4
Ari gunom kam di mari deinga yokamai gawa kowi epemere moimie
Ena Yai Gumam yaromi no yokamai kanom fi norero “Ne yokamai gunom kam di mari deinga kokonan i beiyo!” di norengoro ena gai goikere erowai tere kokonan i bepunie.* 2 Ko 3:6 Kawom, no yokamai gai goiro te ka kasu dupunga mapunom wankepune. No yokamai ka kasu dikere te “Yai Gumam gunom kam i epe dumbo epe wom dumbo,” diro mimi bei erekepune. Tamanumie. Ari yokamai “No ka dupunga i kawom dime,” duwaro beinga no yokamai Yai Gumam okom muromdi wan moiro gunom ka di mari de eropune.* 2 Ko 2:17; 1 Te 2:5 Di mari de eropunga ena tora di firapune? Gunom kam i eke dowangua ena ari e dongua guwom akai nainga konom finga yokamai gunom kam i fire mapunom fikeimie. Te yai gumam kasu yai mangi tawa moingua yaromi bei moingua ena ari fi ki sikeinga yokama gunom kam kankenaro beinga inokore eikenaro beinga i okonom murom si fere de eromie. Ena iran Kirisito Yai Gumam kuiam moinguarai gunom kam keranom sungua yokamai denom minomdi ikai koi nangua faikeme.* Ef 2:2; Kor 1:15; Ip 1:3 Te no yokamai kanom i di mari dekepunba “Yesu Kirisito yaromi nonon Ari Wanopanom moimie. Ena te Yesu mun fi norowaro bengua no yokamai nuwi kokonan gan moiro akire di ne yokama erowapune,” epe di mari dopunie. Te Yai Gumam man kamun bengua kakom “Kamun si boingui keranom suwamie,” dungua yaromi bei moingoro ena keranom sungua no yokamai morapungi tei dowamie. Te Yai Gumam keranom sunguamere Kirisito epe keranom siro ena Yai Gumam keranom sungua imari de norome. Ena no ari yokamai Yai Gumam keranom sungua firaro bepunga yaromi no denom minom ikai koi moiro opom di norome.* Yen 1:3; 1 Pi 2:9
Ena opom di norongua ena no yokamai Yai Gumam keranom sungua mapunom fipunga i nokapu dume. Yai Gumam keranom sungua mapunom fipunba nonon yoporam boi moikepunga ena ari yokamai “Yai Gumam towane yoporam ori boi moimie,” duwaro beinga no yokamai mansinom gawa kowi epemere moipunie. No yoporam boi moikepunba Yai Gumam yoporam boingua norome.* 2 Ko 5:1 Te koro koro muruwo tai ipun donguai no yokama fuka di noromba ime de norekeme. Te ari yokamai bei moiro no yokamai kinanom si fere de noreimba inokore ei fipunga muruwo ako sikemie.* 2 Ko 1:8; 7:5 Te ari munmane bei niki de noreimba Yai Gumam kakom kakom ama moire akire di norome. Te ari yokamai no yokamai kupa noimba no yokamai goikepune. 10 Ena ne yokamai “Yesu wan moinguamere no yokamai epe wan moimie,” di firaro beinga ena yokamai Yesu bei niki dere si goingamere kakom kakom yokamai no yokamai epe bei niki de noreimie. 11 Te ne yokamai uro Yesu no yokamai denom minomdi ikai koi moingua yaromi firaro beinga ena no yokamai yokori moipunga Yesu fi ki si topunga ari yokamai “No yokamai noi gorapune,” diro bei niki de noreime.* Ro 8:36 12 Ena iran no yokamai Yai Gumam kokonan bepunga ari yokamai noi goraro beiro bei niki de noreimba no yokamai kokonan bei moi eropunga ne yokamai yokori moinga mapunom wan moimie.
13 Ena Yai Gumam kam mapunom epe dume: “Na Yai Gumam fi ki si teika ena ka di mari deiye,” dungoro ena dunguamere no yokamai Yai Gumam ama epe fi ki si topunga ka i di mari dopune.* Sam 116:10 14 No mora fipunga Yai Gumam Ari Wanopanom Yesu goingua akire di tongoro arome. Ena yaromi ne no yokamai gorapunga ama akire di norongoro arowapungoro ena Yesu no gere nondiro nenen moingui tei name. No yokamai ka i mora fipunga ena ka di mari dopune.* Ro 8:11; 1 Ko 6:14 15 Yai Gumam ne yokamai akire di erowaro bengua ena tai ipun dongua no yokamai fuka di noromie. Ena Yai Gumam ari koro koro moinga yokamai bei nokapu de erongua mapunom koro koro nangua ena ari munmane Yai Gumam mun fi tere kam akire dowaime.* 2 Ko 1:3-6
16 No yokamai mora fipunga tokoi arowapunga ena iran nomanenom kura kura beikepune. Kawom, no ganom niki duware bemba kakom kakom Yai Gumam akire di norongoro ena no denom minom koi tokoi moko unare bemie. 17 Te tai ipun dongua fuka di norongua tarom i gawo toka fuka di norongua te kakom arari ime de norekenamba kakom suwo gouname. Ena tarom i epena fuka di norongua Yai Gumam kakom kakom keranom sungua norowame. Ena iran ipun dongua tarom i fuka di norowangua Yai Gumam keranom sungua ime de towame. Yaromi bei nokapu de norowangua birom ikumo si norowame.* Ro 8:17-18 18 Ena iran no yokamai tai kanupungai epena okonom murom tokoi toren kanaro kam fikepunba tai kankepunga epena okonom murom toren kanupune. Te no yokamai epena kanupunga tarom kakom gurom towane i duwangua gounamba epena kankepunga tarom i kakom kakom yo duwame.* Ip 11:1-3

*4:1: 2 Ko 3:6

*4:2: 2 Ko 2:17; 1 Te 2:5

*4:4: Ef 2:2; Kor 1:15; Ip 1:3

*4:6: Yen 1:3; 1 Pi 2:9

*4:7: 2 Ko 5:1

*4:8: 2 Ko 1:8; 7:5

*4:11: Ro 8:36

*4:13: Sam 116:10

*4:14: Ro 8:11; 1 Ko 6:14

*4:15: 2 Ko 1:3-6

*4:17: Ro 8:17-18

*4:18: Ip 11:1-3