12
Yesu kan wain mukom woinga kiapam niki dongua beinga yokama kam dume
Mt 21:33-46; Lk 20:9-19
Ena kakom tei Yesu ka eke dere epe di erome. “Yai ta kan wain mukom woire kira si suna dere te kan mukom bire dai duwainga akaiyom beiro te yai moko fure kiapam bengua ikom keme. Mora bengua ena ari tai woingua kiapam beiro kongo towainga yokamai erere man bam ta fume.* Ais 5:1-2 Ena mukom koingua kakom ungoro tai woinga kapakom yai ‘Kan mukom woika mukom suwo koropane inaiye,’ dire ena nuwiyom kokonan gan awi kiapam ari moingi tei dongoro ena u fuka dungoro kiapam ari yokamai akire sire bei niki de tere kan mukom tekeingoro yo inako dero fume. Ena kapakom yai nuwi kokonan gan ta awi dongoro fungoro yokama birom kupa sire tai niki ori wom dongua bei teingoro ena kapakom yai gan ta tokoi awi dongoro kiapam yokamai si goime. Te yaromi munmane epe wom beiro ewi domba yokamai suwo koropane kupa eire te suwo koropane ei goime. Ena yai towane yo moingua yaromi kapakom wam moingoro dem miriyom mun fi tome. Ena yaromi ‘Kiapam ari na wanam a kenom bei towaro beime,’ dire okome awi domba* Mt 3:17 kiapam ari yokamai wam kanere ka di ipo ka dere ‘Yaromi wam karam moingua unguai si goire taromom i muruwo inapune,’ diro akore si goire yono ire tai woingi mena tei ma deime.* Ip 13:12 Ena kan mukom woinga kapakom yaromi tora bei erowame? Yaromi uro kiapam ari yokamai ei goiro tai woingi ari ‘Tokoi kiapam beiyo!’ di erowame. 10 Te ne yokamai Yai Gumam kam mapunom komari boingua mora kereime. Kam mapunom i epe dume,
Iki keinga yokamai kongo ta ma deimba yai ta kongo i ire kowiri kauwom towane beme. 11 Ari Wanopanom epe bengua iran nonon kanere fi iwa dopune.
Yai Gumam kam mapunom epe dume,” Yesu ka epe di erome.* Sam 118:22-23; 1 Pi 2:6-8 12 Dungoro ari yokamai ka i fingai “Yaromi ka eke dere dire no kanom ka sume,” dire ena “Kan si towapune,” dimba kuku boi moinga ariyoma kurinom fire ena ma de tere fime.
Ari Yokamai “Kongo takis gaman towapuno,” diro Yesu mina wako teime
Mt 22:15-22; Lk 20:20-26
13 Ena okome ari Feresi yokamai suwo te Eroti gama yokamai suwo “Ne yokamai fure bei moingoro yaromi kam duwangua faikename,” dire ewi Yesu moingui tei deingoro* Mk 3:6 14 ena yokamai u moingui tei ure “Ka nuwi si norenga yai yo, ne mapunom yo tongua yai nokapu moine. No mora kanupunga ne ‘Na ka duwaika ari tora di firaime?’ di fikenga ne ka kawom towane dine. Te ne ‘Yaromi yai ori bo gawo moime?’ di fikenba ne Yai Gumam kam mapunom kawom ka nuwi si erene. Ena iran ari wanopanom yai ori Sisa kongo takis towapunga i faimbo faikeme? 15 No kongo takis towapunbo tekenapunbo?” diro mina wako teingoro ena Yesu yokamai kasu dinga mapunom fire “Ne yokamai ta bengoro ka kea si narowaro beime? Kongo mukom ta ire ure opom di nareiyo! Kanaiye,” di erongoro 16 kongo mukom ta ire wingoro “Eramom kuiam dume? Te eramom kam boi eime?” diro mina wako erongoro yokamai “Ari wanopanom Sisa kuiam te kam munom boi eime,” di teingoro 17 ena “Ne yokamai ari wanopanom Sisa tarom i nen teiyo! Te Yai Gumam tarom nen teiyo!” dungoro ari yokamai inokore unanan eime.* Ro 13:7
Ari yokamai goiro areinga kam Yesu mina wako teime
Mt 22:23-33; Lk 20:27-40
18 Ena ari Sarusi yokamai Yesu moingui tei wime. Yokamai “Ari goiro tokoi arekenaime,” di fime. Ena yokamai ure* Ap 23:8 19 “Ka kirawa sungua yai yo, Mose yaromi koma munom epe boi norome, ‘Yai auwom opai kau emba gan kui eikere gorangua iran emerom auwom efem biyai ire gan kui eire auwom kam ename,’ epe boi norome.* Diu 25:5 20 Ena koma yai ta wama emeroma auwoma okonom koro muruwo koro surai kui engoro ena karam yai opai ire gan kui eikere goingoro 21 ena emerom sunari auwom karam efem biyai ire epe wom gan kui eikere goime. Te emerom sunari ta ama epe wom beme. 22 Ena epe wom bei fure emerom auwom okonom koro muruwo koro surai opai towane ire gan kui eikere yo goime. Ena okome opai ama goime. 23 Ena yokamai muruwo opai towane inga iran ari arowainga kakom oparomi eramom efem biyai morame?” diro mina wako teingoro 24 ena Yesu ka epe di erome, “Ne yokamai Yai Gumam yoporam boingua te ka mapunom boingua fikeinga ena ne yokamai ka di nareinga i faikeme. 25 Goinga yokamai okome arowainga yai opai ikenaime. Te ari opai yai ta tekenaime. Yai Gumam nuwi kokonan gan yokamai moingamere epe daire moraime. 26 Ena ne yokamai ari arowainga kam dinga ne mora kereingai Mose eri gawo munomdi e dongua dongui koi Yai Gumam i epe di tome, ‘Na Aparam yaromi te Aisaki yaromi te Yakopo yaromi Yai Gumanom moiye,’ di tome.* Eks 3:2-6 27 Ena Aparam te Aisaki te Yakopo yokamai komari mangi goimba epena yokamai kamundi yokori moingoro ena Yai Gumam ‘Na yokamai Yai Gumanom moiye,’ dume. Yai Gumam i ari yokori moinga yokamai Yai Gumanom moime. Ne yokamai ka di nareinga i kawom faikeme,” Yesu epe di erome.
Yokamai Yesu “Tora ka mapunom i birom ka dume?” diro mina wako teime
Mt 22:34-40
28 Ena Yura ka di guwo dungua nuwi si erongua yai ta ure yokamai Yesu gere ka di ipo ka deinga fire te Yesu ka mokom bairo nokapu di erongua iran “Yae, Yai Gumam ka di guwo dungua kam tora u koma fume?” diro mina wako tongoro 29 ena “Ka i u koma epe fume, ‘Ne yokamai Isirae ari yo, ka i fiyo! Ari Wanopanom no Yai Gumanom yaromi towane moime.* Diu 6:4-5 30 Ena iran ne yokamai denom minom te kuianom te nomanenom te yoporam boinga muruwo Ari Wanopanom Yai Gumanom mun fi teiyo!’ dume. 31 Te ka koro oropo dunguai i epe ‘Ne yokamai nenen kuianom ganom fi nokapu de teingamere epe wom yai ta teina tei kei faingua yaromi ama fi nokapu de teiyo!’ dume. Ka birom surai i moko kori kire faingoro ka ta i sumuna iwe de tekename,” di tongoro* Lew 19:18; Ro 13:9-10; Gar 5:14 32 “Ka nuwi si norenga yai yo, ne ka dingai fika faime. Ne ‘Yai Gumam yaromi towane moingoro Yai Gumam kapo ta moikeme,’ epe dinga kawom dine. 33 Te no yokamai denom minom te inokore epunga te yoporam boipunga muruwo Yai Gumam mun fi tere te nonon ganom fi nokapu de topungamere epe wom yai ta teina tei kei faingua yaromi ama fi nokapu de towapunga ena iran kam surai dingai i moko kori kire faingoro te fi mun ei topunga te taikan muruwo gai topunga i iwe de tekenaime,” epe dungoro* 1 Sam 15:22; Os 6:6 34 Yesu kanunguai yaromi ka nokapu dungoro ena Yesu “Ne Yai Gumam ari kiapanom bei erongua akaiyom teina tei une,” di tome. Ena ari yokamai kuriyom fire ka tokoi mina wako tekeime. Yesu “Yai Gumam awi dongua akire di norongua yai Mesia
i eramom wam moime?” diro mina wako erome
Mt 22:41–23:7; Lk 20:41-47
35 Ena Yesu Yura ari fi mun ei teinga ikom moire ari ka nuwi si erere moiro “Ta bengoro ka di guwo dungua nuwi si ereinga ari yokamai ‘Mesia yaromi Dawiri gauwom moime,’ dime? 36 Yai Gumam Murom Sumuna Dawiri akire di tongoro nenen epe dume,
Yai Gumam Sumuna bei moiro ka epe na ari wanopanam di tome, ‘Ne na okonam womdi tei ame dere moro! Na koma ne kianuma yokamai ne kaunumdi enaikoro okome ne nane,’ epe di tome.
Dawiri epe dume.* Sam 110:1; Ap 2:34-35 37 Te Dawiri nenen Mesia ‘Na ari wanopanam moime,’ di tongua iran ta bengoro Mesia Dawiri wam towane moime?” Yesu epe di erongoro ena ari kuku boinga yokamai ka i fire mun ori wom fi teime.
38 Ena Yesu ka nuwi si erongua kakom tei “Ne yokamai ari ka di guwo dungua nuwi si ereinga yokamai kan kenom beiyo! Yokamai gai arari nokapu wom fire waningai te maket akaiyom fingoro ari ekaninga mun kanere ‘Ne u deimio?’ dingoro yokamai mun fime. 39 Te ka di guwo dungua nuwi si ereinga yokamai fu ka nuwi si ereinga ikom fure akai nokapu tei ame dere moinga te yokamai fu kuku boire kopuna kei neinga akaiyom fure akai nokapu tei ama ame dere moinga 40 te fure opai werai ikinom te taikan muruwo kunei neinga te ‘Ari yokamai no kanaime,’ dire Yai Gumam ka make arari wom ei teinga mapunom epe muruwo mun fime. Okome Yai Gumam ari epe beinga yokamai ganom kipi karangua ori wom erowame,” Yesu epe dume.
Opai werai ta kongo Yai Gumam tome
Lk 21:1-4
41 Ena Yesu Yura fi mun ei teinga ikom moiro fu kongo teinga akaiyom bunam koro tei furo kanunguai ari guwai gainom orinan ako neinga yokamai kongo mukom munmane ire ure teimba* 2 Kin 12:9 42 opai werai ta kuwanom moingua oparomi kongo mukom gawo toka surai ire ure tome. Kongo mukom surai i kuku boire epemere kongo mukom gawo towane fuka dume. 43 Yesu kanere gama yokamai unom boingoro wingoro “Na di ereiye, ‘Opai werai kuwanom moingua kongo mukom i tongua bei moiro ari muruwo kongo mukom teinga ime de eromie,’ epe di ereiye.* 2 Ko 8:12 44 Ari yokamai muruwo onam koro yo dungua korowo teimba opai werai guwai fai tekenguai sumuna suwom ta fai tonguamere Yai Gumam tero yowom moimie.” Yesu epe dume.

*12:1: Ais 5:1-2

*12:6: Mt 3:17

*12:8: Ip 13:12

*12:11: Sam 118:22-23; 1 Pi 2:6-8

*12:13: Mk 3:6

*12:17: Ro 13:7

*12:18: Ap 23:8

*12:19: Diu 25:5

*12:26: Eks 3:2-6

*12:29: Diu 6:4-5

*12:31: Lew 19:18; Ro 13:9-10; Gar 5:14

*12:33: 1 Sam 15:22; Os 6:6

*12:36: Sam 110:1; Ap 2:34-35

*12:41: 2 Kin 12:9

*12:43: 2 Ko 8:12