Munom Ganom Okome Pauro Yaromi Tesaronaika Yokamai Boi Erongua
Ena Pauro Korin tei moiro Tesaronaika ari koma munom ganom boimie. Ena okome noniki towane mora goungoro yaromi munom ganom ta i boi erome. Pauro ka fingua Tesaronaika ari yokamai Yesu tokoi mangi unangua inokore unanan einga epe fimie. Te yokamai suwo koropane “Yesu mora tokoi umie,” diro ena kokonan beikeimie. Ena Pauro ka i firo ka munom ganom i boi erome. Yaromi ka epe nuwi si erome: Koma yai ta Yai Gumam niki de fi tongua yaromi unangua ka kasu duwangoro ena ari munmane bianom benaimba okome no Ari Wanopanom Yesu Kirisito unangoro ena ari niki deinga yokamai muruwo tai niki dongua inaimie. Ena Tesaronaika ari yokamai mapunom ta beiro kokonan nokapu benainga i faname. Pauro epe di firo ka munom ganom i Tesaronaika ari okome boi erome.
1
Ena Pauro te Saira te Timoti, no yokamai munom ganom i boiro ne yokama Tesaronaika yai opai Yesu fi ki si teinga yokamai moingi tei boi erowapunie. Ne yokamai nenom Yai Gumam gere te Ari Wanopanom Yesu Kirisito gere ama moimie.* 1 Te 1:1 Ena no nenom Yai Gumam te Ari Wanopanom Yesu Kirisito bei wira di erere te bei nokapu de erowaipire.* Ro 1:7
Pauro bei moiro Yai Gumam mun fi tome.
Ena, arinoma yokamao, ne yokama Yai Gumam fi ki si teinga mapunom moko iwa fungua te ne yokamai muruwo denom minom nen towane towane mun fi ereinga mapunom i ama moko iwa fungua ena no yokamai kakom kakom Yai Gumam mun fi towapunga i faname.* 1 Te 1:2-3; 2 Te 2:13 Kawom, ne yokamai fi ki si teinga ena ari yokamai bei niki dongua de ereingoro te tai ipun dongua fuka di eromba ne yokamai mun fi ereinga mapunom moko iwa fungua te fi ki si teinga mapunom ako ki singa ena no yokamai fu Yesu fi ki si teinga yokamai koro koro moingi tei fupunga ne yokamai nenen kanom akire di eropune.* 2 Ko 7:4; Rew 1:9 Ena tai ipun dongua ne yokamai fuka di erongua a ki singa no mora fipunga Yai Gumam yo tere ipu si erowangoro ena ne yokamai fure kiapanom bei norongua akaiyom ikai tei naimie. Te ne yokamai kounom moiro Yai Gumam ari kiapanom bei norongua akaiyom ikai tei naro beinga ipun dongua tarom ne yokamai fuka di erome.* Fir 1:28 Te Yai Gumam yaromi bei moiro mapunom yo tongua epe bename: Yaromi ari ne yokamai bei niki de ereinga yokamai tai niki dongua mokom bai erowame.* Ro 12:19; Rew 18:6-7 Ena no Ari Wanopanom Yesu te nuwi kokonan gan yoporam boingua yokamai gere keranom sungua ire kamundi tei ma dere umari unainga kakom Yai Gumam yokamai mokom bai erowame. Kakom tei yaromi ne ipun dongua fuka di erongua yokama te no yokamai ama bei wira dungui tei de norowame.* Mt 25:31; 1 Te 3:13 Te kakom tei yaromi ari fi ki si tekeinga yokamai te ari no Ari Wanopanom Yesu gunom kam gore dikeinga yokamai meina niki dowangua mokom bai erowame.* Sam 79:6; Ais 66:15; Yer 10:25; Ro 2:8 Ena yokamai meina niki ori wom dowangua epe wom inaime: Ari Wanopanom nenen yokamai fiasi ewi dowangoro gumamdi fakai moiro te yoporam boingua keranom sungua ama kankenaime. Epe morainga ena kakom kakom niki dongua akaiyom moraime.* Ais 2:10, 19, 21; Mt 25:41, 46; 2 Pi 3:7 10 Tora kakom tai i fuka duwame? Yesu umari nangua kakom fuka duwame. Kakom tei yaromi gama yo teinga yokamai yaromi keranom sungua mun fi towaime. Te ari yoporam boiro fi ki si teinga yokamai yaromi kam akire duwaime. Te ne yokamai moire gunom kam di mari dopunga fi ki si teinga ena ne yokamai yaromi kam ama akire duwaime.* Kor 3:4; 1 Te 3:13
11 Ena Yai Gumam meina epe mokom bai erowangua ena iran no yokamai moiro ne yokamai fi erere kakom kakom Yai Gumam ka make ei topune. Ne yokamai Yai Gumam unom boi erongua dourom boinga yaromi kanaro bengua te yaromi ne yokamai yoporam boingua akire di erowangoro ena ne yokamai “No Kirisito yaromi fi ki si topunga ena kokonan tai kan mapunom nokapu muruwo benapune,” di firaingai kounom benaro beingai no yokamai ka make ei topune.* Kor 1:9-10 12 Te no Yai Gumanom te Ari Wanopanom Yesu Kirisito ne yokamai bei nokapu de ereipika ena ne yokamai Ari Wanopanom Yesu kam akire duwaro beinga te yaromi ne yokamai kanom ama akire duwaro bengua no yokamai ama ka make ei topune.* Ais 24:15

*1:1: 1 Te 1:1

*1:2: Ro 1:7

*1:3: 1 Te 1:2-3; 2 Te 2:13

*1:4: 2 Ko 7:4; Rew 1:9

*1:5: Fir 1:28

*1:6: Ro 12:19; Rew 18:6-7

*1:7: Mt 25:31; 1 Te 3:13

*1:8: Sam 79:6; Ais 66:15; Yer 10:25; Ro 2:8

*1:9: Ais 2:10, 19, 21; Mt 25:41, 46; 2 Pi 3:7

*1:10: Kor 3:4; 1 Te 3:13

*1:11: Kor 1:9-10

*1:12: Ais 24:15