4
Yesu yaromi fure Samaria opai ta gere ka di ipo ka deipire
Ena kakom tei Yura ari mapunom finga yokamai kanom i Feresi yokamai mora finga “Yesu yaromi dourom boinga yokamai munmane endire nuwi bui erero te na yai donam Yoane dourom boinga yokamai ime de erome,” dingoro* Yo 3:22, 26 te Yesu yaromi nenen nuwi bui erekemba no gama yokamai bei moiro ari nuwi bui eropune. Ena Ari Wanopanom yaromi ari ka dinga fingua ena yaromi te no yokamai gere Yuria iki ori tei ma dero inako dero fu Gariri iki ori tei tokoi fupune.
Ena no kon dourom boipunga i Samaria iki ori tei fupunga ena no furo Samaria tei fure iki birom ori ta fuka dupunie. Akai i kam Saika. Te akai i teina tei komari no awanom Yakopo koma moiro wam Yosefe mansinom gawo ta tomie.* Yen 33:19 Te koma Yakopo man bairo man minomdi koi nuwi moingoro koi nongua akaiyom i ama tei dumie. Ena no yokamai kon wan uro ganom kipi kaingoro ena iran Yesu nuwi koi neinga akaiyom tei ame dere moime. Te kakom oromene enaro bengoro 7-8 ena no gama yokamai ma dere kua kopuna meina bei nowaro fure iki birom ori tei fupungoro ena Samaria opai ta “Nuwi koraiye,” diro nuwi koi neinga akaiyom tei ungoro Yesu “Nuwi nowaiya naro!” di tongoro te Yura ari Samaria ari gere fana gairo ama wankeinga ena oparomi gam nouro dungoro “Ne Yura yai moinia na Samaria opai moiya ena tora bengoro ‘Nuwi nowaiya naro!’ di narene?” di tongoro* Lk 9:52-53 10 Yesu ka mokom bairo “Ne Yai Gumam tai yo morom erongua mapunom firanga te na ‘Nuwi nowaiya naro!’ dika mapunonam ama firanga ena ne ka mina wako narowangere ena na nuwi moi kuwom sungua erowaiye,” epe di tongoro* Yo 4:26 11 “Yai ori yo, ne nuwi koranga sinom dikengua te nuwi neinga akaiyom i su dungoro ena iran nuwi moi kuwom sungua i ne amai inane?* Yo 7:37-38; Rew 21:6 12 Te ne no gere awanom Yakopo bire tenga i na fi kun daikeiye. Yaromi nuwi koi neinga akaiyomdai norongua dumia te nenen te gama te nonom burumakau te sipsip yokamai ama nuwi neimie,” di tongoro* Yo 8:53 13 ena “Ari yai opai muruwo nuwi tei neinga yokamai okome nuwi tokoi goraimba 14 ari yai opai nuwi ta na erowaika nowainga kakom nuwi goikenaimie. Na nuwirai erowaika fu yokamai nomanenomdi ikai fure nuwi okom engua epemere morangoro ena nuwi i kakom kakom moi derewo duwangoro yokamai moi kuwom suwainga inaimie,” di tomba* Yo 6:35 15 oparomi Yesu kam dungua mapunom fikere “Yai ori yo, nuwi i na naro! Ena na nuwi goire te ‘Nuwi koraiye,’ dire u tawa kunaiye,” epe di tongoro 16 “Ena ne fure ne winum biyai uwom boire inako dero u tawa wiro!” di tongoro 17 oparomi “Na winam biyai moikemie,” di tongoro “O, ne ‘Winam biyai moikemie,’ dinga kawom dinie. 18 Koma ne yai okonom koro muruwo kau enba epena ne yai ta moingua ama moinga winum biyai moikeme. Ne ka dinga i kawom dinie,” epe di tongoro 19 ena “Yai ori yo, ne na tai koma beika kankenga di mari de narenga ena ‘Ne ka mapunom yai moinie,’ di fiye.* Yo 7:40; 9:17 20 Ena nonon Samaria ari awanoma fure kopu tei kuku boire Yai Gumam kam akire dimba te ne yokamai Yura ari bei moiro ‘Ari kuku boire Yai Gumam kam akire dinga akaiyom i Yerusarem tei dumie,’ dimie,” epe di tongoro* Diu 12:5-14; Sam 122:1-5 21 “Opaiyo, ne na kanam duwaika firo! Kakom ta unangua kakom i ari na aunam kam kopu tei towane akire di tekenaingere Yerusarem towane tei ama akire di tekenaimba koro koro muruwo akire di towaime. 22 Te yai ta ari akire di erowangua yaromi Yura yai moimie. Ena iran no Yura ari yokamai tai mapunom fire kanere dopunga kam akire dupunba ne yokamai Samaria ari tai mapunom fire kanere beikeinga kam i yo akire dimie. Te no yokamai Yai Gumam kam akire dupunga i faimie. * 2 Kin 17:29-41; Ais 2:3 23 Ena kakom ta fuka duwaro benangoro te epena fuka dungua kakom i ari yai opai ‘No nenom kam kawom akire duwapune,’ diro nomanenomdi te mapunom kawom Aunam kam akire duwaimie. Aunam ‘Yokamai nenen na kanam epe akire di narowaime,’ diro mun firame. 24 Te Yai Gumam yaromi murom moingua ena ari kam akire di towainga yokamai nomanenomdi te mapunom kawomdi kam akire di towainga i faimie,” epe di tongoro* 2 Ko 3:17; Ro 12:1 25 ena oparomi “Na mora fika yai ta Yai Gumam awi dowangua akire di norowangua yaromi Mesia unangua yaromi tai ta ta muruwo di mari de norowamie,” dume. (Te kam i “Mesia” awa towapunga i Kirisito duwapunga)* Yo 1:41 26 Ena Yesu ka di mari dere “Ne epena ka di ere moika yaromi ne yai kam dinga i na moiye,” di tome.* Mk 14:61-62
27 Ena kakom tei no gama yokamai inako dero uro Yesu opai ta ka di te moingua kanero iran inokore munmane epunba nenta “Ne tora tai ine?” dikembo “Tora bengoro ne opai ta ka di ipo ka deipire?” dikeme. 28 Ena opai nuwi korangua kowiyom ma dero inako dero fu iki birom ori tei furo ari yokamai 29 “Ne yokamai ure yai ta kaniyo! Yaromi na tai ta ta muruwo koma beika tarom irai di mari de naromie. Ena yaromi Mesia moimbore?” di erongoro 30 ena yokamai iki birom ori ma dere Yesu moingui tei naro wime.
31 Ena ari wan winga kakom no gama yokamai “Ka nuwi si norenga yai yo, kua kopuna ta nomo!” di te moipunba 32 yaromi ka mokom bai norere “Na kua kopunanam nowaika ta dungua ne yokamai kankeimie,” di norongoro 33 ena no yokamai nenen di ipo ka dere “Yai ta kopuna ire yaromi moingui tei ure tomo?” dupungoro 34 ena Yesu “Yai Gumam nawi dongua i bei moire kua kopuna neinga mapunom i ime de tome. Ena na bei moiro yaromi kokonanom benaika i tai ori wom dungoro te na yaromi ka dungua giram gore diro kokonanom bei gounaika na mun firaiye.* Yo 6:38; 17:4 35 Te ne yokamai ‘No yokamai kopuna woipunga kapa suwo iro suwo iro duwangoro si nowapune,’ epe dimba na epena di ereiye: ‘Ne yokamai okonom murom fura dere kaniyo! Tai woinga i mora mukom dongua si nowainga kakom umie. Te kopuna si nowainga kakom unguamere ari yai opai na kanam fire fi ki suwainga kakom ama epe umie,’ epe di ereiye.* Lk 10:2 36-37 Te ari yokamai ka epe dinga ‘Nenta kopuna woingero te yai ta kopuna siro kuku boime,’ epe dinga i kawom dime. Ena epemere na ka kuiam duwaiye. Ari kopuna woingamere epe ari suwo koropane uro Yai Gumam gunom kam di mari deingoro te ari kopuna siro kuku boingamere epe ne yokamai uro ‘Ari yai opai yokamai kakom kakom moi kuwom suwainga akaiyom inaime,’ diro yokamai kuku boi ereime. Ena iran ari kopuna woinga yokamai te ne kopuna siro kuku boinga yokamai gere ama mun firaime. Yai Gumam ari meinanom eronguamere epe yaromi bei moiro mun firainga mapunom eromie. 38 Epemere na ne yokama ewi deikoro fure koma ne yokamai kopuna kokonan beikeingi tei fure kopuna suwaimie. Ari suwo koropane kokonan ori beimie. Ena ne yokamai suna fure ari ganom kipi kokonan beinga kopunam i mukom dongua iro kopuna suwaimie,” epe di noromie.
39 Ena Samaria ari munmane iki birom ori tei moingoro oparomi bei moiro Yesu kam diro “Yaromi na tai ta komari beika di mari de naromie,” epe dungua ena yokamai Yesu fi ki si teimie. 40 Ena Samaria ari u Yesu moingui tei winga “Ne no yokamai moipungi tawa ama morapune,” diro yana di teingoro ena Yesu aro surai kakom ari yokamai gere moimie. 41 Te ari munmane wom yaromi kam i fire fi ki si tere 42 te fure opai “Epena ne kanum dinga towane firo fi ki si tekepune. Ma do! No nonon yaromi ka dungua ama firo ena mora kanopunga yaromi towane no ari yai opai mangi tawa moipunga akire di norongoro inako dero upunie,” epe di teimie.* 1 Yo 4:14
Yesu bei moiro ari kiapanom yai ta wam bei nokapu de tomie
43 Ena aro surai kakom moiro Yesu te no gama yokamai akai tei ma dero Gariri akai ori fupune. 44 Te Yesu nenen “Kam mapunom yai fure nenen ikom akaiyomdi fungoro ariyoma yaromi kam ime deimie,” epe koma dumba* Mt 13:57 45 yaromi Gariri tei ungua ena Gariri ari mun fi teimie. Yokamai koma fure Yura ari kuku boire Yai Gumam yokamai awanoma eikengua finga kakom Yerusarem tei ama moiro yaromi tai ori yoporam boingua bengoro muruwo kanero ena mun fi teime.* Yo 2:23
46 Ena Yesu tokoi fure iki birom ori Keina i Gariri man dungui suna tei fume. Koma akai tei yaromi nuwi ire awa tongoro u nuwi wain fume. Te koma yai ori Yura ari kiapanom bei erongua yaromi bei moiro yai ta nou kei ei tongoro ena yaromi furo iki birom ori Kapanem tei kiapam beme. Ena yaromi wam nupi faingoro* Yo 2:1-11 47 yaromi fingua “Yesu Yuria man tei ma dero Gariri man ume,” dingai firo fu Yesu moingui tei furo “Yae, na wanam goraro bengoro ena ne ure bei nokapu de towana uwo!” epe di tongoro* Mt 8:5-6 48 ena Yesu yaromi “Ne yokamai tai ta ta ori yoporam boingua bo te ari ganom nouro diro tarom kankenainga fi ki sikenaimie,” epe di tongoro* Yo 2:18; 1 Ko 1:22 49 ari kiapanom yaromi “Yai oriyo, na wanam ama goikenanguamere Kapanem tei ama napuiye,” epe di tongoro 50 “Ena ne dere fo! Ne wanum yokori morame,” di tongoro ena yaromi “Yesu kawom dumie,” di firo dere fume.* Mt 8:13; Mk 7:29
51 Ena ongo kakom yaromi kon bakom tei fu moingoro yaromi nuwi kokonan gama yokamai ure gumam boiro “Ne wanumdai yokori moimie,” di teingoro 52 ena yaromi “Tora kakom wanam moi fime?” diro mina wako erongoro “Ongo aro oromene engua kakomdai gam murom sungua bei fumie,” epe di teingoro 53 ena gan nem i mora fingua yokamai di teinga kakom i ongo Yesu “Ne wanum yokori morame,” di tongua ena inokore munmane eire nenen te ariyoma muruwo ama fi ki si teimie.* Ap 16:31
54 Ena Yesu tai ori yoporam boingua i eken surai kakom Yuria man tei ma dero Gariri akai tei ure beme.* Yo 2:11

*4:1: Yo 3:22, 26

*4:5: Yen 33:19

*4:9: Lk 9:52-53

*4:10: Yo 4:26

*4:11: Yo 7:37-38; Rew 21:6

*4:12: Yo 8:53

*4:14: Yo 6:35

*4:19: Yo 7:40; 9:17

*4:20: Diu 12:5-14; Sam 122:1-5

*4:22: 2 Kin 17:29-41; Ais 2:3

*4:24: 2 Ko 3:17; Ro 12:1

*4:25: Yo 1:41

*4:26: Mk 14:61-62

*4:34: Yo 6:38; 17:4

*4:35: Lk 10:2

*4:42: 1 Yo 4:14

*4:44: Mt 13:57

*4:45: Yo 2:23

*4:46: Yo 2:1-11

*4:47: Mt 8:5-6

*4:48: Yo 2:18; 1 Ko 1:22

*4:50: Mt 8:13; Mk 7:29

*4:53: Ap 16:31

*4:54: Yo 2:11