24
Yesu “Fi mun ei teinga iki niki dowame,” dume
Mk 13:1-2; Lk 21:5-6
Yesu fi mun ei teinga iki ikai tei ma dero fu moingoro ena mouwomdi finga ari yokamai Yesu moingui tei ure fi mun ei teinga iki iki munmane opom di teimie. Opom di teingoro ena Yesu, “Ne yokama tai ta ta i muruwo kaniyo! Na ne yokama kawom di ereiye, ‘Yokamai okome kongo ta kan dowaingoro kongo ta boromdi dikenamie. Ena yokamai kongo i muruwo si dou dire fiasi mangi dowaime,’ na epe di ereiye,” Yesu di erome.* Lk 19:44
Yesu “Ipun dongua munmane fuka duwame,” epe dume
Mk 13:3-13; Lk 21:7-19
Ena Yesu fure Oriwa kopu fure tei ame dere moingoro ena mouwomdi finga ari yokamai nenen Yesu moingui tei ure “Tora kakom kongo i muruwo fiasi mangi dowaime? Te tora tai ta ta fuka duwangui ne tokoi mansinomdi unanie? Te tora tai mapunom mapunom fuka duwanguai ena kakom i mora gounamie? Nenen no yokamai di noro!” di teingoro 4-5 ena Yesu epe di erome. “Ari munmane ure na kanam daire epe ‘Na nanan Mesia,’ dire ari yai opai munmane gumanom bawinaimie. Ena nenta ure ne yokama gumanom bawinangua ne yokamai kan kenom beiyo! * Mt 24:23-24; 1 Yo 2:18 Te ari fakai moinga kura borainga te ari teina moingi kura borainga kam wayom ne yokamai firaimie. Te ne yokama kan kenom beiyo! Kuri fikeiyo! Tarom i fuka duwangore te man kamun gounangua ama fuka dikenamie. Te ari iki ta bei moiro furo ari iki ta kura boi erowaingoro te yai ori ariyoma furo yai ori ta ariyoma kura boi erowaimie. Te koro koro munmane ari meran ori wom goraimie. Te imimi munmane ama koro koro uname. Tai ta ta muruwo i epe opai gan kui noware ganom kipi kainguamere irai i epe dume. Koma ganom kipi i gawo gere kaire te okome kipi ori wom karamie. Boromdi ari ne yokama endiro ari ta erowaingoro ena ne yokama ganom kan si erere ei goraimie. Te ne yokamai na fi kun dai narowainga ena ari yai opai munmane koro koro moinga niki ori wom de fi erowaimie.* Mt 10:22; Yo 15:18 10 Boromdi fi kun dainga ari munmane muruwo i ma dowaimie. Yokamai arinoma endiro furo kianom i mari de erowaimie. Te yokama arinoma ama niki de fi erowaimie. 11 Ena ka mapunom ari kasu beinga yokamai ure ari munmane gumanom bawi erowaimie.* Mt 24:5, 24; 1 Yo 4:1 12 Tai mapunom niki donguai munmane fuka duwangua ena ari munmane denom minom mun finga mapunom i ma dowaimie. 13 Te nenta okome man kamun gounangua kakom fi kun dai morangua ena Yai Gumam yaromi akire di towangoro moi kuwom suwangua iname.* Mt 10:22 14 Te Yai Gumam ari kiapanom bei erongua gunom kam man man di mari dowaingoro ari yai opai ori gawo firainga ena man kamun gounangua i fuka dowamie,” Yesu epe di erome.* Mt 28:19
Tai niki wom dowangua fuka duwamie
Mk 13:14-23; Lk 21:20-24
15 Ena Yesu ka ta dumie. “Na ka ta di erowaiye. Ne yokama kanainga tai niki wom dowangua akai bei niki dowangua tarom i fi mun ei teinga akai ariro duwangua kanainga iran kuri fiyo! Koma ka mapunom yai Danie tarom i kam epe dume,” Yesu epe di erome. Ena iran nenta ka i kerowangua mapunom i firo! * Dan 9:27; 11:31; 12:11 16 Te Yesu tokoi di erome. “Ne yokama tarom i kanaingai ena ari yai opai Yuria man tei moinga tongi kopu mokongui tei fiyo! 17 Te nenta iki boromdi tei morangua yaromi ako mangi ure iki ikai fure guwaiyom gaiyom ikai fure ire tongi kio! * Lk 17:31 18 Te nenta tai woi nongui suna wan morangua yaromi inako dero gaiyom ire tongi kio! 19 Kakom i opai gan maranomdi moinga yokamai te opai gan gan amika kui neinga yokamai kipi ori wom karangua firaime. 20-21 Kakom i kokonan niki ori wom dowamie. Mansinom koi bengua kakom kokonan i epemere fuka dikemie. Te epena kakom te okome kakom tai epe ama fuka dikemie. Ena ne yokama Yai Gumam ka make enainga ena iran ne yokamai nimi sungua kakom te iron kakom tongi kinaimie.* Dan 12:1; Rew 7:14 22 Ena Yai Gumam kakom i mora di gurom towane domie. Te yaromi kakom i di gurom towane dekenangua ari yai opai ori gawo muruwo goraimie. Te Yai Gumam ariyoma mora gunom boi erongua yokamai mun fi erongua ena iran kakom i di gurom towane domie. 23-24 Te Mesia kasu beinga ari yokamai te ka mapunom kasu beinga ari yokama ure ‘Yai Gumam ari gunom boi erongua yokamai gumanom bawinapungoro ena iran yokama “Nenen Mesia moime,” di firame,’ dire ena tai ta ori mapunom mapunom benaimie. Boromdi yai ta ne yokama ‘Mesia tawa moimia kaniyo!’ di erero bo ‘Mesia koro ipo moimie,’ di erowangua ne yokama yaromi fi kun dai tekeiyo! * Mt 24:5, 11 * 2 Te 2:8-9; Rew 13:13-14 25 Ena ne yokama fiyo! Na koma tarom i di ereika okome fuka duwamie. 26 Te yokama ne yokamai ‘Mesia yaromi akai kuwamdi moimia kaniyo!’ epe di erowainga ena ne yokama akai i kiyo! Te yokamai ‘Mesia yaromi eke dere tawa moimia kaniyo!’ epe duwainga ena ne yokama fi kun dai erekeiyo.* Lk 17:23-24 27 Na ari gaunom wam unaikamere epe kamun napare dome. Aro moko ungui iwa kamun napare dowanguai furo koro aro ako bengui ime funguamere epe na ari gaunom wam epe unaiye. 28 Te akai i yono dunguairai ena akaiyom kapu yakori kanere uro kuku boime,” Yesu epe di erome. * Lk 17:37
Okome ari gaunom wam uname
Mk 13:24-27; Lk 21:25-28
29 Te Yesu yaromi ka ta dumie. “Te kokonan niki dongua kakom i mora gounangoro ena aro kua wom si borangoro te kapa dekename. Te kuimokome kamundi iwa ma dere ako mangi suwangoro te tai ta ta muruwo yoporam boingua kamundi dunguai tarom i koka towame. * 2 Pi 3:10; Rew 6:12-13 30 Boromdi na ari gaunom wam opom di erongua tarom ta i kamundi fuka duwame. Ena ari muruwo mangi morainga yokamai kai meire te kanaingai ena na ari gaunom wam yoporam boingua ire te keranom ori wom sunguamom ire kamun kuwokawo boromdi tei unaiye.* Rew 1:7; Mt 26:64 31 Ena wimari mam nokom ori wom duwangoro te na nuwi kokonan gan yokamai ewi dowaikoro yokamai fu mangi koro koro fure na ganama mora gunom boi ereika yokamai mangi moraingi bunam koro koro fure ire kuku boi erowaime,” Yesu epe dume.* 1 Ko 15:52; 1 Te 4:16
Eri sukuro kam mapunom di erome
Mk 13:28-31; Lk 21:29-33
32 Ena Yesu tokoi di eromie. “Te ne yokama eri sukuro kam firo mapunom kanaimie. Te eri sukuro yokam mokongua te arom suwangua ena ne yokamai ‘Aro nokapu kakom epena i uname,’ dimie. 33 Epemere ne yokama kanaingai tarom i fuka duwaingoro ena ne yokama ‘Epena yaromi teina moire uname,’ di firaimie. 34 Na kawom di ereiye, ‘Yai opai ori gawo epena makinga yokamai goukenainga ena tai kan muruwo i fuka duwamie,’ na epe di ereiye. 35 Te man kamun gounamba te kakom kakom na kanam yo di derewo duwame,” Yesu epe dumie.* Mt 5:18
Ena Yesu “Yai ta na unaika kakom kankeme,” dume
Mk 13:32-37; Lk 17:26-30, 34-36
36 Te Yesu tokoi dume. “Te na u mangi unaika kakom i nenta fikemie. Te nuwi kokonan gan yokamai kamundi moingi te na Yai Gumam wam ama fikepune. Nonon nenom towane i fimie.* Ap 1:7; 1 Te 5:1-2 37 Na ari gaunom wam unaikamere epe ari yokamai Noa yaromi moingua kakom mapunom i beimie.* Yen 6:5-8 38 Koma nuwi ori ama sikengoro ena kakom i yokamai mapunom epe beimie: Yokamai kopuna nere te nuwi nere te opai ire moi finga kakom Noa nuwi kopare ikai fume. 39 Te ari yokama inokore ei fikere moingoro ena nuwi ori sungoro ena ari muruwo nuwi ei goime. Ena na ari gaunom wam unaika ari yokamai mapunom epewo beimie.* Yen 7:6-23; 2 Pi 3:6 40 Kakom i yai surai kira suna moire kokonan beipika ena Yai Gumam towane iro fu dongoro te yai ta yo morame. 41 Te opai surai doi doi kuwanom kaime dori beipika ena Yai Gumam towane ire fu dongoro te opai ta yo morame. 42 Te ne yokama Ari Wanopanom unaika kakom fikeimie. Ena iran ne yokamai kiapam beiyo! * Mt 25:13 43 Ne yokama tai i fiyo! Iki kapam yaromi kunei yai unangua kakom firangua ena kapam yaromi giruwangua wi faikero kiapam moiro kunei yai ikom unangua si gui duwangua kan dowame.* Lk 12:39-40; Rew 3:3; 16:15 44 Epemere ne yokama inokore eikeingoro ena kakom i na ari gaunom wam unaiye. Ena iran ne yokamai kiapam beiyo,” Yesu dume.
Nuwi kokonan gan nokapu kam te nuwi kokonan gan niki dongua kam di erome
Lk 12:42-48
45 Yesu ka ta dumie. “Ena nuwi kokonan gan nokapu i epe: Nuwi kokonan gan tawa moire yaromi nomaneyom nokapu moire te kokonam kenom nokapu bemie. Yaromi epe bengoro ena kiapam bei tongua yaromi ‘Ne na nuwi kokonan gan yokama kiapanom beyo. Te kopuna kakom i ne nuwi kokonan gan yokamai kopunanom ero!’ di towamie. 46 Te kiapam bengua yaromi kon wanere dere unangua kanongua ena nuwi kokonan gan yaromi kokonan koma i di tongua epe beire ena nuwi kokonan gan mun fi towame. 47 Ena na kawom di ereiye, ‘Kiapam bengua yaromi nuwi kokonan gan “Ne na tainam muruwo kiapam beyo,” di towame,’ na di ereiye.* Mt 25:21, 23 48 Te nuwi kokonan gan yaromi niki dongua morangua ena yaromi ‘Na kiapam bei narongua yaromi kakom arari kuname,’ dire 49 ena nuwi kokonan gan yokamai ariyoma moingui kupa eire te fure ari nuwi gikengua neinga yokama ama kopuna te nuwi nowame. 50 Ena nuwi kokonan gan inokore eikengua kakom te kakom nuwi kokonan gan fikengua ena kiapam bengua yai uname. 51 Yaromi ure nuwi kokonan gan bei niki de tero te awi kasu beinga yokamai moingi tei dongoro ena yokamai kai meire te kinom kime,” Yesu ka epe di erome. * Mt 8:12

*24:2: Lk 19:44

*24:4-5: Mt 24:23-24; 1 Yo 2:18

*24:9: Mt 10:22; Yo 15:18

*24:11: Mt 24:5, 24; 1 Yo 4:1

*24:13: Mt 10:22

*24:14: Mt 28:19

*24:15: Dan 9:27; 11:31; 12:11

*24:17: Lk 17:31

*24:20-21: Dan 12:1; Rew 7:14

*24:23-24: Mt 24:5, 11

*24:23-24: 2 Te 2:8-9; Rew 13:13-14

*24:26: Lk 17:23-24

*24:28: Lk 17:37

*24:29: 2 Pi 3:10; Rew 6:12-13

*24:30: Rew 1:7; Mt 26:64

*24:31: 1 Ko 15:52; 1 Te 4:16

*24:35: Mt 5:18

*24:36: Ap 1:7; 1 Te 5:1-2

*24:37: Yen 6:5-8

*24:39: Yen 7:6-23; 2 Pi 3:6

*24:42: Mt 25:13

*24:43: Lk 12:39-40; Rew 3:3; 16:15

*24:47: Mt 25:21, 23

*24:51: Mt 8:12