11
Yesu non donki gam boromdi ame dere moiro Yerusarem ikai tei fume
Mt 21:1-11; Lk 19:28-40; Yo 12:12-19
Ena Yesu te gama yokamai u Yerusarem teina tei winga yokamai kopu ta i kam Oriwa tei wime. Oriwa kopu tei iki birom ori surai dunguairai kanom i Betani te Befasi. Ena Yesu gama surai unom boingoro wipikoro “Ne surai fu iki birom ori gumanomdi koro ipo dungui tei fure ikai naipika kakom kanaipika non donki gam morame. Non gam i yai ta boromdi ame dere moikeme. Te ari non kan koi teimba ne surai kan forau sire non donki akire wiro! Te nenta ‘Ne surai ta bengoro non ipire?’ diro mina wako erowangua ne surai ‘Non kapakom yaromi kokonan fai towame. Okome kakom gurom towane yaromi non awi tawa dowame,’ di teiro!” di erere ewi dongoro ena surai fure non donki gam konmori tei moingua kanipire. Ari yokamai non gam iki kori gumam tei kan koingoro ena yai surai kan forau sipikoro ari suwo koropane tei arire moinga “Ne surai ta bengoro non gam i kanom forau sipire?” di erongoro ena koma Yesu ka di eronguamere yai surai ka epe di erepikoro ena ari yokamai kan de ereime. Ena yai surai non gam ire Yesu moingui tei fure goi gai non mouwomdi ei teingoro Yesu moko fure ame dere moingoro ena ari yai opai munmane gainom suna kui sire kon mori fuingoro te ari suwo fu kira suna fure eri yokam aromge dou dire ama konmori fuime. Ena ari koma kon finga te ari okome kon winga yokamai u boiro “Ari Wanopanom yo, akire di noro! Ne awi dongua yaromi boware guwo di to!* Sam 118:25-26 10 Te koma no awanom Dawiri ari kiapanom bei eronguamere epe tokoi u mari nangua ne bei kun dai to! Nonon ne kanum bawom di towapune,” epe dingoro 11 ena Yesu fu Yerusarem ikai tei fure Yura ari fi mun ei teinga ikom ikai fure taikan muruwo kanume. Ena kama suwaro bengoro yaromi te gama yokamai okonom koro koro muruwo kauwom surai inako dere iki birom ori Betani tei fime.
Yesu eri sukuro kura kam di tome
Mt 21:18-22
12 Ena kamun takongoro Yesu te gama yokamai Betani tei ma deingi kakom tei Yesu meran goiro 13 koro ipo kanunguai eri sukuro ta dungoro arom sungoro ena Yesu “Mukom koimbo koikembo?” dire fumba mukom koingua kakom dikengua iran mukom kankeme. Eri arom towane kanume.* Lk 13:6-9 14 Ena iran yaromi eri sukuro ka epe di tome, “Kakom kakom ari yokamai ne mukonum tokoi nekenaime,” di tongoro gama yokamai ka i fime.* Mk 11:20
Yesu ari fi mun ei teinga ikom moire meina beinga yokamai ewi mena dome
Mt 21:12-17; Lk 19:45-48
15 Ena yokamai Yerusarem fuka dingero Yesu Yura ari fi mun ei teinga ikom ikai fure ena ari tai meina bainga yokamai te ari tai “Meina inaiye,” dinga yokamai ewi mena dome. Te yaromi ari kongo mukom ori ire mukom gawo mokom bainga yokamai boinom ako gura boi dome. Te yaromi ari kapuka “Meina inapune,” dinga yokamai ame deinga boinom ama ako gura boi dome. 16 Te yokamai taikan ta ire fi mun ei teinga ikom tokoi naro beinga Yesu “Nemane,” di erome. 17 Ena yaromi ka nuwi si erere ka epe di erome, “Yai Gumam kam mapunom epe boiro dume:
‘Ari muruwo koro koro moinga yokamai na ikinam fure ka make enaime,’ duwaimba ne yokamai kongo mukom kunei neinga ikom imari deime,
epe boiro dume,” Yesu epe di erome.* Ais 56:7 18 Ena Yura fi mun ei teinga ari ori te Yura ka di guwo dungua nuwi si ereinga yokamai Yesu ka dunguai finga ena yokamai si gorainga kon wandou fime. Te ari yai opai muruwo kuku boinga yokamai Yesu ka dunguai fire “Aiya maiya,” dinga iran Yura ari mokoinga yokamai kuri fi teime.* Mk 14:1 19 Ena kamun taroma engoro Yesu te gama yokamai iki birom ori tei ma dere fime.
Yai Gumam fi ki si tere ka make einga mapunom
Mt 21:20-22
20 Ena kamun takongoro Yesu te gama yokamai kon bakom tei wan fure kaningai eri sukuro mapunomdi tei goi munomdi tei fungoro girom goime.* Mk 11:14 21 Ena Pita Yesu koma ka dungua fire “Ka nuwi si norenga yai yo, kano! Eri sukuro ne kura kam di tenga i girom goime,” di tongoro 22 ena Yesu “Na ka duwaika fi goi iyo! Ne yokamai Yai Gumam fi ki si towainga 23 te nomanenom inokore suwo eikenaimba ‘No ka duwapungai fuka duwame,’ fi ki suwainga ena ne yokamai kopu ta ‘Ne fure nenen nuwi dian ori fiasuwo!’ di towainga imari borame.* Mt 17:20; Lk 17:6 24 Ena iran ka epe di erowaiye, ‘Ne yokamai “Tai inaiye,” ka make enainga ne yokamai nomanenom fi ki sire “Kawom inaiye,” di fiyo! Epe di firainga inaime.* Mt 7:7; Yo 14:13-14 25 Te ne yokamai arire “Ka make ei towaiye,” dinga yai ta komari tai niki dongua bei erongua ne yokamai fure “Na mokom bai erekenaiye. Ne tai niki dongua bei narenga kore deiye,” di to! Ne yokamai yai ta tai niki dongua bei erongua kore dowainga ena iran Nenom kamundi moingua yaromi ne yokamai bianom fainga kore dowame.* Mt 5:23; 6:14-15 26 Te ne yokamai yai ta niki dongua bei erongua kore dekenainga ena iran Nenom kamundi moingua yaromi ne yokamai bianom fainga kore dekename,’ na epe di ereiye,” Yesu di erome.
Yokamai Yesu yoporam boingua mina wako teime
Mt 21:23-27; Lk 20:1-8
27 Ena Yesu te gama yokamai tokoi Yerusarem tei fuka dingoro Yesu fi mun ei teinga ikom tei wan moingui Yura fi mun ei teinga ari ori yokamai te Yura ka di guwo dungua nuwi si ereinga yokamai te Yura ari mokoinga yokamai u Yesu moingui tei fure 28 “Yae, torae yoporam boi erongoro ne tarom i epe bene? Te eramom ne yoporam boinga erongoro ne tarom i epe bene?” diro mina wako teingero* Yo 2:18 29 ena “Na ka towane ama mina wako erowaiye. Ne yokamai ka mokom bai narowaingere ena yai ta yoporam boingua narongoro na tarom i epe beika kam di erowaiye. 30 Ena eramom Yoane awi dongoro nuwi ari bui erome? Yai Gumam awi dombo ari mangi moinga yokamai awi deimbo di nareiyo!” di erongoro 31 ena yokamai nenen ka di ipo ka epe deime, “No yokamai ‘Yai Gumam awi dome,’ duwapunga yaromi ‘Ena iran ta bengoro ne yokamai fi kun dai tekeime?’ diro mina wako norowame. 32 Te no ‘Mangi ari yaromi awi deime,’ duwapunba ari muruwo ‘Yoane i Yai Gumam ka mapunom yai moime,’ dinga iran nonon kuri fi eropune,” epe dime. 33 Ena yokamai ka mokom bairo Yesu di teime, “Nonon fikepune,” epe dingero ena “Yai ta yoporam boingua narongoro na tarom i epe beika kam ama di erekenaiye,” di erome.

*11:9: Sam 118:25-26

*11:13: Lk 13:6-9

*11:14: Mk 11:20

*11:17: Ais 56:7

*11:18: Mk 14:1

*11:20: Mk 11:14

*11:23: Mt 17:20; Lk 17:6

*11:24: Mt 7:7; Yo 14:13-14

*11:25: Mt 5:23; 6:14-15

*11:28: Yo 2:18