11
Fi ki singa mapunom
Ena no yokamai Yai Gumam fi ki si towapunga iran i nonon ama kanapunga yaromi “Na tai nokapu epe bei erowaiye,” diro ka di koi engua i kawom dume. Te epena tai nokapu bei norowangua okonom muromdi kankepunba nonon yokamai mora fipunga yaromi kawom tai nokapu bei norowame.* Ro 4:18; 2 Ko 5:7 Te ari komariki wan moinga yokamai bei moiro Yai Gumam fi ki si teinga iran yaromi “Yokamai mapunom i nokapu dourom boinga wanime,” di erome.
Ena no yokamai Yai Gumam fi ki si tere “Yaromi nenen ka dungua iran i man kamun bei engoro u mari fumie,” epe dupune. Ena Yai Gumam bei moiro tai kan no kankepunga tarom i ire tai ta ta kanupunga tarom i bei eme.* Yen 1:1; Sam 33:6; 2 Pi 3:5
Ena yai ta Ape yaromi Yai Gumam fi ki si tongua iran yaromi fi mun ei tongua tarom i auwom Kein fi mun ei tongua tarom i ime de tome. Kawom, Ape yaromi fi ki sungua ena Yai Gumam fi mun ei tongua kanere mun fi tere “Ne yo tere moine,” di tome. Te yaromi mora goimba yaromi mapunom bengua epena ari kanere “No yokamai mapunom i dourom borapune,” di moime.* Yen 4:3-10
Te yai ta Inoki yaromi Yai Gumam fi ki si tongua ena goikengoro yokori moingua Yai Gumam akire kamundi fungoro ari yokamai bei moiro yaromi wandouimba Yai Gumam uro yaromi akire kamundi fungua yokamai yaromi kankeime. Te koma Yai Gumam uro yaromi ama ikengua mangi tei yo moingua kakom tei Yai Gumam kanero mun fi tome.* Yen 5:24 Ena yai ta bei moiro “Yai Gumam moingui teina tei unaiye,” diro benangua yaromi bei moiro “Yai Gumam kawom moime. Te Yai Gumam yaromi bei moiro yai ta Yai Gumam wandou moinga yaromi kanere meina nokapu towame,” epe ama diro fi ki suwangua ena Yai Gumam moingui teina tei namba yaromi bei moiro Yai Gumam fi ki si tekenangua ena Yai Gumam mun fi towangua i faikename.
Te Yai Gumam bei moiro tai okome i u mari nangua tarom i Noa di mari de tongoro ena yaromi taromi i kankemba yaromi furo Yai Gumam fi ki si tere nuwi kopare ta baingoro ena yaromi efem biyai gama yokamai ikai koi furo nokapu moiro ganom bei niki dekemie. Noa yaromi bei moiro Yai Gumam fi ki si tonguamom i ari yai opai muruwo man boromdi moinga yokamai ka kori di eromie. Ena Yai Gumam ari koma fi ki singa mapunom kanere “Ne yokamai yo tere moimie,” dunguamere epe yaromi Noa fi ki sungua mapunom kanere “Ne yo tere moine,” di tome.* Yen 6:13-22; 7:1; 1 Pi 3:20
Te Yai Gumam uro yai ta Aparam uwom boiro “Ne ikinum akainum ma dere fu akai ta okome erowaika akaiyom tei fo!” diro ka di koi ei tongoro ena Aparam Yai Gumam fi ki si tere ka dungua gore dume. Yaromi gore diro ikom akaiyom ma dere fu akai koma kankengua akaiyom tei fume.* Yen 12:1-5; Ap 7:2-4 Yai Gumam “Na mansinom i erowaiye,” diro ka di koi engua Aparam fi ki si tongua ena ari bam ta yokamai kei faingamere epe Aparam yaromi mansinom tei kei faime. Ena Yai Gumam uro Aparam ka di koi ei tonguamere epe Aisaki te Yakopo ka di koi ei erongoro ena Aparam akai tei moiro sel iki kei fainguamere epe Aisaki te Yakopo yai surai ama kei faipire. 10 Te ta bengoro Aparam sel iki kei faime? Yaromi bei moiro “Yai Gumam ikom akaiyom iki yoporam boingua nenen kenangua okome na kei fanaiye,” diro kiapam moime. 11 Te opai ta Sara oparomi gan kui nekengua te dumanom emba bei moiro Yai Gumam fi ki si tongua ena Yai Gumam yoporam boingua Sara tongoro ena gan kui nome. Ena Yai Gumam “Na gan gawo erowaiye” diro oparomi ka di koi ei tongua oparomi fi ki si tome.* Yen 15:6 12 Te Aparam yaromi ama yai dumanom engoro te gan kui nowangua faikemba yaromi gauwoma yokamai munmane wom fuka dime. Te kuimokome kamundi donguamere te nuwiri makarawa fui nuwi bunamdi tei dunguamere epe u mari fingoro ena ari yokamai kerowainga faikemie.* Ro 4:19; Yen 15:5; 22:17; Diu 10:22
13 Ena ari koma kanom dika yokamai fi ki singa mapunom yo wan moinga ena goime. Yai Gumam “Na tai nokapu epe bei erowaiye,” diro ka di koi enguamere epe yaromi yokamai opom di erekengoro goimba yokamai “Yai Gumam ‘Tai nokapu epe bei erowaiye,’ dungua tarom i okome fuka duwame,” di firo mun ori wom firo “No yokamai mansinom tawa moipunba ari bam ta yokamai moingamere epe no yokamai mansinomdi tei kakom gurom towane toka morapune,” di mari deime.* Yen 23:4; Sam 39:12; 1 Pi 2:11 14 Ari yokamai moiro ka epe dinga nonon yokamai mora fipunga yokamai furo “Nonon yokamai manom sinom ta i mari dero morapune,” diro wandouime. 15 Koma yokamai akai ta ma deinga akaiyom i inokore ei tekeime. Yokamai akaiyom i inokore ei towainga ena yokamai akai i tokoi naimba 16 yokamai kime. Tamanume. Yokamai “No yokamai nowi man bam ta dowangua kamundi towane napune,” diro fi ki si moime. Ena Yai Gumam bei moiro iki birom ori ta yokamai morainga akaiyom i kei erongua iran i yokamai furo “O, Yai Gumam, ne no yokamai Yai Gumanom moinie,” di teinga yaromi mun fi erome.* Eks 3:6, 15; Mk 12:26
17 Ena Yai Gumam bei moiro “Aparam fi ki si narongua i erowai tombo tekembo,” diro mina wako tongoro ena Aparam bei moiro Yai Gumam fi ki si tero “Na wanam Yai Gumam fi mun ei towaiye,” diro benaro beme. Te koma Yai Gumam fu Aparam moingui tei furo “Na ne gaunuma munmane erowaiye,” diro ka di koi emba Aparam “Na wanam towane wom iro Yai Gumam fi mun ei towaiye,” diro benaro beme. 18 Kawom, koma Yai Gumam furo Aparam “Ne gaunuma munmane u mari nainga mapunom i epe: Ne wanum Aisaki gama kui nowangoro ena yokamai ama gama kui nowaingoro moi furo moi furo ena gaunuma munmane nan u mari naime. Ena ari yokamai bei moiro ‘Yokamai i ne gaunuma yokamai kawom moime,’ di erowaime,” epe di tongoro* Yen 22:1-14; Ro 9:7; Yem 2:21-22 19 iran i Aparam epe inokore ei firo “Na wanam i gorangua Yai Gumam bei moiro urom yaunangoro arowame,” diro fi ki si tome. Ena Aparam “Na wanam i goime,” di fimba Yai Gumam bei moiro wam tokoi tongoro yokori moime.* Ro 4:17
20 Ena Aisaki yaromi bei moiro Yai Gumam “Na tai nokapu epe bei erowaiye,” dungua “Fuka duwame,” diro fi ki si tere ena furo wam surai Yakopo te Isau “Yai Gumam epe bei erowangua u mari name,” diro boware erome.* Yen 27:27-29, 39-40
21 Te Yakopo yaromi Yai Gumam fi ki si tere ena gorangua kakom i teina fungoro Yosefe wam surai boware erere goropom akore gome dero Yai Gumam kam bawom di tome.* Yen 48:15-16
22 Ena Yosefe yaromi Yai Gumam fi ki si tere gorangua kakom teina fungoro yaromi “Ne Isirae ari yokamao, okome ne yokamai Isipi man tei ma dere Kanan man tei naime. Ena nainga kakom tei ne yokamai na yoporanam i ama ire fiyo!” epe di erome.* Yen 50:24-25; Eks 13:19
23 Te Mose yaromi nem mam surai Yai Gumam fi ki si teipika ena mam Mose kui nongua kakom tei surai kanupika wanom i nokapu wom moingoro ena surai wanom i akiro kou si eire moipikoro kapa suraiye fume. Te Isipi yai ori Fero yaromi “Ne Isirae ari yokamao, ne yokamai wanoma muruwo si goiyo!” diro ka di guwo dungua i surai gore dikero kuri fikeipire.* Eks 1:22; 2:1-2
24 Ena Mose yaromi bei moiro Yai Gumam fi ki si tongua moi furo okome erowai tero kora gaima moingua kakom tei ari yokamai “Ne yai ori Fero apom wam moine,” di teimba Mose “E e,” dume.* Eks 2:10-12 25 Yaromi “Na Yai Gumam mounam wako tere bianom faingua konom i dourom boiro kakom gurom towane toka mun firaiye,” epe di fikemba yaromi furo “Na nanan Yai Gumam gama Isirae ari yokamai gere ganom kipi towane inapune,” di fime. 26 Yaromi ka mora fingua okome Yai Gumam bei moiro meina nokapu wom towangua firo iran i yaromi “Na Isipi ari guwai gainom meinanom ako nowaika i tai noromanga tai dumie,” di fimba “Na bei moiro Yai Gumam awi dowangore akire di norowangua yaromi Kirisito okome gam kipi karangua firanguamere epe na ganam kipi karangore firangua i tai ori dumie,” epe di fime.* Ip 10:34-35 27 Ena Mose yaromi Yai Gumam fi ki si tongua yaromi furo Isirae ari ekiro Isipi man tei ma dero fume. Te ari yokamai okonom muromdi Yai Gumam kankeimba Mose yaromi Yai Gumam kanero yoporam boiro ena Isipi yai ori dem miriyom api sunguai kuri fi tekeme.* Eks 12:51; Ro 1:20; 1 Ti 1:17; Ip 11:1 28 Te Mose yaromi Yai Gumam fi ki si tongua iran ari yokamai “Yai Gumam noikename,” diro non sipsip singa kakom i Mose bei moiro “Ne yokamai non sipsip siro akiyom iro kori gumamdi tei bui eiyo!” di erome. Yai Gumam nuwi kokonan gan “Na uro ari wanom kui einga yokamai ei goraiye,” dungoro ena Isirae ari yokamai “Nuwi kokonan gan no wanom koma kui epunga ei goikename,” diro non sipsip akiyom iro kori gumamdi tei bui eime.* Eks 12:21-30
29 Ena Isirae ari yokamai Yai Gumam fi ki si teinga ena yokamai furo fui nuwi kou daingua moingui tei furo Yai Gumam fingoro nuwi darere u teme oropo furo man gine dungoro koro ipo fingoro ena Isipi ari yokamai ama epe beinga kanero naro beimba yokamai nuwi i nero goime.* Eks 14:21-31 30 Te Isirae ari yokamai Yai Gumam fi ki si teinga ena yokamai wan furo iki birom ori Yeriko tei furo kongo kira waiyapo de suna dero singi tei furo waiyapo dere waninga aro kakom okonom koro muruwo koro surai waningoro ena kongo kira i gura boi ako mangi sume.* Yos 6:12-21
31 Ena opai dirom Reiapo Yeriko tei kei faingua oparomi Yai Gumam fi ki si tongua ena yai surai “Yeriko akai tei kanapune,” diro eke dere upika oparomi uro “Yeriko ari yai surai ei goikenaime,” diro surai akire uro i kou si erome. Kou si erongua ena Isirae ari uro Yeriko ari Yai Gumam giramdi gore dikeinga yokamai ei goinga kakom tei yokamai oparomi si goikeime.* Yos 2:1-21; 6:21-25
32 Ena epena na ka tokoi akai nero di erowaika faikename. Na bei moiro Giriyon yaromi te Baraka yaromi te Samson yaromi te Yeta yaromi te Dawiri yaromi te Samue yaromi te ka mapunom ari yokamai kanom wayom di erowaika kakom dikeme.* Dan 6:22 33 Dikemba yokamai bei moiro Yai Gumam fi ki si teinga ena tai beingamere epe ne yokamai di mari de erowaiya fiyo! Yokamai suwo koropane kiam akai ori bam ta winga yokamai eingoro yokamai tongi fime. Te suwo koropane tai mapunom yo tongua beiro ena Yai Gumam ka di koi engua munmane imie. Te suwo koropane bei moiro kei biom ori yokamai kanere “Yokamai noi goikenaime,” diro giranom ako fere de ereingoro 34 te suwo koropane e dongua ori wom gainga si goungoro te suwo koropane bei moiro ari sanupui ori iro yokamai einaro benainga ma dere tongi fingoro te suwo koropane yoporam boikeimba Yai Gumam akire di erongoro yokamai yoporam boimie. Te suwo koropane furo kura borainga kakom i yokamai yoporam boiro ari kiminem bam ta yokamai kimi eingoro yokamai tongi fime.* Dan 3:23-27 35 Te opai suwo koropane Yai Gumam fi ki si teinga ena arinoma yokamai goinga tokoi ariro uro opai gan yokamai moingi tei fuka dire moimie. Te yokamai suwo koropane kan faingoro ena kianoma yokamai bei moiro “Ne yokamai Yai Gumam mounom wako towainga ewi dowapune,” diro ganom bei kipi kai ereimba yokamai “No yokamai goiro yono manomdi tei arire mokore yokori morapunga inapune,” diro kianom giranomdi gore dikeimie.* 1 Kin 17:17-24; 2 Kin 4:18-37 36 Te suwo koropane kianoma furo yokamai kanom ka sire te durange eingoro te suwo koropane kianoma yokamai kan sen iro okonomdi koiro kan si ereingoro fu kan iki tei faimie.* 1 Kin 22:2, 4-27; Yer 20:2 37 Ena kianom yokamai furo kongo kupa iro suwo koropane yokamai fiasi dero ei goingoro te kianom yokamai di ire furo suwo koropane yokamai yapenom suna wom tei tore suwo daingoro te kianom yokamai di sanupui ori iro suwo koropane yokamai ei goime. Ena ari fi ki si teinga yokamai suwo koropane non sipsip gam dinom i iro te non meme gam dinom i iro gai epemere firo wan moiro te guwai gai munmane ako nekeingoro ena ari uro tai ipun dongua yokamai erere te tai mapunom niki dongua bei ereime.* 2 Kro 24:21 38 Kawom, fi ki singa yokamai muruwo mapunom nokapu wom beinga ena ari mangi tei moinga yokamai kounom moikeime. Fi ki singa yokamai mapunom ta ama epe beimie: Yokamai furo ari moikeinga akaiyom tei wan fure te kopu tei ama wan fure te kongo minomdi ikai tei bo te man minomdi ikai tei kei faime.
39 Ena ari yokamai kanom mora dika muruwo Yai Gumam fi ki si teinga iran i Yai Gumam “Yokamai mapunom nokapu beimie,” dume. Dumba yokamai mangi tei wan finga Yai Gumam “Na tai nokapu epe bei erowaiye,” dungua ka di koi engua yokamai ama ikeimie. 40 Ta bengoro ikeimie? Yai Gumam komariki wom bei moiro nonon yokamai tainom nokapu ta kenom bei ei norongua dumie. Epe bengua iran ari koma fi ki singa yokamai u koma furo kawom nokapu wom nainga faikemie. Tamanume. Okome Yai Gumam bei moiro nonon yokamai te ari koma fi ki singa yokamai gere bei nokapu wom de norowangua i faimie.

*11:1: Ro 4:18; 2 Ko 5:7

*11:3: Yen 1:1; Sam 33:6; 2 Pi 3:5

*11:4: Yen 4:3-10

*11:5: Yen 5:24

*11:7: Yen 6:13-22; 7:1; 1 Pi 3:20

*11:8: Yen 12:1-5; Ap 7:2-4

*11:11: Yen 15:6

*11:12: Ro 4:19; Yen 15:5; 22:17; Diu 10:22

*11:13: Yen 23:4; Sam 39:12; 1 Pi 2:11

*11:16: Eks 3:6, 15; Mk 12:26

*11:18: Yen 22:1-14; Ro 9:7; Yem 2:21-22

*11:19: Ro 4:17

*11:20: Yen 27:27-29, 39-40

*11:21: Yen 48:15-16

*11:22: Yen 50:24-25; Eks 13:19

*11:23: Eks 1:22; 2:1-2

*11:24: Eks 2:10-12

*11:26: Ip 10:34-35

*11:27: Eks 12:51; Ro 1:20; 1 Ti 1:17; Ip 11:1

*11:28: Eks 12:21-30

*11:29: Eks 14:21-31

*11:30: Yos 6:12-21

*11:31: Yos 2:1-21; 6:21-25

*11:32: Dan 6:22

*11:34: Dan 3:23-27

*11:35: 1 Kin 17:17-24; 2 Kin 4:18-37

*11:36: 1 Kin 22:2, 4-27; Yer 20:2

*11:37: 2 Kro 24:21