17
Yesu gam dinom i mapunom ta fuka dume
Mk 9:2-13; Lk 9:28-36
Di erongoro ena aro kakom okonom koro muruwo te koro towane fungoro Yesu bei moiro Pita te Yemesi te emerom Yoane endiro nenen kopu ori tei mokoime. Te ari yokamai suraiye kaningai ena Yesu gam kinanom kuire kamun gam koingoro ena yaromi gumamdi tei aro keranom sunguamere epe keranom sungoro te gai finguai kewa tokomere epe keranom sungoro * 2 Pi 1:16-18 te Yesu mouwomdi finga ari suraiye kaningai ena Mose yaromi te Iraiya yarom kamundi moingua ma dere u Yesu moingui tei ure ka di ipo ka de moingoro iran Pita Yesu ka i epe di tome. “Ari Wanopanomyo, nonon tawa moipunga i mun fipune. Ena ne mun firangere ena na iki suraiye tawa kenaiye. Ta ne ikinum te ta Mose ikom, te ta Iraiya ikom kei erowaiye,” dire yaromi ka yo epe di moingoro kuwokawo keranom sungua yokamai yo bui ikai de erongoro ena ka ta kuwokawo ikai tei unguai epe: “Yaromi na wanam moingoro na mun fi teiye. Te na denam minam yaromi mun fi teiye. Ena ne yokamai yaromi kam gore di teiyo,” di erongoro * Mt 3:17 ena mouwomdi finga ari yokamai ka i fire kuri ori wom fire ena yokamai ako fairo te gumanom gome dere faingoro ena Yesu u yokamai moingi tei ure ganom akoro “Ne yokamai areiyo. Kuri fikeiyo,” di erongoro ena iran ari yokamai toren kaninga yokamai nenta kankeime. Yesu towane kanime. Ena ari yokamai kopu tei ma dere ako mangi fu moingoro Yesu ari yokamai ka yoporam boiro “Tai ne yokama kaningai ari nenta di erekeiyo. Ne yokamai moi fingoro ena okome na ari gaunom wam goire tokoi arowaikere tai ne yokama epena kaningai di mari de ereiyo,” Yesu yokamai epe di erome.* Mt 16:20 10 Ena mouwomdi finga ari “Tora bengoro ka di guwo dungua nuwi si ereinga ari yokamai epe dime: ‘Koma Iraiya unangoro te okome Mesia kiapanom bei norowangua yaromi uname,’ dime?” di teingoro * Mar 4:5 11 Yesu “Ka nuwi si ereinga ari yokamai kawom dimie. Iraiya yaromi koma uro tai ta ta muruwo a kenom benamie. 12 Te na ne yokama di ereiye, ‘Iraiya yaromi mora umie. Yaromi ungua ari yokamai yaromi kankeimie. Ari yokamai nenen nomanenom fingamere epe dourom boire tai mapunom mapunom bei teimie. Epe wom ari yokamai na ari gaunom wam ganom kipi kokonan narowaimie,’ na di ereiye,” Yesu epe di erongoro * Mt 11:14; 14:10 13 mouwomdi finga ari ka i fimie. Yaromi Yoane nuwi bui erongua kam di erongoro fimie.* Lk 1:17
Yesu i gaima ta bei nokapu de tome
Mk 9:14-29; Lk 9:37-42
14 Ena yokamai ari yai opai munmane moingi tei fingoro yai ta Yesu moingui tei uro kauwom gurom boiro 15 “Ari Wanopanomyo, ne na wanam kam fi to! Yaromi du diro moime. Kakom munmane ako eri donguari fairo te kakom munmane yaromi ako nuwiri fairo ena kipi ori fimie. 16 Te na yaromi akiro ne mounumdi finga ari moingi tei fuikoro te yokamai bei nokapu dowainga faikemie,” yaromi Yesu di tongoro 17 ena Yesu “Ne yokama na kanam fire fi kun daikeimie. Te ne yokamai mapunonom gerai dongua ari moimie. Na bei moiro ne yokamai mapunonom niki dongua beinga kakom arari kan dekenaiye. Gan i akiro na moiki tawa wiyo!” dume. 18 Ena gan ungoro Yesu murom niki dongua yaromi ka yoporam boiro di tongoro ena murom niki dongua gan ma de tero fungoro boromdi gan i moi fime. 19 Ena iran Yesu mouwomdi finga ari nenen u Yesu moingui tei ure “Tora bengoro no yokamai murom niki dongua yaromi awi mena dekepune,” di teingoro * Mt 10:1 20 Yesu epe di erome. “Ne yokamai fi kun gawo gera dainga iran murom niki dongua yaromi awi mena dekeimie. Na kawom di ereiye, ‘Ne yokamai fi kun daraingamere epe eri mukom i kam mastari i gawo gera faingua ne yokamai epe fanaingore ena ne yokama kopu mokonguai “Ne arire u koro ipo fo!” di towaingoro ena kopu i namie. Ena ne yokamai kokonan muruwo benaimie,’ na di ereiye.* Mt 21:21; Mk 11:23; Lk 17:6; 1 Ko 13:2 21 Te ne yokamai murom niki dongua yaromi bei dowaingere ena ne yokamai kua kopuna di guwo dire ena iran ka make eiyo! Tai towane murom niki dongua yaromi bei dowame. Tai ta bei dekename,” Yesu epe dume.
Yesu “Na goiro arowaiye,” tokoi dume
Mk 9:30-32; Lk 9:43-45
22 Ena mouwomdi finga ari Gariri furo kuku boingoro ena Yesu “Ari yokamai na ari gaunom wam akiro furo ari okonomdi erowaimie.* Mt 16:21 23 Te ari yokamai nai goraingore ena aro kakom suraiye moiro tokoi arowaiye,” di erongoro ena mouwomdi finga ari bowi buime.
Yesu fi mun ei teinga iki meina tome
24 Okome Yesu te yaromi mouwomdi finga ari Kapanem fingoro fi mun ei teinga iki kongo takis inga yokamai ure Pita “Ne yokamai ka di erongua yaromi fi mun ei teinga iki kongo takis fiasi dombo dekeme?” di teingoro * Eks 30:13 25 Pita “O” di erere fure iki ikai fungoro Yesu koma Pita di tome. “Saimonyo, ne torae di fine? Kiapam bengua yai ori gaunom kongo takis teimbo ari iki ta moingi kongo takis teime? Eramom kiapam bengua yai ori mansinomdi moinga kongo takis teime?” diro mina wako tongoro 26 “Ari iki ta yai moingui kongo takis teime,” Pita di tongoro ena Yesu “Iran kiapam bengua yai ori gaunom kongo takis towainga i faikemie. 27 Ena nonon takis erekenapungoro ari yokama niki de firaime. Ena iran ne epe beyo! Ne nuwi diandi fure kan fiasi nuwiri dere nuwi kapu ta koma tei unanguai ne ire giramdi koi kanere kongo mukom ta imari dere kongo ire ure ari yokamai ero! Kongo i nonon surai kongo takis dowapungamere duwame,” Yesu epe di tome.

*17:2: 2 Pi 1:16-18

*17:5: Mt 3:17

*17:9: Mt 16:20

*17:10: Mar 4:5

*17:12: Mt 11:14; 14:10

*17:13: Lk 1:17

*17:19: Mt 10:1

*17:20: Mt 21:21; Mk 11:23; Lk 17:6; 1 Ko 13:2

*17:22: Mt 16:21

*17:24: Eks 30:13