2
Ari akire di erongua yaromi kam
Na ganamao, na “Ne yokamai bianom fanangua tarom i beikenaime,” diro ka i boi ereye. Te nonon bianom fanangua tarom benapungoro Yai Gumam epena ka kori di norekenaro bengua yaromi Nenom moingui tei moiro ka di tere akire di norome. Yaromi yo tongua yai moingua kam i Yesu Kirisito.* Ip 7:25; 9:24 Yai Gumam nonon bianom faingua kore dowaro bengua Yesu goime. Te yaromi nonon towane goi norekeme. Tamanume! Yaromi ari muruwo mangi tei moinga ama goi erome.* 1 Yo 4:10; Yo 1:29; 11:52; Kor 1:20
Ena no yokamai Yai Gumam kam di guwo dungua gore duwapunga ena “Yai Gumam mapunom i fipune,” kawom dupune. Te nenta “Yai Gumam mapunom i fiye,” duwamba Yai Gumam kam di guwo dungua gore dikenangua ena yaromi kasu dungua yai moingoro te ka mapunom kawom yaromi nomaneyomdi dikemie.* 1 Yo 1:6, 8 5-6 Dikemba nenta Yai Gumam kam gore duwangua yaromi dem miriyom Yai Gumam mun fi tongua moko iwa fume. Te nonon “Na Yai Gumam gere ama moipunie,” duwapunga ena Yesu Kirisito kon wanunguamere epe wanapune. Epe wanapunga kawom firapunga nonon Yai Gumam gere ama moipunie.* Yo 14:21, 23; 1 Yo 4:12, 17; 5:3 * Yo 13:15
Ka koi di guwo di engua kam
Arinamao, na denam minam mun fi ereiye. Ena ka di guwo dungua na ne yokamai boi ereika kam i koi ta dikeme. Ma deiyo! Kam i gorom dumie. Komari ne yokamai fi ki si teinga kakom nonon kam i nuwi si eropungoro ne yokamai moi fure kam i fimie.* 2 Yo 1:5-6; 1 Yo 3:11 Fimba ka di guwo dungua na ne yokamai epena boi ereika kam i koi epemere dumie. Si boingua irai mora gounaro bengoro te kewa kawom epena dongua iran kam i kawom dumia fipunie. Te Kirisito kon wanungua mapunom kanere te ne yokamai kon waninga mapunom ama kanupunga iran kam i kawom dumia ama fipunie.* Yo 1:9; 13:34; Ro 13:12
Ena nenta “Na bau boingui tei moiye,” duwamba yaromi nomane ariyom niki de fi towangua ena yaromi epena si boingui akai tei yo moime.* 1 Yo 3:10, 15; 4:20 10 Te nenta ariyom mun fi tongua yaromi kewa dongui tei moime. Tei moingua iran kauwom diau sire ako fanangua faikemie.* Yo 11:9; Ro 14:13 11 Ako faikenamba nenta nomanem ariyom niki de fi towangua yaromi si boingui tei moiro kon wanumie. Kama sungua iran yaromi okom murom si boingoro kon kankeme.* Yo 11:10; 12:35
12 Na ganamao, Kirisito tai bengua Yai Gumam ne yokamai bianom faingua kore de erongua iran na ka i boi ereiye. * 1 Ko 6:11
13 Ena aunamao, ne yokamai yai ta komariwom moire moi fure epena ama moingua yaromi fi teinga iran na ka i boi ereiye. Te kora gaimao, ne yokamai yai ta tai niki dongua kapakom yaromi bire teinga iran na ka i boi ereiye.
14 Ena ganamao, ne yokamai Nenom fi teinga iran na ka i boi ereiye. Te aunamao, ne yokamai yai ta komariwom moire moi fure epena ama moingua yaromi fi teinga iran na ka i boi ereiye. Te kora gaimao, ne yokamai kuianom i erowai tongoro te Yai Gumam kam ne yokamai nomanenomdi ikai dungoro te ne yokamai yai ta tai niki dongua kapakom yaromi bire teinga iran na ka i boi ereiye.
15 Ena ne yokamai mangi mapunom bo te mangi taikan kuianom boi tekeiyo! Ne yokamai mangi tai kuianom boi towainga ena denom minom Nenom mun fi tekenaime.* Ro 8:7; Yem 4:4 16 No mangi ari mapunonom i epe: No kuianom tai niki dongua mapunom mapunom boipunga mapunom te tai niki dongua kanere “Inapune,” dire bepunga mapunom te kou kou epunga mapunom tarom i Nenom ewi domo? Ma deiyo! Tarom i mangi tei fuka dumie.* Yem 4:16 17 Ena mangi taikan muruwo ari kuianom boi ereinga tarom i gounaro bemba nonon Yai Gumam kam gore duwapunga kakom kakom moi kuwom suwapunga inapune.* Mt 7:21; 1 Ko 7:31
Kirisito kiam yai ori ta unangua kam
18 Na ganamao, kakom mora gounaro bemie. Koma ne yokamai ka mora finga “Kirisito kiam unaro beme,” dingoro ena epena Kirisito kiama yokamai munmane mora wimie. Ena iran nonon fipunga kakom mora gounaro bemie.* Mt 24:5, 24; 1 Pi 4:7; 2 Yo 1:7 19 Kiama ari yokamai nonon arinoma moikeinga iran no moipungi tei ma dere fime. Te yokamai nonon arinoma morainga yokamai no moipungi tei ama moimba yokamai no moipungi tei ma dere fingai ena iran nonon fi kenom bepungai yokamai no arinoma kawom moikeimie.* Ap 20:30 20 Yokamai epe moikeimba Yo Tongua Yaromi Yai Gumam Murom ne yokamai erongoro ena ne yokamai ka mapunom kawom fi kun daimie. * 1 Yo 2:27 21 Na “Ne yokamai ka mapunom kawom fi kun daikeime,” dire ka i boi erekeiye. Ma deiyo! Na “Ne yokamai ka mapunom kawom fi kun daire te ka mapunom kawom duwanguai kasu dikemia fi kun daime,” dire ka i boi ereiye. 22 Ena yai kasu dungua yaromi eramom moime? Nenta “Yesu Yai Gumam awi dongua akire di norongua yai Mesia moikemie,” duwangua yaromi kasu dungua yai moime. Yaromi Nenom te Wam mouwom wako erongua iran yaromi Kirisito kiam moimie.* Mt 10:32-33; 1 Yo 4:3; 2 Yo 1:7 23 Nenta Wam mouwom wako towangua yaromi Nenom ama mouwom wako towamba nenta Wam fi ki si towangua yaromi Nenom ama fi ki si towame.* Yo 5:23; 1 Yo 4:15; 5:1; 2 Yo 1:9
24 Ena ne yokamai koma fi ki si teinga kakom ka suwo nuwi si eropunga fingairai a ki siyo! Ena ne yokamai ka koma fingairai a ki suwaingere ena ne yokamai te Wam gere te Nenom gere ama moraimie. 25 Te Kirisito nenen “Na ne yokamai kakom kakom moi kuwom suwainga inainga erowaiye,” ka di koi ei norome.* Yo 3:15; 6:40
26 Ena ari yokamai ne yokamai ka kasu di erowainga iran na ka i boi ereiye. 27 Boi ereipa Kirisito ne yokamai Yai Gumam Murom Sumuna erongoro ena Murom ne yokamai denom minom ikai tei morangua Murom taikan muruwo ka nuwi si erongoro yai ta ka nuwi si erowangua faikeme. Yai Gumam Murom kam i kawom dunguairai ka i kasu dikeme. Ena ne yokamai Murom kam dungua gore duwainga ne yokamai te Kirisito gere ama moraime.* Yo 14:26; 16:13
28 Na ganamao, ne yokamai yaromi gere ama moiyo! Ena iran okome yaromi u mari unangua kakom tei nonon arere yoporam boiro moiro te gai goikenapune.* 1 Yo 3:2; 4:17 29 Ne yokamai mora fingai Kirisito yaromi yo tongua yai moime. Ena ka i ama firainga nenta yo tongua mapunom bengua yaromi Yai Gumam wam apom moimie.* 1 Yo 3:7, 10

*2:1: Ip 7:25; 9:24

*2:2: 1 Yo 4:10; Yo 1:29; 11:52; Kor 1:20

*2:4: 1 Yo 1:6, 8

*2:5-6: Yo 14:21, 23; 1 Yo 4:12, 17; 5:3

*2:5-6: Yo 13:15

*2:7: 2 Yo 1:5-6; 1 Yo 3:11

*2:8: Yo 1:9; 13:34; Ro 13:12

*2:9: 1 Yo 3:10, 15; 4:20

*2:10: Yo 11:9; Ro 14:13

*2:11: Yo 11:10; 12:35

*2:12: 1 Ko 6:11

*2:15: Ro 8:7; Yem 4:4

*2:16: Yem 4:16

*2:17: Mt 7:21; 1 Ko 7:31

*2:18: Mt 24:5, 24; 1 Pi 4:7; 2 Yo 1:7

*2:19: Ap 20:30

*2:20: 1 Yo 2:27

*2:22: Mt 10:32-33; 1 Yo 4:3; 2 Yo 1:7

*2:23: Yo 5:23; 1 Yo 4:15; 5:1; 2 Yo 1:9

*2:25: Yo 3:15; 6:40

*2:27: Yo 14:26; 16:13

*2:28: 1 Yo 3:2; 4:17

*2:29: 1 Yo 3:7, 10