7
Ena iran, nanan arinamao, Yai Gumam “Na ne yokamai nenom moraiye,” di koi ei norongua ena iran tai no ganom dinom nomanenom bei niki de ereinga taromdai ma dere ena Yai Gumam kuri fi tere yo wom tere moi dere moi dere morapune.* 1 Yo 3:3
Pauro yaromi mun ori wom fime
Ena ne yokamai denom minom no yokamai mun fi noreiyo! No yokamai bei moiro ne yokamai bei niki de erekepunie. Teno yokamai uro “Ne yokamai mapunom niki dongua benaime,” diro ka kasu di erekepune. Te no yokamai uro ne yokamai mimi bei erekepune.* Ap 20:33; 2 Ko 12:17 * 2 Ko 6:11-12 Na ka i di ereika ka kori di erekeiye. Kawom, na koma moiro “Na denam minam ne yokama mun fi ereika ena na ne yokama gere ama gorapunbore nonon yokori morapunbore no fana gairo moipunie,” epe diro ena epena ka i di ereika ka kori di erekeiye. Tamanume. Na mora fi ki si ereika ne yokamai “Tai epe benapune,” dinga beimie. Ena na ne yokama kanom akire diye. Te ne yokama tai nokapu beinga na mun fi moiye. Kawom, tai ipun dongua muruwo fuka di naromba na denam minam mun ori wom fiye.
Ena koma no yokama u Maseronia tei ure moipungoro ipun dongua fuka di norongua goukengua ena ganom i ama iron moikemie. Te tai mapunom mapunom no yokamai fuka di norongoro ganomdi kura boingoro ena no denom minomdi kuri fipune.* 2 Ko 2:13 Kuri fipunba Yai Gumam bei moiro ari denom minom ipun deinga yokamai bei wira di erongua yaromi Taitasi awi no yokamai moipungi tei dere bei wira di norome.* 2 Ko 1:3-4 Taitasi nenen u no moipungi tei ungua no wira di moipunba yaromi ne yokamai moingi tei ama moingua ne yokamai bei wira di teinga ena iran no yokamai ama wira di moipunie. Yaromi u moipungi tei ure “Ne yokamai Korin tei moingi ‘No yokama na Pauro kanapune. Te no yokamai bianom faingua kai mei topune. Te no yokamai inokore ori wom ei topunie,’ epe dime,” di narongoro ena na denam minam mun ori wom fiye.
Ena te na koma ka munom boi ereika ne yokamai denom minomdi bei kipi kai erongoro kanipa na fi ipun dekeiye. Koma na fi ipun gawo gera deipa na koma ka munom boi ereika ne yokamai denom minom kakom gurom towane ipun dongua ena iran na fi ipun ori dekeiye.* 2 Ko 2:4 Ena epena na mun fi moiye. Te na ne yokama denom minom bei kipi kai ereika na mun fiyo? Tamanume. Ne yokamai denom minom ipun dongua nomamenom si awa teinga na mun fi moiye. Ena ne yokamai mora fingai Yai Gumam nenen bei moiro denom minom ipun donguai ne yokamai moingi tei imari domie. Ena iran no yokamai kanom imari ne yokama moingi tei deika ama gawo toka bei niki de erekeme. 10 Kawom, Yai Gumam bei moiro ari yokamai denom minom ipun donguai imari dowangua yokamai irai nomanenom si awa towaingoro Yai Gumam akire di erowangoro kakom kakom moi kuwom suwainga iro niki de fikenaimba ari yokamai denom minom yo ipun donguai ari mangi moinga yokama fingamere epe firainga ena yokamai guwom akai e dongui tei naimie.* Mt 27:3-5; Ip 12:16-17 11 Ena ne yokamai kaniyo! Yai Gumam bei moiro denom minom ipun donguai ne yokamai moingi tei imari dongua ne yokamai mapunom mapunom nokapu epe beimie: Koma ne yokama moinga suna tei bianom faingua kam munom boi ereikoro firo bianom faingua kene kene eiro ma dero te ma deinga mapunom i kene kene eiro opom di nareime. Te ne yokamai gai ori nan goinga denom minom api sime. Te na kura kam ne yokamai di ereika ena kuriyom fi nareimba ne yokamai bianom faingua ma deinga “Tokoi na kanapune,” dire Yai Gumam konom ama dourom boime. Kawom, ne yokamai yai ta tai bei niki dongua yaromi ipu si tere kupa sime. Ena koma ne yokamai bianom faingua yo dumba epena mapunom mora kenom nokapu beinga bianom faingua i goume. 12 Ena komari na ka i munom ne yokama boi ereikai na bei moiro yaromi tai bei niki dongua kam di fi tero boikeiye. Te yaromi yai ta bei niki de tongua yaromi kam di fi tero boikeiye. Tamanume. Ne yokama moi Yai Gumam okom muromdi moinga denom minom mun ori wom na fi nareinga mapunom firaro beinga ena na bei moiro ka i munom boi ereiye. 13 Ne yokamai na mun fi nareinga ena na yoporam boiro moiye.
Kawom, no yokamai yoporam boiro moipunba ne yokamai bei moiro Taitasi akire di teinga mun firo u no moipungi tei ungoro no yokamai kanere ena denom minomdi mun ori wom fipunie. 14 Te koma na ne yokama kanom i Taitasi yaromi mapomdi tei akire di tere te na kanam i dika gai goikeiye. Tamanume. No yokamai kakom kakom ne yokama ka kawom di eropungamere ena epe mere wom no yokamai Taitasi mapomdi ne yokamai kanom i akire dupunga ka i ama kawom dupune. 15 Ena Taitasi yaromi ne yokama moingi tei ungoro ne yokamai kuri firo te ganom nouro diro te yaromi giramdi gore dingoro ena yaromi inokore ei moiro dem miriyomdi ne yokamai kanom mun fi eromie.* 2 Ko 2:9 16 Ena epenai na mora fikai ne yokamai mapunom nokapu fainguai muruwo benaro beinga iran na mun fi ereiye.

*7:1: 1 Yo 3:3

*7:2: Ap 20:33; 2 Ko 12:17

*7:2: 2 Ko 6:11-12

*7:5: 2 Ko 2:13

*7:6: 2 Ko 1:3-4

*7:8: 2 Ko 2:4

*7:10: Mt 27:3-5; Ip 12:16-17

*7:15: 2 Ko 2:9