8
Yesu i yai ta mantai gaingua bei nokapu de tome
Mk 1:40-44; Lk 5:12-14
Yesu ka mora di erere kopu tei ma dero ako mangi fungoro ari munmane yaromi mouwomdi fime. Yesu ako mangi ungoro yai ta mantai gaingua yaromi Yesu moingui tei uro gumamdi tei kauwom gurom boire “Yai Oriyo, ne nomane na mun fi narowanga ne na bei nokapu de narowanie,” di tongoro Yesu okom sino tere yaromi gamdi akoro “Na epe di fiye. Ne nokapu nanie,” di tongoro ena epena wom yai mantai gaingua mora goungoro yai nokapu moimie. Yaromi nokapu moingoro Yesu “Firo! Yai ta di tekeyo! Ne fure fi mun ei teinga yai moingui tei fure ne ganum opom di tere te koma Mose ‘Ne mantai gainga mora gounangoro kapu miyom Yai Gumam to,’ dunguamere ne epe beyo. Ne kapu miyom Yai Gumam towangere ena ari yokamai kanere ‘Epena yaromi nokapu moime,’ duwaimie,” Yesu di tome.* Lew 14:1-32; Mt 9:30; Mk 7:36
Yesu i kiminem yai ori kokonan gan i bei nokapu de tome
Lk 7:1-10
Yesu dire tokoi fure iki birom ori Kapanem tei fungoro kiminem kiapanom bengua yai ta u Yesu moingui tei ure ka yoporam boire dire * Yo 4:46-47 “Yai Oriyo, na nuwi kokonan gan ta okom kauwom goire a ki si tongoro te gam kipi ori kaingoro yaromi ikomdi tei fairo moime,” di tongoro Yesu “Na furo yaromi bei nokapu de towaye,” di tongoro “Yai Oriyo, na yai nokapu moikeikero iran ne na ikinam ikai unanga i faikeme. Ena ne ka towane duwangere na nuwi kokonan gan moi firame. Te kiminem yai ta na ama kiapanam bei narongoro te na kiminem ari suwo kiapanom bei ereye. Iran yai ta ‘Ne fo,’ di teikero ena yaromi fume. Te na yai ta ‘Ne uwo!’ di teikoro ena yaromi umie. Te na nuwi kokonan gan ‘Ne kokonan epe beyo,’ di teikero ena yaromi kokonan i bemie. Ena na ka epe di moika mora fikai ne ka towane duwanga na nuwi kokonan ganam bei nokapu de towanie,” di tongoro 10 te Yesu ka firo “Aiya,” dire ari mouwomdi winga yokamai “Na kawom di ereye. Na akai koro koro wan uka yaromi fi ki sunguamere epe yai ta fi ki sungua i mari dekeiye. Te na Yura ari ikinom akainom ama wan uro yaromi fi ki sunguamere epe yai ta fi ki sungua i mari dekeiye.* Mt 15:28 11 Na ne yokamai ama di ereye. Ari munmane koro koro ma dere ure Yai Gumam ari kiapanom bei erowangua akai ikai ure te Aparam te Aisaki te Yakopo ama moire kua kopuna nowaimie.* Sam 107:3; Lk 13:28-29 12 Te ari muruwo Yai Gumam kiapanom bei erowangua akai ikai naro benainga yokamai Yai Gumam ewi mena si boingui tei de erowangore ena akai ta tei moire kai ori wom meire kinom buno duwaime,” Yesu di erome.* Mt 22:13; 25:30; Lk 13:28 13 Di erere kiminem di tere “Epena ne ikinum inako dere fo! Ne fi ki singere ena epe wom tai ne inanga fuka duwamie,” di tongoro ena kakom boromdi yaromi nuwi kokonan gan moi fime.
Yesu i Pita imam biyai i bei nokapu de tome
Mk 1:29-31; Lk 4:38-39
14 Gan moi fingoro Yesu fu Pita ikom ikai furo Pita imam biyai nupi faingua fairo gam murom sungoro moingua kanere 15 ena yaromi opai okom akore nupi faingua bei de tongoro oparomi arero kopuna si gairo tome.
Yesu yaromi ari yai opai munmane bei nokapu de erome
Mk 1:32-34; Lk 4:40-41
16 Okome taroma engoro ari yokamai bei moiro ari murom niki deinga yokamai minomdi moinga yokamai munmane endire Yesu moingui tei wingoro ena Yesu yaromi ka diro ena murom niki deinga yokamai muruwo ewi mena dero te ari nupi fainga yokamai muruwo bei nokapu de erome. 17 Iran yaromi epe bengoro ena ka ta ka mapunom yai Aisaiya yaromi dungua ka i mukom faimie. Yaromi ka epe dume, “Yaromi nonon nupi faipunga muruwo bei domie. Nonon nupi mapunom mapunom faipunga yaromi iro fumie,” epe dume.* Ais 53:4
Yai ta “Yesu mouwomdi furo wanaiye,” di fime
Lk 9:57-60
18 Ari munmane Yesu kuku boi i suna de teingoro Yesu kanere gama yokamai “Nonon nuwi dian bunam koro napune,” di erongoro 19 ena ka di guwo dungua nuwi si erongua yai ta u Yesu moingui tei ure “Ka nuwi si norenga yai yo, ne akai koro koro nanga nanan mounumdi unaikere ama wanapunie,” di tongoro 20 “Kei biyom man minomdi faingoro te kapuka iki kei faingoro ena na ari gaunom wam i binam eiro wi fanaika akaiyom dikemie,” Yesu di tome.* 2 Ko 8:9 21 Di tongoro yaromi mouwomdi finga yai ta uro “Yai Oriyo, koma na fure aunam goingua man si tero okome mounumdi unaye,” di tongoro 22 te Yesu “Ma do. Ari nomanenom goinga yokamai nenen bei moiro goingua man si towaime. Ne na mounamdi uwo,” di tome.
Yesu i “Kamun kai ori i gorame,” dume
Mk 4:36-41; Lk 8:22-25
23 Di tere Yesu yaromi nuwi kopare ikai fungoro te yaromi mouwomdi finga ari nuwi kopare ikai ama fime. 24 Fingoro nuwi kopare nuwi boromdi fungoro kakom boromdi kamun kai ori sungoro te nuwi ori wom sungoro ena nuwi kopare bire ikai dowaro bengoro te Yesu wi fairo moingoro 25 yaromi mouwomdi finga ari yokamai fu Yesu moingui tei fure wiyom yaure “Ari Wanopanomyo, nonon epena gorapune. Ena ne arere akire di noro,” di teingoro 26 “Tora bengoro ne yokamai kuri fime? Ne yokamai fi kun gawo gera daimie,” Yesu di erere arere kamun kai te nuwi ori sungua kam di erongoro ena kamun kai sikengoro te nuwi tokoi koka tekeme.* Mt 14:31; Sam 89:9 27 Tekengoro ari yokamai muruwo au dire “Yaromi tora mapunom yai moime? Aiya, kamun kai te nuwi yaromi ka gore di teime,” dime.
Yesu yaromi murom niki deinga yokamai bei de erome
Mk 5:1-17; Lk 8:26-37
28 Nuwi kopare nuwi dian bunam koro fingoro Yesu yaromi u Gatara ari manom sinomdi tei ume. Ena yai surai murom niki deinga yokamai denom minomdi moingoro u Yesu moingui tei wipire. Yai surai yoporam boire moipikoro ena iran ari konmori tei wankeime. Surai yono einga manomdi moire ma dere Yesu gumanom boire 29 u ori boire “Yai Gumam wamyo, ne no yokamai tora bei norowaro bene? Epena ipu si erere kupa noingua kakom i kungoro ne tawa ure no yokama ganom kipi kokonan norowaro benbere?” di tome.* Mk 1:24; Lk 4:34, 41; Kor 2:15 30 Ena non yokamai munmane teina koro moire imin neingoro 31 iran murom niki deinga yokamai bei moiro “Ne no yokamai nowi dowanga ena nowi non yokamai moingi ikai tei de noro!” diro yana di teingoro 32 “Ena fiyo,” Yesu di erongoro ena yokamai yai surai ma dere non yokamai denom minom ikai fingoro ena non yokamai muruwo ma dere furo guwom baire ako nuwi diandi singoro nuwi giranom wako murongoro goime. 33 Goingoro ena non kiapanom ari tongi fure iki birom ori ta tei fure non kam mapunom diro te yai surai murom niki dongua yokamai ikai moingi bei de erongua i kam mapunom ama di ereingoro 34 iran ari iki birom ori moingi muruwo ma dere u Yesu moingui tei ure Yesu gumam kanere yana di tere “ ‘Ne man tawa moikenanie,’ di fipune. Ena ne ma dere fu man bakom ta fo!” epe di teime.

*8:4: Lew 14:1-32; Mt 9:30; Mk 7:36

*8:5: Yo 4:46-47

*8:10: Mt 15:28

*8:11: Sam 107:3; Lk 13:28-29

*8:12: Mt 22:13; 25:30; Lk 13:28

*8:17: Ais 53:4

*8:20: 2 Ko 8:9

*8:26: Mt 14:31; Sam 89:9

*8:29: Mk 1:24; Lk 4:34, 41; Kor 2:15