12
Yai Gumam gama yokamai kokonanom epe benaime
Ena iran, ne Yai Gumam gama yokamao, Yai Gumam kakom munmane bei nokapu de norongua ena na ka yoporam boiro di erowaiye. Ne yokamai furo yokori moinga yo tongua mapunonom kakom kakom Yai Gumam fi mun ei tere yaromi kokonanom bei teiyo! Yai Gumam towainga ena yaromi mun fi erowame. Ena ne yokamai yokori moinga mapunonom i Yai Gumam towainga iran i ne yokamai yaromi kam kawom bawom duwaime. * Ro 6:11, 13; 1 Pi 2:5 Ne yokamai furo mangi ari mapunom beingamere epe beikeiyo! Beikeimba Yai Gumam ne yokamai akire di erowangoro ne yokamai nomanenom si awa te erowangua i fanamie. Ena ne yokamai nomanenom si awa towainga Yai Gumam “Yokamai mapunom epe benaime,” di firanguamere epe beiro firaime. Ena ne yokamai Yai Gumam finguamere epe dourom borainga ne yokamai mapunom nokapu wom dungua te mapunom yo tongua benaingere ena Yai Gumam mun fi erowame.* Ef 4:22-24; 5:10, 17
Ena Yai Gumam na bei nokapu de narongua iran i na ne yokama towane towane muruwo ka epe di erowaiye. Ne yokamai nenen “Ari ori moikepune,” di fingamere epe “No yokamai ari ori moipunie,” epe di fikeiyo! Ma deiyo! Ne yokamai muruwo inokore eiro kan kun dainga faimie. Ena Yai Gumam fi ki si teinga mapunom ne yokamai towane towane eronguamere epe inokore towane eiyo! * Ef 4:7 Nonon yokamai ganom dinom towane towane wom dumba okonom kaunom giranom kinanom okonom murom kokonan kapo kapo bemie.* 1 Ko 12:12 Ena epe wom nonon yai opai munmane moipunba no Kirisito si daupunga ena no ganom dinom towane wom dumie. Ena nonon muruwo kokonan kapo kapo beire nonon towane towane akire di eropune.* 1 Ko 12:27; Ef 4:25 Ena Yai Gumam bei nokapu de noronguamere epe no yokamai kokonan kapo kapo bepunga towane towane akire di eropune. Ena Yai Gumam bei moiro gunom kam di mari dongua kokonan no yokamai norowangua ena no fi ki si towapungamere epe di mari dowapune.* 1 Ko 12:4-11; 1 Pi 4:10-11 Te Yai Gumam bei moiro ari akire di erongua kokonan norowangua ena no yokamai ari akire di erowapune. Te Yai Gumam bei moiro ari ka nuwi si erongua kokonan norowangua ena no yokama ari ka nuwi si erowapune. Te Yai Gumam bei moiro ari inokore einga akire di erongua kokonan norowangua ena no yokamai ari inokore enainga akire di erowapune. Ena no yokamai guwai gainom ako ne moipunga ariyoma erere akire di erowapunga ena tai munmane erowapunga faimie. Te no yokamai ari kiapanom bei eropunga ena no yokamai kokonan i yoporam boiro benapune. Te no yokamai ari kanom fi eropunga no mun ori firo bei nokapu de erowapunie.* 2 Ko 9:7
Yesu fi ki si teinga yokamai denom minom arinoma mun fi ereinga mapunom
Ena no yokamai denom minom arinoma mun fi erowapunga kawom mun fi erowapune. Te no yokamai mapunom niki dongua i mounom wako towapune. Te no yokamai mapunom nokapu dungua kawom ako ki si morapune.* 1 Ti 1:5; 1 Pi 1:22 10 Ena ne yokamai Kirisito gama moinga ena ne yokamai denom minom arinoma kawom mun fi ereiyo! Te ne yokamai bei moiro arinoma moingi tei moi oropo berere tei dere moiyo! * 2 Pi 1:7; Fir 2:3 11 Ena ne yokamai amine eikeimba kakom kakom kokonan beiyo! Te ne yokamai nomanenom erowai tere Ari Wanopanom nuwi kokonan bei teiyo!* Ap 18:25; Kor 3:23; Rew 3:15 12 Ne yokamai Ari Wanopanom tokoi unangua kiapam moinga kakom tei mun fire moiyo! Ena ipun dongua i ne yokamai moraingi tei fuka duwangua ne yokamai arire erowai tere moiyo! Te kakom kakom ne yokamai ka make einga mapunom i a ki siyo!* 1 Te 5:16-18 13 Ena ne yokamai bei moiro Yesu gama yo teinga guwai gai ako nekeinga yokamai akire di ereiyo! Ena ari bam ta ari yokamai u ne yokamai moingi tei unainga ena ne yokamai ako kenom nokapu bei ereiyo! * Ip 13:2
14 Ena ari bei moiro ne yokamai bei niki de erowainga ne yokamai Yai Gumam ka make ei tere “Ari bei niki de noreinga yokamai bei nokapu de ero!” epe di teiyo! Kawom, ne yokamai “Bei nokapu de ero!” diro ka make ei teiyo! “Bei niki de ero!” diro ka make ei tekeiyo! * Mt 5:44; Ap 7:60; 1 Ko 4:12 15 Ena ari yokamai mun firaingamere epe ne yokamai gere ama mun fiyo! Te ari yokamai kai meinaingamere epe ne yokamai gere ama kai meiyo! 16 Ne yokamai fire nenen inokore eingamere epe wom ne yokamai ari koropane inokore ei ereiyo! Ena ne yokamai kou kou eikeimba ne yokamai kuwanom ari yokamai igere kon ama waniyo! Te ne yokamai nenen fire “No yokamai towane mapunom mapunom i fipune,” epe di fikeiyo! * Ais 5:21
17 Ena yai towane ta bei moiro ne yokamai bei niki de erowangua ena ne yokamai mapunom niki dowangua mokom bai tekeiyo! Ari yokamai “Mapunom i mapunom nokapu dume,” epe dinga ena ne yokamai mapunom nokapu irai epe beiyo!* 1 Te 5:15 18 Te ne yokamai fire gore amine eingamere epe morainga ena ari yai opai muruwo denom minom towane eire gore amine eire moiyo!* Mk 9:50; Ip 12:14 19 Kawom, arinamao, ne yokamai mapunom niki dongua ari mokom bai erowainga i faikenamba Yai Gumam dem miriyom eriyom faingua mapunom ari mokom bai erowangua i faname. Kam mapunom koi dungua “Ari Wanopanom ‘Na nanan ari ne yokamai bei niki de erowainga yokamai mokom bai erowaiye,’ epe dume,” ka mapunom epe dume.* Diu 32:35; 1 Te 4:6; 5:15; 2 Te 1:6-7 20 Ena iran ne yokamai mapunom niki dongua ari mokom bai erekenaimba kam mapunom dunguamere epe beiyo! Kam mapunom i epe dume: “Ne kianum i meran gorangua ena kua kopuna akire di to! Te yaromi nuwi gorangua ne nuwi akire di to! Ena ne mapunom epe benanga yaromi gai goiro nomanem si awa towame,” ka mapunom i epe dume.* Pro 25:21-22; Mt 5:44 21 Ena iran ari yokamai uro ne yokamai bei niki de erowainga ne yokamai mapunom niki dongua mokom bairo bei erowainga ne yokamai ako fanaimba ne yokamai bei moiro mapunom nokapu yokamai bei erowaingere ena ne yokamai bei moiro yokamai mapunom niki dongua benainga bire iwe de erowaime.

*12:1: Ro 6:11, 13; 1 Pi 2:5

*12:2: Ef 4:22-24; 5:10, 17

*12:3: Ef 4:7

*12:4: 1 Ko 12:12

*12:5: 1 Ko 12:27; Ef 4:25

*12:6: 1 Ko 12:4-11; 1 Pi 4:10-11

*12:8: 2 Ko 9:7

*12:9: 1 Ti 1:5; 1 Pi 1:22

*12:10: 2 Pi 1:7; Fir 2:3

*12:11: Ap 18:25; Kor 3:23; Rew 3:15

*12:12: 1 Te 5:16-18

*12:13: Ip 13:2

*12:14: Mt 5:44; Ap 7:60; 1 Ko 4:12

*12:16: Ais 5:21

*12:17: 1 Te 5:15

*12:18: Mk 9:50; Ip 12:14

*12:19: Diu 32:35; 1 Te 4:6; 5:15; 2 Te 1:6-7

*12:20: Pro 25:21-22; Mt 5:44