Yut Yaromi Ka Munom Ganom I Boingua Kam
Yut ka munom ganom i boingua yaromi Yesu emerom moimie. Ena Yesu goiro kamundi iwa mora fungua okome Yut yaromi Yesu fi ki si tome. Ena yaromi “No yokamai kakom kakom moi kuwom suwapunga mapunom ako moipunga ka munom ganom i boraiye,” dumba yaromi ka ta fingua ari ka kasu nuwi si ereinga yokamai winga Yai Gumam gama bei niki de ereinga firo ena bei moiro “Ne yokamai ka kasu nuwi si ereinga yokamai kenom bei ereiyo!” diro munom ganom i boime.
1
Na Yut munom ganom i boiye. Na Yesu Kirisito yaromi nuwiyom kokonan gan te Yemesi yaromi emerom moiye. Ena na munom i boiro ne yokamai Nenom Yai Guman dem miriyom erongua unom boi erongua te Yesu Kirisito kiapanom bei eronguai ne yokamai moingi tei munom i boi de ereiye.* Mt 13:55 Ena na ka make eiro “Yai Gumam yaromi bei moiro ne yokamai kanom fi erero dem miriyom wira dunguamom i ne yokamai erero te denom minom mun fi ereinga mapunom erowangoro ena ne yokamai denom minom moko iwa wom namie,” diro ka make ei teiye.* 2 Pi 1:2
Yai Gumam Gunom Kam kiam bei teinga yokamai kanom
2 Pi 2:4-18
Emenama yokamao, na denam minam mun fi ereiye. Ena na inokore eiro “No yokamai kakom kakom moi kuwom suwapunga mapunom ako moipunga ka munom ganom i boraiye,” di fipa na nomanenam si awa tere ka ta epe diro boraiye. Ne yokamai bei moiro kokonan yoporam boire ire nonon fi ki supunga Yai Guman eken towane kakom toka mora norongua mapunom i kiapam bei kan iyo!* 1 Ti 1:18 Ari suwo koropane yokamai eke dere u ne ari fi ki si teinga yokamai moingi suna tei wime. Komariki ka mapunom i epe dume. “Yai Gumam uro ari niki deinga okome unainga yokamai fiasi guwom akai tei de erowamie,” di engua yokamai eke dere epena mora wimie. Yokamai Yai Gumam mounom wako tere Yai Gumam bei nokapu de erongua mapunom ma dere mapunom niki dongua ta tokoi ire te Yesu Kirisito no yokamai Ari Wanopanom kiapanom bei norongua yaromi mounom wako teimie.* Ro 6:15; Gar 2:4; 2 Pi 2:1
Ena ne yokamai fiyo! Komariki no Ari Wanopanom Isirae ari yokamai nenen endire Isipi man tei ma dero furo te okome ari yai opai fi ki si tekeinga yokamai ei goungua ne yokamai mora kanimba na di fikai “Ne yokamai tokoi inokore ei firaime,” di fire tokoi munom ganom i boi ereiye.* 1 Ko 10:5-10; Nam 14:32-35 Te ka ta ama fiyo! Komari kamundi nuwi kokonan gan suwo koropane yokamai Yai Gumam kam gore dikere kokonan ori koma wom ingai akokere ikinom akainom tei ma deingoro ena Yai Gumam bei moiro kan sen iro yokamai kan si erongoro kakom kakom yokamai kawom akai si boingui tei moingoro ena okome Yai Gumam ari yai opai ipu si erowangua kakom tei ka kori di erowamie. Te epemere ari iki birom ori Sorom te Gomora moinga yokamai te ari iki birom ori tei munmane moinga yokamai yai opai kunei neinga mapunom dourom boire te denom minom mokongoro ari yai opai yokamai kika niki dongua teinga mapunom beinga ama dourom boime. Yokamai mapunom epe beinga ena Yai Gumam bei moiro yokamai mokom bai erero meinanom niki dowangua erowangoro yokamai kakom kakom i endongua de derewo duwangua akaiyomdi tei moraimie. Ena yokamai akai tei moraingai kuiam i epemere no yokamai kanero “Douinom borapune,” diro kuriyom firo morapunie.* Yen 19:1-25 Ena Sorom te Gomora ari yokamai kika niki dongua teinga mapunom beingamere epe ari epena moinga yokamai mapunom bei towane wom deimie. Yokamai kuwan kanere denom minomdi dinepe dongua mapunom i dourom boire te Yai Gumam ari kiapanom bei erongua mapunom mounom wako tere bei moiro Yai Gumam nuwi kokonan gan kamundi iwa moinga yokamai ama kanom ka simie. Yokamai mapunom epe beimba Yai Gumam nuwi kokonam gan ori Maikel yaromi epe beikeme. Komari Maikel yaromi furo Satan yaromi kura boi tongoro surai ka doro munmane diro “Eramom bei moiro Mose yaromi goingua yonom iname?” epe dipire. Kakom tei Maikel yaromi Satan kam ka sikere “Satan yaromi yai kuwanom moime,” di tekeme. Tamanume. Yaromi “Na Ari Wanopanam nenen kura kam di erowamie,” epe towane di tomie. Maikel yaromi epe bengua iran yokamai epena moinga Yai Gumam nuwi kokonan gan kanom ka singa i faikeme.* Dan 10:13; Rew 12:7-8 10 I faikemba yokamai tai kan i muruwo mapunom kankeinga tarom i kanom ka si moime. Te nonkei biom yokamai inokore unanan ei fingamere epe kasu diro mapunom beinga yokamai inokore unanan eire mapunom niki dongua beinga iran i 11 Yai Gumam bei niki de erowame. Yokamai furo Kein yaromi kon wanunguamere epe beimie. Te yokamai meina towane inokore eire ena Beram yaromi kasu mapunom benguamere epe wanimie. Te komari yai ta Kora yaromi bei moiro Yai Gumam kam gore dikengoro ena Yai Gumam si goinguamere epe yokamai ako suwaimie.* Yen 4:8; 1 Yo 3:12; Nam 16:1-35; 31:15-16 12 Te kakom kakom ne yokamai kuku boire emenoma yokamai kopuna erere denom minom towane eire beingoro ena ari ka kasu nuwi si ereinga yokamai ure ne yokamai gere “Kopuna ama nowapune,” dimba nenen kopunanom nere ne yokamai kiapanom bei kun daikeimie. Te kuwo kauwo boromdi tei nimi sikengoro kamun kai siro iro kapo kapo funguamere epe yokamai moimie. Te eri ta mukom korangua kakom dungua mukom koikenguamere epe yokamai moimie. Te eri ta goingua ari eri mapunom wau deinga dunguamere epe yokamai kawom goime.* Esi 34:8; 1 Ko 11:20-22 13 Te kakom kakom fui nuwi merimeri ungoro ena nuwi wepirom niki dongua sungua i towane u mari funguamere epe yokamai gai goinga mapunom i beire u mari fimie. Te kuimokome yokamai kamundi koro koro furo waningamere epe yokamai ka kasu nuwi si ereinga ka i u koro koro unanan fumie. Iran i Yai Gumam yaromi kama ori wom si boingua akaiyom tei mora kenom bei erowangero ena yokamai kakom kakom tei moraimie.* Ais 57:20
14 Ena ne yokamai fiyo! Adam yaromi kanam wom u mari fungua te okome yai ta u mari fungua moi furo moi furo ari okonom koro muruwo koro towane epe u mari fime. Ena okome Inoki yaromi u mari fume. Inoki yaromi bei moiro ari ka kasu nuwi si ereinga epena winga yokomai kanom wayom epe di mari dome. “Kaniyo! No Ari Wanopanom yaromi furo nuwi kokonan gan yo teinga yokamai munmane wom endire uro* Yen 5:21-24; Mt 25:31 15 ari yokamai muruwo ipu si erere meina niki dongua mokom bai erowaro umie. Yaromi bei moiro ari yaromi mouwomdi dourom boikeinga yokamai tai niki dongua mapunom ta beinga te kon niki dongua waningai te ka kanom kanom niki dongua yaromi di teinga opom di erere ka kori di erowame,” Inoki yaromi epe di mari dome. 16 Te yokamai kakom kakom furo ari kanom ka siro te tai kan i muruwo fuka di erongua denom minom niki de fime. Yokamai tai niki dongua nenen kuianom boingua towane wom kanere dourom boimie. Te yokamai ka di koro koro dere nenen kanom i akire dimie. Te yokamai furo “Ari suwo koropane yokamai tainom gure nowapune,” diro yokamai kanom kasu akire dime.
Ari yokamai fi ki singa mapunom a ki suwaime
17 Ena te na emenama yokamao, na denam minam ne yokamai mun fi ereiye. Ena koma no Ari Wanopanom Yesu Kirisito ewi dongoro finga yokamai kanom i di mari de ereinga i ne yokamai inokore ei fiyo!* 2 Pi 3:2 18 Yokamai uro ne yokamai ka epe di ereingai “Okome man kamun gounangua kakom tei ari suwo koropane yokamai uro Yai Gumam gunom kam i kam ka sire nenen nomanenom tai niki dongua fingamere epe dourom boraro beime,” epe di ereimie.* 1 Ti 4:1; 2 Ti 3:1-2; 2 Pi 3:3 19 Ena yokamai mora uro ne fi ki si teinga yokamai si dou dau diro ena mangi ari inokore ei fingamere epe dourom boiro Murom i ikeimie.* 1 Ko 2:14 20 Na emenama yokamao, na denam minam mun fi ereiye. Ena Yai Gumam fi ki si teinga mapunom erongua ne yokamai nenen mapunom i bei erowai tere te kakom kakom Murom Sumuna yoporam boi eronguamere epe ka make eiyo!* Kor 2:6-7; 1 Te 5:11 21 Ena no ari Wanopanom Yesu Kirisito yaromi ne yokama kanom firo endiro furo kakom kakom moi kuwom suwapunga akai tei de erowangua kiapam moinga kakom tei ne yokamai Yai Gumam dem miriyom mun fi erongua mapunom i a ki siyo! 22 Te ne yokamai bei moire emenoma yokamai suwo koropane fi ki singa gawo ta ma deinga yokamai kanom fi ereiyo!* Ro 15:1; 1 Ko 15:33 23 Te ne yokamai emenoma yokamai suwo koropane e dongua konom akaiyomdi tei nainga ena ne yokamai endire akire di ereiyo! Te ne yokamai emenoma yokamai suwo koropane mapunom dinepe dongua dourom borainga ne yokamai bei moiro “No yokamai bianom beikenapunga faname,” diro kuri fire yokamai kanom fi erowaimba yokamai mapunom dinepe dongua dourom boingamere epe ne yokamai dourom boikeiyo!* Eim 4:11; Rew 3:4
“Yai Gumam mun fi topune,” dime
24 Ena Yai Guman yaromi “Ne yokamai ako faikenaime,” diro yoporam boiro kiapanom nokapu wom bei erere ena endire akai bau boingua keranom sungui tei nangoro ena ne yokamai tai kan ta bei niki dekere mun ori wom firaime.* Fir 1:10; 2 Pi 3:14 25 Ena Yai Gumam i Yai Gumam towane wom moiro no Ari Wanopanom Yesu Kirisito yaromi kokonan bengua ena no yokamai akire di norongoro ena no yokamai bei moiro yaromi kam akire duwapunie. Yaromi bau boingua keranom sungua kapakom moingua te yaromi yoporam boingua kapakom moingua te yaromi tai kan muruwo i oropo tei dongua kapakom moingua te yaromi ari yai opai muruwo kiapanom bei erongua kapakom moingua ena komariki man kamun bei eikengua kakom tei ama moime. Te epena ama moimie. Te okome kawom kakom kakom moi dere wo moramie. I kawom. Mora epe.* Ro 16:27; 2 Pi 3:18

*1:1: Mt 13:55

*1:2: 2 Pi 1:2

*1:3: 1 Ti 1:18

*1:4: Ro 6:15; Gar 2:4; 2 Pi 2:1

*1:5: 1 Ko 10:5-10; Nam 14:32-35

*1:7: Yen 19:1-25

*1:9: Dan 10:13; Rew 12:7-8

*1:11: Yen 4:8; 1 Yo 3:12; Nam 16:1-35; 31:15-16

*1:12: Esi 34:8; 1 Ko 11:20-22

*1:13: Ais 57:20

*1:14: Yen 5:21-24; Mt 25:31

*1:17: 2 Pi 3:2

*1:18: 1 Ti 4:1; 2 Ti 3:1-2; 2 Pi 3:3

*1:19: 1 Ko 2:14

*1:20: Kor 2:6-7; 1 Te 5:11

*1:22: Ro 15:1; 1 Ko 15:33

*1:23: Eim 4:11; Rew 3:4

*1:24: Fir 1:10; 2 Pi 3:14

*1:25: Ro 16:27; 2 Pi 3:18