Koma ka mapunom i ‘Okome yai ori uname,’ di erongoro ena nenen epemere uro moimbore nonon nenta kiapam morapune?” diro mina wako teingoro * Mar 3:1 Yesu yaromi “Ne yokama inako dero fu Yoane moingui tei furo te tai ta ta beikai muruwo ne yokamai finga kaninga i di teiyo. Ne yokamai kaniyo! Ari okonom murom gi dungua kon tokoi kanime. Te ari kaunom yoporam goingua tokoi kon wanimie. Te ganom mantai gainga tokoi moi fimie. Te ari kinanom gi dungua tokoi ka fimie. Te ari goinga tokoi arire yokori moimie. Te ari kuwanom moinga yokamai gunom kam fimie. Tai ta i muruwo Yoane di teiyo.* Ais 35:5-6; 61:1; Mt 8:2-4; 9:1-8, 23-30, 32-33 Nenta epe ‘Yesu yaromi kokonanom i kokonan kawom dumbore?’ epe di fikere ena yaromi mun ori wom firamie,” Yesu Yoane mouwomdi finga ari di erome. Di erongoro yokamai inako dero fingoro Yesu ari munmane moingi Yoane kam wayom di erere “Koma ne yokama fu ari moikeinga akaiyomdi tei finga ne yokamai tora tai kanaro fime? Ne yokama furo kamun kai sungua kewa koka tongua kanaro fimo? Ma deiyo! Ne yokamai ‘Tai ta kanapune,’ diro fime.* Mt 3:5 Ena ne yokama tora tai kanaro fime? Ne yokamai furo yai ta gai kuki nokapu firo moingua kanaro fimo? Ma deiyo! Ari gai kuki nokapu finga yokamai kiapam beinga ari ori ikinomdi moime. Ena tora bengoro ne yokama fime? Ne yokamai furo ka mapunom yai moingui tei kanaro fimo? Kawom, ne yokamai epe fimie. Te Yoane yaromi ka mapunom yai moire te ka mapunom ari ta ime de erome.* Lk 1:76 10 Koma Yai Gumam di tongoro te ka mapunom yai ta bei moiro Yoane kam wayom epe dume,
‘Fiyo. Na yai ta na kanam wayom benangua yaromi awi dowaro beikoro yaromi u koma ure ne konum kenom benamie,’
epe dume.* Mar 3:1; Mk 1:2 11 Na ne yokama kawom di ereiye. Yoane nuwi bui erongua yaromi komariki ari muruwo mangi moinga te epena ari muruwo mangi moingi ime de eromba te nenta Yai Gumam ari kiapanom bei erowangua akaiyom moire te yaromi yai ori bo yai gawo moingua yaromi Yoane bire ime de tome. 12 Koma Yoane nuwi bui erongua yaromi ka di mari dongua kakom i te moi ungua epena kakom ungoro ena ari yokama Yai Gumam ari kiapanom bei erongua akaiyom i kura boraro beimie. Te ari niki dere yoporam boinga yokamai Yai Gumam ari kiapanom bei erowangua akai akonaro beimie. 13 Ka mapunom ari muruwo te Mose ka di guwo dungua kam muruwo Yai Gumam ari kiapanom bei erowangua kam towane di mari deime. Epena Yoane yaromi kui nongua kakom kam i mukom faimie.* Lk 16:16 14 Koma ka mapunom ari ‘Iraiya yaromi okome tokoi uname,’ diro di mari deingoro te ka i ne yokama fi kun darainga ena Yoane yaromi epemere Iraiya moime. * Mar 4:5; Mt 17:10-13; Mk 9:11-13 15 Nenta kinan koranga yaromi ka i firo. 16 Ari muruwo epena mangi moire tora tai epemere moime? Ari muruwo epena moingamere epe gan gawo maket akai suna tei kika te moire gan suwo koropane unom boire 17 ‘No yokama mukare bakom ne yokama kapu kau eropungoro te ne yokama nowi ikeime. Te no yokama yai goinga wi di eropungoro te ne yokamai kai meikeimie,’ epe diro u boime. 18 Ena Yoane yaromi uro kua kopuna nekere te nuwi wain nekengoro ena ari muruwo ‘Murom niki dongua yaromi ikai moi tome,’ dime.* Mt 3:4 19 Te na ari gaunom wam uro kua kopuna nere te nuwi wain neikoro ena ari muruwo ‘Ekanero! Na kua kopuna munmane nere te nuwi gikengua nere moingoro te ari niki dongua kongo takis inga yokamai te ari bianom faingua yokamai u na moiki tei ure fana gai nare moimie,’ dime. Na epe beika ena ari yokama inokore ta eimba yokamai Yai Gumam tai bengua kanaingai ‘Yai Gumam inokore engua i kawom dume,’ duwaime,” Yesu di erome.* Lk 15:1-2
Yesu bei moiro ari akai suwo koropane moinga kura kam di erome.
Lk 10:13-15
20 Ena koma Yesu fu iki birom ori suwo koropane tei fure kokonan ori munmane bei eromba yokamai bianom ma dere nomanenom si awa tekeinga ena iran i kura kam epe di erome: 21 “Korasin ari yokamao, na kura kam di erowaiye, Besaira ari yokamao, na kura kam di erowaiye. Te na kokonan ori ne yokamai gumanomdi beikamere epe iki birom ori Taiya te Sairon tei benaika ena komari Taiya ari te Sairon ari gai miki go di fire te eri muku ganom buime. Epe beingoro ari ta kanere ‘Ari yokamai bianom ma dere nomanenom si awa teime,’ duwaime. Te ne yokamai bianom ma dere nomanenom si awa tekeimie.* Yona 3:6 22 Iran na ne yokama di ereye. Yai Gumam ari ipu si erowangua kakom Yai Gumam Taiya ari te Sairon ari kura kam ori wom di erekenanguamere epe ne yokamai kura kam ori wom di erowamie.* Ais 23; Yoe 3:4-8; Eim 1:9-10; Sek 9:2-4 23 Kapanem ari yokamao, ne yokama nenen akire dire kamundi naimo? Ma deiyo. Yai Gumam ne yokamai ewi guwom akai dowame. Te na kokonan ori ne yokama gumanomdi beikamere epe Sorom iki birom ori tei benaika ena epena Sorom i yo duwamie. Te ne yokamai bianom ma dere nomanenom si awa tekeimie.* Yen 19:24-28; Yut 1:7 24 Iran na ne yokama di ereiye. Yai Gumam ari ipu si erowangua kakom Yai Gumam Sorom ari kura kam ori wom di erekenanguamere epe ne yokama kura kam ori wom di erowamie,” Yesu kura kam epe di erome.* Mt 10:15
“Ne yokama u na moiki tei wiyo!” Yesu dume.
Lk 10:21-22
25 Kakom tei Yesu tokoi dire, “Auwo, ne kamundi te mansinomdi Ari Wanopanom moinie. Ne ari finga yokamai ne tainum kou si erere te ne tainum gan gawo epemere moinga imari de erene. Ne epe benga iran na mun fiye.* 1 Ko 1:26-29 26 Auwo, ne kawom bene. Ne inokore ei fingamere epe fuka dume,” epe di tome. 27 Dire ena ka ta epe dume: “Na aunam tai ta ta muruwo naromie. Te nenta na Yai Gumam wam gumanamdi kankemie. Na nenam towane na gumanam kanomie. Te nenta na nenam gumamdi ama kankemie. Na Yai Gumam wam towane yaromi gumamdi kaniye. Te na ari yokamai ‘Na nenam opom di erowaiye,’ duwaika yokamai towane na nenam ama kanimie.* Mt 28:18; Yo 3:35; 17:2; Fir 2:9; Yo 10:15 28 Ena ne yokamai ‘Yai Gumam firame,’ dire te kokonan yoporam boire ipun ori dongua inga ne yokamai muruwo na moiki tei wiyo. Ne yokamai wingoro na ewi dekeikoro furo ganom ei firo moraimie.* Yo 7:37 29-30 Na ari tai wira dungua bei erere te nanan kanam bire deiye. Na kanam wira dungua faime. Te na tainam i ipun dekeme. Iran na tainam ne yokama ire na kanam i si erowaika fiyo! Ena ne yokama kuianom wira dire moraime,” Yesu epe dume.* 1 Yo 5:3

*11:2: Mt 14:3

*11:3: Mar 3:1

*11:5: Ais 35:5-6; 61:1; Mt 8:2-4; 9:1-8, 23-30, 32-33

*11:7: Mt 3:5

*11:9: Lk 1:76

*11:10: Mar 3:1; Mk 1:2

*11:13: Lk 16:16

*11:14: Mar 4:5; Mt 17:10-13; Mk 9:11-13

*11:18: Mt 3:4

*11:19: Lk 15:1-2

*11:21: Yona 3:6

*11:22: Ais 23; Yoe 3:4-8; Eim 1:9-10; Sek 9:2-4

*11:23: Yen 19:24-28; Yut 1:7

*11:24: Mt 10:15

*11:25: 1 Ko 1:26-29

*11:27: Mt 28:18; Yo 3:35; 17:2; Fir 2:9; Yo 10:15

*11:28: Yo 7:37

*11:29-30: 1 Yo 5:3