3
Ari Wanopanom kawom tokoi unamie
Kawom ei neika yokamao, koma na munom ganom i ne yokamai boi ereipa epena na munom ganom ta boi ereiye. Na bei moiro “Na ka i ne yokamai boi erowaikoro ne yokamai inokore feke dowangua ei firaime,” diro ka munom ganom surai boi ereiye.* 2 Pi 1:13 Ena ne yokamai inokore epe ei fiyo! Komari ari di mari de ereinga yo teinga yokamai bei moiro ka di mari deinga i inokore ei fiyo! Te nonon Ari Wanopanom akire di norongua yaromi uro no yaromi nowi dongua fupunga yokamai ka di guwo dungua di norongoro no yokamai ka i ne yokamai di eropunga i ama inokore ei fiyo!* Yut 1:17 Ena koma ne yokamai bei moire ka i fiyo! Te Yai Gumam mapunom boiro kakom bei gounangua tei ari kanom ka suwainga yokamai u mari furo ne yokamai kanom ka sire te tai niki dowangua kuianom borangua dourom boraime.* 1 Ti 4:1; Yut 1:18 Yokamai uro ka mina wakore “Yaromi ‘Na inako dero tokoi unaiye,’ diro ka di koi emba yaromi kume. No yokamai nenom manom mora goimba komariki Yai Gumam tai kan bei engua tarom i epena yo dume. Tai kan si awa mawa tekemie. Ena iran i yaromi tokoi kuname,” epe duwaimba* Ais 5:19; Esi 12:22 yokamai inokore ei fingamere epe dourom boiro Yai Gumam kam fikenaime. Komariki Yai Gumam ka diro kamun bei engoro ena man sinom i nuwi ikai koi moko fuka diro nuwi moingui suna tei dungoro* Yen 1:6-9 te Yai Gumam bei moiro nuwi bei engua i iro man sinom i koma yo dungua muruwo bei niki dongoro nuwi moiro tai kan muruwo bei niki dome.* Yen 7:11-21; 2 Pi 2:5 Ena Yai Gumam ka koma dunguamere epe epena ka diro man kamun epena yo dungua si fere de erero e dongua u mari nangua kakom kiapam moimie. Ena okome Yai Gumam ari yaromi mounom wako teinga yokamai ipu si erowangoro ako suwainga kakom tei yaromi bei moiro man kamun bei gouname.
Kawom ei neika yokamao, ne yokamai tai towane wom i kinanom girikeiyo! Nonon yokamai kakom kerepungamere epe no Ari Wanopanom kakom i kerekeme. Nonon di fipunga “Aro kakom i kakom gurom towane dumba noniki munmane i kakom arari dume,” di fipunba yaromi di fingua “Aro kakom te noniki munmane kakom i kounom kounom dume,” epe di fime.* Sam 90:4 Epe di fingua iran ari suwo koropane i “Ari Wanopanom ka di koi engua tai i mari dongua kokonanom i wira wira diro bemie,” di fingamere epe Yai Gumam kokonanom i wira wira diro beikemie. Tamanume. Yaromi “Ne yokamai yai ta bare ako sikename,” di firo kiapanom moime. Ena yaromi “Ari yokamai muruwo nomanenom si awa towaime,” di firo ne yokamai inokore ei erero kiapam moime.* Esi 18:23; Hap 2:3; 1 Ti 2:4 10 Kiapam moimba yai ta kunei nongua yaromi no ikankepunga kakom tei unguamere epe Ari Wanopanom tokoi u mangi unangoro ena kamun i nokom ori wom dire gounangoro ena kuimokome muruwo e dongua dere gounangoro te man sinomdi tawa tei tai kan bei engua tarom i muruwo ama e dongua dere muruwo gouname.* Mt 24:35, 43-44; 1 Te 5:2
11 Ena tarom i muruwo epe edongua dere gounangua ne yokamai bei moire tamere beire moraime? Ne yokamai bei moire yo teinga mapunom i wanere Yai Gumam mapunom i dourom boiyo! 12 Te ne yokamai mapunom i epe dourom boi moinga kakom tei ne yokamai Kirisito tokoi u mangi unangua kakom Yai Gumam “Uname,” diro gunom boi tongua kakom tei kiapam beiro kokonanom i yoporam boire i moraingere ena yaromi unangua kakom i kene kene eiro u mari unamie. Kakom boromdi tei kanum i edongua dere gounangoro tai kan ori gawo i muruwo nuwi epemere u mari namie.* Ais 34:4 13 U mari namba Yai Gumam bei moiro “Na man kamun koi i tokoi bei enaiye,” diro ka di koi engoro ena nonon yokamai tarom towane i kiapam iro moipunie. Ena man kamun koi bei engua akaiyom tei ari yai opai muruwo yo tere moraime.* Ais 65:17; 66:22; Rew 21:1, 27
14 Ena iran, na kawom ei neika yokamao, ne yokamai tarom i u mari unangua kiapam moinga ne yokamai kokonan i yoporam boingoro ena Yai Gumam kanangua ne yokamai denom minom feke dowangua moiro te Yai Gumam “Ne yokamai niki dongua moikeime,” di erowangua moiro te ne yokamai Yai Gumam denom minom towane ei tere moraingoro ekaname. 15 No Ari Wanopanom kene kene eiro tokoi u mangi kungua iran i ne yokamai bei moiro “Kakom i nonon yokamai mora fi ki si topunga moi kuwom suwapunga akaiyom inapune,” diro inokore eiyo! Te Yai Gumam bei moiro inokore nokapu ei fingua nonon arinom Pauro tongoro ena yaromi ama bei moiro ka epemere diro ne yokamai munom ganom boi erome.* Ro 2:4; 2 Pi 3:9 16 Kawom, yaromi ka munom ganom i muruwo boingua tarom i diro boime. Te yaromi ka munom ganom koro koi boingua i nonon yokamai kokonan yoporam boiro beiro mapunom fipunba ari yokamai nomanenomdi fikere erowai tekeinga yokamai kanere kamom mapunom i si awa mawa tere te ka mapunom i muruwo ama mapunom si awa mawa tere ka kasu di mari deime. Epe beinga iran ako suwaimie.* 2 Ko 4:3
17 Ena iran, na kawom ei neika yokamao, tarom i okome i fuka duwangua ne yokamai mora kaninga ena ne yokamai bei moire “Ari ka di guwo dungua si deinga yokamai bei moiro no yokamai gure norekenaingoro no yokamai erowai towapunga akaiyom ako sikenapune,” diro nenen kan kenom beiyo!* Mk 13:5; 1 Ko 10:12; Ip 2:1 18 Ena nonon Ari Wanopanom akire di norongua yaromi Yesu Kirisito bei nokapu de norongua mapunom i te yaromi moinguamere epe moingua mapunom i ne yokamai inainga fi iwa de teiyo! Ena epena kakom te okome kakom kakom nonon yokamai yaromi kam akire duwapune. I kawom.
Na kanam i mora goume.* Yut 1:25

*3:1: 2 Pi 1:13

*3:2: Yut 1:17

*3:3: 1 Ti 4:1; Yut 1:18

*3:4: Ais 5:19; Esi 12:22

*3:5: Yen 1:6-9

*3:6: Yen 7:11-21; 2 Pi 2:5

*3:8: Sam 90:4

*3:9: Esi 18:23; Hap 2:3; 1 Ti 2:4

*3:10: Mt 24:35, 43-44; 1 Te 5:2

*3:12: Ais 34:4

*3:13: Ais 65:17; 66:22; Rew 21:1, 27

*3:15: Ro 2:4; 2 Pi 3:9

*3:16: 2 Ko 4:3

*3:17: Mk 13:5; 1 Ko 10:12; Ip 2:1

*3:18: Yut 1:25