Yoane Yaromi Munom Ganom I Okome Wom Boime
Ena yai ka munom ganom i boingua yaromi kam di norekemba ari munmane “Yoane yaromi munom ganom i boime,” di fime. Ena Yoane bei moiro ka munom ganom i boiro yai ta iro furo Gayuso yaromi tome. Gayuso yaromi Yai Gumam gama kiapanom nokapu bei erongua ena Yoane yaromi kam akire di tome. Te Yai Gumam gama yai ta i kam Diorefe mapunom faikengua bengua iran i Yoane yaromi kam di ime de tome.
1
Gayuso, ka mapunom iki tei na ari wanopa moika munom ganom i ne boi erowaiye. Ne na arinama moingere na denam minam kawom mun fi ereiye.* 2 Yo 1:1 Yae, na mun fi erere Yai Gumam ka make ei tere “Ne kuianum nokapu moinguamere ne ganum dinom ama epe nokapu morangoro te ne tainum muruwo ama nokapu duwame,” epe di teiye. Ena Yai Gumam gama suwo u na moiki tei ure “Ne Yai Gumam kam mapunom kawom a ki sire ka mapunom kon kawom wan moine,” di nareingoro fire na minam ori wom mokome.* 2 Yo 1:4 Na ka fikai na ganama Yai Gumam kam mapunom kawom dourom boingoro ena na minam ori wom mokongoro te minam mokongua mapunom ta bire tekename.* 1 Ko 4:14-15
Gayuso yaromi kam mapunom
Yae, na denam minam ne mun fi ereiye. Ne Yai Gumam gama akire di erenga mapunom i nokapu wom dume. Ne Yai Gumam gama gumanom koma kaninga te koma kankenga muruwo akire di erene.* Ro 12:13 Ena yokamai u Yesu fi ki si teinga yokamai tawa kuku boinga tei ure ne denum minum ari mun fi erenga akire di erenga mapunom di mari deime. Ena yokamai tokoi u ne moingi tei uro “No kon tokoi napune,” duwainga ena ne ka i fire “Yokamai Yai Gumam kokonan beimie,” dire akire di erere ewi do!* Tai 3:13 Yokamai “Yesu Kirisito kam gunom di mari dowapune,” dire mam iki ma dere ari Yai Gumam fi ki si tekeinga yokamai tainom ire kimba yokamai yo fure kamun gunom kam di mari deime.* Ap 20:33, 35 Ena iran nonon Yai Gumam fi ki si topunga “No te yokamai gere kam mapunom kawom ama di mari dowapune,” dire yokamai akire di erowapune.* Ip 13:2
Yai surai Diorefe te Demitiyu kanom mapunom
Ena na munom ganom gawo toka Yesu fi ki si teinga ne moingi tei kuku boinga yokamai boi ereipa yai Diorefe yaromi na kanam boika gore dikeme. Yaromi “Na Yai Gumam gama ari wanopa moraiye,” dire kou kou eire* Mt 20:27 10 te na kanam ka sire te ka kasu di narome. Te yaromi na towane epe bei narekemba Yesu fi ki si teinga yokamai suwo winga yaromi akire di erekere te ari “No ari akire di erowapune,” dinga yokamai yaromi “E e,” di erere “Na ka mapunom ikomdi yokamai ewi mena dowaiye,” dire beme. Ena iran na unaika yaromi mapunom di mari dowaiye.
11 Yae, na denam minam ne mun fi ereiye. Tai niki dongua mapunom mapunom dourom boikenba tai nokapu dungua mapunom mapunom dourom boro! Ari tai nokapu beinga yokamai Yesu gama moimba ari tai niki dongua mapunom mapunom dourom boinga yokamai Yai Gumam gere moikeime.* 1 Yo 3:6-10 12 Te ari munmane “Demitiyu yaromi yai nokapu moime,” dime. Yaromi ka mapunom kawom dourom boingua iran ne ama fingai yaromi yai nokapu moime. Ena na ama “Yaromi yai nokapu moime,” dikoro ne mora fingai na kawom diye.* Yo 19:35
Ka onam koro dungua
13 Ena na ka di erowaika munmane yo dumba na munom ganom boi eroware kam fikeiye.* 2 Yo 12 14 Ena “Na u ne moingi tei ure ne gumanum kanere ka di ipo ka dowapune,” di fiye.
15 Ena Yai Gumam ne gore amine einga erowame. Ne ari yokoinum tawa moinga “Ne moi dinio?” di erome. Te ne na ari yokoinam ne moingi tei moinga towane towane kukuro! Mora epe.

*1:1: 2 Yo 1:1

*1:3: 2 Yo 1:4

*1:4: 1 Ko 4:14-15

*1:5: Ro 12:13

*1:6: Tai 3:13

*1:7: Ap 20:33, 35

*1:8: Ip 13:2

*1:9: Mt 20:27

*1:11: 1 Yo 3:6-10

*1:12: Yo 19:35

*1:13: 2 Yo 12