4
Murom kasu beinga yokamai mapunom te Murom kawom bengua yaromi mapunom
Arinamao, na denam minam ne yokamai mun fi ereiye. Ka mapunom ari kasu munmane mangi koro koro waningai iran ari yokamai muruwo “Yai Gumam Murom akire di norongoro ena no ka di mari dopune,” duwainga ne yokamai fi kun dai tekeiyo! Koma ne yokamai ari ka duwainga fire “Yai Gumam ari akire di erongoro ka dimbo Yai Gumam akire di erekembo firapune,” dire ena okome firainga Yai Gumam akire di erembo akire di erekeme.* Mt 7:15; 24:11; 1 Te 5:21; 1 Yo 2:18; 2 Yo 1:7 Ena Yai Gumam Murom Sumuna eramom dem miriyom ikai tei moime? Ari yokamai “Yesu Kirisito mangi gam koiro yai fuka dumie,” duwainga ne yokamai firainga Yai Gumam Murom yokamai akire di erongoro ka i di mari deimba* 1 Ko 12:3 ari suwo “Yesu mangi gam koiro yai fuka dikeme,” duwainga Yai Gumam Murom yokamai akire di erekemba yokamai Kirisito kiam kam di mari deime. Koma ne yokamai ka finga “Ari uro Kirisito kiam kam duwaime,” dinga irai ena epena ari mora uro mangi tawa moimie.* 1 Yo 2:18; 2 Yo 1:7
Ena na ganamao, ne yokamai Yai Gumam gama moimie. Te Murom ne yokamai denom minom ikai tei moingua yoporam boinguai bei moiro ena Murom mangi ari denom minom ikai tei moingua yoporam boingua bire tongua iran ne yokamai ka mapunom ari kasu bire ereimie.* Mt 12:29; 1 Yo 5:4-5 Ari yokamai mangi ari moinga ena iran yokamai mangi tai ta ta kanom towane dingoro mangi ari yokamai kanom fimie.* Yo 15:19 Fimba no nonon Yai Gumam gama moipungoro ena ari yokamai Yai Gumam ama kaningai yokamai nonon kanom dupungai fimba ari yokamai Yai Gumam gama moikeinga no kanom dupungai fikeime. Ena iran nonon kanapunga Murom ka kawom dungua moimbo Murom ka kasu dungua moimbo firapune.* Yo 8:47
Yai Gumam yaromi dem miriyom mun fingua kapakom moingua kam
Arinamao, na denam minam ne yokamai mun fi ereiye. Yai Gumam yaromi dem miriyom mun fingua kapakom moingua irai ena nonon denom minom arinoma mun fi erowapune. Ari yokamai denom minom arinoma mun fi ereinga konom dourom borainga yokamai Yai Gumam gama moiro te Yai Gumam kawom fi ki si towaimie.* 1 Yo 2:29 Te nonon denom minom arinoma mun fi eropunga mapunom i Yai Gumam mapunom dungua irai ena iran ari yokamai denom minom arinoma mun fi erekenainga yokamai Yai Gumam fi ki si tekenaimie. Yai Gumam tora beire dem miriyom no yokamai mun fi norongua opom di norome? Nonon yaromi fi ki si towapunga kakom kakom moi kuwom suwapunga inaro bepunga Yai Gumam wam towane wom awi mangi dongoro umie.* Yo 3:16 10 Yaromi dem miriyom nonon mun fi norongua mapunom i epe: No nonon denom minom Yai Gumam mun fi tekepune. Ma deiyo! Yaromi nenen towane dem miriyom nonon mun fi norere ena “Na wanam tai benangua no bianom faingua kore dowaiye,” dire wam awi mangi dongoro umie.* Ro 5:8-10; 1 Yo 2:2 11 Ena, arinamao, na denam minam ne yokamai mun fi ereye. Yai Gumam dem miriyom nonon epe mun fi norongua iran nonon denom minom arinoma towane towane mun fi erowapune.* Mt 18:33 12 Ari yokamai muruwo Yai Gumam gumam kankeimba nonon denom minom arinoma mun fi erowapunga ena Yai Gumam nonon denom minom ikai tei moingoro yaromi dem miriyom nonon mun fi norongua moko iwa fume.* Yo 1:18
13 Ena Yai Gumam Murom Sumuna norongua iran fipunga Yai Gumam nonon gere ama moipunie. Te nonon Yai Gumam gere ama moipunie.* 2 Ko 1:21-22; 1 Yo 3:24 14 Te no yokamai kanupungai Nenom bei moiro “Ari yai opai muruwo akire di erowangoro kakom kakom moi kuwom suwainga inaime,” diro wam awi mangi dongoro ungoro ena nonon furo ari ka i di mari de eropune.* Yo 3:17 15 Ari yokamai “Yesu i Yai Gumam wam moime,” di mari duwainga ena Yai Gumam te yokamai gere ama moraime. Te yokamai Yai Gumam gere ama moraime.* 1 Yo 5:5 16 Nonon kanupungai Yai Gumam dem miriyom nonon mun fi norongoro ena nonon tarom fi kun daipunie. Yai Gumam dem miriyom mun fi erongua kapakom moingua iran ari yokamai denom minom mun fi erongua konom dourom borainga yokamai Yai Gumam gere ama moraime. Te Yai Gumam yokamai gere ama moraime.
17 Ena Yai Gumam ipu si norowangua kakom tei nonon yoporam boiro arero moraro bepunga Yai Gumam dem miriyom nonon mun fi norongua moko iwa fume. Te mangi tawa moipungai wanupungamere epe Kirisito mangi tawa moingua wanungua iran nonon yoporam boiro arero morapune.* 1 Yo 2:28 18 Te Yai Gumam dem miriyom nonon mun fi norongua iran nonon kuri fikepune. Yai Gumam mun fi norongua moko iwa nangua ena nonon kuri fipunga ma dopunie. Ena iran nonon “Yai Gumam bei niki de norowambo bei niki de norekenambo,” di fire kuri fipunga iran Yai Gumam dem miriyom nonon mun fi norowangua moko iwa kime.
19 Yai Gumam dem miriyom koma nonon mun fi norongua nonon denom minom arinoma mun fi eropune.* 1 Yo 4:10 20 Nenta “Na Yai Gumam mun fi teiye,” dumba yaromi ariyom niki de fi towangua ena yaromi kasu bengua yai moime. Yaromi ariyom ekanero mun fi tekenangua ena yaromi Yai Gumam kankengua mun fi towamo? Ma deiyo! Mun fi tekename. 21 Te Kirisito ka di guwo epe dume, “Ne yokamai denom minom Yai Gumam mun fi towainga ena ne yokamai denom minom arinoma ama mun fi ereiyo!” epe dume.* Mt 5:44-45; Mk 12:29-31

*4:1: Mt 7:15; 24:11; 1 Te 5:21; 1 Yo 2:18; 2 Yo 1:7

*4:2: 1 Ko 12:3

*4:3: 1 Yo 2:18; 2 Yo 1:7

*4:4: Mt 12:29; 1 Yo 5:4-5

*4:5: Yo 15:19

*4:6: Yo 8:47

*4:7: 1 Yo 2:29

*4:9: Yo 3:16

*4:10: Ro 5:8-10; 1 Yo 2:2

*4:11: Mt 18:33

*4:12: Yo 1:18

*4:13: 2 Ko 1:21-22; 1 Yo 3:24

*4:14: Yo 3:17

*4:15: 1 Yo 5:5

*4:17: 1 Yo 2:28

*4:19: 1 Yo 4:10

*4:21: Mt 5:44-45; Mk 12:29-31